Financieel jaarverslag 2014 Stichting DierenfondsDovnload 61.38 Kb.
Datum27.08.2016
Grootte61.38 Kb.Financieel jaarverslag 2014
Stichting Dierenfonds

Inleiding

Voor u ligt het Financieel Jaarverslag 2014 van de Stichting Dierenfonds.
 • zich inzetten voor het welzijn van dieren door lokale en regionale dierenorganisaties in Nederland te steunen zoals; dierenopvangcentra, asielen en particuliere initiatieven. 

 • het geven van financiële steun en ondersteuning bij fondsen werven en vele andere activiteiten

Aanleiding voor de oprichting van de stichting is het schrappen van veel subsidies door de overheid en het deels afschaffen van de dierenpolitie en het afgenomen welzijn van (huis) dieren in het algemeen.

Als fondsorganisatie werft de stichting inkomsten waarmee projecten op het gebied van dierenwelzijn in brede zin worden gesteund. De inkomsten van de stichting bestaan hoofdzakelijk uit donaties, subsidies en rente. De uitgaven zijn voornamelijk vervoerskosten en kosten voor het werven van donateurs.
Op 31 December 2014 bestaat het bestuur van de stichting uit:

Namens het bestuur van de Stichting Dierenfonds,

R. C. Taeh,

Penningmeester

Barendrecht, 1 januari 2015

Stichting Dierenfonds


Financieel kader van de Stichting Dierenfonds

De doelstelling van de stichting is om lokale en regionale dierenorganisaties in Nederland te steunen zoals; dierenopvangcentra, asielen, particuliere initiatieven en het verbeteren van dierenwelzijn. De stichting doet dit onder andere door het beschikbaar stellen van onder ander giften, geven van voorlichting, vrijwilligers. In 2014 heeft het bestuur van de stichting de financiele kaders van het beleid vastgesteld:
 1. De stichting heeft nog geen vaste algemene reserve in 2014

 2. Het werkkapitaal van de stichting bestaat uit:

  1. rente over eventueel algemeen reserve

  2. overige rentes

  3. donaties

  4. subsidies

  5. overige inkomsten

 3. Het resultaat (= inkomsten - uitgaven) over "jaar 1" is in "jaar 2" beschikbaar voor giften. Het resultaat wordt opgenomen in de Reservering fondsen. Op deze manier heeft de stichting in het lopende jaar inzicht en zekerheid over de voor giften beschikbare middelen.

 4. Het resultaat over "jaar 2" is beschikbaar voor giften in "jaar 3", enz…

 5. Binnen de financiële mogelijkheden streeft de stichting er naar om jaarlijks zowel bestaande als nieuwe projecten te steunen.Financieel resultaat 2014

Uitgekeerde giften ten laste van reserveringen


De stichting heeft in 2014 voor een bedrag van € € 4267,25 aan haar doelstellingen toegekend.


Toegekend bedrag

Aantal toegekende aanvragen

Bestaande projecten

€ 1500

1

Nieuwe projecten

€ 2767,25

5

Totaal

€ 4267,25

6

Resultaat van de winst/verlies-rekening


Het door de stichting ontvangen bedrag aan donaties is in 2014. Conform het door het bestuur vastgestelde financieel beleid van de stichting, is dit resultaat in de balans toegevoegd aan de "Reservering Fondsen" dat in 2015 beschikbaar is voor giften aan bestaande en nieuwe projecten

Balans

Balans per 1 Januari 2015

In euro's

Balans per 31 december 2014

In euro's
Bezittingen

2015

Bezittingen

2014

Oprichting
Oprichting

2.463,70

ING bank
ING bank

-231,00

nog te ontvangen
nog te ontvangen

0,00

Totaal
Totaal

2.694,70

Schulden

2015

Schulden

2014

Achtergestelde lening
Achtergestelde lening

2.694,70

Reservering fondsen
Reservering fondsen
Algemene reserve

0,00

Algemene reserve

0,00

Totaal
Totaal

2.694,70


Toelichting op de balansBezittingen


       1. Oprichting

Hier zijn alle kosten die bij de oprichting gemaakt zijn om fondsen te kunnen werven. Dit betreft onder andere informatiebalie, werkkleding, IT etc. Deze bezittingen worden afgeschreven in 5 jaren.


 1. Bankrekening

Het opgenomen bedrag bij de ING-bankrekening is de stand per 31 december 2014. 1. Nog te ontvangen

Betreft de rente op de ING-spaarrekening 2014, maar op 31 december nog niet was ontvangen. De rente wordt in januari door de ING-bank bijgeboekt.
Schulden


 1. Achtergestelde lening

De achtergestelde lening is voor onbepaalde tijd en alleen per direct opeisbaar in het geval van faillissement. Aflossing zal pas plaatsvinden 3 jaar na oprichting en indien de post algemene reserve meer bedraagt dan 10.000,00.
Uitgekeerde giften
In 2014 zijn 5 aantal aanvragen voor nieuwe projecten goedgekeurd: Deze bestaan uit Kinderboerderij Eerbeek, Kinderboerderij De Schouw, Kinderboerderij De Maten Apeldoorn, Kinderboerderij Noord Maandelijkse steun aan St Dierenasiel Sliedrecht, St Dierenweide Abstede,St Dierenhulp Nederland. Voorlichting dierenwelzijn bij verschillende evenementen.
Reservering Fondsen

Stand reservering 31-12-2014 : €. 0,00

Uitgaven bestaande projecten : € 0,00 -/-Uitgaven nieuwe projecten : € 0,00 -/-

Restant reservering : € 0,00
Stand reservering 1-1-2015 : € 0,00
Per 1-1-2015 is er een negatief saldo van 231 euro, waardoor er geen ruimte is voor reservering fondsen. Dit houdt in dat nieuwe projecten alleen gefinancieerd worden met ontvangen donaties en subsidies. Tekorten op rekening courant worden alleen aangevuld indien nodig voor continuiteit. 1. Algemene Reserve

De Algemene Reserve is het vaste eigen vermogen van de stichting. De algemene reserve is het basiskapitaal van de stichting om giften te kunnen toekennen.

Winst- & Verliesrekening

Winst- & Verliesrekening 2014Inkomsten 2015
Inkomsten 2014
Donaties
Donaties

2.988,25

Bijdrage tbv website
Bijdrage tbv website

0,00

Rente
Rente

0,00

Diversen
Rekening courant

1279,00

Totaal inkomsten
Totaal inkomsten

4267,25
Uitgaven 2015
Uitgaven 2014

Publiciteit
Publiciteit

281,99

Vervoerskosten
Vervoerskosten

460,47

Organisatiekosten
Organisatiekosten

827,95

Steun
Steun

2.832,45

Voorlichting
Voorlichting

555,85

Totaal uitgaven
Totaal uitgaven

4677,36

Resultaat
Resultaat

-231,00


Toelichting Winst- & Verliesrekening 2014Inkomsten


 1. Donaties

De stichting heeft in 2014 een bedrag van € 2.988,25 aan donaties ontvangen.


 1. Rente

De hier vermelde rente-inkomsten betreffen de over 2014 betaalde en (nog te) ontvangen rente.


 1. Bijdrage website

Hier kunnen organisaties vrijwillig bijdragen voor onderhoud website.


Uitgaven


 1. Verslag van activiteiten

De stichting brengt geen nieuwsbrief uit, dit om geen extra kosten te maken. Op de website doet de stichting continu verslag van zijn activiteiten en informeert het de donateurs en andere belangstellenden over de voortgang van projecten en besteding van de fondsen.


 1. Organisatiekosten

Organisatiekosten betreft onder andere de inschrijving bij de kamer van koophandel, kosten van het geldverkeer, huur, boekhouding, reiskosten, onkostenvergoeding en drukwerk. Alle vrijwilligers werken vanuit huis, waardoor het huren van een enkele unit volstaat voor kantoorruimte. Mede hierdoor worden de kosten zo laag mogelijk gehouden. Tevens werken vrijwilligers zoveel mogelijk lokaal om vervoerskosten te besparen.

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina