Format Veiligheidsplan 1 Naam evenement : Datum evenement : InleidingDovnload 80.18 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte80.18 Kb.

powerpluswatermarkobject3


Format Veiligheidsplan 2.1
Naam evenement :     

Datum evenement :     


 1. Inleiding
 1. Algemene gegevens:


Organisator

Naam organisatie :      

Adres :      

Postcode/plaats :      

Telefoonnummer :      

GSM :      

E-mailadres :      
Eindverantwoordelijke namens organisator:

Naam organisatie :      

Adres :      

Postcode/plaats :      

Telefoonnummer :      

GSM :      

E-mailadres :      
Gegevens opsteller van dit veiligheidsplan:

Naam organisatie :      

Adres :      

Postcode/plaats :      

Telefoonnummer :      

GSM :      

E-mailadres :      

Beveiligingsbedrijf

Naam organisatie :      

ND nummer :      

Adres :      

Postcode/plaats :      

Telefoonnummer :      

GSM :      

E-mailadres :      


Eindverantwoordelijke namens beveiligingsbedrijf:

Naam organisatie :      

Adres :      

Postcode/plaats :      

Telefoonnummer :      

GSM :      

E-mailadres :      
Coördinator EHBO:

Naam organisatie :      

Adres :      

Postcode/plaats :      

Telefoonnummer :      

GSM :      

E-mailadres :      


 1. Beschrijving van het evenement:


Algemene gegevens

 • Locatie evenement :      

 • Beschrijf het vastgestelde evenemententerrein:     

 • Vergunningverlener: (indien niet gevonden: kijk in het volgende veld) • Overige, te weten:      

 • Korte omschrijving evenement:      

 • Programma:

Toelichting: beschrijf de activiteiten; m.a.w.: “Wat gaan we zien/ruiken/voelen en proeven”      

 • Startdatum evenement: – Einddatum evenement :      

 • Datum start opbouw – Tijd start opbouw evenement:      

 • Datum schoon opleveren van het evenemententerrein – idem tijd:      

 • Het totaal aantal verwachte bezoekersaantal en het maximum aantal bezoekers gelijktijdig aanwezig:      

 • Doelgroep:

 • Indicatie leeftijd bezoekers: 

 • Bruto/netto oppervlakte :      

 • Kaartverkoop ter plaatse: 

 • Gratis evenement : 


Programma

 • Starttijd programma :       uur.

 • Tijd van publiekstrekker/hoogtepunt :       uur.

 • Eindtijd programma :       uur.

Eventueel een aanwijzing dat dit aangegeven dient te worden per dag bij een meerdaags evenement
Programma bijsluiten (verplicht) !
Plattegrond(en) evenemententerrein (Tekening bijsluiten verplicht)

Toelichting: De organisatie is primair verantwoordelijk voor een goede en ordelijke gang van zaken op het evenemententerrein en is verplicht om een nauwkeurig plattegrond te maken van het evenementterrein. De platgrond dient te zijn weergeven in een raster of zones.

Het is hierbij minimaal van belang om aan te geven:


  • De locatie en afmetingen van het podium;

  • De locatie van de toiletten;

  • De locatie van de EHBO-post(en);

  • De locatie van de (mobiele)horeca;

  • De locatie van een mogelijke commandopost of plek waar hulpverleningsdiensten zich melden in het geval van een calamiteit;

  • De eventuele vluchtroutes/calamiteitenroutes

Plattegrond(en) bijgesloten (verplicht)
Crowdmanagement

Toelichting:

Crowd management staat synoniem voor de systematische planning voor en het sturing geven aan het ordelijke verloop van gebeurtenissen waar zich grote aantallen mensen verzamelen. Toegepast op een evenement komt crowd management neer op het plannen en sturen van de manier waarop het publiek samenkomt op het evenement en zich op en rondom het evenement verplaatst.
Als onderdeel van crowd management kunnen vervolgens maatregelen worden genomen om het gedrag van groepen mensen bij te sturen of in te perken. Dit wordt crowd control genoemd. Beperkende maatregelen kunnen een vast onderdeel zijn van de plannen of ingezet worden om een incident weer terug te brengen naar de gewenste situatie.

Wanneer het publiek zich verzet tegen beperkende maatregelen – bijvoorbeeld bij gewelddadigheden – dan kan dit overgaan in riot control. Het inperken van het gedrag van groepen mensen, vraagt dan om meer kracht of zelfs het gebruik van geweld. Ook kan er sprake van zijn dat geweld moet worden gebruikt om een situatie onder controle te brengen die niet meer onder controle is. Riot control kan volgen op crowd control, maar kan ook op zichzelf staan. In principe is riot control voorbehouden aan de politie, in ieder geval wanneer er gebruik gemaakt moet worden van geweldsbevoegdheden.

Het verschil tussen crowd management en crowd control wordt vaak eenvoudig gemaakt door het te onderscheiden als respectievelijk de voorbereiding en de uitvoering. Dit is onterecht, omdat crowd management zich niet hoort te beperken tot de voorbereiding. Uitvoering, monitoring en sturing tijdens het evenement zijn minstens zo belangrijk. Er is dan ook geen sprake van fasering in tijd, waarbij crowd management wordt gevolgd door crowd control. En hoewel crowd control als onderdeel van crowd management kan worden toegepast, vindt het op zichzelf pas plaats naar aanleiding van een incident of verstoring van de publieksveiligheid. Bij crowd management is dit niet het geval. Het gegeven dat er veel mensen samenkomen en dus het evenement zelf is daar de aanleiding.


Vijf tips


 1. Zorg dat alle betrokken partijen de termen crowd management, crowd control en riot control op eenzelfde manier onderscheiden, zodat hierin geen verwarring ontstaat.

 2. Laat crowd management en crowd control inzichtelijk worden door een ‘crowd managementplan’. Gebruik dit document naast het verschaffen van inzicht ook voor afstemming en toetsing.

 3. Zorg dat in het crowd managementplan - naast de (basis)informatie over locatie en publiek - in ieder geval de (voorgenomen) maatregelen en de procedures ten aanzien van de relevante voorzienbare scenario’s staan, zoals bijvoorbeeld vluchtgedrag en een georganiseerde ontruiming.

 4. Beperk crowd management niet tot de voorbereiding van een evenement. Uitvoering, monitoring en sturing tijdens het evenement zijn minstens zo belangrijk.

 5. Maak duidelijke afspraken over het moment dat publieke partijen (politie) het overnemen van private partijen (beveiligingsorganisatie), zodat duidelijk is wat men van elkaar mag verwachten

Informatie t.b.v. Crowdmanagement:

Toelichting: Beschrijf hier onder de relevantie informatie t.b.v. de bezoekersstromen, de mobiliteit, het gebruik van het evenemententerrein door de bezoekers, etc.). Gebruik daarvoor o.a. de volgende items: • De plaatsgesteldheid van het evenemententerrein (bijv. : hellingen, lijnen van goede zichtbaarheid, hindernissen op het terrein voor het publiek).

 • De omgeving van het evenemententerrein (zoals: de bereikbaarheid, de parkeerfaciliteiten, verkeerscirculatie, risico’s m.b.t. ongecontroleerde toegankelijkheid van het evenemententerrein, kwetsbare of risicovolle infrastructuren of gebouwen in de nabijheid van het evenemententerrein).

 • Capaciteit van het evenemententerrein.

 • Bepaalde acts brengen bepaalde publieksgroepen op de been die bepaalde gedragingen kunnen hebben - stagediven, slamdancing, zware consumptie van alcohol, drugs, die op hun beurt weer specifieke risico’s en problemen kunnen veroorzaken.

 • De benodigde technische materialen.

 • De vereiste competenties (bijv. gastheren, stewards, beveiliging, brandpreventie).

 • De taakverdeling en verschillende rollen (taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden per functie).

 • De duidelijke communicatiestructuur op hoofdlijnen met afgebakende verantwoordelijkheden en te verwerken in het onderdeel “coördinerende bepalingen (eenheid van communicatie en beslissing is cruciaal).

      1. Mobiliteit

Afhankelijke van aard en omvang van het evenement wordt er een mobiliteitsplan opgesteld dat kan bestaan uit:

 • Een verkeerscirculatieplan.

Basis hiervoor is een inschatting op welke wijze de bezoekers naar het evenement komen. Op basis van een percentagewijze verdeling wordt aangegeven of men lopend, per (brom-)fiets, auto, metro/tram/bus/trein, taxi of touringcar komt. Op basis van eerdere edities van of ervaring met hetzelfde soort evenement kan men een meer zekere inschatting maken. Ook dient er gekeken te worden of er sprake is van samenloop met andere evenementen.

De verkeersstromen worden in beeld gebracht (verwachte piekmomenten, in- en uitstroomtijden van het evenement en bijzondere aandacht voor het georganiseerde busvervoer). • Een parkeerplan

Het parkeerplan wordt gemaakt op basis van de beoogde/beschikbare en speciale P-voorzieningen, waarbij aandacht moet worden besteed aan het toezicht op het parkeren vanuit het oogpunt van regulering en toezicht. Denk ook aan beschikbare fietsenstallingen.

 • Een hekken- en bordenplan.

Een hekken- en bordenplan moet voor wat betreft de wijze van plaatsing van (tijdelijke) verkeersborden, voorwaarschuwingen, hekken etc. voldoen aan het Besluit administratieve bepalingen inzage het wegverkeer (BABW). U kunt voor het ontwerp van deze plannen de ondersteuning van speciale daartoe bestemde bureau’s inroepen. Het niet plaatsen van borden en hekken volgens dit besluit kan bij schade en/of ongevallen leiden tot een aansprakelijkheidstelling.

 • Tekeningen van hiervoor genoemde deelplannen.


Parkeren (gemeente) + fietsenstalling

Toelichting: benoem de locaties van parkeren voor motorvoertuigen en fietsen en vermeld de locaties en de capaciteit van het aantal te stallen voertuigen.


Hekken en barrières

Toelichting: Geef op tekening aan waar • De hekken ter afbakening van het evenemententerrein zijn geplaatst;

 • Waar de nooduitgangen zich bevinden;

 • De doorstroomcapaciteit bij calamiteiten


Tekening bijgevoegd (mag integraal in één tekening):

 Afbakening terrein

 Nooduitgangen

Doorstroomcapaciteit per nooduitgang

     

Openbaar vervoer

Toelichting: Geef hier aan welke bijdrage het openbaar vervoer levert aan het vervoer van de bezoekers aan uw evenement (standaard of aangepaste dienstregeling) en welke extra diensten (kunnen) worden aangeboden.

     


 1. Beveiliging en veiligheid

Toelichting:

Primair is de organisator verantwoordelijk voor de veiligheid en de beveiliging van het evenemententerrein. Daaronder valt ook de handhaving van de orde. Het handhaven van de openbare orde is een wettelijke verantwoordelijkheid van de politie. In het geval van een evenement betekent dit dat de politie verantwoordelijk is voor de openbare orde buiten het vastgestelde evenemententerrein en wanneer de organisator al dan niet met behulp van een beveiligingsorganisatie, niet meer in staat is de orde op het evenemententerrein te handhaven.
 1. Beveiligingsorganisatie

Toelichting: Het toezicht op het terrein is in eerste instantie in handen van een geregistreerd beveiligingsbedrijf. Dit bedrijf is in het bezit van een vergunning verleend door het Ministerie van Veiligheid en Justitie, op grond van Wet Particuliere beveiligingorganisaties en recherchebureaus (Wbpr).

Indien door de aangestelde beveiligingsorganisatie, medewerkers van andere geregistreerde beveiligingsorganisaties zijn ingehuurd, dient te worden aangegeven welke bedrijven dit zijn en tevens de vermelding van het aantal ingehuurde medewerkers, hun functies (evenementenbeveiliger, hondengeleider, etc.) en de periode waarover.


Ingehuurde medewerkers van beveiligingsbedrijf:

Naam organisatie :      

ND nummer :      

Adres :      

Postcode/plaats :      

Telefoonnummer :      

GSM :      

E-mailadres :      Ingehuurde medewerkers van beveiligingsbedrijf:

Naam organisatie :      

ND nummer :      

Adres :      

Postcode/plaats :      

Telefoonnummer :      

GSM :      

E-mailadres :      


Ingehuurde medewerkers van beveiligingsbedrijf:

Naam organisatie :      

ND nummer :      

Adres :      

Postcode/plaats :      

Telefoonnummer :      

GSM :      

E-mailadres :      


Beveiligingsplan:

Toelichting:

De beveiligingsorganisatie stelt een beveiligingsplan op dat onderdeel uitmaakt van het veiligheidsplan. In dat plan worden de taken van de beveiligingsorganisatie benoemd. O.a. worden de volgende items in dat plan besproken (items zijn niet limitatief)


 • De wijze waarop toegangscontrole plaatsvindt.

 • Wordt er gefouilleerd en/of gevisiteerd.

 • Wijze van beveiliging nooduitgangen/doorgangen.

 • Visitatie (optioneel)

  • Middels bebording met huisregels wordt duidelijk aangegeven dat een ieder die het evenement wil betreden zich moet onderwerpen aan de verplichte visitatie en veiligheidsfouillering. Wanneer bezoekers zich niet willen conformeren aan deze regel krijgen zij geen toegang tot het evenement.

  • Afvalbakken/rolcontainers

  • Voldoende verlichting (ook noodverlichting)

  • Drugstonnen voor ingenomen verdovende middelen. Na het evenement neemt de politie de inhoud over.

  • Op het bord met huisregels (hangen zichtbaar bij de ingang) tevens vermelden welke goederen wel en niet zijn toegestaan.

  • Als een bezoeker goederen van waarde moet afgegeven omdat deze niet is toegestaan, dan wordt hij zij in de gelegenheid gesteld om het buiten het terrein (bijv. in de auto) op te bergen. De betrokken bezoeker komt via dezelfde ingang weer binnen en wordt opnieuw gevisiteerd.

  • In huisregels (extra controle op) kan tevens worden opgenomen:

  • Minimum leeftijd,

  • Legitimatieplicht

  • “Dresscode”. Geen voetbalclub gerelateerde shirts of goederen, zoals petjes en shawls (land wel -> oranje).

  • Geen kleding in de vorm van een uniform

  • Geen racistische/nationalistische uitingen (speldjes/emblemen)

  • Toegang kan geaccrediteerd worden bijvoorbeeld door middel van gekleurde bandjes of zichtbaar dragen van een kaart aan keycord of badge.

 • Op welke wijze wordt er op het terrein en gesurveilleerd (tussen het publiek?).

 • Wel of geen interventie door medewerkers bij orde verstoringen (op basis van beleidsuitgangspunten en tolerantiegrenzen).

 • Hondengeleiders (toezicht openbare orde en locatie beveiligen tegen ongewenste bezoekers).

 • Wat is het moment dat de politie daadwerkelijk optreed als opvolgorganisatie voor de beveiliging

 • Hebben de medewerkers van de (beveiliging-)organisatie een grid-tekening (plattegrond van het evenementterrein en omgeving welke is opgedeeld in vakken met horizontaal/verticaal cijfers en/of letters, zodat medewerkers en de hulpverleningsdiensten inzichtelijk kan worden gemaakt waar zij zich bevinden en waar zij heen moeten?

 • Op welke wijze zijn de medewerkers van de beveiliging herkenbaar gekleed (afhankelijk van weer en licht/donder)..

Het beveiligingsplan kan hieronder worden beschreven of er wordt een apart door de betrokken beveiligingsorganisatie opgesteld plan als bijlage aan dit document gevoegd.      1. Veiligheid (waaronder o.a. EHBO, hygiëne toilet voedsel etc.)


Overzicht ingezette hoeveelheid EHBO-ers, wijze van inzet:
Hierin geeft u aan hoeveel personen en op welke wijze er ingezet worden.

Mogelijke niveaus die ingezet kunnen worden (op advies GHOR):  • Niveau 1:

   • .. vlet, voorzien van personeel (per vlet 3 personen; schipper en 2 EHBO’ers) en de benodigde apparatuur ten behoeve van het redden van drenkelingen.

   • .. personen in het bezit van een geldig eenheidsdiploma EHBO (reanimatie gecertificeerd/ 4 sterren [NRK]). Eén van deze personen dient op te treden als coördinator.

  • Niveau 2:

   • .. basisverpleegkundige

  • Niveau 3:

   • .. vervoersambulance incl. personeel. Deze ambulance dient in het bezit te zijn van een vervoersvergunning voor de regio Rotterdam-Rijnmond.

   • .. persoon ALS gekwalificeerd (SEH/ IC-CCU of Ambulanceverpleegkundige) inclusief ALS uitrusting

   • .. trauma arts

Verder dient hier aangegeven te worden hoe deze personen ingezet gaan worden, bijvoorbeeld:

2 personen vast per EHBO post, 2 EHBO-ers met AED mobiel in sector 1, 2 EHBO-ers met AED mobiel in sector 2, 2 EHBO-ers met AED in de bezemwagen, 2 EHBO-ers voor doorrouleren.


Inzet Reddingsbrigade
Hierin geeft u aan hoeveel vletten en personen er bij uw evenement worden ingezet.

De voorkeur geniet om indien er gebruik gemaakt wordt van de Reddingsbrigade deze ook het personeel voor aan de wal te laten leveren. Indien er toch gebruikt wordt gemaakt van 2 partijen dient in dit plan een duidelijke structuur aangegeven te worden (heeft de coördinator van de ‘wal-EHBO’ of die van de Reddingsbrigade de algehele leiding) en dienen de beide partijen samen te kunnen communiceren via een portofoon.

 1. Voorzieningen (TEKST KOMT VAN GHOR)

  • Eisen EHBO post:

  • Dusdanig gepositioneerd zijn dat deze - ook bij drukte - gemakkelijk te bereiken is voor ambulances.

  • Goede toegankelijkheid voor brancards (vrije werkruimte rondom de ingang en vrije naderingsmogelijkheid over een harde ondergrond).

  • Vlakke vloer (eventueel met vlonder) voor de ingang.

  • Aparte toiletvoorziening voor EHBO-personeel (afsluitbaar en alleen toegankelijk voor het EHBO-personeel).

  • Geen algemene toiletvoorzieningen binnen 10 meter van de EHBO-post (doorgang en stankoverlast).

  • Werkende lichtmast gedurende schemering/ duisternis.

  • Goede verlichting binnen (220volt voorziening).

  • Koelkast i.v.m. koel houden van coldpacks en vloeistoffen.

  • Hygiënische werkruimte.

  • Privacy voor patiënten (afscherming ramen vanuit binnen).

  • Goede herkenbaarheid oa. door middel van borden en/of vlaggenmast.

  • Goede geluidisolatie.

  • Goed afsluitbaar en molestvrij ivm de veiligheid van het personeel en patiënten.

  • In de ruimte zijn minimaal 4 stoelen en 1 tafel aanwezig.

  • Er dient op een maximale afstand van 15 mtr. een stromend watervoorziening aanwezig te zijn, danwel dient op de EHBO-post drinkwater in jerrycans of flessen in een hoeveelheid van tenminste 60 lt. beschikbaar te zijn.

  • AED aanwezig.
 • Er dient een goed werkend communicatiemiddel verstrekt te worden aan de (coördinator) EHBO. Hiermee dient er de mogelijkheid te zijn direct contact te kunnen hebben met zowel de organisatie alsmede de beveiliging.
 • Toiletunits (GHOR/ GGD)

Voor hygiëne bij publieksevenementen kunt u de richtlijnen terugvinden op de website www.rivm.nl/lchv/publieksevenementen . Doorklikken op kopje ‘publieksevenementen’. Hier vind u de meest up -to-date informatie over hoeveelheden toiletten/ legionella preventie en dergelijke.

  • Brandveiligheid en -preventie (BRW)

  • Bouwwerken (gemeente)

  • Verkooptijden

De organisatie houdt de controle over de momenten van schenken en over de bars. Bij incidenten kan de politie op last van de burgemeester de openings- en sluitingstijden aanpassen.


  • Informatievoorziening bezoekers

Toelichting: Beschrijf op welke wijze de bezoekers van het evenementen van de noodzakelijke informatie worden voorzien. U kunt bijvoorbeeld daarbij aangeven dat u gebruik maakt van:

  • Flyers

  • Website

  • Nieuwsbrieven

  • Tekstborden op en in omgeving evenement (realtime)

  • Indeling terrein

   • Plattegrond evenemententerrein

De organisatie is primair verantwoordelijk voor een goede en ordelijke gang van zaken op het evenemententerrein en is verplicht om een nauwkeurige plattegrond te maken van het evenementterrein. Het is hierbij minimaal van belang om aan te geven:

 • De locatie en afmetingen van het podium;

 • De locatie van de toiletten;

 • De locatie van de EHBO-post(en);

 • De locatie van de (mobiele)horeca;

 • De locatie van een mogelijke commandopost of plek waar hulpverleningsdiensten zich melden in het geval van een calamiteit;

 • De eventuele vluchtroutes/calamiteitenroutes

Plattegrond bijgesloten: 
 1. Calamiteiten, risicoanalyse en scenario’s (inclusief matrix) en ontruiming


Calamiteit:

Toelichting: Een calamiteit is de algemeen gebruikte aanduiding voor een (natuur)ramp of een niet-verwachte gebeurtenis die ernstige schade of ontwrichting kan veroorzaken. Om te zorgen dat alle betrokkenen bij een evenement (organisator, vergunningverlener, huldiensten en publiek) voldoende voorbereid zijn om datgene te doen wat van hen in geval van een calamiteit wordt verwacht is het opstellen van een calamiteitenplan noodzakelijk. Gevallen waarin sprake is van een calamiteit zijn met name: • Uitval van infrastructuur (transport en opslag, communicatie, regelsystemen, energie, drinkwater, waterhuishouding

 • Uitval van bijzondere voorzieningen (op het gebied van zorg/verzorging, sturing, controle en handhaving

 • Ongecontroleerd gedrag van bezoekers aan een evenement.


Risicoanalyse (gebeurtenissen – scenario’s – maatregelen):

Toelichting en voorbeelden:

Een risicoanalyse komt tot stand aan de hand van het maken van een voorstelling welke gebeurtenissen zich tijdens een evenement kunnen voordoen. Bijvoorbeeld:


 • Vechtpartij

 • Paniek in menigte

 • Extreme weersomstandigheden

 • Uitvallen openbaar vervoer

 • Brand/explosie

Dit zijn de meest voor de hand liggende regio’s maar afhankelijk van het evenement kunnen andere scenario’s worden bedacht

Van elke gebeurtenis wordt een scenario beschreven waarbij de voorkeur uitgaat van “best, realistic en worst case” scenario’s. Bijv. bij een vechtpartij: • Best › Twee personen die een handgemeen hebben en die op eigen initiatief stoppen

 • Realistic › Twee of meer personen die in een heftig gevecht met elkaar verwikkeld zijn

 • Worst › Massale vechtpartij met veel personen waarop ingrijpen voor de organisatie/beveiliging niet mogelijk is

Op basis hiervan schrijft u de maatregelen uit welke het best bij de scenario’s passen. Aan de hand van de beschreven scenario’s. kunnen vervolgens de maatregelen worden bepaald. Bij het gegeven voorbeeld kan dit leiden tot de volgende maatregelen:

 • Best › de partijen door de particulier beveiliging laten aanspreken en “afkoelen”

 • Realistic › Interventie van beveiliging. De politie wordt kennisgegeven van dit optreden en kijkt van afstand mee.

 • Worst › Na overleg tussen de commandanten van de beveiliging en politie wordt door de politie op terrein geïntervenieerd.

Voorgaande scenario’s zijn de basis voor de te maken (eigen) plannen en afspraken over werkwijze en samenwerking van alle betrokkenen. De plannen worden op elkaar afgestemd en daar waar wordt voorzien in het overnemen van elkanders taken/bevoegdheden zijn de coördinerende bepalingen leiden voor de momenten en wijze waarop wordt uitgevoerd.
Veiligheidsoverleg:

Aangeven wie er vanuit de organisatie deelneemt in het veiligheidoverleg (dit dient een functionaris te zijn met bevoegdheid tot het nemen van besluiten en met communicatie naar de belangrijkste hoofden [beveiliging/ EHBO/ productie). Deze persoon zal ook de gene zijn die in geval van een GRIP situatie de afvaardiging namens de organisatie zal invullen.

Naast de organisatie dient er een afvaardiging te zijn van de hulpdiensten (politie, GHOR, brandweer) en van de gemeente.

Naam

Mobiele nummer

Aanwezig/ oproepbaar

Organisatie


Gemeente


Politie


GHOR


BrandweerOntruiming.

Door organisator:

Vanuit het uitgangspunt dat de organisator de primaire verantwoordelijkheid heeft voor de veiligheid van het evenement, zal hij ook met ontruiming worden belast. Hij zal zijn voorbereidingen moeten treffen en het nodige personeel op deze taken moeten voorbereiden. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden.


Ontruiming kan een taak zijn van de BHV. Soms beschikt de evenementlocatie over een eigen BHV. De uitvoering van ontruiming kan dan worden ondergebracht bij deze BHV-organisatie. Bij grotere evenementen beschikt de organisator vaak over een eigen BHV-organisatie. Die kan ook de ontruimingen uitvoeren. Aandachtspunt is dat de omvang en aansturing van de BHV-organisatie op de ontruimingstaak toegerust moet zijn.
Ontruiming kan ook een taak zijn van de beveiligingsorganisatie op het evenement. Dat deze taak bij de beveiliging ligt wordt soms als vanzelfsprekend gezien, maar dat is het zeker niet. Er is bijzondere aandacht voor nodig.
Of de ontruiming nu bij de BHV of de beveiliging ligt, het vraagt in alle gevallen om duidelijke afspraken, een gedegen planvorming en een goede voorbereiding van medewerkers.

Door de hulpverleningsdiensten (i.c. de politie):

Als de politie besluit te ontruimen bij een calamiteit, dan zal de organisatie alle mogelijke hulp verlenen. Hiertoe staat onder andere het beveiligingspersoneel ter beschikking.

Mogelijkheden van inzet (niet uitputtend):


 • DJ of presentator maant mensen tot kalmte en verzoekt ruimte te maken/stoppen met duwen/dringen. Hiervoor wordt de geluidsinstallatie van de organisator gebruikt.

 • Afhankelijk van het moment van de dag wordt een verlichtingsinstallatie ingeschakeld.

 • Stopzetten videobeelden.

 • Boodschappen van informatieve aard op de schermen weergeven (indien aanwezig)

 • Muziek stilleggen

 • Feestverlichting uit en noodverlichting aan

 • Evenement (tijdelijk) afbreken

Ontruimingsplan:

De organisator is verantwoordelijk voor het opstellen van een opruimingsplan. Dit plan moet afgestemd worden met de hulpdiensten, met name de politie omdat zijn niet alleen kunnen ondersteunen bij de ontruiming maar ook de bezoekers die van een ontruimd terrein afkomen moet opvangen en wegleiden.


Ontruimingplan bijvoegen


 1. Coördinerende bepalingen.

 • Samenwerking en verantwoordelijkheden veiligheidsorganisatie

  • In het geval van een calamiteit dienen de volgende functionarissen fysiek aan elkaar gekoppeld te worden:

   • OvDP1/ CvDP2  Hoofd beveiliging

   • OvDG  Coördinator EHBO

   • OvDB  Hoofd Productie

 • Communicatie extern

  • Telefonische bereikbaarheid leidinggevende beveiliging

  • Beschikbaarheid portofoon van de beveiligingsorganisatie voor de politie. \

  • Beschikbaarheid portofoon van de organisatie voor de coördinator EHBO en (indien aanwezig) de OvDG

  • Overlegmomenten (tijdstippen) en plaats ( bijv. een door de organisator gefaciliteerde vergaderruimte)

  • Communicatieschema

 • Communicatie tijdens GRIP3

  • Wie neemt plaats als gemandateerd vertegenwoordiger in het CoPI?
 1. Horeca

Toelichting:

 • De horeca staat onder controle van de organisatie/ kassa voor munten / banken bij eetstands.

 • Als de cateraar bij de verkoop gebruikmaakt van horecawagens, kramen of dergelijke, dan dienen deze indien nodig snel afsluitbaar te zijn.

 • Er wordt geen gebruik gemaakt van glaswerk, maar van plastic bekers/flesjes die vertrapt kunnen worden en daarbij ongevaarlijk zijn.
 1. Vuurwerk

Toelichting: Het afsteken van vuurwerk zonder vergunning is nergens toegestaan.

Bijlagen

Kruis aan welke documenten toegevoegd zijn onder vermelding van versiedatum of versienummer een geef aan of de documenten wel of niet definitief zijn.


 Programma Versienummer+datum/Definitief? 
 Plattegronden Versienummer+datum/Definitief? 
 Beveilingsplan Versienummer+datum/Definitief? 
 Mobiliteitsplan

 Verkeerscirculatie plan Versienummer+datum/Definitief? 
 Parkeerplan Versienr.:       Versienummer+datum/Definitief? 
 Hekken- en bordenplan Versienummer+datum/Definitief? 
 Tekeningen Versienummer+datum/Definitief? 
 Calamiteitenplan Versienummer+datum/Definitief? 
 Scenario’s (meest waarschijnlijke) Versienummer+datum/Definitief? 
 Ontruimingsplan Versienummer+datum/Definitief? 
 Mogelijke scenario’s Versienummer+datum/Definitief? 
 Belangrijke adressen Versienummer+datum/Definitief? 

1 OvD: Officier van Dienst. Hiervan hebben we de Officier van Dienst Politie (OvDP), de Officier van Dienst Geneeskundig (OvDG) en de Officier van Dienst Brandweer (OvDB).

2 CvDP: Chef van Dienst Politie

3 GRIP: Gecoördineerde Regionale IncidentenbestrijdingsProcedure: Hierbij wordt de commandostructuur van alle (hulp)diensten gelijktijdig opgeschaald en zal er een Commando Plaats Incident (CoPI) ter plaatse komen die het algehele commando over het incident heeft.

Versie 2.0De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina