Finale voorbereidingen om de New Age Christus te ontvangenDovnload 60.37 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte60.37 Kb.
Finale voorbereidingen om de
New Age Christus te ontvangen

Prof. Johan Malan, Middelburg (Zuid-Afrika), 12 maart 2008

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling (ingekort) en voetnoten door M.V.

Het Christendom ervaart ongekende aanvallen op zijn fundamentele waarheden. Deze aanvallen worden gemotiveerd en gecoördineerd door boze machten die erop uit zijn om alle mensen te misleiden als een proloog op de openbaring van de Antichrist en de fysische vestiging van Satans koninkrijk. Hun grootste struikelblok is het bijbelse geloof in de Godheid, zoendood, opstanding en wederkomst van Jezus Christus. Als gevolg hiervan nemen de aanvallen op het evangelische Christendom toe, en richten ze zich op het in diskrediet brengen van de Bijbel en dus ook de God en Verlosser van de Bijbel.

Toen de Heer werd gevraagd naar de tekenen die Zijn wederkomst zouden aanduiden, heeft Hij als allereerste de wereldomvattende, geestelijke misleiding genoemd: “En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Let erop dat niemand u misleidt. Want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus; en zij zullen velen misleiden” (Matt. 24:4-5). Deze velen die velen zouden misleiden, duiden op een algemene acceptatie van een veranderde zienswijze die mensen in de eindtijd over Christus zullen huldigen. Dit verklaart het ontstellende verschijnsel dat de hele wereld achter Satans valse Christus zal aanlopen (Openb. 13). Het zal een verenigde, multigodsdienstige verering en aanbidding van de Antichrist zijn.

Deze uiterste vorm van misleiding zal bereikt worden wanneer de Antichrist als de Christus verschijnt en voorgeeft dat hij de universele Christus van alle geloven is. Hij zal door Satan gemachtigd worden om grote tekenen en wonderen te doen (2 Thess. 2:7-10; Openb. 13), en hij zal een valse vrede en eenheid op aarde instellen (1 Thess. 5:3; Openb. 13). Halfweg zijn regering van zeven jaar zal hij de herbouwde tempel in Jeruzalem betreden en zichzelf, in uiterste zelfverheffing, tot God verklaren (2 Thess. 2:4).

Er bestaan verschillende vormen van misleiding waardoor Satan probeert om mensen van het geloof in de aanbidding van de ware God van de Bijbel weg te trekken. Wanneer zij de waarheid verworpen hebben, raken zij geestelijk zó verblindt dat hun vermogen om goed van kwaad te onderscheiden, snel naar een gevaarlijk laag peil afglijdt. Zulke mensen huldigen verdraaide en geheel onbijbelse beschouwingen over Jezus, de Heilige Geest en het Evangelie. Onder hen zijn er ook die vroeger in Christus geloofd hebben maar die daarna misleid werden. Paulus zegt:

“Want ik beijver mij voor u met een ijver van God. Ik heb u immers ten huwelijk gegeven aan één man om u voor te stellen als een reine maagd aan Christus. Maar ik vrees dat, zoals de slang met zijn sluwheid Eva verleid heeft, zo misschien ook uw gedachten bedorven worden, weg van de eenvoud die in Christus is. Want als iemand komt die een andere Jezus predikt, die wij niet gepredikt hebben, of als u een andere geest ontvangt dan die u ontvangen hebt, of een ander Evangelie, dat u niet aangenomen hebt, dan verdraagt u dat best” (2 Kor. 11:2-4).

In historische tijden was geestelijke misleiding toegespitst op de vervalsing van het beeld van Jezus en het werk van de Heilige Geest, ten einde mensen de bijbelse grondslag van hun geloof te ontnemen. Vandaag is de misleiding hoofdzakelijk toegespitst op de misvorming van het bijbelse beeld en kenmerken van Jezus Christus ten einde Hem aan het beeld van de Antichrist gelijkvormig te maken. Deze andere Jezus zal uit het koninkrijk van de duisternis opkomen maar zichzelf als de ware Jezus voordoen die komt om de mensheid te redden, te zegenen en te bekrachtigen om voorspoedig te zijn. De voorbereidingen zijn in een gevorderd stadium gekomen om hem als de universele messias van alle geloven te ontvangen. Het getuigenis over de aard en de omvang van deze beweging is erg sterk, zoals hierna wordt aangetoond:

Een andere Jezus

Er bestaan verscheidene onafhankelijke initiatieven die door dezelfde geest van dwaling aangedreven worden om het bijbelse beeld van Jezus te verdraaien. De volgende factoren spelen een erg belangrijk rol:Een liberale Schriftverklaring. Liberale, humanistisch gezinde theologen respecteren de grondbetekenis van Gods Woord niet - vooral die gedeelten die Gods bovennatuurlijke ingrijpen in de lotgevallen van de mensheid beschrijven - en besluiten zelf welke andere betekenissen zij daaraan willen koppelen. Velen van hen geven heel andere betekenissen aan de letterlijke uitspraken over hemel, hel, duivel, Antichrist, Israël, het duizendjarig vrederijk, en ook Gods eindtijdse oordelen, dan de Bijbel aangeeft. Hun agnostische ingesteldheid leidt er uiteindelijk toe het fundament van de verlossingsleer aan te vallen, door duidelijke bijbelse stellingen te ontkennen over de maagdelijke geboorte van Christus, de geestelijke betekenis van Zijn zoendood, en ook Zijn lichamelijke opstanding uit de dood. Het beginpunt van deze ernstige misleiding is de verloochening van Christus’ maagdelijke geboorte. Indien Hij niet op een wonderbaarlijke wijze door de Heilige Geest verwekt is, kon Hij niet de eniggeboren Zoon van God zijn die bestemd was om de Redder van het mensdom te zijn, en ook niet de Koning die de wereld in gerechtigheid vanaf Davids troon zal regeren (vgl. Matt. 1:20-21; Luk. 1:26-35; Hand. 15:16-17). Deze theologen en hun volgelingen eindigen dus met een andere Jezus die menselijk bedacht en Satanisch geïnspireerd is. Deze valse Christus bezit onbijbelse kenmerken en wordt als een van de verschillende goddelijke figuren in de misleide familie van wereldgodsdiensten voorgesteld. Voor hen is Hij niet de unieke Zoon van God, Die de zondige gebruiken van de gevallen mensen veroordeelt en niet-christelijke geloven als valse instellingen verwerpt omdat die ingesteld zijn op de verering van de vader van de leugen (vgl. 1 Kor. 10:20; 2 Kor. 6:14-18). Deze misleide mensen bereiden de weg voor de komst van de Antichrist voor (1 Joh. 2:22; 1 Joh. 4:3).

Het “Jesus seminar”. Het Jesus Seminar, dat in 1985 in de VS opgericht werd, is een extreme vorm van een erg snel groeiende beweging die gericht is op de verwerping van de bijbelse Jezus en de totale verdraaiing van Zijn goddelijk beeld. Zij beschouwen meer dan 80% van het getuigenis over Jezus in de vier Evangeliën als historisch foutief. Dit blijkt uit hun publicatie The Five Gospels waarin het gnostische evangelie van Thomas begrepen is. In hun pogingen om de historische Jezus voor te stellen, ontdoen zij de bijbelse Jezus van al Zijn goddelijke eigenschappen en maken zij van Hem slechts een sterfelijk mens die niet meer dan een gewone profeet was. Zij schrikken er niet voor terug om geheel godslasterlijke stellingen over Jezus te poneren. Tijdens zijn bezoek aan de theologische faculteiten van twee universiteiten in Pretoria, heeft John Dominic Crossan van het Jesus Seminar de kruisiging van Jezus een daad van trandscendentale kindermishandeling genoemd en gezegd dat wij een God moeten haten die zijn Zoon overgeleverd heeft om zo’n wrede dood te sterven. Hij heeft gezegd dat Jezus nooit begraven is en ook niet uit de dood is opgestaan. De lijken van misdadigers die door de Romeinen gekruisigd waren werden dikwijls door de honden gegeten. Een ander lid van het Jesus Seminar, prof. Marcus Borg, heeft tijdens zijn bezoek aan Zuid-Afrika gezegd dat er nooit een bezet graf is geweest, en dus ook geen leeg graf, en eraan toegevoegd: “Ik denk dat het goed mogelijk is dat Jezus’ lijk door de honden gegeten is”.

Deze lasterlijke ideeën werden geestdriftig door vooraanstaande Zuid-Afrikaanse theologen, die leden van de Nieuwe Hervorming zijn, aanvaard. Een van hen, prof. Andries van Aarde, schreef een boek, Fatherless in Galilee, waarin hij Maria als een prostitué beschrijft en Jezus als een buiten­echtelijk kind dat door een Romeinse soldaat verwekt werd. Omdat Jezus naar bewering ‘vaderloos’ in Galilea was, heeft dit Hem ertoe gebracht over een hemelse Vader te fantaseren. Niettegenstaande deze openlijke ketterij is dit boek door plaatselijke theologen aanvaard en zelfs een hoogtepunt in de Zuid-Afrikaanse bijbelwetenschap genoemd. De leden van het Jesus Seminar en de Nieuwe Hervorming die nog in zekere mate erkennen dat Jezus een goddelijke incarnatie was, zijn er snel bij om aan te tonen dat Hij niet de énige incarnatie van God was. Religieuze leiders zoals Boeddha, worden ook als incarnaties van de Heilige Gezien. Al deze dingen wijzen erop dat de openbaring van de valse Christus zeker erg nabij moet zijn.Herleving van de gnostische evangeliën. In de pas met de moderne neiging om Jezus naar het vlak van de sterfelijke mens en gewone profeet te herleiden, is er thans een nieuwe belangstelling in de gnostische evangeliën. Sedert de tijd van de vroege christelijke kerk is de theologische ontwikkeling sterk door de filosofie beïnvloed. Aanvankelijk was het de heidense Griekse filosoof Plato die de grootste invloed uitoefende op het theologische denken. Sedert de eerste eeuw is een gnostische kijk samen met evangelische opvattingen ontwikkeld over de Godheid en incarnatie van de Heer Jezus. Deze filosofie is van het begrip “gnosis” afgeleid (“kennis van geestelijke verborgenheden”) en leert dat kennis, veeleer dan geloof, de sleutel tot redding is. Deze denkrichting heeft tot de zesde eeuw grote aanhang genoten en was in die tijd verantwoordelijk voor verscheidene theologische begrippen. De gnostische liefde voor wijsheid heeft zijn vorming in de mystieke beschouwing van Plato gehad, alsook zijn godsbegrip van het “Absolute” welke niet met de bijbelse Drie-eenheid verzoenbaar is. Nadat het met christelijke ideeën vermengd werd, is er geredeneerd dat er wel een enkelvoudige Scheppergod is, namelijk de Vader, maar dat Hij Jezus als een lagere orde van god, of zelfs als een engel, geschapen heeft. Dit was een grote aanslag op de Godheid en menswording van de Heer Jezus. Prof. Walvoord en Zuck (The Bible Knowledge Commentary, 1983: 677) zeggen: “Beide, Christus zijn godheid en menselijkheid werden door deze vroege gnostische ketterijen in vraag gesteld. Deze ketters hebben Jezus verlaagd tot het vlak van een engel die slechts ogenschijnlijk maar niet in werkelijkheid een lichaam had”. Paulus echter, die Jezus’ Godheid en volkomen menswording verdedigt, zegt: “Zie toe dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en lege verleiding, naar de overlevering van de mensen, naar de grondbeginselen van de wereld, en niet naar Christus. Want in Hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk” (Kol. 2:8-9).

De grote openbare aanhang van de valse, apocriefe evangeliën, zoals Het Evangelie van Judas, alsook andere vervalste weergaven van Jezus’ leven, is kenmerkend voor deze tijd van grote misleiding kort vóór het aanbreken van het tijdperk van de Antichrist op aarde. Net voor Pasen 2006 heeft de National Geographic Society aangekondigd dat zij het verloren evangelie van Judas hebben ontdekt waarin de canonieke evangelieweergave van Judas en zijn verraad van Jezus weerlegd worden. Er werd in de pers zelfs beweerd dat dit de grootste ontdekking van de eeuw is en dat het naar een herwaardering zal leiden van christelijke opvattingen zoals wij die kenden. Het hoofdopschrift in USA Today luidde: “Het lang verloren Evangelie van Judas stelt deze ‘verrader’ in een nieuw licht”. Het Evangelie van Judas zet Judas in een positief licht als de enige discipel die Jezus echt verstond, en stelt dat hij Jezus slechts verraden heeft omdat Jezus hem daartoe verzocht heeft. Jezus wilde naar verluidt verlost worden van de beperkingen die Zijn lichaam op Hem legde. De gnostische Jezus die in het Evangelie van Judas beschreven wordt, is niet de almachtige God en Schepper van de wereld; Hij is niet voor de zonde van de mensheid gestorven en ook niet lichamelijk uit de doden opgestaan. Dit is hoegenaamd geen Evangelie.De Da Vinci Code. Een van de moderne platformen die gebruikt worden om mensen van de valse gnostische evangeliën bewust te maken, is het boek van Dan Brown, De Da Vinci Code, alsook de film met dezelfde titel. Dit boek is gebaseerd op getuigenis dat uit de gnostische evangeliën komt, en het wordt voorgehouden als een ware weergave van Jezus’ leven op aarde. De Godheid van Jezus en de betrouwbaarheid van de canonieke Evangeliën wordt doorgaans in vraag gesteld. Jezus wordt als een sterfelijk mens beschreven die met Maria Magdalena getrouwd was, en deze beweringen zaaien twijfel over de echtheid van het Nieuwe Testament. De wereld zoekt nog altijd naar bewijzen dat de Bijbel niet het Woord van God is. Wetenschappers en vorsers zoeken ijverig naar geldige redenen om de eisen van de Schrift, gesteld aan de mens, te verwerpen. Het publiek hongert naar zulke dingen. Indien de Bijbel niet het Woord van God is, zijn de mensen vrij om hun eigen levensstijlen en gedragspatronen te kiezen, zonder vrees voor straf in dit leven of in het hiernamaals.

De Da Vinci Code stond sedert zijn eerste uitgave in 2003 in verscheidene landen op de bestsellerlijsten, inbegrepen 87 weken bovenaan de bestsellerlijst van de New York Times. Wanneer je dit boek leest wordt duidelijk dat Brown geschiedenis en fictie laat samenvloeien, en daardoor schept hij de indruk dat het Christendom op een leugen gebaseerd is. Welke bewijzen biedt hij aan? Een gnostisch evangelie en een schilderij van Leonardo Da Vinci van het Laatste Avondmaal. Hij maakt de foutieve bewering dat de persoon die langs Jezus op het schilderij staat afgebeeld een vrouw is, namelijk Maria Magdalena. De centrale bewering die Brown in zijn verhaal over het christelijke geloof maakt, is dat zowat alles wat ons over Jezus geleerd werd, vals is. Daardoor ondersteunt hij de aanspraken van ketters en afvalligen. In mei 2006 kwam een film uit over de Da Vinci Code. In de eerste vier dagen alleen al heeft dit $224 miljoen wereldwijd opgebracht.

De Da Vinci Code is een van de verscheidene godslasterlijke Hollywoodfilms die gericht zijn op de vernietiging van het bijbelse beeld over Jezus. Het begon met films waarin Jezus als een zondaar wordt voorgesteld, zoals b.v. Jesus Christ Superstar, Jesus of Montreal en The Last Temptation of Christ. Door deze films wordt het toneel voorbereid voor “de mens der zonde” (2 Thess. 2:3), die spoedig zijn verschijning in de naam van de ware Jezus zal maken.

De New Age Christus. De drie oppergoden in de New Age Beweging zijn: (1) de universele God van alle geloven, (2) de kosmische Christus, en (3) Lucifer. In zijn boek, Reflections on the Christ heeft het hoofd van Planetary Citizens, David Spangler, een hoofdstuk met de titel, Lucifer, Christ and God ingesloten. Hierin wordt aan Lucifer1 een belangrijke rol toegeschreven in de bewustzijnsontwikkeling van de mens:

“Toen de mens het pad van zelfverwezenlijking ingeslagen is, is hij met een creatief avontuur begonnen… Hij kan zeggen dat hij de volle verantwoordelijkheid aanvaardde van wat hij is. In dit opzicht is hij vrij. Lucifer is het wezen dat de mens helpt om dit punt te bereiken. Hij is de engel van ‘s mensen evolutie. Hij is ook het innerlijke licht van de mens. Lucifer is de geest van licht in de microkosmos. God is de geest van licht in de macrokosmos, en Christus is de brug tussen deze twee… Lucifer werkt in ieder van ons om ons tot volkomenheid te leiden. Terwijl wij het Nieuwe Tijdperk [New Age] tegemoet gaan, welke het tijdperk van de mens zijn ware volkomenheid en onverdeeldheid is, komt elkeen van ons bij het punt in zijn leven waarbij wij Lucifers initiatie moeten ontvangen. Door deze ondervinding treden wij toe tot de fase van licht en volkomenheid in ons leven”.

De komende intergeloofschristus zal de hoogste incarnatie zijn van “de god van deze wereld2 en hij zal geestdriftig door de misleide massa’s aanvaard worden als de gemeenschappelijke Messias van alle geloven. Naamchristenen en orthodoxe Joden zullen er geen probleem mee hebben dat de kosmische Christus na zijn openbaring zich ook tot andere geloven richt om hen achter zich aan te krijgen. Moslims verwachten dat de profeet Jezus, die niet God is, spoedig zal verschijnen en ten nauwste zal samenwerken met de Imam Mahdi, een afstammeling van Mohammed. Hindoes verwachten een Jezus die volgens hen een eindtijdse incarnatie van Vishnu en Krishna zal zijn. Boeddhisten stellen de komende Christus gelijk met de vijfde Boeddha. Volgens de New Age beweging zal Lucifer in de harten van mensen werken om de universele Christus te aanvaarden, terwijl zij zullen gemotiveerd worden om zelf ook christussen, of goden, te worden.

Een andere geest

Satans geest van de dwaling (vgl. 1 Joh. 4:6) is actief in de wereld aan het werk om de mensen hun zinnen te verblinden voor de waarheid van het Evangelie. Hij leidt hen naar mystieke ervaringen en begiftigt hen met occulte krachten om tekenen en wonderen te doen. Het grote aantal demonen die Satan tot zijn beschikking heeft, zijn boze geesten die uitgestuurd worden om mensen te misleiden en zodoende de belangen van het koninkrijk der duisternis te bevorderen. De volgende methoden, die door deze geesten gebruikt worden, zijn in onze tijd erg algemeen:Vreemde verschijnselen. De New Age beweging en zijn geassocieerde valse godsdiensten vestigen de aandacht op de ontdekking en het gebruik van occulte krachten van genezing, en ze bevorderen ook verscheidene bovennatuurlijke manifestaties. Ook in “christelijke” bijeenkomsten komen vreemde verschijnselen voor, zoals b.v. “vallen in de geest”. Dit heeft verscheidene wanordelijke uitvloeisels zoals dansen in de geest, lachen in de geest, profeteren in de geest, dronken worden in de geest, alsook het brengen van een groot aantal dierlijke geluiden zoals blaffen, brullen en schreeuwen. Vandaag worden er zogenaamde “nieuwe wijn”-bijeenkomsten gehouden waarin typische symptomen van dronkenschap ervaren worden, samen met veel andere vreemde manifestaties zoals goudstof op mensen hun handen, in hun haar, en tandvullingen die naar verluidt in goud veranderen. De aanspraken over zulke twijfelachtige verschijnselen en buitengewone gedragingen, welke aan de Heilige Geest toegeschreven worden, zijn godslasterlijk, beledigend tegenover de Geest van God en nadelig voor het christelijke getuigenis in de wereld. Het is niet moeilijk in te zien hoe dit uitstekend past in Satans doel om zoveel mogelijk mensen te misleiden. Het uitdrukkelijke doel van misleidende geesten is om christenen van het ware geloof af te trekken door hen op een dwaalspoor te leiden, te verwarren, te overschaduwen en door met de kracht van de dwaling te misleiden.

Een nieuwe spiritualiteit. De misleidende geest van Satan bootst de Heilige Geest na en vestigt een nieuw soort spiritualiteit in mensen. Het is een geest van hoogmoed en arrogantie, die u belangrijk en machtig in uw eigen ogen maakt als gevolg van de gaven die u ontvangen hebt, en door de erkenning die u geniet, de grote invloed die u op mensen hebt en ook door uw welvaart. De tegenwoordigheid, kracht en gaven van deze geest worden de overheersende werkelijkheid in uw leven, terwijl Jezus subtiel naar de achtergrond wordt geschoven. Deze geest laat u lekker en ontspannen voelen opdat u uw problemen kan vergeten en denken dat alles o.k. is. Hij overtuigt u niet van zonde, en heeft er geen probleem mee om met leugens, bedrog, immorele daden en halve waarheden samen te leven. Hij geeft juist aan zulke mensen de valse hoop dat zij gered zijn en naar de hemel gaan. Hij gebruikt ‘profeten’ als menselijke middelaars om boodschappen tot u te richten over wat God wil hebben dat u doet. Hij specialiseert zich ook in buitenbijbelse openbaringen van God door dromen en visioenen. Hij verdrijft eigenmachtig de duisternis en schuldcomplexen uit uw leven, zonder enige verwijzing naar het kruis, en hij omringt u met vreugde en licht. U bent dus van hem afhankelijk om u te veranderen. Hij wil u door middel van innerlijke genezing naar een geestelijke herprogrammering leiden waarin de letsels van het verleden, en zelfs van vóór uw geboorte, door positieve belijdenis, hypnotische regressie en het breken van bloedlijnvloeken hersteld worden.

Deze nieuwe spiritualiteit is mystiek. Mensen worden geleerd om door meditatie, het wandelen van labyrinten en de beoefening van andere mystieke technieken, zoals yoga, naar hun ‘rechterbrein’ over te schakelen. Zij maken hun geest leeg door het gebruik van mantra’s (de aanhoudende herhaling van een enkel woord of een korte zinsnede) wat hen helpt om naar diepere vlakken in hun onderbewustzijn af te dalen waar zij hun alternatieve bewustzijnstoestand kunnen ervaren. In deze geestelijke toestand ontmoeten zekere mensen geestelijk gidsen die hen leren en begeleiden, terwijl anderen weer stemmen horen die met hen spreken. Dan zijn er ook degenen die bovennatuurlijke gaven ontvangen zoals profeteren, genezen, talen spreken, astrale reizen, helderziendheid en het vermogen om wonderwerken te doen.

Deze geest maakt u wijs dat u nu reeds een koning bent die in de wereld moet heersen, en dat u wat dan ook kan eisen als u dat maar wilt. U hoeft niet arm of ziek te zijn of door enige beproeving geteisterd te worden, want u kan elke onaangename ervaring door positieve belijdenis veranderen. U controleert helemaal uw leven. Deze geest motiveert mensen om transformatiebijeenkomsten te regelen als een methode om Gods koninkrijk op aarde te laten komen. Hij laat zijn slachtoffers ook geloven dat zij demonische bolwerken in elke samenleving kunnen neerwerpen door middel van strategische geestelijke oorlogvoering. Maar zij hebben daarmee nog geen succes bereikt, want Satan zal pas tijdens de wederkomst van Christus gebonden worden (Op. 20:1-3). In de huidige bedeling kunnen slechts individuen van Satans macht bevrijd worden - niet hele steden of landen!

Berit Kjos heeft een vergelijkingstabel gepubliceerd waarin zij de verandering van overtuiging van waarheid naar de nieuwe spiritualiteit aantoont: www.crossroad.to/charts/new-spirituality.htm. Hierin is duidelijk dat de geestelijk verblinde mens van mystieke krachten gebruikt maakt om goddelijk te worden en het beheer over hun eigen levens willen uitoefenen. Mensen ontdekken een mystieke ‘Christus’ in hun eigen harten (de ‘god’ binnenin), en deze is het die hen aanspoort om het beheer van de wereld over te nemen.The Secret (Het Geheim). Onze tijd wordt gekenmerkt door een sterke opleving van geheime krachten uit de antieke wereld. In haar boek The Secret zegt Rondas Byrne dat de verbreiding van het Christendom ertoe geleid heeft dat de verboden machten, die achter magische gebruiken zitten, ondergronds gegaan zijn. Zij hebben zich in geheime organisaties en occulte orden verborgen, tot in de late 20ste eeuw de belangstelling voor mystieke krachten weer opleefde onder bijbels ongeletterde leden van de postmoderne samenleving. Deze nieuwe belangstelling in occulte krachten stelt mensen in staat om wonderwerken te kunnen doen. De schrijfster zegt dat als u begint met de verborgen krachten te verstaan die latent in u aanwezig zijn, de openbaring ervan vreugde kan brengen in elk aspect van uw leven, inbegrepen geldzaken, uw relaties en uw gezondheid. In haar artikel A New Mask for an Ancient Secret (Feb. 2007) zegt Berit Kjos:

“Donkere, Luciferiaanse leerstellingen zijn nu weer, zoals in antieke tijden, schijnende lichten geworden in postchristelijke culturen die door valse apostelen en bedrieglijke werkers geïnspireerd worden - dienstknechten van Satan die zichzelf als een engel van het licht voordoen. The Secret biedt aan lichtgelovige mensen alles onder de zon: er is geen enkel ding dat niet door deze kennis kan verkregen worden. Het maakt niet uit wie u bent, The Secret kan u geven wat u wilt hebben. De wet van aantrekking is de wet van schepping … u kan uw leven door uw gedachten bepalen. Met deze krachtige kennis kunt u elke omstandigheid en gebeurtenis in uw hele leven veranderen”.

In zijn artikel, The Secret Seduction (juni 2007), zegt Dave Hunt:

The Secret is de jongste occulte bedriegerij die de verbeelding van het Westen aangegrepen heeft. Het boek met die titel is een top-bestseller op de lijst van de New York Times. Er zijn daar zomaar eventjes 6 miljoen exemplaren van verkocht, alsook 2 miljoen DVD’s… De talrijke waanvoorstellingen in het boek vertrekken al met de titel zelf: The Secret is hoegenaamd geen geheim maar een nieuwe verpakking van hindoeïsme, sjamanisme (toverkunst) en New Age misleiding. Een van de vele leugens ervan is: ‘u kunt uw eigen werkelijkheid door uw gedachten scheppen’. Dit was de valse belofte van de slang aan Eva: de belofte van goddelijkheid (Gen. 3:5). De acceptatie van deze leugen hebben Eva en haar nageslacht het paradijs gekost, en dit zou het hele mensdom uitgesloten hebben van de hemel als Christus niet voor de zonden van de wereld gestorven was. Sinds Eden is deze belofte nog in geen enkel mens vervuld”.

De geestelijke boodschap van dit boek impliceert duidelijk dat God is uitgediend en dat er geen geestelijke machtiging is in de Bijbel, maar dat die wel in The Secret kan gevonden worden. De populariteit van dit boek in de wereld is verbijsterend. Het is een aanduiding van de wijde belangstelling in occulte ideologieën en gebruiken waardoor de gevallen mens kan opgeheven worden naar een positie waarin hij de bepaler wordt van zijn eigen lotgevallen. Wanneer hij zijn eigen god is, is alles toelaatbaar - inbegrepen elke denkbare soort zonde. Met deze ingesteldheid zullen de mensen gewillige volgelingen zijn van “de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf … de tegenstander die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, … Zijn komst is naar de werking van de satan met alle kracht, tekenen en wonderen van de leugen en met alle misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan, omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. En daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven, opdat zij allen geoordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een behagen hebben gehad in de ongerechtigheid” (2 Thess. 2:3-12).

Een cursus in wonderen. In de pas met de toenemende belangstelling in magische, occulte krachten, die dikwijls in een christelijke verpakking aangeboden worden om meer mensen in de westerse samenleving te misleiden, wordt een cursus in wonderen in boekvorm en op websites aangeboden, alsook gepromoot door beroemde personen zoals Oprah Winfrey. Op haar dagelijkse radioprogram­ma biedt Oprah een één jaar durende cursus aan uit het A Course in Miracles Werkboek. Wie de cursus voltooid heeft, zal geheel veranderde gedachten hebben: een New Age wereldbeschouwing die de overtuiging insluit dat er geen zonde, boosheid of een duivel bestaat. In de cursus wordt beklemtoond dat wij onder geen wet staan en dat niets wat wij doen onwettig is. Een verwrongen soort vergevingsgezindheid wordt verkondigd, welke de wereldse manier is om eenheid en herstel zonder het kruis te verkondigen. Oprah heeft aan haar gehoor verteld dat Williamson’s boek3 over Een Cursus in Wonderen, een van haar favoriete boeken was, en dat zij er al 1000 exemplaren van had gekocht om ze te overhandigen aan haar studiopubliek. Oprah’s aanbeveling van dit boek heeft ertoe geleid dat het tot bovenaan de bestsellerlijst klom van de New York Times. A Course in Miracles werd aanvankelijk in 1977 door een spiritistische kanaliseerder, Helen Schucman, van haar geestelijke gids verkregen die zichzelf “Jezus” noemde en die de inhoud van haar boek aan haar dicteerde.

The Miracle Times (www.themiracletimes.com) zegt op hun website:

“De cursus in wonderen is een boodschap aan u van het opgestane hart van Jezus Christus van Nazareth. Het is een ervaringsgids om u te helpen de verlichting van uw verstand en lichaam te verkrijgen door de praktische toepassing van liefde, genezing en vergevingsgezindheid”.

Zij definiëren inspiratie als volgt:

“Inspiratie verwijst naar een goddelijke invloed of actie op een persoon waardoor hij gekwalificeerd wordt om heilige openbaringen te ontvangen en te communiceren. Wat is uw kwalificatie? U bent de heilige Zoon van God zelf! U moet slechts onthouden wie u bent. Het is uw doel om anderen te inspireren”.

De werkelijke auteur van A Course in Miracles wordt beschreven als: “Meester Jezus, welke de manifestatie van de Heilige Geest is… Hij is volkomen één met de Christus, de Zoon van God”. Mensen worden in deze cursus beïnvloed om zichzelf als zondeloos te zien: “Zie naar het licht rondom u… u bent volmaakt zoals God u geschapen heeft”. Mensen worden opgeroepen om positief te denken en vergevingsgezindheid, liefde en positieve belijdenis te gebruiken om hun levens creatief door middel van wonderwerken te veranderen.

De Mozes Code. De wereldwijde veldtocht van misleiding die door Satans geest van dwaling aangedreven wordt, door de media gepopulariseerd en door beroemde personen bevordert wordt, is een stap verder gebracht door de publicatie van James Twymans boek, The Moses Code (De Mozes Code). Dit boek, zowel als de film die op het boek gebaseerd is, verheft de gevallen mens tot bij de positie die Lucifer innam toen hij zich openlijk in de hemel vergoddelijkte. Hij heeft gezegd: “Ik zal de Allerhoogste gelijk worden” (Jesaja 14:14). De schrijver biedt aan mensen een geheime code die hun levens van armoede en middelmatigheid naar voorspoed, koninklijkheid en overvloed zal veranderen. Dit zal gebeuren wanneer zij tot zichzelf kunnen zeggen: “IK BEN”. Deze code werd bij de brandende braamstruik in de woestijn aan Mozes geopenbaard en dit zou hem in staat gesteld hebben om ongekende wonderwerken te doen.

Het boek wordt zoals volgt door de uitgevers aanbevolen:

“Twyman beschrijft de meest krachtige manifestatietechniek die ooit aan het mensdom bekend was, maar die bijna 3500 jaar verborgen is gehouden of genegeerd was. Deze krachtige techniek was verantwoordelijk voor sommige van de beroemdste en meest fantastische wonderwerken van de geschiedenis. Waarom werd deze code geheim gehouden nadat ze de wereld veranderd heeft, de paar keren dat ze gebruikt werd? Het is mogelijk dat deze technologie zó krachtig is dat onze voorvaders besloten hebben dat de mensheid nog niet gereed was om zoveel kracht uit te oefenen. Wanneer de Mozescode correct toegepast wordt, zal ze u alles geven wat uw hart begeert. Wanneer grote groepen mensen de code gelijk gebruiken, bezit ze het vermogen om een wereld tot stand te brengen waarin medegevoel en vrede heerst. In het eerste hoofdstuk zal u leren wat de Mozescode is en waarom die vandaag zo belangrijk is. In hoofdstuk 2 en 3 zal u de technieken leren over hoe deze code in uw eigen leven én in de wereld toe te passen. In het kort: hoofdstukken 2 en 3 zullen u leren hoe uw leven te veranderen, alsook de levens van degenen rondom u”.

De Mozes Code vertegenwoordigt zelfvergoddelijking en voorspoed in zijn meest extreme vorm. Het boek gaat echter verder en biedt deze geheime code ook aan als een oplossing voor de problemen van de wereld, zoals verdeeldheid, vijandigheid en lijden. De verzekering wordt gegeven dat als duizenden mensen op dezelfde tijd samenkomen, zij een positie innemen als goden en medescheppers en dat hun positieve gedachten op probleemgebieden, zoals dat van het Midden-Oosten, alle dingen ten goede zal veranderen.Een ander evangelie

De aanmatigende en openlijke verkondiging van een andere Jezus onder de beïnvloeding van een andere geest, is reeds een wereldwijd verschijnsel geworden. Predikers, politici en beroemde personen die een grote aanhang genieten, werken samen om de goddelijke natuur van de mensheid te vieren, het vlak van ’s mensen bewustzijn te verhogen, wereldvrede en eenheid te promoten, en ook om voorspoed en een goede gezondheid voor allen te verzekeren. Hierna komen populaire thema’s voor prediking:Oecumenisme. Het idee wordt algemeen gehuldigd dat godsdienstig globalisme de sleutel is voor de openbaring van Gods koninkrijk op aarde. Het zal eenheid, voorspoed en vrede over een verdeelde mensheid brengen. Volgens deze benadering moet de verdeeldheid van het Christendom in veel verschillende denominaties door de vestiging van megakerken tegengewerkt worden, megakerken die geen duidelijke of rigide geloofsbelijdenissen hebben en waar de Bijbel niet als het foutloos geïnspireerde Woord van God aanvaard wordt. Megakerken moeten dan in postdenominatonele stadskerken opgaan die onder het leiderschap van apostelen en profeten functioneren. Daarna moeten regionale, nationale en internationale banden geschapen worden om de kerk in wijdere verbanden te verenigen. Gezamenlijke acties zoals transformatie-bijeenkomsten of meditatie-sessies moeten geregeld worden om de geestelijke kracht te genereren waardoor boosheid overwonnen en een nieuwe toekomst voor alle samenlevingen gecreëerd kan worden. Deze benadering berust op de filosofie van de New Age beweging. Zij geloven dat wanneer een grote, vertegenwoordigende groep mensen, die in hun eigen goddelijkheid geloven, bijeenkomen om samen te mediteren, het pantser van boosheid en verdeeldheid weg zal gehaald worden om de betrokken gemeenschap in een mystieke eenheid te brengen en zodoende de wereld te genezen.

De vereniging van christelijke kerken is echter slechts een interim-doelwit dat de weg baant naar multigodsdienstige banden - een alliantie van wereldgodsdiensten waarin de leden van alle geloven elkaar de handen vatten in de veronderstelling dat zij dezelfde God aanbidden. Het spreekt vanzelf dat indien zij geloven dat zij dezelfde God aanbidden, zij ook op de universele Christus wachten om hen finaal te verenigen. Wanneer hij gekomen is, zal er geen verdeeldheid en weerspannigheid geduld worden, omdat alle mensen verplicht zullen worden hem te aanbidden (Op. 13).

Oecumenisch gezinde predikers van misleide megakerken effenen de weg voor de komende universele Christus van de New Age beweging. De vaagheid van hun leerstellingen, de onkunde van hun leden en de sterke invloed van postmodern denken, staat hen toe om een andere Jezus te verkondigen die in veel opzichten van de bijbelse Jezus verschilt. Zij maken Jezus zonder veel weerstand en feitelijk ongemerkt, aan de New Age Jezus gelijkvormig door gewoon Zijn uniekheid, de heilswaar­de van Zijn kruisdood, alsook Zijn eis van bekering, te verzwijgen. Zij beklemtonen slechts Zijn doel om mensen te zegenen, te verenigen en te inspireren om hun volle potentieel te verwezenlijken zodat zij gelukkig en voorspoedig kunnen zijn in alles wat zij doen. Beklemtoond wordt ook dat Jezus het mensdom wil machtigen om Gods koninkrijk op aarde te vestigen en verder uit te breiden.

In landen waar echter nog een betekenisvol aantal evangelische christenen zijn, zoals b.v. de VS en Zuid-Afrika, wijden oecumenische theologen zich eerst aan een meedogenloze veldtocht om de bijbelse Jezus te belasteren en discrediteren door Hem te verlagen tot het niveau van de zgn. “historische Jezus”, welke slechts een van de vele menselijke profeten was. Daarna zullen zij hun geestelijk ontwortelde volgelingen aan de kosmische Jezus van de ontluikende nieuwe wereldorde voorstellen, waardoor zij in de multigodsdienstige structuren van de oecumenische beweging binnengeleid zullen worden.Koninkrijkstheologie. [Of Dominionisme] De boodschap die door de Opkomende Kerk (Emerging Church) verkondigd wordt, is dat zij geroepen zijn om het beheer over de wereld op te nemen door het koninkrijk van God fysisch in te stellen. De Discernment Research Group heeft hierover een groot aantal goed nagevorste artikels gepubliceerd in http://herescope.blogspot.com. Zie ook naar het uitstekende artikel van Sarah Leslie: Dominionism and the rise of Christian imperialism op www.discernment-ministries.org/

Herescope biedt interessante uittreksels uit een artikel van C. Peter Wagner aan, waarin hij zegt:

“Wij moeten opnieuw naar een van de bekendste bijbelteksten kijken: ‘de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en te redden wie verloren was’ (Lukas 19:10). In het verleden hebben wij gedacht dat Jezus zei: ‘… om te zoeken en te redden wie verloren was’, en bijgevolg de tekst op de redding van zielen toegepast. Nu beseffen wij echter dat wij Jezus’ verklaring moeten nemen op ‘face value’ namelijk: ‘dat wat verloren was’. Wat is het dan wat verloren was en waarvoor Jezus gekomen is om het te zoeken en te herstellen? Het antwoord staat in het eerste hoofdstuk van Genesis. Gods oorspronkelijke plan was dat Adam en Eva heerschappij over Gods hele schepping moesten hebben (Gen. 1:28). Zij waren echter ongehoorzaam aan God en hebben hun gezag verloren. Satan heeft het ingepalmd en is zodoende de god van de wereld geworden. Zijn koninkrijk sluit alle menselijke koninkrijken op aarde in (Lukas 4:5-6). Waarom is Jezus gekomen? Hij is met zijn koninkrijk gekomen, namelijk het koninkrijk van God, om het koninkrijk van Satan aan te vallen met de bedoeling de heerschappij terug te nemen welke in de Hof van Eden verloren ging. De Heilige Geest spreekt nu tot de kerken en zegt dat zij de nodige stappen moeten ondernemen om de samenleving in elk onderdeel daarvan te transformeren totdat Gods koninkrijk op aarde gezien kan worden zoals dat in de hemel is” (C. Peter Wagner: Transform Society! Global Prayer News, Vol. 6, No. 3, Julie-Sept. 2005).

Herescope bespreekt ook het artikel van Rick Joyner, The true soldiers of the cross are mobilizing, waarin hij zegt dat er dwang zal gebruikt worden om Gods koninkrijk in te stellen, en dat grotere vrijheden pas later zullen toegestaan worden: “Aanvankelijk zal dit op totalitarisme lijken, terwijl de Heer de geest van de Antichrist uitroeit die nu de wereld overheerst… Hij zal vele volkeren als aardewerk verbrijzelen”. In navolging van dit idee hebben verscheidene koninkrijkstheologen een strategie bepaald om zogenaamde “reuzen” van ongeloof, armoede, ziekte, ongeletterdheid en egocentrisch leiderschap te overwinnen door sterk op te treden. Een transformatie die door de marktgerichte krachten van de moderne economie gedreven wordt, is de belangrijkste methode die zij willen gebruiken om de negatieve factoren te overwinnen waardoor gemeenschappen de overvloed en voorspoed van Gods koninkrijk ontnomen worden.

De misleide kerk probeert vandaag te doen wat Christus pas na Zijn wederkomst zal doen. Zij maken hoofdzakelijk gebruik van menselijke hulpbronnen, en dit leidt ertoe dat hun pogingen onbijbels en dispensationeel uit hun plaats gerukt zijn. In plaats van aan verloren zondaars de redding te verkondigen, proberen zij om in de huidige bedeling (dispensatie) paradijstoestanden op aarde te scheppen en zodoende de wederkomst van Christus als Koning vóór te zijn wanneer Hij Zijn koninkrijk op aarde zal openbaren. Het valse koninkrijk van de heerschappij-theologie verschilt radicaal van het ware koninkrijk van Christus. Zij effenen in werkelijkheid de weg voor de komst van de Antichrist als koning, welke kort voor de wederkomst van Christus uit de gevallen geleden van het mensdom naar voor zal komen.

Positief denken. Deze ideologie, die door liberale theologen verkondigd wordt, vertegenwoordigt een mengsel van humanistische en bijbelse doelstellingen. Ze is erg populair bij overheden, zakenmensen, kerken, alsook in de bredere gemeenschap, ongeacht of zij seculier dan wel godsdienstig georiënteerd zijn, omdat ze is ingesteld om de samenleving te verheffen, de armoede te verlichten, ziekten te behandelen, de ongeletterdheid aan te pakken, en om vrede en verzoening tussen alle groepen in de samenleving te bevorderen. Deze benadering is eigen aan Norman Vincent Peale (The Power of Positive Thinking), Robert Schuller (Self-Esteem: The New Reformation) en Rick Warren (The Purpose Driven Life). Overeenkomstig zijn wezenlijke aard schakelt positief denken alle negatieve gedachten uit zoals zonde, oordeel, misleiding, valse leraars, valse godsdiensten, de Antichrist, de valse profeet, Satan, lijden en verdrukking. Dit weerhoudt zijn aanhangers ervan om aan iemand (de zondaar in zijn natuurlijk-zondige staat) aanstoot te nemen of te geven. Alle mensen moeten zich welkom voelen zoals zij zijn, en moeten het Christendom slechts aanvaarden voor de voordelen en zegeningen dat dit hen biedt. Aan de mensen worden geen waarschuwingen gericht naar aanleiding van Gods naderende oordelen over zondaars.

Dit positief denken is in strijd met de evangelieboodschap en leidt naar een verdraaiing en verwatering van het Evangelie in kerken waar dit verkondigd wordt. Dat is de reden waarom Rick Warren niet spreekt over Gods oordelen over de zonde, en dit sluit de kruisiging van Christus in. Zijn zwakke leerstellige basis verklaart zijn oecumenisch uitreiken naar predikers van alle denominaties, tot zelfs de Mormonen toe. Een Jezus zonder het kruis is niet de ware Jezus, ongeacht hoe sterk ook de mening van mensen kan zijn dat Warren de Bijbelse Jezus verkondigt. Warrens benadering leidt hem er ook toe om transformatiebijeenkomsten te ondersteunen als gezamenlijke acties om Gods koninkrijk op aarde te vestigen. Hij waarschuwt niemand tegen de komende Antichrist en de Grote Verdrukking. Wat zullen zijn aanhangers doen wanneer de kosmische Christus als een vredestichter op het toneel zal verschijnen? Zullen zij niet denken dat deze de ware Christus is?Een huwelijk tussen godsdienst en politiek. Er is een erg opvallende beweging in de wereld aan de gang om godsdienst en politiek in een nauw bondgenootschap met elkaar te verbinden. Het was de algemene praktijk in de antieke wereld dat machthebbers zichzelf vergoddelijkten omdat zij niet tevreden waren met politieke loyaliteit alleen maar op aanbidding uit waren. De Antichrist zal hetzelfde doen (Op. 13). Moderne politieke leiders gebruiken in toenemende mate ook godsdienst om hun ondersteuners te motiveren om van de wereld een betere plek te proberen te maken. Zij werken óf met godsdienstige leiders in de oecumenische beweging samen, óf zij proberen zelf ook een godsdienstige rol te vervullen. Dit maakt allemaal deel uit van de koninkrijkstheologie, waarin politieke, zaken- en godsdienstleiders meer en meer samenwerken.

Rick Warren zegt dat stabiliteit in elke natie afhankelijk is van een sterke en gezonde regering, een sterke en gezonde zakensector en sterke en gezonde kerken. Hij heeft dit met een driepotige stoel vergeleken. Om dit doel van hem te bevorderen reist hij naar verschillende landen om regerings-, zaken- en kerkleiders toe te spreken en hen van hun verantwoordelijkheid bewust te maken om samen te werken teneinde het doel van stabiele, voorspoedige en doelgerichte naties te verwezenlijken. Volgens koninkrijkstheologen is dit de enige manier waardoor Gods koninkrijk zichtbaar zal worden. Zij beseffen echter niet dat het volgende wereldrijk dat van de kosmische Christus zal zijn. Deze zal zijn drieledige troon hebben: als politiek leider, universele messias én het hoofd van de wereldeconomie.

In dit ander evangelie dat door leiders van de opkomende kerk (Emerging Church) wordt verkondigd, en door politieke leiders wordt bevorderd en door geldmagnaten financieel ondersteund wordt en door bekende openbare figuren gepopulariseerd wordt, is er geen verwijzing naar de komst van Christus voor Zijn bruidsgemeente, de daarop volgende openbaring van de Antichrist en de uitstorting van goddelijke oordelen over een zelfgecentreerde, zondige, materialistische en uiterst boze wereld. “Want wanneer zij zullen zeggen: Het is vrede en er is geen gevaar, dan zal een plotseling verderf hun overkomen” (1 Thess. 5:3). Wanneer het te laat is, zullen zij erachter komen dat zij door valse profeten misleid werden om een platform te scheppen voor het optreden van Satans valse christus.

De ontsluiting van occulte krachten

De paradigmaverschuiving naar de opkomende nieuwe wereldorde van de kosmische christus is al een aantal jaren aan de gang. Alhoewel ze zo onopzichtelijk mogelijk geïmplementeerd wordt, is de verandering nochtans drastisch en vertegenwoordigt ze een radicale afbouw van de waarheid van Gods Woord naar de alternatieve spiritualiteit toe van de “engel des lichts” (vgl. 2 Kor. 11:14). Het is pas in een gevorderd stadium van verandering dat mensen actief blootgesteld worden aan de verborgen krachtbronnen die hen aangeboden worden. Speciale formules, codes of acties zijn nodig om deze krachten te ontsluiten en ze aan te wenden voor het doel waarvoor ze aangeboden worden. In haar artikel, Mysticism and Global Mind Change (sept. 2007), zegt Berit Kjos:

“Verwondert u zich waarom yoga, labyrinten en andere meditatiegebruiken plotseling zijn opgedoken in de kerken overal in Amerika? Of waarom ‘christenen’ nu de oude formules gebruiken (een combinatie van concentratie, meditatie en visualisering) welke door tovenaars, alchemisten en yoga-beoefenaars gebruikt werden om magische krachten te manipuleren? Deze synthese tussen Oost en West heeft niet toevallig plaatsgevonden. Verscheidene decennia lang al hebben invloedrijke kerkleiders een nieuwe manier van denken bevorderd, een inclusieve eenheid die hun visie van een aards koninkrijk van God zal vervullen”.

Een specifieke code, sleutelwoord, mantra, rituele initiatie, geestesingesteldheid, symbool, bijgeloof of actie is nodig om de occulte krachten of geesten op te roepen die Lucifer in een verbloemde vorm aan zijn nietsvermoedende slachtoffers aanbiedt. In De Da Vinci Code wordt een reeks numerieke en kryptografische aanduidingen gegeven over hoe de code van het geheim ontsloten wordt. Het onderzoek heeft geleid naar de Heilige Graal. Dit is niet de beker waaruit Jezus tijdens het Laatste Avondmaal gedronken heeft, maar Maria Magdalena, de ware Grail, die het bloed van Jezus in haar baarmoeder had toen zij aan Jezus’ kinderen gebaard heeft. De ontrafeling van de code in het schilderij van Da Vinci’s Laatste Avondmaal is een belangrijke afwijking van de waarheid van Gods Woord. Het bevordert de valse leer dat Jezus niet goddelijk was maar slechts een gewone, sterfelijke man met vrouw en kinderen. De implicatie van deze aannemingen is dat Jezus niet God is, dat de Bijbel niet waar is, dat de verworpen gnostische evangeliën een meer aanvaardbare weergave bevatten van Jezus’ leven, en dat er ergens uit zijn onbekende afstammelingen in de eindtijd een persoon naar voren kan treden die op het ambt van de Christus aanspraak kan maken.The Secret is ook op het idee gebaseerd dat verborgen krachten kunnen ontsloten worden om onze dromen te realiseren en in al onze behoeften te voorzien. Een nieuwe manier van denken stelt mensen in staat om wonderwerken te doen en hun eigen werkelijkheid door hun gedachten te creëren. Visualisering is een methode om uw gedachten op een occulte energiebron te focussen waardoor deze krachten naar u toe getrokken en geactiveerd zullen worden.

De Moses Code wordt als een krachtige methode voorgehouden om uzelf tot God te verklaren en daardoor uit creatieve machten uit het heelal te putten om uw dromen te realiseren en uw omstandigheden ten goede te veranderen. Door te zeggen “IK BEN” en daar enige goddelijke attributen aan toe te voegen, b.v. “IK BEN de weg en de waarheid”, wordt u een deelgenoot van Lucifers rebelse daad van zelfverheffing en zelfvergoddelijking. De voorwaarde om uzelf tot op het vlak van mede-schepper te verhogen is Gods duidelijke opdrachten aan u te minachten en daardoor uw eigen god te worden. Wanneer u bereid bent om dit te doen zal Lucifer u onmiddellijk machtigen om zijn medewerker te worden en hij zal u ook toelaten om zekere kortstondige voordelen in zijn koninkrijk te genieten. De slang heeft groot succes met deze leugen behaald door onze eerste ouders in de Hof van Eden te misleiden. Zij heeft aan Eva gezegd dat indien zij Gods opdrachten negeerde zij niet zou sterven maar integendeel “als God zult wezen” (Gen. 3:5). Zij is nooit als God geworden maar wel een misleide rebel die zich tot haar eigen ondergang tegen de ware God gekeerd heeft.

Wees ervoor gewaarschuwd dat het gebruik van verborgen codes, om toegang te krijgen tot bovennatuurlijke machten, u tot een vijand van God zal maken, omdat u zichzelf op een verwaande manier tot God of de Zoon van God zult verklaren. Daardoor zal u delen in de rebellie van Lucifer.

E-mail: verhoevenmarc@skynet.be

Homepage: www.verhoevenmarc.be of users.skynet.be/fa390968Ga hier naar de Nieuwste Artikelen of www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

1 In Jesaja 14:12 wordt Satan “morgenster” genoemd. In Job 38:4, 7 lezen we dat bij de schepping “de morgensterren tezamen juichten”. Satan was vóór zijn val bij de schepping aanwezig. Maar hij pleegde opstand tegen Gods troon (14:13-14), waarbij hij ten val kwam. Het Hebreeuwse woord nu dat in Jesaja 14:12 weergegeven wordt als “morgenster”, wordt in de Vulgaat vertaald met het Latijnse “Lucifer”, hetgeen “lichtbrenger” betekent. De Vulgaat is de Latijnse vertaling van de Bijbel.

2 Joh. 12:31; 14:30; 16:11; Luk. 4:5-6; 2 Kor. 4:4; Ef. 2:2; 6:12.

3 Williamson’s boek: A Return to Love: Reflections on the Principles of A Course in Miracles.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina