Federale OverheidsdienstDovnload 0.61 Mb.
Pagina3/6
Datum20.08.2016
Grootte0.61 Mb.
1   2   3   4   5   6

b) Plaats van de opdrukken


De opdrukken moeten op de bovenste helft van de 1ste bladzijde van de aangifte 275.1 worden aangebracht. De juiste plaats van de opdrukken is met kruisjes aangeduid op bijgevoegde spacing-chart (cf. bijlage III/1); naargelang de noodwendigheden kunnen de drukposities echter nog wijzigen.

c) Bestanden :


De technische gegevens van de bestanden zijn de volgende :
- ASCII- code

- records de 649 bytes (vaste lengte)

De record-layout ziet eruit als volgt :
1ste record :
- headerrecord indicatie, 1 byte, inhoud "H";

- delimiter, 1 byte, inhoud "$";

- soort aangifte, 1 byte numeriek;

- delimiter, 1 byte, inhoud "$";

- taal, 1 byte numeriek;

- delimiter, 1 byte, inhoud "$";

- maand van verzending, 2 bytes numeriek;

- delimiter, 1 byte, inhoud "$";

- aantal records (zonder headerrecord), 7 bytes numeriek;

- delimiter, 1 byte, inhoud "$";

- systeemdatum, 8 bytes numeriek, formaat EEJJMMDD;

- delimiter, 1 byte, inhoud "$";

- systeemtijd, 6 bytes numeriek, formaat UUMMSS;

- delimiter, 1 byte, inhoud "$";

- adres BCIV Nederlands, 150 bytes alfanumeriek;

- delimiter, 1 byte, inhoud "$";

- adres BCIV Frans, 150 bytes alfanumeriek;

- delimiter, 1 byte, inhoud "$";

- reserve, 314 bytes alfanumeriek, inhoud spaties;
volgende records : (1 per te verzenden aangifte)
- nationaal nummer, 10 bytes numeriek, editmask 9999.999.999;

- balansdatum, 8 bytes numeriek, formaat DDMMEEJJ, editmask

99-99-9999;

- checkdigit, 2 bytes numeriek;

- uiterste datum indienen aangifte, 8 bytes numeriek, formaat DDMMEEJJ, editmask 99-99-9999;

- code taxatiedienst, 4 bytes numeriek;

- groep C1 C6, 2 bytes alfanumeriek;

- NIS-code gemeente, 5 bytes numeriek;

- algemene vergadering, 2 bytes alfanumeriek;

- soort taxatiedienst in tekstvorm, 26 bytes alfanumeriek, inhoud

"CONTROLE DER BELASTINGEN",

"CONTROLE DES CONTRIBUTIONS",

"STEUERKONTROLLAMT",

« BELASTINGCENTRUM »,

« CENTRE DES CONTRIBUTIONS »,

« CELLULE »,

« ZELLE » ;

- benaming taxatiedienst (afzender), 28 bytes alfanumeriek;

- straat en nr taxatiedienst, 32 bytes alfanumeriek;

- postnummer taxatiedienst, 6 bytes alfanumeriek;

- gemeente taxatiedienst, 25 bytes alfanumeriek;

- telefoonnummer taxatiedienst, 13 bytes alfanumeriek, af te drukken als "TEL. XXXXXXXXXXXXX";

- juridische vorm rechtspersoon, 4 bytes alfanumeriek;

- benaming rechtspersoon, 106 bytes alfanumeriek;

- c/o mandataris, 37 bytes alfanumeriek;

- straat en nr rechtspersoon of mandataris, 42 bytes alfanumeriek;

- postnr rechtspersoon of mandataris, 4 bytes numeriek;

- naam gemeente rechtspersoon of mandataris, 32 bytes alfanumeriek;

- mededeling 1, 42 bytes alfanumeriek;

- mededeling 2, 42 bytes alfanumeriek;

- mededeling 2 vervolg, 42 bytes alfanumeriek;

- financieel rekeningnummer BBAN, 14 bytes, alfanumeriek;

- financieel rekeningnummer IBAN, 42 bytes, alfanumeriek;

- financieel rekeningnummer BIC, 11 bytes, alfanumeriek;

- e-mailadres taxatiedienst, 60 bytes, alfanumeriek.
Opmerking :

De record-layout kan eventueel gewijzigd worden ingevolge de evolutie van de wettelijke en/of administratieve bepalingen inzake inkomstenbelastingen. Het drukken van een barcode op de aangifte zou kunnen worden voorzien. In deze gevallen zal de aannemer tijdig op de hoogte worden gesteld.


Op het einde van elke verzending dient, per soort aangifte, een bestand te worden verstrekt aan de Centrale diensten van de Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit met de verzendingsdatum en de uiterste datum van indiening van de verzonden aangiften.


  1. FTP (File Transfer Protocol)

De Federale Overheidsdienst Financiën (FOD Financiën) streeft naar een veralgemeend gebruik van secured FTP over het internet als standaard communicatiemiddel voor de uitwisseling van bestanden met derden (*).


e) Personalisering van de aangiften 275.1 te verzenden naar de belastingplichtigen:
De personalisering van de aangiften moet aanvangen uiterlijk de
10de werkdag (**) na de ontvangst van het goed voor druk voor het laatste samenstellende element van de betrokken zending en (of) van bestanden en dit ongeacht de afgiftedatum van de bovenbedoelde laatste elementen en mits inachtneming van punt 8.5.4 (elke taal afzonderlijk en/of simultaan).
--------------------------------------------------------------

(*) De drukker zorgt ervoor dat de bestanden op zijn server gezet kunnen worden met beveiligde FTP (pakket SSH of iets gelijkaardigs). De server moet bereikbaar zijn vanuit de IP-adressen 193.191.216.11 en 193.191.216.3. De drukker maakt een login aan voor de FOD Financiën en zorgt voor de nodige ruimte om de bestanden te kunnen opslaan.De naamgeving van de bestanden wordt afgesproken met de betrokken diensten.

Voor het uittesten van de verbinding (het doorsturen van bestanden) kan contact opgenomen worden met:

- Martin Decaluwe : 0257/694.42 of martin.decaluwe@minfin.fed.be

- Hassan Ayaou : 0257/642.66 ou hassan.ayaou@minfin.fed.be.
(**) Werkdagen = de maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag, uitgezonderd de wettelijke feestdagen vastgelegd in het K.B. van 18 april 1974 tot bepaling van de algemene wijze van uitvoering van de wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen.

f) Verzamelen van de aangiften 275.1:


De aangifte 275.1 dient samen met het afschrift, de toelichting, het drukwerk 275 U en een omslag 276.42, onder een omslag 276.41 te worden geschoven.


  1. Postklaar maken en verzenden van de aangiften:

De records van de belastingplichtigen zullen in een ononderbroken nummering geklasseerd zijn en BOVENDIEN VOORAF door de administratie gegroepeerd worden per postnummer, zodat de aannemer de verzendingen hetzij per uitreikingskantoor, hetzij per sorteersector, zonder bijkomende bewerkingen, kan bekomen.


De afgifte van de zendingen bij de Post-operator moet gebeuren onmiddellijk na de personalisering en het onder omslag plaatsen van de verschillende samenstellende elementen van de zending.
De afgiften zullen een eerste maal plaatsvinden op de dag die in de offerte wordt voorgesteld en nadien elke werkdag.
Voor de technische uitvoering dient de aannemer zich stipt te houden aan de richtlijnen van de Post-operator, met speciale aandacht voor het plannen, sorteren en bundelen.
Bij iedere afgifte van aangiften bij de Post-operator moet een borderel Afgiftetoelating, dat elektronisch wordt verkregen, worden gevoegd (zie
bijlage II).
Na controle zal de Post-operator een exemplaar van het borderel Afgiftesamenstelling aan de aannemer bezorgen.
De datum vermeld op het borderel Afgiftetoelating geldt als bewijs van de leveringsdatum.
Een kopie van elk borderel Afgiftetoelating dient onmiddellijk verstuurd naar de centrale diensten van de Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit (zie adres onder punt 4). Zie ook punt 6.3.7 “Traceerbaarheid” en 8.9 “Door de aannemer te verstrekken inlichtingen i.v.m. de toestand van de werkzaamheden”.
h) Opmerking
Meer inlichtingen omtrent de personalisering en de verzending zullen in de bestelling aan de aannemer worden medegedeeld.
6.3.2.2 Aangiften 275.1 met aanduiding van de dienst
Op de aangiften waarvan sprake sub nr. 5, f, dienen de benaming en het adres van de dienst op de bovenste helft van de 1ste bladzijde van de aangifte te worden aangebracht vanaf de bestanden die de dienstgegevens en de aantallen per dienst te drukken reserveaangiften bevatten.
6.3.3 PERSONALISEREN EN VERZENDEN VAN DE AANGIFTEN 275.2
Voor het aanslagjaar 2010 dienen ongeveer 4.900 Nederlandstalige, 3.300 Franstalige en 100 Duitstalige aangiften op dezelfde wijze als in nr 6.3.2.1 hierboven beschreven te worden gepersonaliseerd en verzonden.
Op de aangiften 275.2 waarvan sprake sub. 5, f, dienen de benaming en het adres van de dienst op dezelfde wijze als in nr. 6.3.2.2 hierboven te worden aangebracht.
Meer inlichtingen hieromtrent zullen in de bestelling aan de aannemer worden medegedeeld.
6.3.4 PERSONALISEREN EN VERZENDEN VAN DE AANGIFTEN 276.1
6.3.4.1 Het personaliseren van de aangiften
a) Op te drukken gegevens
Terzake wordt verwezen naar de tabel bijgevoegd als bijlage III/2 (zie inzonderheid kolom 2).
De nadruk wordt in ‘t bijzonder op de leesbaarheid en de verzorgdheid van al de opdrukken gelegd.
b) Plaats van de opdrukken

De opdrukken moeten op de 1ste bladzijde van de aangifte 276.1 – delen 1 en 2 - worden aangebracht evenals op het blad “Bijlagen”. De juiste plaats van de opdrukken is met kruisjes aangeduid op bijgevoegde spacing-charts (cf. bijlage III/3 voor Deel 1 en III/4 voor Deel 2 en III/5 voor blad « 276.1–bijlagen»); naargelang de noodwendigheden kunnen de drukposities echter nog wijzigen.


c) Wijze van opdrukken
Voor de te gebruiken lettertypes wordt eveneens verwezen naar de tabel, bijgevoegd als bijlage III/2 (zie inzonderheid kolommen 5 en 6) en naar bijlage III/6.
Van het voorziene lettertype mag slechts worden afgeweken mits voorafgaand akkoord van de betrokken diensten, vermeld onder
punten 2 en 4.
d) Opdruk van de streepjescode

Op de aangifte moet in het vak voorbehouden aan de dienst van bestemming – zijnde het “Scanningcentrum” evenals op het blad “276.1-bijlagen” (zie spacing-chart, bijlage III/5) - een streepjescode worden aangebracht die de inhoud weergeeft van een veld met numerieke informatie bestaande uit 16 posities (zie spacing-charts, bijlagen III/3 en III/4).


Die code moet toelaten dat :
1°) de door de belastingplichtigen ingediende aangiften door de onderscheiden diensten kunnen geregistreerd worden;
2°) de aannemer op het einde van de productie een bijkomende controle op de exacte uitvoering van de verzending kan uitvoeren.

De karakteristieken van de streepjescode (cf. bijlage III/7) zijn de volgende :


- INTERLEAVE 2-5;

- samengesteld uit 16 posities;


  • 4 posities voor het aanslagjaar (2010);

  • 12 posities voor het nationaal nummer;

deze beide gegevens vormen één geheel;

- lengte van de code: 70,50 mm, start- en stopcode inbegrepen;

- hoogte : 10 mm;

- onbedrukte ruimte vóór en na de streepjescode : 30 mm.


6.3.4.2 Verzamelen, triëren en verzenden van de aangiften
a) Categorieën te verzenden aangiften
De verschillende categorieën van de te verzenden aangiften zijn schematisch voorgesteld in de B-Reeks van bijgevoegde tabel (zie punt 6.3.4.4 a/ en de bijlage III/8).
Hoe per bestanden van de reeks B de aangiftedelen en de bijlagen moeten worden verzameld, wordt hierna omschreven:


BESTANDEN


VERZAMELING van de diverse delen

1° IPPAJ10-N11

IPPAJ10-F11

IPPAJ10-D1


Deel 1: - de aangifte met de « Geheugensteun »;

- het blad “276.1-bijlagen”;

- de voorbereiding – deel 1 ;

- de « Toelichtingen » betreffende het deel 1 ;

een retouromslag 276.42SCAN en het « Bericht aan de belastingplichtigen »;

(het geheel in een omslag 276.41T te steken).2° IPPAJ10-N2

IPPAJ10-F2

IPPAJ10-D2


Deel 1: - de aangifte met de « Geheugensteun» ;

- het blad “276.1-bijlagen”;

- de voorbereiding  – deel 1 ;

- de « Toelichtingen » betreffende deel 1 ;Deel 2: - de aangifte ;

- de voorbereiding – deel 2 ;

- de « Toelichtingen » betreffende deel 2 ;

een retouromslag 276.42SCAN en het « Bericht aan de belasingplichtigen”;

(het geheel in een omslag 276.41T te steken –

OPGELET : het invoegen van de elementen van de zending mag slechts per aangiftedeel gebeuren – het deel 2 mag dus niet in het deel 1 worden geschoven !).


3° IPPAJ10-NOA

IPPAJ10-FOA

IPPAJ10-DOA


Idem als 2° (cf. eveneens 6.3.4.3,2°) (in een open omslag 276.41T aan de taxatiediensten te leveren).

N.B. : het betreft de aangiften waarop het adres van de belastingplichtige onvolledig is.4° IPPAJ10-NCF

IPPAJ10-FCF

IPPAJ10-DCF


Idem als 2° (cf. eveneens 6.3.4.3,3°) (in een omslag 276.41T te steken).

N.B. : het betreft forfaitair belaste belastingplichtigen -

“COLLEGE”.


5° IPPAJ10-NLF

IPPAJ10-FLF

IPPAJ10-DLF


Idem als 2° (cf. eveneens 6.3.4.3,3°) (in een omslag 276.41T te steken).

N.B. : het betreft forfaitair belaste landbouwers.6° IPPAJ10-NRF

IPPAJ10-FRF

IPPAJ10-DRF


Idem als 2° (cf. eveneens 6.3.4.3,4°) (in een open omslag 276.41T aan de taxatiediensten te leveren).

N.B. : het betreft regionale forfaitairen.b) Aantallen te personaliseren en te verzenden aangiften en bladen “276.1-bijlagen”:

Aantal te personaliseren en te verzenden aangiften en blad “276.1-bijlagen”;per categorie hierboven onder 6.3.4.2, a) vermeld :


Deel 1 en Blad “276.1-bijlagen”;

Deel 2

1° : 5.574.500

of 5.187.5001° : -

2° : 755.550

of 342.5502° : 755.550

of 342.5503° : 69.300

3° : 69.300

4° : 29.500

4° : 29.500

5° : 36.900

5° : 36.900

6° : 4.600

6° : 4.600

Total : 6.470.350

of 5.670.350Total : 895.850

of 482.850


Terzake gaat het om benaderende aantallen. De door de aannemer per categorie en per aangifte aangerekende prijs kan niet worden gewijzigd indien de uiteindelijke aantallen zouden afwijken van deze benaderingen.


c) Postklaar maken (*)

De records van de belastingplichtigen (opgenomen in de cassettes van de «B-reeks» : zie bijzonderheden onder punt 6.3.4.4 a/ hierna) zullen in een ononderbroken nummering geklasseerd zijn en bovendien VOORAF door de administratie gegroepeerd worden per postnummer, zodat de aannemer de verzendingen hetzij per uitreikingskantoor, hetzij per sorteersector, zonder bijkomende bewerkingen, kan bekomen.


De afgifte van de zendingen bij de Post-operator moet gebeuren onmiddellijk na de personalisering en het onder omslag plaatsen van de verschillende samenstellende elementen van de zending.

De afgiften zullen een eerste maal plaatsvinden op de dag die in de offerte wordt voorgesteld en nadien elke werkdag.


Voor de technische uitvoering dient de aannemer zich stipt te houden aan de richtlijnen van de Post-operator, met speciale aandacht voor het plannen, sorteren en bundelen.
Bij iedere afgifte van aangiften bij de Post-operator moet een borderel Afgiftetoelating, dat elektronisch wordt verkregen, worden gevoegd (zie bijlage II).
Na controle zal de Post-operator een exemplaar van het borderel Afgiftesamenstelling aan de aannemer bezorgen.
De datum vermeld op het borderel Afgiftetoelating geldt als bewijs van de leveringsdatum.
Een kopie van elk borderel Afgiftetoelating dient onmiddellijk verstuurd naar de centrale diensten van de Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit (zie adres onder punt 4). Zie ook punt 6.3.7 “Traceerbaarheid” en 8.9 “Door de aannemer te verstrekken inlichtingen i.v.m. de toestand van de werkzaamheden”.

____________________________(*)De aannemer zal instaan voor de afgiften van de verzendingen bij het dichtstbijzijnde sorteercentrum van de Post-operator en dit ook ingeval de opdracht in het buitenland zou worden uitgevoerd. De frankeringkosten zijn ten laste van het departement (systeem van de "Uitgestelde Vergoeding").


        1. Uitvoeringstermijnen

Massale verzending (cf.6.3.4.2, a, tabel 1°- 2°)


- De personalisering van de aangiften 276.1 moet aanvangen uiterlijk de 10de werkdag (*) na de ontvangst van het goed voor druk voor het laatste samenstellende element van de betrokken zending en (of) van de bestanden (**) en dit ongeacht de data van afgifte van de laatste bovenbedoelde elementen en mits inachtneming van punt 8.5.4 (elke taal afzonderlijk en/of simultaan).
De afgifte van de zendingen bij de Post-operator moet gebeuren onmiddellijk na de personalisering en het onder omslag plaatsen van de verschillende samenstellende elementen van de zending.

De afgiften zullen een eerste maal plaatsvinden op de dag die in de offerte wordt voorgesteld en nadien elke werkdag.


- Een productiecapaciteit van minimum 170.000 onder omslag geplaatste aangiften per werkdag wordt geëist vanaf de 10de werkdag volgend op de ontvangst van het goed voor druk voor het laatste samenstellende element van de betrokken zending.
- De administratie behoudt zich het recht voor om, in functie van de evolutie van de wetgeving, een nieuw leveringsprogramma vast te leggen, waarbij van de aannemer wordt vereist dat hij de in zijn offerte voorziene verbintenissen op het vlak van productiecapaciteit respecteert.
Concrete inlichtingen omtrent deze massale verzending, gebaseerd op de voorgestelde planning, zullen u in een afzonderlijk schrijven van de administratie worden verstrekt (eerste afgifte bij de Post-operator, te drukken data van uitreiking en terugzending van de aangiften, enz.).
Onvolledig adres en regionale forfaitairen (cf.6.3.4.2, a,tabel 3°-6°)
Voor deze aangiften zullen de bestanden aan de aannemer verzonden worden bij het einde van de massale verzending bedoeld onder 1° hiervóór. Deze bestanden zullen onmiddellijk na ontvangst ervan worden verwerkt.
De aangiften moeten, onmiddellijk na de personalisering ervan, aan de betrokken diensten worden overgemaakt.
Deze aangiften zullen door de taxatiediensten zelf worden verzonden; derhalve moeten de datum van uitreiking en van terugzending NIET worden aangebracht.

____________________________


(*) Werkdagen = de maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag, uitgezonderd de wettelijke feestdagen vastgelegd in het K.B. van 18 april 1974 tot bepaling van de algemene wijze van uitvoering van de wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen.

(**) Vanaf de betekening van de opdracht zullen de bestanden (beschrijving: zie punt 6.3.4.4 – a) onmiddellijk aan de aannemer verstrekt worden in functie van de door de drukker verzekerde productie.
Forfaitairen "COLLEGE" en Landbouwers

(cf. 6.3.4.2, a, tabel 4° - 5°)


De bestanden voor deze categorieën zullen afzonderlijk, ten vroegste op het einde van het tweede trimester, worden overhandigd. Zij dienen onmiddellijk na ontvangst te worden behandeld.
Deze aangiften dienen door de aannemer via de Post-operator te worden verzonden. De datum van uitreiking en van terugzending worden door de Centrale diensten van de Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit per brief medegedeeld.
6.3.4.4 Bijzonderheden m.b.t. de verstrekte en te verwerken gegevens
a) Bestanden

De bestanden van de "A-REEKS" met de dienstgegevens, onderverdeeld per taal, evenals de bestanden van de "B-REEKS" met de individuele gegevens, eveneens onderverdeeld per taal en tevens per categorie van te verzenden aangiften, zullen door de Centrale diensten van de Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit op afzonderlijke bestanden aan de aannemer worden verstrekt.


De “A-REEKS” omvat drie bestanden, hetzij één per taal: IPPSERV-N voor het Nederlands, IPPSERV-F voor het Frans en IPPSERV-D voor het Duits. De eerste registratie verwijst naar de taal van het bestand.

De record-layout van de bestanden van de “A-REEKSEN” ziet eruit als volgt:


01 NDECL-REC.

03 NDECL-SLEUTEL.

05 NDECL-NODIR PIC 9 (002) .

05 NDECL-NOTAX PIC 9 (002) .

05 NDECL-TAAL PIC 9 (001) .

05 NECL-NOTAXDET PIC 9 (002) .

03 NDECL-SLEUTELR REDEFINES NDECL-SLEUTEL

PIC 9 (007) .

03 NDECL-AFZEND1 PIC X (046) .

03 NDECL-AFZEND 2 PIC X (046) .

03 NDECL-TERUGZ1 PIC X (030) .

03 NDECL-TERUGZ2 PIC X (030) .

03 NDECL-TERUGZ3 PIC X (030) .

03 NDECL-TERUGZ4 PIC X (030) .

03 NDECL-SPEC1 PIC X (036) .

03 NDECL-SPEC2 PIC X (036) .

03 NDECL-SPEC3 PIC X (036) .

03 NDECL-SPEC4 PIC X (050) .

Hierna volgt een voorbeeld terug te vinden in dit bestand :
1) DIR : 06 DIENST : 31 TAAL : 1 DETC : 26 onderdelen van

NDECL-SLEUTEL

2)

3) CENTRAAL TAXATIEKANTOOR GENT NDECL-AFZEND14) POEL 14, 9000 GENT NDECL-AFZEND2

5) CENTRAAL TAXATIEKANTOOR NDECL-TERUGZ1

6) GENT NDECL-TERUGZ2

7) POEL 14 NDECL-TERUGZ3

8) 9000 GENT NDECL-TERUGZ4

9) DE KANTOREN ZIJN OPEN NDECL-SPEC1

10) ALLE WERDAGEN VAN 9 TOT 12 UUR NDECL-SPEC2

11) GELIJKVLOERS - TEL. 09/267.05.11 NDECL-SPEC3

12) ctk.db.gent@minfin.fed.be NDECL-SPEC4

De record-layout van de bestanden van de “B-REEKSEN” (lengte : 463 bytes) ziet eruit als volgt :


01 REC 11.

02 SLEUTEL 11 (7 bytes)

03 SLDIR PIC 9(02) Directie

03 SLTAX PIC 9(02) Taxatiedienst

03 SLTAAL PIC 9(01) Taal van de aangifte

03 SLTAXDET PIC 9 (02). Detail taxatiedienst

02 VOLGNR11 PIC 9 (07). Volgnummer

02 REPNR11 (13 bytes)

02 REPNR11A PIC X(01) spatie

02 REPNR11B PIC 99999.99999. repertoriumnummer

02 REPNR11C PIC X(01) spatie

02 GEM11A PIC 9(05) NIS-code gemeente van aanslag

02 GEM11 PIC X (25). Naam v/d gemeente van aanslag

02 VERZDAT11 PIC X (10). niet ingevuld

02 LIMDAT11 PIC X (10). niet ingevuld

02 TITMAN11 PIC X (06) niet ingevuld

02 NMMAN11 PIC X (39) naam titularis

02 FILMAN11 PIC X (7) niet ingevuld

02 VNMAN11 PIC X (39) voornamen

titularis

02 TITVR11 PIC X (6) niet ingevuld

02 NMVR11 PIC X (39) naam partner

02 FILVR11 PIC X (7) niet ingevuld

02 VNVR11 PIC X (39) voornamen

partner

02 STRAAT11 PIC X (46) straat en nr.02 GEMPOST11

03 POSTNR11 PIC X(04) Postnummer

03 FILPOST11 PIC X(01) spatie

03 GEMWOON11 PIC X (25) gemeente


02 CONTR11 (5 bytes)

03 CONTR11A PIC X(01) niet ingevuld

03 CONTR11B PIC Z(02). aanduiding detail controle indien van toepassing

(Bv "5" voor

"Brussel 5")

03 CONTR11C PIC X(02). niet ingevuld

02 AANGIFTE11 (5 bytes) aanduiding soort

aangifte op basis

van model en

categorie

03 AANGIFTE11A PIC X(01).

03 AANGIFTE11B PIC X(02).

03 AANGIFTE11C PIC X(01) spatie of “*” ingeval van diverse inkomsten of roerende inkomsten.

03 AANGIFTE11D PIC X(01).


02 FORF11 (7 bytes)

03 FORF11A PIC X(01) niet ingevuld

03 FORF11B PIC X(04) aanduiding forfait

03 FORF11C PIC X(02) niet ingevuld

02 NNMAN11 PIC X(15). NN titularis

(geëditeerd)

02 NNVR11 PIC X(15) NN partner

(geëditeerd)

02 FINREK11- BIC PIC X(11) nr. BIC

02 FINREK11 – IBAN PICX(42) nr. IBAN

02 SCH11 PIC X (02) ="//" indien er een

rekeningnr. is,

anders niet ingevuld

02 CODE11 PIC X . code titularis

rekeningnr.

02 KBOTIT11 PIC 9 (10) KBO-nr. titularis

02 KBOPAR11 PIC 9 (10) KBO-nr. partner

02 SWAANG PIC X(01) geen aangifte voor de belastingplichtige


Bijlage III/8 geeft een schematisch overzicht van de identificatie en de nummering van de verschillende bestanden, terwijl onderaan dezelfde bijlage een verklaring van de coderingen wordt verstrekt.
Ieder record, zowel van de "A-" als van de "B-REEKS", zal de sleutel voor het samenstellen van het definitief bestand, d.w.z. de "C-REEKS", in de hiernavolgende orde bevatten, nl. :
1° de gewestelijke directie;

de controle, het centraal taxatiekantoor of het belastingcentrum;

3° de gemeente van aanslag;

4° de taalcode.


De aannemer dient zelf de omzetting van de "A-" en "B-REEKSEN" tot "C-REEKS" te doen. De record-layout van die "C-REEKS" zal in overleg met de Centrale diensten van de Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit worden opgemaakt.

De op de aangiften te drukken data van uitreiking en terugzending zullen door de Centrale diensten van de Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit aan de aannemer medegedeeld worden en moeten door deze laatste zelf in zijn bestanden van de "C-REEKS" worden opgenomen.


De technische gegevens van de bestanden van de "A-" en "B-REEKSEN" zullen door de Centrale diensten van de Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit verstrekt worden zijn de volgende :
- ASCII-code ;

- records van 520 bytes (vaste lengte).


De aannemer moet zelf de omzetting doen naar de door hem voor de samenstelling van de "C-REEKS" gewenste recordlengte en densiteit.
Alle velden zullen van het type alfanumeriek zijn.
Al de velden van ieder record in de B-REEKS" zijn zodanig genummerd dat, na verwerking van de "A-REEKS" en de
"B-REEKS", de velden van het record van de "C-REEKS" zullen genummerd zijn van 1 t/m 28 (zie bijlage III/2, kolom 3 evenals de bijlagen III/3 en III/4).
De records van de "B-REEKS" zullen ononderbroken genummerd zijn hetgeen toelaat :
- na te gaan of alle records behandeld zijn;

- in geval van fout, het nummer als herstelsleutel te gebruiken.


Op het einde van de productie dient de aannemer :
1° aan de hand van de streepjescode een bestand op te maken met de effectief verzonden aangiften en deze te vergelijken met de originele bestand; hij dient aldus een bijkomende controle op de correctheid van de verzending te verrichten.
2° een bestand te verstrekken aan de Centrale diensten van de Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit met de uitreikings- en terugzendingsdatum van alle gepersonaliseerde en verzonden aangiften.
b) Inventarisering van de bestanden
Bij de in ontvangstneming van de bestanden door de aannemer moeten deze worden geboekt in een register met vermelding van de ontvangstdatum en de identificatiegegevens zoals vermeld in
bijlage III/8.
Alle latere verhandelingen zoals verplaatsing, be- of verwerking en terugzending bij het einde van de werkzaamheden, dienen eveneens in dat register, met vermelding van de juiste datum, te worden aangetekend. Dit register zal steeds op vraag van de opdrachtgever ter inzage moeten worden voorgelegd.
Al de door de administratie verstrekte informatiedragers blijven haar volstrekte eigendom en na de uitvoering van de opdracht dienen deze onmiddellijk terug ter beschikking van de Centrale diensten van de Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit te worden gesteld.

  1. FTP (File Transfer Protocol)

De Federale Overheidsdienst Financiën (FOD Financiën) streeft naar een veralgemeend gebruik van secured FTP over het internet als standaard communicatiemiddel voor de uitwisseling van bestanden met derden (*).


6.3.4.5 Aangiften 276.1 met aanduiding van de dienst
Op de aangiften waarvan sprake sub 5, f, dienen de benaming en het adres van de dienst op de bovenste helft van de 1ste bladzijde van de aangifte 276.1 - deel 1 - te worden aangebracht vanaf de bestanden van de "A-REEKS" met de dienstgegevens.
De verdelingslijsten van die aangiften zullen met de bestelling worden overgemaakt.
6.3.5 PERSONALISEREN EN VERZENDEN VAN DE AANGIFTEN 276.2
Voor het aanslagjaar 2010 dienen bij benadering 33.100 Nederlandstalige, 24.300 Franstalige en 1.150 Duitstalige aangiften 276.2 te worden gepersonaliseerd en onder een omslag 276.41T te worden verzonden.


1   2   3   4   5   6


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina