Federale OverheidsdienstDovnload 0.61 Mb.
Pagina4/6
Datum20.08.2016
Grootte0.61 Mb.
1   2   3   4   5   6

OPGELET: het invoegen van de elementen van de zending mag slechts per aangiftedeel gebeuren – het deel 2 mag dus niet in het deel 1 worden geschoven.
Bestanden en aantallen te personaliseren aangiften
a) Bestanden met de gegevens van de dienst :

Drie bestanden IPPSERV-V (Nederlands), IPPSERV-F (Frans) en IPPSERV-D (Duits) zullen aan de aannemer worden afgegeven (zelfde bestanden als die beschreven onder nr. 6.3.4.4.a, 2de alinea hierboven).


b) Bestanden met de individuele gegevens van de belastingplichtige :

Twee bestanden zullen aan de aannemer worden afgegeven :


1° genaamd BNIBEL bevat de gegevens voor het personaliseren van 29.000 aangiften bestemd voor de belastingplichtigen gedomicilieerd in België.
2° genaamd BNIBUIT bevat de gegevens voor het personaliseren van 29.550 aangiften te zenden naar belastingplichtigen die in het buitenland verblijven, onder omslagen 276.41 zonder de vermeldingen “UV-RD-AG”.

_____________________


(*) De drukker zorgt ervoor dat de bestanden op zijn server gezet kunnen worden met beveiligde FTP (pakket SSH of iets gelijkaardigs). De server moet bereikbaar zijn vanuit de IP-adressen 193.191.216.11 en 193.191.216.3. De drukker maakt een login aan voor de FOD Financiën en zorgt voor de nodige ruimte om de bestanden te kunnen opslaan.

De naamgeving van de bestanden wordt afgesproken met de betrokken diensten.

Voor het uittesten van de verbinding (het doorsturen van bestanden) kan contact opgenomen worden met:

- Martin Decaluwe : 0257/694.42 of martin.decaluwe@minfin.fed.be

- Hassan Ayaou : 0257/642.66 of hassan.ayaou@minfin.fed.be

.

De record-layouts van beide bestanden zijn in bijlage III/9 beschreven. De opdrukken moeten op de bovenste helft van de 1ste bladzijde van de aangifte worden aangebracht. De juiste plaats van de opdrukken is met kruisjes aangeduid op bijgevoegde spacing-chart (cf. bijlage III/10).


De personalisering van de aangiften moet aanvangen uiterlijk de 10de werkdag (*) na de ontvangst van het goed voor druk voor het laatste samenstellende element van de betrokken zending en (of) van de bestanden en dit ongeacht de afgiftedatum van de bovenbedoelde laatste elementen en mits inachtneming van punt 8.5.4 (elke taal afzonderlijk en/of simultaan).
De afgifte bij de Post-operator van de zendingen moet geschieden onmiddellijk na de personalisering en het onder omslag plaatsen van de verschillende samenstellende elementen van de zending.

De afgiften zullen een eerste maal plaatsvinden op de dag die in de offerte wordt voorgesteld en nadien elke werkdag.


Meer inlichtingen in verband met het personaliseren, de afgifte bij de Post-operator van de aangiften 276.2 voor België en voor het buitenland (**) en de levering aan de diensten zullen in de bestelling aan de aannemer worden medegedeeld.
6.3.6 PERSONALISEREN EN VERZENDEN VAN DE AANGIFTEN 276.5
Voor het aanslagjaar 2010, dienen ongeveer 48.000 Nederlandstalige, 44.000 Franstalige en 1.200 Duitstalige aangiften 276.5 te worden gepersonaliseerd en verzonden op dezelfde wijze als beschreven in punt 6.3.2.1 hierboven.
Op de aangiften 276.5 waarvan sprake sub. 5, f, dienen de benaming en het adres van de dienst op dezelfde wijze als in nr. 6.3.2.2 hierboven te worden aangebracht.
Meer inlichtingen hieromtrent zullen in de bestelling aan de aannemer worden verstrekt.
6.3.7 TRACEERBAARHEID
Elk voorstel dat de aanbestedende overheid in staat stelt on-line data en uur van afgifte bij de Post-operator te verifiëren, is een opwaarderend element.
7. Stalen bij de inschrijving te voegen en voorafgaande tests :


 • De inschrijvers moeten verplicht bij hun offerte voegen : 3 stalen van al de papiersoorten (voor de formulieren en de enveloppen), voorzien in punten 6.2.3 en 6.2.8 hiervoor.

Het niet naleven van deze maatregel zal de absolute onregelmatigheid van de offerte tot gevolg hebben.
___________________
(*) Werkdagen = de maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag, uitgezonderd de wettelijke feestdagen vastgelegd in het K.B. van 18 april 1974 tot bepaling van de algemene wijze van uitvoering van de wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen.
(**) Conventienummer voor de internationale zendingen = 2005/0630;

Afgifte/leveringsadres voor de internationale zendingen = EMC, Brucargo, gebouw 710,
1931 Zaventem.
 • Alvorens de opdracht toe te wijzen en voor zover de administratie zulks noodzakelijk acht, zullen de inschrijvers van de voordeligst lijkende offertes kunnen verzocht worden GRATIS druk- en personaliseringstests uit te voeren van aangiften 275.1 en 276.1 op de papierkwaliteiten voorgesteld in de offerte. Met het oog hierop dient de inschrijver de nodige schikkingen te treffen om te beschikken over voldoende stock (1.000 A3) van het papier voorgesteld voor het scannen.

Deze tests dienen gerealiseerd binnen een termijn van 5 werkdagen te rekenen vanaf hun aanvraag, en dit op basis van informaticadragers die speciaal daarvoor door de administratie ter beschikking zullen worden gesteld.

Indien de gevraagde termijn niet wordt nageleefd en/of de administratie het resultaat van de test onvoldoende acht, zal de betrokken offerte worden verworpen.


8. Wijze van uitvoering der overeenkomst :
De Centrale diensten van de Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit zullen aan de aannemer een bestelbrief afleveren, samen met de manuscripten van de aangiften of informaticadragers met de modellen van de aangiften, evenals de verdelingslijsten.
8.1 Drukproeven :
8.1.1 vanaf een papieren versie (manuscript) van de modellen :
Een volledige proef op papier van elk der modellen moet, in drievoud, door de aannemer vóór het drukken geleverd worden aan de Centrale diensten van de Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit (zie adres onder punt 8.6.1).
8.1.2 vanaf een digitale versie van de modellen :
Een informaticadrager zou door de administratie kunnen geleverd worden voor het geheel of een deel van de onderscheiden modellen.

Eveneens in dit geval moet, vóór het drukken, door de leverancier een volledige proef op papier in drievoud van elk der modellen voorgelegd worden aan de Centrale diensten van de Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit (zie adres onder punt 8.6.1).


8.2 Numerieke dragers :
De verbeterde aangiften 275.1, 275.2, 276.1, 276.2, 276.5 (aangifte , voorbereiding of afschrift en toelichtingen) het blad “276.1-bijlagen” evenals het verbeterde formulier 275 U dienen bovendien op numerieke drager in een pre-press formaat en zonder één enkele validatie te worden geleverd.
De weerhouden drager voor deze formulieren is die van de firma ADOBE (www.adobe.com).
Adobe® Reader® 6.0 is een gratis software die het afbeelden en het afdrukken van Adobe PDF (Portable Document Format) toelaat op een uitgebreid gamma van platformen en software.
PDF is een universeel bestandformaat dat de lettertypes, afbeeldingen, grafische objecten en de lay-out van elk brondocument beschermt, ongeacht de toepassing en het platform die worden gebruikt voor de creatie ervan.
Het geleverde bestand dient optimaal te zijn zodat een performant gebruik ervan mogelijk is.

Daarom dienen de volgende standaardlettertypen op de Reader aanwezig te zijn : Courrier, Helvetica, Times Roman, Symbol, Zapf Dingbats, ...


De aannemer zal aan de administratie mededelen welke software en specificaties voor de numerieke drager zullen worden gebruikt.
Het gebruik van deze numerieke drager kadert in de ontwikkelingen van de politiek inzake e-government.
De aan de Centrale diensten, directie VIII/2, over te maken bestanden dienen op CD-R te worden geleverd.
8.3 Testleveringen :
De aannemer zal als proefleveringen leveren aan de Centrale diensten van de Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit (zie adres hierna):


 • 200 exemplaren voor het testen, vόόr de personalisering, van de modellen 275.1, 275.2, 276.1 (delen 1 en 2), 276.2 en 276.5;
 • 1.000 exemplaren gepersonaliseerde aangiften 276.1(delen 1 en 2) in de Nederlandse en Fransetaal en 200 exemplaren van de gepersonaliseerde aangiften 276.1 (delen 1 en 2) in de Duitse taal en 200 exemplaren van het gepersonaliseerde blad “276.1-bijlagen” in de Nederlandse, de Franse en de Duitsetaal voor testen i.v.m. de scanning en voor nazicht van de correctheid van de personalisatie.

Deze test moet binnen de drie werkdagen worden voorgelegd en dient geïntegreerd in de globale planning om de voorgestelde termijn te kunnen respecteren.
8.4 Keuringen :
- Voorlopige keuring = Voorafgaande technische keuring.

De aannemer zal drie volledige exemplaren van elke soort drukwerken, op definitief papier en afgewerkt zoals de levering zich zal voordoen, voorleggen aan de onder punt 2 vermelde aanbestedende dienst.


Met de definitieve productie mag slechts worden begonnen na ontvangst van de schriftelijke goedkeuring van voormelde dienst.

De voorafgaande technische goedkeuring houdt niet in dat het afgewerkt product niet kan worden afgekeurd.


- De definitieve keuring zal plaatsvinden bij het beëindigen van de uitvoering van de opdracht in haar geheel (zie ook het punt 8.7).

8.5 Leveringstermijnen :


8.5.1 Drukproeven :


 1. De drukproeven opgemaakt vanaf manuscripten voor de verschillende modellen dienen zo spoedig mogelijk (uiterlijk binnen de 5 werkdagen) na het bekomen van de manuscripten te worden afgeleverd.

De administratie beschikt over vier werkdagen om de proeven te verbeteren.

 1. De drukproeven opgemaakt vanaf informaticadragers dienen zo spoedig mogelijk (uiterlijk binnen de 2 werkdagen) na het bekomen van de dragers te worden geleverd.

De administratie beschikt over vier werkdagen om de proeven te verbeteren.


   1. Tests :

De tests moeten worden voorgelegd binnen de 3 werkdagen na de datum van het “goed voor druk”.


De administratie beschikt over 3 werkdagen om haar goedkeuring te geven over de voorziene testlevering of om een nieuwe test te vragen.
In voorkomend geval zal de aannemer binnen de 2 werkdagen de nieuwe test ter goedkeuring voorleggen.
Pas na goedkeuring van de testen mag met de definitieve uitvoering van de personaliseringswerkzaamheden begonnen worden.
8.5.3 Voorafgaande technische keuring :
De beslissing van de administratie zal worden medegedeeld aan de aannemer binnen de 24 u. na voorlegging van de specimens bedoeld in punt 8.4.
8.5.4 Via de Post-operator verzonden aangiften en omslagen :
De afgifte van de zendingen bij de Post-operator moet gebeuren onmiddellijk na de personalisering en het onder omslag plaatsen van de verschillende samenstellende elementen van de zending.

De afgiften zullen een eerste maal plaatsvinden op de dag die in de offerte wordt voorgesteld en nadien elke werkdag.


Ingevolge laattijdige wijzigingen van de fiscale wetten kan de administratie niet vermijden dat sommige manuscripten of informaticadragers met vertraging worden overgemaakt.
Het is dus noodzakelijk dat de aannemer over de vereiste middelen (infrastructuur en organisatie) beschikt ten einde een opgelopen achterstand grotendeels te compenseren.
Overigens dient de aannemer de werken dusdanig te plannen dat de verschillende onder punt 5, a) tot f) voorziene taken afzonderlijk per taal en/of simultaan (gelijktijdige realisatie van meerdere documenten) kunnen worden uitgevoerd.
Voor elke vertraging inzake de terugzending van het laatste element van een zending, of inzake terugzending van tests, zal de aannemer recht hebben op een termijnverlenging (in werkdagen) gelijk aan het aantal dagen dat de vastgestelde termijnen overtreft.
8.5.5 Niet via de Post-operator verzonden aangiften en omslagen :
a) Gepersonaliseerde aangiften 276.1 :

De aangiften 276.1 met onvolledig adres waarvan sprake onder 6.3.4.2, a, tabel 3°, de aangiften 276.1 vermeld onder 6.3.4.2, a, tabel 6° (regionale forfaitairen) moeten onmiddellijk na de personalisering ervan geleverd worden, in open omslagen 276.41T.

b) Aangiften met aanduiding van de dienst, aangiften zonder opdruk (nrs. 275.1, 275.2, 276.1, 276.2 en 276.5) en omslagen 276.41, 276.41T, 276.42 en 276.42SCAN :
De aangiften en de omslagen dienen vóór de aanvang van de personalisering te worden geleverd.

8.5.6 Drukwerk 275 U :


Eind april 2010, dienen de voor de diensten bestemde drukwerken 275 U volgens de bij de bestelling gevoegde verdelingslijst te worden geleverd.
Na de laatste verzending van de aangiften 275.1 en 275.2 - voorzien in december 2010 - dienen de nog resterende drukwerken 275 U geleverd te worden op het adres vermeld onder punt 8.6.4 hierna.

8.6 Plaatsen van levering en verpakkingsvoorschriften :


8.6.1 Drukproeven, numerieke dragers en testbladen:
Centrale diensten van de Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit

Directie VIII/2 - Drukwerken

North Galaxy – Toren B, 4de verdieping

Koning Albert II-laan , 33, bus 981

1030 BRUSSEL
8.6.2 Specimens voor de voorafgaande technische keuring :
Moeten ter goedkeuring voorgelegd worden aan de onder punt 2 vermelde aanbestedende dienst.

8.6.3 Niet via de Post-operator verzonden aangiften en omslagen:


a) Gepersonaliseerde aangiften 276.1 (delen 1 en 2)
De aangiften 276.1 met onvolledig adres waarvan sprake onder 6.3.4.2, a, tabel 3° , de aangiften 276.1 vermeld onder 6.3.4.2, a, tabel 6° (regionale forfaitairen) moeten in open omslagen 276.41T en verpakt per 50, aan de betrokken diensten worden overgemaakt.
b) Aangiften met aanduiding van de dienst, aangiften zonder opdruk (nrs. 275.1, 275.2, 276.1, 276.2 en 276.5) en omslagen 276.41, 276.41T, 276.42 en 276.42SCAN :
De aangiften en de omslagen dienen franco aan de diensten, vermeld op de verdelingslijst waarvan sprake punt 6.3.4.5, te worden geleverd.

De aangiften 275.1, 275.2 en 276.5 zullen in open omslagen 276.41 worden geleverd. Voor de aangiften 276.1 en 276.2 dienen de delen 1 in open omslagen geleverd te worden en de delen 2 (voorbereiding of kopie en toelichtingen in de aangifte geschoven) in aparte dozen.


8.6.4 Drukwerk 275 U :
De formulieren vermeld onder punt 8.5.6, 2e al. hiervóór moeten, verpakt per 250 exemplaren, geleverd worden aan:
FINPRESS

Luttrebruglaan 74 (Ingang via de Sint-Denijsstraat)

1190 BRUSSEL (Vorst)
Op één der kleinste zijden van ieder pak wordt een etiket aangebracht (geel voor de Nederlandse, rood voor de Franse en groen voor de Duitse formulieren) met de volgende vermeldingen :
- nummer van het bestek;

- naam van de aannemer;

- aantal formulieren;

- nummer van het drukwerk (275 U);

- taal;

- aanslagjaar 2010.


De aannemer moet aan elke dienst van bestemming 2 exemplaren van de verzendingsnota sturen, het 3de exemplaar blijft in zijn bezit.
De lokalen van de belanghebbende diensten zijn alle werkdagen toegankelijk van 9 tot 11 u en van 14 tot 16 u, zaterdag, zon- en feestdagen uitgezonderd.
8.7 Keuring - Nazicht van de producten :
In overeenstemming met de cel Aankoop – Gedrukt Materieel zal de dienst vermeld onder punt 4, overeenkomstig de voorschriften van onderhavig bestek, vaststellen of de leveringen de gevraagde hoeveelheden omvatten en de vereiste kwaliteiten bieden.

8.8 Informatiebeveiliging - Toezicht :


In toepassing van de wet van 18 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen moet de aannemer een onderneming zijn die kan worden aangewezen om mededeling te verkrijgen van op de aangifteformulieren te vermelden gegevens, die afkomstig zijn van dit Rijksregister.
De aannemer verbindt zich tot de meest volstrekte geheimhouding van alle door de opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens; elk gebruik voor andere doeleinden is ten strengste verboden.
De aannemer neemt tevens passende maatregelen opdat tijdens de productie de lokalen uitsluitend door bevoegde personen zouden kunnen betreden worden. Te dien einde zal hij er moeten voor zorgen dat :
1° de productielokalen volledig afgezonderd zijn;

2° de toegangsdeuren, zowel voor personen als goederen, alleen van binnenuit kunnen geopend worden;


3° elk bevoegd personeelslid over een persoonlijke toegangskaart beschikt;

4° alle bezoekers zoals techniekers, onderhoudspersoneel, enz. -na toestemming voor het betreden van de lokalen te hebben bekomen van het productiehoofd- in een gastenboek worden opgenomen met vermelding van naam, adres, reden van het bezoek, uur van aankomst en uur van vertrek;

5° op de computerafdeling, waar de bestanden verwerkt worden, dezelfde normen gelden;

6° de inventarisering van de bestanden overeenkomt met de voorschriften vermeld onder nr. 6.3.4.4, b.

De werkplaatsen van de aannemer moeten, te allen tijde, toegankelijk zijn voor de beambten en ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Financiën, speciaal aangeduid voor het nagaan van de stand van de werken. Ten einde zich ervan te kunnen vergewissen dat de hierboven vermelde voorschriften gerespecteerd worden, zullen deze beambten en ambtenaren, gedurende gans de periode dat de bestanden in het bezit van de aannemer zijn, regelmatig een controlebezoek afleggen.

Op straf van absolute nietigheid, zal de offerte het juiste adres aanduiden waar de aangiften vervaardigd en gepersonaliseerd zullen worden en zal ze beantwoorden aan alle hierboven vermelde voorwaarden.

8.9 Door de aannemer te verstrekken inlichtingen i.v.m. de toestand van de werkzaamheden :


De aannemer dient de Administratie onmiddellijk op de hoogte te brengen van de incidenten die tijdens de werkzaamheden zouden kunnen voorkomen.
Tijdens de massale verzending van de gepersonaliseerde aangiften 276.1 (cf. nr. 6.3.4.3, 1°) : dient iedere maandag aan de hierboven onder punt 4 vermelde directie VIII/2 een tabel te worden verstuurd met de aantallen - per taal en voor deel 1 en 2 - van de gepersonaliseerde aangiften en van de bij de Post-operator afgegeven aangiften.
De begin- en einddata van de leveringen aan de taxatiediensten van de aangiften 275.1, 275.2, 276.1, 276.2 en 276.5 met aanduiding van de dienst, van de omslagen en van de drukwerken 275 U dienen onmiddellijk na de leveringen aan de directie VIII/2 te worden medegedeeld.
Na iedere afgifte aan de Post-operator van de gepersonaliseerde aangiften 275.1, 275.2, 276.1, 276.2 en 276.5 dient het door de Post-operator afgeleverde borderel Afgiftesamenstelling onmiddellijk naar de directie VIII/2 te worden verstuurd (zie ook punt 6.3.7 “traceerbaarheid”).

8.10 Belangrijk :


- De aannemer is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de personalisering. In geval van foutieve be- of verwerkingen dienen deze op eigen kosten hersteld te worden, onverminderd eventuele sancties voor een gebrekkige of laattijdige uitvoering.
- Het is de aannemer uitdrukkelijk verboden aangifteformulieren te drukken voor een andere bestemmeling dan de Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit evenals aangiften uit te reiken aan personen die niet beoogd zijn in dit bestek.

9. Middelen van optreden van de Administratie :

Indien de opdrachtnemer de opdracht niet uitvoert zoals door dit bijzonder bestek en zijn offerte bepaald wordt, zullen de tekortkomingen in een PV vastgesteld worden en onmiddellijk bij aangetekende brief aan de opdrachtnemer verzonden. Als deze laatste niet binnen de opgelegde termijn reageert of als zijn verweermiddelen, naar de inzichten van de aanbestedende dienst, ontoereikend zijn, zal een passende sanctie worden opgelegd. Eventueel zal betrokkene voor een bepaalde periode als aannemer uitgesloten worden (zie art. 20 van de bijlage bij het KB van 26.09.1996 –Algemene aannemingsvoorwaarden).

Boetes wegens laattijdige uitvoering:
Bij de uitvoering van de opdracht is de levering aan de taxatiediensten, binnen de termijnen, van aangifteformulieren, omslagen en drukwerken 275 U één der prioriteiten.
In afwijking van artikel 66, §1, 2° van de algemene aannemingsvoorwaarden, is er aanleiding tot het toepassen van boeten wegens laattijdige uitvoering naar rato van
1 percent per kalenderdag vertraging
(zonder maximumbedrag), berekend op de waarde van de goederen waarvan de levering met dezelfde vertraging gebeurde (afwijking van artikel 75 §1 van de bijlage bij het KB van 26.09.1996).
Het totaal van de boeten wordt afgetrokken van de facturen van de aannemer.
10. Weigering :
- Zo bijgaand inschrijvingsformulier (zie bijlage I) niet volledig en in de vereiste vorm werd ingevuld, zal de aanbestedende overheid zich het recht voorbehouden om de offerte als niet-conform te beschouwen.
- Zo de gevraagde papierstalen niet zijn bijgevoegd, wordt de offerte ambtshalve verworpen.

Dit zal ook het geval zijn indien het volledig adres niet is aangeduid waar de aangiften vervaardigd en gepersonaliseerd zullen worden.


- De administratie behoudt zich het recht voor, onverminderd de gewone sancties, de leveringen te weigeren die gebreken zouden vertonen qua papier, plooien, drukken, lijmen of nieten, verpakking, enz.
- Ongeacht de datum waarop de keuring heeft plaatsgevonden, heeft de administratie het recht de goederen, die in normale omstandigheden voor bewaring opgeslagen werden en bij gebruik ondeugdelijk worden bevonden, te laten vervangen door toedoen en op kosten van de aannemer. Hetzelfde geldt voor beschadigde verpakkingen.
11. Borgtocht :
(voor offertes van 22.000,00 EUR en meer, zonder BTW).
Een borgtocht wordt geëist, waarvan het bedrag wordt vastgesteld op 5 % van het oorspronkelijk bedrag van de opdracht, het bekomen getal wordt naar het hoger tiental in euro afgerond.
Voor meer details wordt de inschrijver verzocht het in punt 3 vermelde KB van 26.09.1996 te raadplegen.
De borgtocht kan na de definitieve goedkeuring van de gezamenlijke dienstverleningen en op verzoek van de aannemer volledig worden vrijgegeven.
12. Procedure voor de gunning van de opdracht :
12.1 Kwalitatieve selectiecriteria :
De kwalitatieve selectie van de inschrijvers zal gebeuren op basis van de artikelen 68 tot 74 van het Koninklijk besluit van 8 januari 1996 (B.S. van 26 januari 1996 en errata in B.S. van 25 februari 1997) betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken.
Enkel de offertes van de kandidaten die aan de kwalitatieve selectiecriteria voldoen worden in aanmerking genomen voor de vergelijking van de offertes ten aanzien van de criteria van punt 12.3 hierna, en voor zover de ingediende offertes op administratief en technisch vlak regelmatig zijn.

12.1.1. UItsluitingscriteria (artikel 69 van het KB van 8 januari 1996)
Door het indienen van een offerte verklaart de inschrijver zich niet in één van de onderstaande uitsluitingsgevallen te bevinden. Op het einde van de procedure zal de aanbestedende overheid de juistheid van deze impliciete verklaring op erewoord onderzoeken in hoofde van de gekozen inschrijver, door het opvragen van de inlichtingen of documenten die toelaten zijn persoonlijke toestand na te gaan.


 • de inschrijver mag niet verkeren in staat van faillissement, van vereffening, van staking van zijn werkzaamheden, van gerechtelijk akkoord of in een overeenstemmende toestand als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen.
 • de inschrijver mag geen aangifte van faillissement gedaan hebben of het voorwerp van een procedure van vereffening geweest zijn, van een gerechtelijk akkoord of van een gelijkaardige procedure, bestaande in de nationale wetgevingen en reglementeringen.
 • de inschrijver moet in regel zijn wat betreft zijn verplichtingen ten opzichte van de sociale zekerheid.

De inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de Belgische sociale zekerheidsregeling, moet in orde zijn met zijn verplichtingen ten overstaan van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ).

De buitenlandse inschrijver die personeel tewerkstelt dat niet onderworpen is aan de Belgische sociale zekerheidsregeling, moet zijn verplichtingen hebben vervuld overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is.


 • de inschrijver moet in regel zijn wat betreft zijn verplichtingen inzake directe belastingen en BTW overeenkomstig de Belgische wetgeving of deze van het land waarin hij gevestigd is.


12.1.2. Criteria van economische en financiële draagkracht (artikel 70 van het KB van 8 januari 1996)
Iedere inschrijver dient zijn financiële en economische draagkracht aan te tonen door volgende inlichtingen aan zijn offerte toe te voegen:


 • een bankverklaring waaruit blijkt dat de financiële middelen toereikend zijn om een behoorlijke uitvoering van het huidige contract te verzekeren.

 • verklaring betreffende het globale zakencijfer en het zakencijfer inzake prestaties van personalisering, door de onderneming gerealiseerd tijdens de laatste drie jaar.

12.1.3. Criteria van technische bekwaamheid (artikel 71 van het KB van 8 januari 1996)
Iedere inschrijver dient zijn technische bekwaamheid aan te tonen door volgende inlichtingen aan zijn offerte toe te voegen:


 • een opgave van gelijkwaardige opdrachten, uitgevoerd tijdens de laatste drie jaar.

 • een gedetailleerde staat van materieel en mankracht, eventueel verrijkt met monsters en/of foto’s.

 • in voorkomend geval: het beroep op onderaanneming met opgave van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed en de naam van de onderaannemer(s) evenals het bewijs dat de onderaannemer zich er onvoorwaardelijk toe verbonden heeft dit deel van de opdracht uit te voeren in geval van toewijzing.

Ingeval de inschrijver een vereniging is zonder rechtspersoonlijkheid, gevormd tussen meerdere fysieke of rechtspersonen, dienen alle hierboven gevraagde inlichtingen te worden verstrekt voor alle betrokken partners (artikel 93 van het KB van 8.01.1996).


12.2 Regelmatigheid van de offertes :
De offertes van de geselecteerde inschrijvers zullen onderzocht worden op het vlak van hun regelmatigheid overeenkomstig de artikelen 89 en volgende van het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996 en de bepalingen van dit bijzonder bestek.
Elk voorstel dat onvolledig is, dat belangrijke tegenstrijdigheden of onnauwkeurigheden bevat, kan onregelmatig verklaard worden.
12.3 Gunningcriteria :
De gunningcriteria, voor deze overeenkomst van toepassing, zijn :
I - de ingediende prijs; (50 punten)

II - de kwaliteit van de aangeboden grondstoffen (stalen) + verslag; (15 punten)

III - de zekerheid van bevoorrading. (35 punten).
N.B. : De definitieve toewijzing van de aannemer zal maar eerst plaatshebben wanneer de inschrijver door het Rijksregister (via de Federale Overheidsdienst Financiën) zal erkend worden voor het personaliseren (zie punt 8.8, 1e alinea).
QUOTERING :
Voormelde gunningcriteria zullen elk afzonderlijk gequoteerd worden in functie van de quotering vermeld in de 1ste § van dit punt, hetgeen voor elke offerte een totaalquote op 100 punten zal opleveren. De inschrijver die voor een criterium de interessantste aanbieding doet, zal voor dat criterium het maximum aantal punten verwerven. De overige kandidaten zullen naar verhouding van de gunstigste offerte gequoteerd worden.1   2   3   4   5   6


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina