Feestelijke viering van Pasen Heilige DoopDovnload 53.07 Kb.
Datum17.08.2016
Grootte53.07 Kb.


Feestelijke viering van Pasen * Heilige Doop

Interkerkelijk koor Sjaloom o.l.v. Sjaak Hamelink

ds. Huub Smeets, voorganger * Peter Simons, orgel


 • Koor- en samenzang voor de dienst:
 • Sjaloom zingt ‘Ik leef’

Refrein: Ik leef, want God gaf Zijn eigen Zoon

Gezonden vanaf de troon

wast U mij schoon van zonde en van schuld.

Ik leef, omdat U stierf voor ons, U de dood overwon.

Nu schijnt de zon, uw Geest heeft mij vervuld


Ik blijf me steeds verwond’ren over Uw liefde en Uw trouw,

dat U alles over had voor mij,

dat U vanuit de hemel zich over mij ontfermen zou.

Alleen al die gedachte maakt me blij, ‘k ben vrij! Refrein


Ik blijf me steeds verwond’ren over Uw liefde en Uw trouw,

dat U in mijn plaats wilde gaan staan

en dat U aan het kruishout Uw leven voor mij geven zou;

maakte voor mij de schuld zo ongedaan, voortaan.
 • Wij zingen uit de Bajesbundel nr.190 * melodie Daar juicht een toon


1. allen De morgen staat vol vrolijk licht,

de schepping heeft zich opgericht,

want zie: de Heer is opgestaan!

De Heer is waarlijk opgestaan!2. vrouwen Vergeefs gaan vrouwen naar het graf,

dat schuilplaats aan het leven gaf,

want zie: de Heer is opgestaan!

De Heer is waarlijk opgestaan!


3. mannen De mannen zoeken tevergeefs

naar wie het graf geschonden heeft,

want zie: de Heer is opgestaan!

De Heer is waarlijk opgestaan!


4. allen Er is een wonderlijk bericht,

dat overal weer vreugde sticht.

Want hoor: de Heer is opgestaan!

De Heer is waarlijk opgestaan!


5. allen Zeg maar dat het verzonnen is,

want dood is wat gestorven is.

En toch: de Heer is opgestaan!

De Heer is waarlijk opgestaan!

 • Sjaloom zingt ‘Zing een nieuw lied’

Refrein: Zing, zing, zing een nieuw lied voor de HEER, iedere dag.

Zing, zing, zing een nieuw lied voor de HEER,

Zing overal. Laat het horen, dat de HEER ons redt!


Ontzettend groot is hij, Hij zal altijd groter zijn.

Een mensengod zegt niks, maar Gods werk zegt hoe hij is.

Zijn ogen stralen, zijn huis is schitterend mooi. Refrein
Leef in bewondering,

Geef vertrouwen aan de HEER.

Erken zijn overmacht,

Leg geschenken bij hem neer.

Hij leidt de wereld,

Hij wijst de volken hun plaats. Refrein

Hemel en aarde wees blij,

Laat de zeeën bruisen, de bloemen wuiven.

Bomen, geef een staande ovatie.

Juich voor de HEER, want hij komt

Hij spreekt recht op aarde, regeert rechtvaardig.

Hij verbindt ons weer met elkaar. Refrein 2x


 • Welkom en mededelingen
 • Bemoediging:

Vg. Onze hulp is in de naam van de Heer,

Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft

Vg. die trouw houdt tot in eeuwigheidAllen: en niet laat varen het werk van zijn handen, amen.


 • Wij zingen Psalm 150: 1

Loof God, loof Hem overal.

Loof de Koning van ’t heelal

om zijn wonderbare macht,

om de heerlijkheid en kracht

van zijn naam en eeuwig wezen.

Loof de daden, groot en goed,

die Hij triomferend doet.

Hem zij eer, Hij zij geprezen.

 • Gebed op de Paasdag • Wij zingen Lied 303

Jezus, Gods Zoon, leefde en stierf

voor allen, voor ons. Hij leeft vandaag

hier onder ons, hier onder ons.

Jezus, wij willen U danken.

Jezus, wij danken U. Jezus, wij prijzen U.

Jezus, wij zingen uw heilige naam.
Geest die ons troost, levend nabij,

genezing en vuur. Adem van God,

kracht onderweg dag in dag uit.

Trooster, wij willen U danken.

Trooster, wij danken U. Trooster, wij prijzen U.

Trooster, wij zingen uw heilige naam. • Groet * Vg. De Heer zal met u zijn A. zijn Geest in ons midden
 • Wij zingen met Sjaloom ‘Kom Jezus, kom’

Heer, uw licht en uw liefde schijnen,

Waar U bent zal de nacht verdwijnen.

Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons.

Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons.

Schijn in mij, schijn door mij.


Refrein: Kom, Jezus kom,

Vul dit land met uw heerlijkheid.

Kom Hei’lge Geest, stort op ons uw vuur.

Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard’ vervullen

Spreek, Heer, uw woord; dat het licht overwint.
Heer ‘k wil komen in uw nabijheid.

Uit de schaduwen in uw heerlijkheid.

Door het bloed mag ik U toebehoren.

Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen

Schijn in mij, schijn door mij. Refrein
Staan wij oog in oog met U Heer.

Daalt uw stralende licht op ons neer.

Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven

U volmaakt wie volkomen zich geven

Schijn in mij, schijn door mij. Refrein
 • Wij zingen Lied 832

Geroepen om op weg te gaan,

om op te staan, te reizen

naar een land dat God zal wijzen.
 • Gesprek met de kinderen
 • Wij zingen het projectlied:Alle kinderen mogen naar de kindernevendienst gaan
 • Schriftlezing: Johannes 20: 1 – 18

* Evert-Jan van Opdorp


 • Sjaloom zingt ‘Anker in de tijd’

1. Er is een onbegrensde liefde die alles draagt en nooit vergaat.

Er is een hoop die nooit meer wankelt en die de zwaarste storm doorstaat

Er is een licht dat ons de weg wijst, ook als wij nu niet alles zien;

Een fundament voor ons vertrouwen, tot aan de dag dat wij hem zien.
2. Er is voor vijanden verzoening en echte vrede na de strijd;

Vergeving voor de zwaarste zonden, een nieuw begin met God altijd.

Er is een eeuwig rijk van vrede dat in ons midden zichtbaar wordt;

Een stukje hemel hier op aarde, in Jezus Christus, Zoon van God.


Refrein: Hij is de spil van alle eeuwen

Hij is het anker in de tijd.

Hij is de bron van al het leven;

Hij is ons doel in eeuwigheid.(2x)

3. Er is een wonder van bevrijding; de laatste redding in de nood.

En er is troost in pijn en lijden; een eeuwig leven na de dood.

Er is gerechtigheid voor allen en onze trouw wordt eens beloond.

Er is een bruiloftsmaal voor eeuwig, met Jezus Christus, Vaders Zoon.Refrein

O Jezus, hoe vertrouwd en goed klinkt mij Uw naam in ’t oor,

Uw naam die mij geloven doet: Gij gaat mij reddend voor

Refrein:

U bent de spil van alle eeuwen, U bent het anker in de tijd

U bent de bron van al het leven; U bent ons doel in eeuwigheid.
 • Schriftlezing: Handelingen 10: 34 – 40 * Evert-Jan van Opdorp
 • Wij zingen Lied 632: 1 en 3

Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven.

Laat ons Hem loven en danken, verheugd dat wij leven.

Diep in de nacht heeft Hij verlossing gebracht,

heeft Hij ons licht aangeheven.
Nu zend uw Geest, als een vuur, als een stem in ons midden.

Dat wij van harte elkander verstaan en beminnen

en zo voortaan eren uw heilige naam en U in waarheid aanbidden.

De Luisterwijzer ligt klaar…


 • Uitleg en verkondiging…
 • Wij zingen Lied 624 – vers 2 in Afrikaans, in verbondenheid met de gemeenten van Kylemore en Eersterivier Suid


Christus, onze Heer, verrees, halleluja!

Heilge dag na angst en vrees, halleluja!

Die verhoogd werd aan het kruis, halleluja,

bracht ons in Gods vrijheid thuis, halleluja!

Prys die Here in ons lied, halleluja,

Hy laat wondere geskied, halleluja,

Na die donker van die nag, halleluja,

Kom, besing Gods nuwe dag, halleluja!
Maar zijn lijden en zijn strijd, halleluja,

heeft verzoening ons bereid, halleluja!

Nu is Hij der heemlen Heer, halleluja!

Englen juublen Hem ter eer, halleluja!
 • Aandacht voor mensen…
 • Gebed bij de Heilige DoopGeloof je met de kerkelijke gemeenschap in Gods liefde,

die alle mensen oproept Hem Vader te noemen en Hem trouw te zijn?

Geloof je in Jezus Christus als de weg naar het leven,

naar Gods koninkrijk?

Wil je met Ruud die je is toevertrouwd Jezus Christus volgen op deze heilzame weg? Weet je je met Hem en met ons verbonden door de Heilige Geest?

Wil je als een bezegeling daarvan dat Ruud gedoopt wordt en

beloof je hem dagelijks voor te gaan in liefde en trouw?


Wat is daarop jullie antwoord:

Jan-Niek & Marsha, vader en moeder van Ruud?
 • Gemeente, wilt u Ruud in uw midden aanvaarden,

de ouders bijstaan en dragen in uw gebeden?

Wat is daarop uw antwoord?

 • Bediening van de Heilige Doop aan:

Ruud Cornelis Boeije
 • Wij zingen staande Opwekking 736

Sjaloom zingt de coupletten,

wij allen zingen het refrein mee
In deze gemeente,Gods huisgezin word je nu welkom geheten.

Een heel nieuwe leven, een mooi begin, je mag je geborgen weten


Refrein:

Wij zegenen jou in Jezus naam, met liefde, gezondheid en kracht

Wij zegenen jou in Jezus naam, hij is je helper bij dag en nacht
Tussen de mensen hier groot en klein mag jij je leven beginnen.

Wij willen je broers en zussen zijn en veel van je houden –

kom binnen! Refrein
En komt er vreugde, verdriet of pijn, we willen er voor je zijn.

Refrein 2x


 • Een nieuw kleed en vuur voor onderweg
 • Van de kindernevendienst…
 • Marsha leest van Jaap van Oostrum: Gewassen met water,

badend in het licht,

mag jij vrolijk leven,

voor Gods aangezicht.


 • Dankgebed en voorbeden – stilte – ‘Onze Vader’
 • Collecte in twee rondgangen voor Diaconie en Kerk

Sjaloom zingt ‘Wij geloven’
Wij geloven in een keerpunt in de tijd,

Als Jezus komt in heerlijkheid;

Een dag van diep ontzag en spijt.

Wij geloven in de victorie van het kruis,

In een altijd durend thuis;

De dood voorbij, het leven tegemoet!


Refrein:

In U alleen kunnen wij vallen en weer opstaan.

Door U alleen staan wij sterk!

Met U zullen wij leven in Uw koninkrijk

Wij verwachten en geloven,

dat Uw rijk eens komen zal:

Overvloedig niet te stuiten, bruisend als een waterval,

Smelten onze stemmen samen,

in een hemels lofgezang, voor onze Koning, Heerser van ’t heelal
Wij geloven in een kerk, God toegewijd,

Door Jezus Christus vrijgepleit;

Een kerk die leeft en Hem belijdt.

Wij geloven in de victorie van Gods rijk,

Overwinning in de strijd;

De nacht voorbij, met haast hem tegemoet! Refrein 2x


In U alleen kunnen wij vallen en weer opstaan. )

Door U alleen staan wij sterk! ) 2x

Met U zullen wij leven in Uw koninkrijk )

Wij verwachten…………Heerser van ‘t heelal • Wij zingen staande Lied 634


U zij de glorie, opgestane Heer,

U zij de victorie, U zij alle eer!

Alle mens'lijk lijden hebt Gij ondergaan

om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan:

U zij de glorie, opgestane Heer,

U zij de victorie, U zij alle eer!
Licht moge stralen in de duisternis,

nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.

Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,

wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:

U zij de glorie, opgestane Heer,

U zij de victorie, U zij alle eer!
 • Zegen, beantwoord met gezongen amen
 • Orgelspel * Uitgangscollecte voor het Jeugdwerk/ JOP


U hebt de gelegenheid om Jan-Niek en Marsha voorin de kerk te feliciteren.

Wat selfs u vrienden nie kon glo,

het toe gebeur, o Here!

’n Engel het gekom van bo,

met skitterende klere!

Die klip word van u graf gerol,

die wagte vlug die nag in,

God wek u liggaam wondervol

en U stap uit – die nag in!
Nou loof ons U, o Jesus, Heer,

u duurgekoopte lede,

en kniel voor U aanbiddend neer,

met lofsang en gebede!

O, Eersgeboorne uit die dood,

U borg vir ons die lewe.

Gods werk is waarlik wondergroot –

bo ons begrip verhewe!


U het verrys in heerlikheid

tot redding van die volke.

U sal in volle majesteit

eens weer kom op die wolke.

En as U kom, sal ons U sien –

ook hul wat U deursteek het!

Dan juig, wie U met liefde dien;

dan smeek, wie nooit gesmeek het.


Wanneer ons Here sal verskyn,

weet niemand, net die Vader.

Ons weet, te midde van ons pyn,

die dag kom altijd nader.

Ja, halleluja, ja, Hy kom!

Laat al wat leef, juig: Amen!

Juig, jubel, wag getroos op Hom,

juig almal! Amen! Amen!Nuwe Sionsgesange 120 * Liedboek voor de Kerken 231

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina