Federale OverheidsdienstDovnload 0.61 Mb.
Pagina5/6
Datum20.08.2016
Grootte0.61 Mb.
1   2   3   4   5   6

I – PRIJS :
Inzake prijsevaluatie : zie belangrijke opmerking op pagina 42.

II – KWALITEIT :
Zie punt 6.2.3 voor de kwaliteit van de grondstoffen en het verslag inzake het stofgehalte van het OCR-papier.

Zie punt 6.2.8 voor de kwaliteit van de enveloppen.III – ZEKERHEID VAN BEVOORRADING :
De quotering voor het criterium “zekerheid van bevoorrading” (35 punten) wordt bekomen door de som van volgende elementen :
1°) Organisatie en planning : quotering op 20 punten.
- Levering van de aangiften 276.1 (quotering op 16 punten):
De offerte dient de globale uitvoeringstermijn in werkdagen voor de massale verzending (zie punt 6.3.4.3 – 1°) te vermelden, waarmee bedoeld wordt een gedetailleerde staat die per kalenderdag en per gebruikte machine de productie van de aangiften 276.1 weergeeft en dit vanaf de ontvangst van het goed voor druk (*) voor het laatste samenstellende element van de betrokken zending en (of) van de bestanden tot de laatste postzending (lay-out, drukken, verzamelen van de onderscheiden delen, plooien, personaliseren en onder omslag steken van de formulieren, afgiften bij de Post-operator).

In die termijn zijn begrepen de dag van ontvangst van het goed voor druk/bestanden en deze van de laatste postafgifte.

Geen enkele voorwaarde wat betreft het uur van afgifte van het goed voor druk/bestanden zal aanvaard worden op straffe van nietigverklaring van de offerte.

Bij het bepalen van deze termijn, dient uitgegaan van de principes vermeld onder punt 6.3.4.3 – 1°: massale verzending. (**)


De inschrijver zal voorleggen:


  • Een gedetailleerde opgave van het geheel der technische middelen (***) in termen van aantal ingezette machines + aantal uren in werking + productie om de juistheid van de elementen van de offerte te kunnen nagaan.
  • Een staat van de technische middelen om het hoofdwerk uit te voeren en van de middelen om vertraging te compenseren en het hoofd te bieden aan eventuele pannes van diverse aard.

_____________________(*) Ondanks het ontvangen van één of meer documenten op informaticadrager, is een “goed voor druk” op een papieren drager steeds vereist (zie punt 8.1.2).
(**) B E L A N G R IJ K: Na toewijzing van de opdracht dient de gekozen aannemer zijn planning maximaal bij te werken in functie van de definitieve gegevens van de administratie en deze te bezorgen aan de Post-operator waar de afgiften zullen gebeuren. Dit om de Post-operator toe te laten de nodige schikkingen te treffen om de verdeling binnen de overeengekomen termijnen te verzekeren.
(***) Onder ingezette technische middelen moet begrepen worden: soortgelijke machines uitgerust met dezelfde controlemiddelen, die niet alleen toelaten het defecte materieel te vervangen, maar ook geschikt om de dagelijkse productie te verhogen ingeval de middelen om de aangegane verbintenissen na te leven in de loop van het contract onvoldoende zouden worden.

  • De ingezette middelen inzake personalisering en wijze van personalisering van de documenten uiteenzetten. De waarborg verschaffen dat de volgorde vermeld op de magnetische dragers dag na dag zal worden nageleefd.
  • Een verklaring op eer waaruit blijkt dat hij in het bezit is van de in zijn offerte vermelde technische middelen en dat die middelen ook effectief zullen ingezet worden voor de uitvoering van de opdracht zoals voorzien in de offerte (zie bijlage I).

- Levering van de aangiften 275.1, 275.2, 276.2 en 276.5 (quotering op 4 punten) :


De offerte dient voor elk model de globale uitvoeringstermijn in werkdagen te vermelden, rekening houdend met de vermeldingen onder punten 6.3.2.1 e), 6.3.3, 6.3.5 en 6.3.6.
De globale uitvoeringstermijn zal enig zijn voor de basisofferte evenals voor de verschillende verplichte opties opgenomen in het bestek.
2°) Geboden waarborgen : quotering op 10 punten.


  • Zoveel mogelijk waarborgen bieden (schriftelijk indien mogelijk) betreffende de papierbevoorrading. De papierfabrikant dient de fabricagetermijn te waarborgen, ongeacht de termijn van ontvangst van de bestelling.
  • Ingezette middelen om de veiligheid te waarborgen.


3°) Traceerbaarheid : quotering op 5 punten.
Elk voorstel dat de aanbestedende overheid in staat stelt on-line datum en uur van afgifte bij de Post-operator te verifiëren, is een opwaarderend element.
13. Prijzen :
13.1 De prijzen zijn op te geven als absoluut forfaitaire bedragen, BTW. niet inbegrepen. Geen enkele bepaling voor prijsherziening mag worden voorzien, zelfs niet om economische redenen (afwijking van artikel 13 van de bijlage bij het KB van 26.09.1996).
13.2 De ingeschreven eenheidsprijzen moeten rekening houden met al de bijzonderheden van uitvoering voorzien in dit bestek, alsook met de kosten voor het leveren der formulieren bij de bestemmelingen (verpakking, vervoer, afladen en ter plaatse brengen op het leveringsadres), met de kosten voor de testlevering(en) en voor de digitale versies.
13.3 Gezien het aantal bladzijden van de modellen kan schommelen, zal de offerte bovendien de prijs (papier inbegrepen) voorzien van volgende elementen :
13.3.1 Voor wat betreft de “TOELICHTING“ (gesloten formaat : DIN A5), te voegen bij de aangiften 276.1 (delen 1 + 2) :
- éénheidsprijs (met inbegrip van de bijkomende werken : plooien, lijmen of nieten) voor een “Toelichting” (bij delen 1) van 96, 100, 104 of 108 bedrukte pagina’s A5 en voor een “Toelichting” (bij delen 2) van 68, 72, 76 of 80 bedrukte pagina’s A5.
- forfaitaire prijs (met inbegrip van de bijkomende werken : plooien, lijmen of nieten) voor een recto-verso bedrukt blad DIN A4 in meer of in minder, ingeval het aantal pagina’s van de “Toelichting” zich beneden of boven de voormelde reeksen zou situeren.

13.3.2 Voor wat betreft de “TOELICHTING “ (gesloten formaat : DIN A5), te voegen bij de aangiften 276.2 (delen 1 + 2) :


- éénheidsprijs (met inbegrip van de bijkomende werken : plooien, lijmen of nieten) voor een “Toelichting” (bij delen 1) van 96, 100, 104, 108 of 112 bedrukte pagina’s A5 en voor een “Toelichting” (bij delen 2) van 52, 56, 60, 64 of 72 bedrukte pagina’s A5.
- forfaitaire prijs (met inbegrip van de bijkomende werken : plooien, lijmen of nieten) voor een recto-verso bedrukt blad DIN A4 in meer of in minder, ingeval het aantal pagina’s van de “Toelichting” zich beneden of boven de voormelde reeksen zou situeren.
13.3.2.1 Voor wat betreft de “TOELICHTING “ (gesloten formaat : DIN A5), te voegen bij de aangiften 275.1, 275.2 et 276.5:
forfaitaire prijs (met inbegrip van de bijkomende werken : plooien, lijmen of nieten) voor een recto-verso bedrukt blad DIN A4 in meer of in minder, ingeval het aantal pagina’s van de “Toelichting” zich beneden of boven de voormelde reeksen zou situeren.
13.3.3 Voor wat betreft het “BERICHT AAN DE BELASTINGPLICHTIGEN“ (gesloten formaat : DIN A5), te voegen bij de aangiften 276.1 (deel 1) :
- éénheidsprijs (met inbegrip van de bijkomende werken : plooien, lijmen of nieten) voor een “Bericht” van 12, 16, 20, 24, 28 of 32 bedrukte pagina’s A5.
- forfaitaire prijs (met inbegrip van de bijkomende werken : plooien, lijmen of nieten) voor een recto-verso bedrukt blad DIN A4 in meer of in minder, ingeval het aantal pagina’s van het “Bericht” zich beneden de 12 of boven de 32 zou situeren.
13.3.4 Voor wat betreft de overige drukwerken (uitgezonderd de scanbare formulieren):
- forfaitaire prijs (met inbegrip van de bijkomende werken : plooien, lijmen of nieten) voor een blad DIN A4, recto of recto-verso bedrukt, in meer of in minder :
a) op wit schrijfpapier, 80 gr/m2;

b) op wit licht houthoudend schrijfpapier, 60 gr/m2 of op wit magazinepapier, 55 gr/m2.


- forfaitaire prijs (met inbegrip van de bijkomende werken : plooien, lijmen of nieten) voor een blad DIN A3, recto of recto-verso bedrukt, in meer of in minder :
a) op wit schrijfpapier, 80 gr/m2;

b) op wit licht houthoudend schrijfpapier, 60 gr/m2 of op wit magazinepapier, 55 gr/m2.


13.4 Ook de prijzen (per duizend ex.) voor het insteken en verzenden van een formulier of van een brochure moeten afzonderlijk worden opgegeven in de offerte. In voorkomend geval zullen alle eenheidsprijzen voor de personalisering met die bedragen worden verhoogd.


BELANGRIJKE OPMERKING:
Inzake prijsvergelijking behoudt de aanbestedende dienst zich het recht voor om de offertes te vergelijken op basis van een gemiddelde van verschillende gevraagde opties (aantal pagina's, levering door de administratie van het model op informaticadrager...). Zowel voor de druk van de toelichtingen als voor het bericht moet de inschrijver elk prijsverschil motiveren dat niet in logische verhouding zou staan tot de papierwaarde van het document.
14. Facturatie :
De facturen dienen in dubbel geadresseerd aan de onder punt 2 vermelde dienst.

Bij de facturen moet één exemplaar van de geleverde formulieren gevoegd zijn, alsook een kopie van de bestelbrief uitgaande van de Federale Overheidsdienst Financiën plus een kopie van het "imprimatur".

Daarenboven moeten alle facturen het nummer van de bestelbon vermelden.

Verzendingsnota's moeten eveneens in twee exemplaren worden bijgevoegd.


15. De geldigheidsduur van de offerte is vastgesteld op 120 (honderd twintig) kalenderdagen vanaf de datum van de opening der inschrijvingen (aanvulling bij artikel 116 van het KB van 08.01.1996).
16. De inschrijvingen moeten verstuurd worden naar het in punt 2 vermelde adres, ter attentie van Mevr. VAN DEN DRIESSCHE, Financieel en administratief deskundige en uiterlijk toekomen op 26/01/2010 vóór 11.00 u, onder dubbele gesloten omslag.
De binnenste omslag wordt bij voorkeur verzegeld en dient de volgende vermeldingen te dragen :

- de datum waarop de inschrijvingen geopend worden;

- de referte van het bestek SM 003373
Bij inzending met de post vermeldt de tweede omslag, naast bovenstaand adres, het woord "inschrijving".

Indien de offerte door een bode overhandigd wordt, dient dit uitsluitend te gebeuren op vermelde dienst, waar een ontvangstbewijs zal worden uitgereikt. Er wordt op gewezen dat alleen dit stuk als bewijs van afgifte der inschrijving kan dienen.


De omslagen zullen in openbare zitting geopend worden op 26/01/2010 om 11.00 u, op bovenvermeld adres (4de verdieping - vergaderzaal).
De offerte moet getekend zijn, elke bladzijde moet in stijgende volgorde en zonder onderbrekingen genummerd zijn en de paraaf dragen.

Ten aanzien van de identiteit van de inschrijver moet het bewijs van de bevoegdheid bij de offerte worden gevoegd (bv.: uittreksel uit het Staatsblad). De offerte die door gemachtigden wordt ingediend vermeldt duidelijk de volmachtgever of de volmachtgevers voor wie wordt gehandeld. In voorkomend geval voegen de gemachtigden bij hun offerte de authentieke of onderhandse akte waaruit hun bevoegdheid blijkt, of een afschrift van hun volmacht.

17. De leveringen moeten in alle opzichten uitgevoerd worden volgens de regels van goed vakmanschap. Indien ze niet beantwoorden aan alle eisen opgenomen in het huidige bijzonder bestek, zullen ze geweigerd worden.
18. Deze offerteaanvraag kan geenszins beschouwd worden als een verbintenis vanwege het departement.
Hoogachtend,
Voor de Directeur van de Stafdienst S&L,

Michel SOEUR

Directeur


BIJLAGEN

BIJLAGE I

BIJLAGE BIJ HET BESTEK NR. SM 003373
I - INSCHRIJVINGSFORMULIER
Offerte voor het drukken, personaliseren en leveren van de aangiften 275.1, 275.2, 276.1, 276.2, 276.5 en hun bijlagen voor het aanslagjaar 2010.

De firma .........................................................vertegenwoordigd door de ondergetekende (1).............................................……….......................................................................................

gedomicilieerd te ..............…............................, ….........................................straat, nr........... bij de R.S.Z. geïmmatriculeerd onder nr. ........................................................................... B.T.W.-plichtige nr. ……………………………………………………………………………………

verbindt zich op haar roerende en onroerende goederen tot de uitvoering, overeenkomstig de voorwaarden en bepalingen van bovenvermeld bestek, van de erin omschreven dienstverlening, vormende het enige perceel van dit document, tegen de forfaitaire eenheidsprijs(zen) aangeduid op bijgaande prijsborderel, hetzij voor een globaal bedrag, exclusief B.T.W. van


EUR ………...........................…….............................................................................................

.......................................................…….....................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………...

(in letters en in cijfers) te vermeerderen met


EUR ..……….......................................……...............................................................................

.....................................................................…….......................................................................

…………………………………………………………………………………………………………...

(in letters en in cijfers) B.T.W., hetzij in totaal


EUR ...………....................................................…….................................................................

...................................................................................…….........................................................

…………………………………………………………………………………………………………...

(in letters en in cijfers).


Ondergetekende verklaart in het bezit te zijn van de technische middelen opgegeven in zijn offerte en die middelen te zullen inzetten voor de uitvoering van de opdracht overeenkomstig zijn offerte. Hij aanvaardt dat de verantwoordelijke voor de aankopen of zijn afgevaardigde een controlebezoek kan brengen aan zijn werkplaatsen.
Ingeval deze inschrijving wordt goedgekeurd, zal de borgtocht worden gestort overeenkomstig de gestelde voorwaarden en termijnen.
De Administratie zal zich jegens mij van zijn schuld geldig kwijten door het bedrag van mijn schuldvordering op mijn rekening nr. .............................................................. te storten.
Voor de interpretatie van het contract wordt de .................................................. taal van het bestek gekozen en het adres voor alle mededelingen zal zijn :

...........................……....................... straat, nr. ......., plaats ....................................................,

tel. nr. ..............................…........................, fax nr. .….......................................................

E-mail : ……………………………………………………………………..


Deze inschrijving behelst de verbintenis om op eenvoudige aanvraag en binnen de kortste tijd, aan de Administratie de documenten en attesten te bezorgen waarvan ze de voorlegging zou eisen krachtens het bestek betreffende de aanneming of de reglementering inzake het sluiten van opdrachten voor rekening van de Staat.

II - PRIJZENBORDEREL EN GLOBALE RAMING VAN DE HOEVEELHEDEN EN

UITGAVEN


Nummer van het model

+ Taal


Hoeveelheden

Eenheidsprijzen per duizend formulieren


Gedeeltelijke totalen

(in EUR)


1

2

3

4


A. Drukken en vervaardigen van de fiscale aangiften (nrs. 275.1, 275.2, 276.1, 276.2 en 276.5), het drukwerk 275 U, de “Geheugensteun” en het "bericht" :
275.1 (aangifte + afschrift + toelichting)
te personaliseren (1)
Nederlandst. 269.000 .................................... ...............................

Franstalige 159.000 .................................... ...............................

Duitstalige 3.000 .................................... ...............................
niet te personaliseren (2)
Nederlandst. 40.000 ..................................... ................................

Franstalige 25.000 ..................................... ................................

Duitstalige 900 ..................................... ................................
VERPLICHTE VARIANTE :

275.1 (aangifte + afschrift + toelichting 210 x 148 fermé) – 52 pagina’s
Te personaliseren (1)
Nederlandst. 269.000 ...............................

Franstalige 159.000 ...............................

Duitstalige 3.000 ...............................
Niet te personaliseren (2)
Nederlandst. 40.000 ...............................

Franstalige 25.000 ...............................

Duitstalige 900 ...............................

275.2 (aangifte + afschrift + toelichting)
te personaliseren (1)
Nederlandst. 4.900 ..................................... ................................

Franstalige 3.300 ..................................... ................................

Duitstalige 100 ..................................... ................................
niet te personaliseren (2)
Nederlandst. 5.100 .................................... ................................

Franstalige 6.200 .................................... ................................

Duitstalige 500 .................................... ................................
----------------------------

TOTAAL OVER TE DRAGEN : ...................................

___________________________

(1) personalisering niet inbegrepen.

(2) kostprijs van de omslagen 276.41 en 276.42 inbegrepen voor de zendingen bij de taxatiebureaus.
PRIJZENBORDEREL EN GLOBALE RAMING VAN DE HOEVEELHEDEN EN

UITGAVEN (vervolg)


1

2

3

4

OVERDRACHT : ............................................


VERPLICHTE VARIANTE :

275.2 (aangifte + afschrift + toelichting 210 x 148 gesloten) – 52 pagina’s
Te personaliseren (1)
Nederlandst. 4.900 ...............................

Franstalige 3.300 ...............................

Duitstalige 100 ...............................
Niet te personaliseren (2)
Nederlandst. 5.100 ...............................

Franstalige 6.200 ...............................

Duitstalige 500 ...............................

276.1
Deel 1 : (aangifte + voorbereiding)
te personaliseren (1)

Nederlandst. 3.667.000 .................................... ...................................

Franstalige 2.766.800 .................................... ...................................

Duitstalige 36.550 .................................... ...................................


niet te personaliseren (2)

Nederlandst. 134.000 ................................... ..................................

Franstalige 115.200 ................................... ..................................

Duitstalige 2.950 ................................... ..................................TOELICHTING (= 104 bladzijden formaat A5).

Nederlandst. 3.801.000

Franstalige 2.882.000 .................................... ...................................

Duitstalige 39.500

----------------------------

TOTAAL OVER TE DRAGEN : ...................................

PRIJZENBORDEREL EN GLOBALE RAMING VAN DE HOEVEELHEDEN EN

UITGAVEN (vervolg)


1

2

3

41   2   3   4   5   6


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina