Formulier aanvullende informatie OpleidingssteunDovnload 23.38 Kb.
Datum27.09.2016
Grootte23.38 Kb.


Deel III.2

Formulier aanvullende informatie

Opleidingssteun


Dit formulier aanvullende informatie moet worden gebruikt voor de aanmelding van individuele steun overeenkomstig artikel 5 van Verordening (EG) nr. 68/20011 als gewijzigd2. Het moet tevens worden gebruikt bij individuele steun of steunregelingen die om redenen van rechtszekerheid bij de Commissie worden aangemeld.

 1. Toepassingsgebied van de individuele steun of steunregeling
 1. Is de maatregel van toepassing op de productie en/of verwerking en/of afzet van de in bijlage I bij het EG-Verdrag vermelde landbouwproducten?

 ja nee

 1. Is de maatregel van toepassing op de productie, de verwerking en/of de afzet van de in bijlage I bij het EG-Verdrag vermelde visserij- en/of aquacultuurproducten?

 ja nee

 1. Is de steun bedoeld voor de sector zeevervoer?

 ja nee

Zo ja, gelieve de volgende vragen te beantwoorden:

Behoort degene die de opleiding volgt niet tot de actieve bemanning maar tot
de reservekrachten?

 ja nee

Vindt de opleiding plaats aan boord van een schip dat in de Gemeenschap is
geregistreerd?

 ja nee   1.4. Hoeveel bedraagt de bruto-steunintensiteit? Gelieve te specificeren:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 1. Aard van de regeling of de maatregel

Heeft de regeling of de individuele maatregel betrekking op: 1. Specifieke opleiding:

 ja nee

Zo ja, geef een beschrijving van de maatregel op het gebied van specifieke opleiding: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1. Algemene opleiding:

 ja nee

Zo ja, geef een beschrijving van de maatregel op het gebied van algemene opleiding: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1. Steun voor de opleiding van benadeelde werknemers:

 ja nee

Zo ja, geef een beschrijving van de maatregel ten behoeve van benadeelde werknemers:

………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………


 1. Intensiteit van de steun:

   1. Steun voor algemene opleiding

    1. verleend buiten de steunregio’s overeenkomstig artikel 87, lid 3, onder a) en c) van het EG Verdrag:

Zo ja, gelieve te specificeren hoeveel de bruto-steunintensiteit bedraagt voor:

 • grote ondernemingen: …………………………………………………………..

 • kleine of middelgrote ondernemingen: …………………………………………….

Zo ja, gelieve te specificeren hoeveel de bruto-steunintensiteit bedraagt indien de opleiding wordt gegeven aan benadeelde werknemers: ………………………………………………………………..    1. verleend in steunregio’s overeenkomstig artikel 87, lid 3, onder a) en c) van het EG Verdrag

Zo ja, gelieve te specificeren hoeveel de bruto-steunintensiteit bedraagt voor:

 • grote ondernemingen: ……………………………………………………………...

 • kleine en middelgrote ondernemingen: ……………………………………………

Zo ja, gelieve te specificeren hoeveel de bruto-steunintensiteit bedraagt indien de opleiding wordt gegeven aan benadeelde werknemers: …………………………………………………………...……


   1. Steun voor specifieke opleiding

    1. verleend buiten de steunregio’s ingevolge artikel 87, lid 3, onder a) en c) van het EG-Verdrag:

 ja nee

Zo ja, gelieve te specificeren hoeveel de bruto-steunintensiteit bedraagt voor: • grote ondernemingen: ……………………….……………………………………..

 • kleine of middelgrote ondernemingen: …………………………………………

Zo ja, gelieve te specificeren hoeveel de steunintensiteit bedraagt indien de opleiding wordt gegeven aan benadeelde werknemers: ………………………………………………………………..


    1. verleend in steunregio’s overeenkomstig artikel 87, lid 3, onder a), en c):

Zo ja, gelieve te specificeren hoeveel de bruto-steunintensiteit bedraagt voor:

 • grote ondernemingen: ….…………………………………………………………

 • kleine en middelgrote ondernemingen: ………………………………………….

Zo ja, gelieve te specificeren hoeveel de steunintensiteit bedraagt indien de opleiding wordt gegeven aan benadeelde werknemers: …………………………………………..


 1. Subsidiabele kosten


   Wat zijn de subsidiabele kosten ingevolge de regeling of van de individuele steun? de personeelskosten van de opleiders;

 de verplaatsingskosten van de opleiders en degenen die de opleiding volgen;

 andere lopende uitgaven voor materiaal en benodigdheden;

 de afschrijving van werktuigen en uitrusting voor zover deze uitsluitend voor het opleidingsproject worden gebruikt;

 de kosten van diensten inzake begeleiding en advisering met betrekking tot het opleidingsproject

 de personeelskosten van degenen die de opleiding volgen.

 indirecte kosten (administratieve kosten, huur, vaste kosten, vervoerskosten en lesgeld voor deelnemers)
Ingeval van ad hoc individuele steun ingevolge een steunregeling, gelieve alle subsidiabele kosten met overzichtelijke en gespecificeerde bewijsstukken te staven ……………………………………………………………………….………..

 1. cumulering

Kan de in de regeling of in de individuele maatregel vervatte steun worden gecumuleerd? ja nee

Zo ja, kunnen de steunintensiteiten van artikel 4 van Verordening nr. 68/2001 door deze cumulering worden overschreden? ja nee

 1. Overige informatie

Gelieve hier eventuele andere informatie te verstrekken die u van belang acht voor de beoordeling van de betrokken maatregel(en) in het licht van Verordening (EG) nr. 68/2001.1 Verordening (EG) nr. 68/2001 van de Commissie van 12 januari 2001 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG Verdrag op opleidingssteun, PB L 10 van 13.1.2001, blz. 20

2 PB L 63 van 28.2.2004, blz. 20.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina