Formulier d/20Dovnload 57.57 Kb.
Datum24.08.2016
Grootte57.57 Kb.

/

FORMULIER D/20


Kieskring : ...........

Kieskringhoofdbureau B

___________

VERKIEZING VAN HET VLAAMS PARLEMENT

VAN 25 MEI 2014.

Proces-verbaal van verkiezing zonder strijd


_________
I. - Voorlopige afsluiting van de kandidatenlijsten (*)
Vergadering van .............................. 2014 (Maandag, 27e dag vóór de stemming)
HET HOOFDBUREAU,
Gelet op de ingediende voordrachtsakten en bewilligingsverklaringen, die ter plaatse regelmatig ter inzage van de kandidaten en van de kiezers-indieners der voordrachtsakten hebben gelegen ;
Gelet op de schriftelijke ingediende opmerkingen en inzonderheid op die van Mevrouw, Mijnheer, ....................., tot betwisting van de verkiesbaarheid van Mevrouw, Mijnheer, .........................................................................................
Na onderzoek beslist :

de voordrachtsakte betreffende Mevrouw, Mijnheer, ...................................……………………………………..

en medekandidaten als onregelmatig af te wijzen, om de volgende redenen :

..................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

de kandidatuur van Mevrouw, Mijnheer, ............................................……………………………………….......

als onregelmatig af te wijzen, om de volgende redenen (1) :

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

de kandidatuur van Mevrouw, Mijnheer, ..........................................………………………………………........

niettegenstaande de desbetreffende opmerkingen, niet af te wijzen wegens onverkiesbaar­heid, omdat de gegevens waarover het bureau thans beschikt niet mogelijk maken de onverkiesbaarheid als vaststaand te beschouwen ; de kandidatenlijsten voorlopig af te sluiten overeenkomstig de eerste bijlage van dit formulier, welke bijlage evenals onderhavig proces-verbaal zal ondertekend worden door alle leden van het bureau en alle getuigen aanwezig op deze zitting (2).
Het bureau gelast, overeenkomstig artikel 120 van het Kieswetboek, de onmiddellijke toezending bij aangetekende brief aan de kiezers die de voordrachtsakte betreffende de afgewezen kandidaten ingeleverd hebben, van uittreksels uit het proces-verbaal met de tekstuele opgave der tot staving zijner beslissing aangevoerde gronden.

Wanneer een kandidaat afgewezen is wegens onverkiesbaarheid wordt het uittreksel uit het proces-verbaal daarenboven op dezelfde wijze aan de betrokken kandidaat toegezonden.

Ten blijke waarvan onderhavig proces-verbaal is opgemaakt.
Te ...................., ...................... 2014.
De secretaris, De bijzitters, De voorzitter,
De getuigen,

_________________________

(*) Het niet-dienende zorgvuldig doorhalen.

(1) Een kandidatuur kan als onregelmatig afgewezen worden op grond van onverkiesbaar­heid of wegens vormgebrek : b.v. niet-bewilliging.

(2) De kandidatenlijsten worden op de bijlage, naar orde van inlevering, gerang­schikt (A lijst, B lijst, enz.), met op elke lijst de kandidaat-titularissen vóór de kandidaat-opvolgers. Iedere bladzijde van de bijlage wordt genummerd en gepara­feerd.

II. - Definitieve afsluiting van de kandidatenlijsten (*)
Vergadering van ..………….............................. 2014 (Donderdag, 24e dag vóór de stemming)
A. DEFINITIEVE AFSLUITING
HET HOOFDBUREAU,
Gelet op de kandidatenlijsten voorlopig afgesloten op .............…………...... 2014 ;
Gelet op het feit dat de Minister van Binnenlandse Zaken geen mededeling deed betreffende de meervoudige kandidaturen ;
Gelet op de mededeling van de Minister van Binnenlandse Zaken betreffende de meervoudige kandidaten, waarbij wordt gewezen op .................................................………………………………………………………………………

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

Gelet op de overeenkomstig artikel 121 van het Kieswetboek ingediende bezwaren en inzonderheid op die van Mevrouw, Mijnheer, ..................................... tot betwisting van de verkiesbaarheid van Mevrouw, Mijnheer, ...............................


Gelet op de memories, verbeterings- of aanvullingsakten ingediend overeenkomstig artikel 123 van het Kieswetboek ;
Gelet op de door de voorzitter van het bureau ontvangen of bijeengebrachte documenten ;
BESLIST :
De voorlopig afgewezen voordrachtsakte betreffende Mevrouw, Mijnheer, ……………...................................

……………………………………………………………………........................................................................

en medekandidaten als regelmatig te aanvaarden om de volgende redenen :

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................
De voorlopig afgewezen kandidatuur van Mevrouw, Mijnheer, .........................…………………………….....

............................................................……………………………………………………............ te aanvaarden

om de volgende redenen (1) :

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................
De voorlopig aanvaarde voordrachtsakte betreffende Mevrouw, Mijnheer, .......…………………………..........

......................................................................................…………………………………………………………..

en medekandidaten als onregelmatig af te wijzen om de volgende redenen :

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................
De voorlopig aanvaarde kandidatuur van Mevrouw, Mijnheer, ........................………………………………...

.................................................................................………………………………………………………... als

onregelmatig af te wijzen om de volgende redenen (1) :

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................
De kandidatenlijst, zoals deze voorlopig is afgesloten en in bijlage voorkomt, definitief af te sluiten, doch onder voorbehoud van de hiernavolgende wijzigingen :

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................
Aangezien het aantal kandidaten voor de plaatsen van lid van het Vlaams Parlement, dit van de te begeven mandaten niet overtreft;
Verklaart het bureau dat :
Mevrouw, Mijnheer, .............................................................………………………………………………….....

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................


allen voorgedragen als kandidaten, onmiddellijk worden uitgeroepen als verkozen leden van het Vlaams Parlement.

waarvan, staande de zitting, huidig proces-verbaal werd opgemaakt en door al de leden van het bureau en de getuigen ondertekend. Dit proces-verbaal, in dubbel opgemaakt, zal onmiddellijk gezonden worden aan de griffier van het Vlaams Parlement met de voordrachts- en bewilligingsakten. Uittreksels zullen onmiddellijk aan de gekozenen worden gestuurd en in elke gemeente van de kieskring worden afgekondigd bij aanplakbiljet.


Te ......................, ........................... 2014.

De getuigen, De Secretaris, De bijzitters, De Voorzitter,

_________________________
(*) Het niet-dienende zorgvuldig doorhalen.
(1) Gaat het om een verkiesbaarheidskwestie, dan dient zulks uitdrukkelijk in de redenen vermeld.
B. VERKLARING VAN BEROEP (*)
Vaststellende dat sommige beslissingen van het bureau vatbaar zijn voor hoger beroep, doet de voorzitter voorlezing van de eerste twee leden van artikel 125 van het Kieswetboek.
Stelt vast dat :
Na die voorlezing geen enkele verklaring van beroep geformuleerd is gewor­den.
Na die voorlezing de aanwezige ondertekenaars ter vergadering de hiernavermelde verklaringen van beroep hebben geformuleerd.
1. Verklaring van beroep geformuleerd door of voor een kandidaat, wiens kandidatuur door het hoofdbureau wegens onverkiesbaarheid is afgewezen :
De ondergetekende (naam) ........................................….....

(voornamen) .........................................

(hoofdverblijfplaats) .............................
daartoe gemachtigd, verklaart beroep in te stellen bij het Hof van beroep tegen de beslissing van het kieskringhoofdbureau B van .................... w­aarbij zijn kandidatuur (of) de kandidatuur van Mevrouw, Mijnheer
(naam) ................................................………………………………..............

(voornamen) ..........................................................…………………………..

(hoofdverblijfplaats) .........................................………………………….......

is afgewezen.

Te ...................., ................... 2014.
2. Verklaring van beroep geformuleerd door of voor een bezwaarindiener wiens bezwaar tot afwijzing van een kandidaat wegens onverkiesbaarheid is verworpen :

De ondergetekende (naam) ........................................….....

(voornamen) .........................................

(hoofdverblijfplaats) .............................


daartoe gemachtigd, verklaart beroep in te stellen bij het Hof van beroep tegen de beslissing van het hoofdbureau van ..........................., waarbij zijn bezwaar (of) het bezwaarschrift tot onverkiesbaarheid van Mevrouw, Mijnheer
(naam) ................................................………………………………..............

(voornamen) ..........................................................…………………………..

(hoofdverblijfplaats) .........................................………………………….......

is afgewezen.

Te ...................., ................... 2014.
Ten aanzien van de hiervoren geformuleerde verklaringen van beroep, zal de voorzitter van het bureau zich morgen, tussen 11 en 13 uur, naar het kabinet van de voorzitter van het Hof van beroep begeven, teneinde hem een exemplaar (1) van onderhavig proces-verbaal, zomede alle stukken betreffen­de het twistpunt waarvoor beroep werd ingesteld, te overhandigen.
____________________

(*) Het niet-dienende zorgvuldig doorhalen.

(1) Het zenden van een exemplaar van onderhavig proces-verbaal is voor­zien omdat het aan het Hof voor te leggen document de verklarin­gen van beroep moet behelzen.

Die stukken zijn ten getale van ........………....; ten getale van ..............…....,

voor de kandidaat .......................……………..; voor de kandidaat .................
De voorzitter van het hoofdbureau spreekt de wens uit dat het beschikkend gedeelte van de te nemen arresten hem ter kennis worden gebracht aan het hiernavermelde adres : ………………………………………………….........

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

C. NUMMEREN VAN DE LIJSTEN EN OPMAKEN VAN DE STEMBILJETTEN (*).

D. VERRICHTINGEN VAN HET HOOFDBUREAU OP MAANDAG DE TWINTIGSTE DAG DE STEMMING (*).
De voorzitter geeft kennis van de mededelingen, die hij vanwege de voorzitter van het Hof van beroep heeft ontvangen en welke hieronder woordelijk zijn weergegeven :
........................................................................................................................................................................……

........................................................................................................................................................................……

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................


Vaststellende dat de beslissingen van het Hof van beroep geen enkele wijziging van de kandidatenlijsten, zoals deze definitief werden vastgesteld, medebrengen.
Aangezien, het getal van de kandidaat-titularissen en dat van de kandidaat-opvolgers, tezamen, niet groter is dan het getal te begeven werkelijke mandaten (of : slechts een enkele lijst kandidaten voorgedragen werd).

Het Bureau verklaart dat : ........................................................………………………………………………………….

....................................................................................................................................................………...........................

...............................................................................................................................................................……….......... (1)

Waarvan dit proces-verbaal, staande de zitting, in dubbel werd opgemaakt en door al de leden van het bureau ondertekend. Het zal onmiddellijk gezonden worden aan de griffier van het Vlaams Parlement met voordrachts- en bewilligingsakten. Uittreksels uit dit proces-verbaal zullen onmiddellijk aan de verkozenen gestuurd en in elke gemeente van de kieskring bij aanplakbiljet afgekondigd worden.
Vaststellende dat ingevolge de beslissingen van het Hof van beroep, de kandidatenlijst als volgt dient veranderd : ................................................................…………………..........................................................................................

..............................................................................................................................................................................…….


Aangezien, het aantal van de kandidaten tezamen, niet groter is dan het getal te begeven werkelijke mandaten (of : slechts een enkele lijst kandidaten voorgedragen werd).
Het Bureau verklaart dat : ...................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................…………

....................................................................................…………………………………………………………………. (1)

onmiddellijk uitgeroepen zijn als verkozen leden van het Vlaams Parlement.


Waarvan dit proces-verbaal, staande de zitting, in dubbel werd opgemaakt en door al de leden van het bureau ondertekend. Het zal onmiddellijk gezonden worden aan de griffier van het Vlaams Parlement met voordrachts- en bewilligingsakten. Uittrek­sels uit dit proces-verbaal zullen onmiddellijk aan de verkozenen gestuurd en in elke gemeente van de kieskring bij aanplakbiljet afgekondigd worden.

Te ..............,................. 2014.


De Secretaris, De bijzitters, De Voorzitter,

De getuigen,_______________________________
(*) Het niet-dienende zorgvuldig doorhalen.
(1) Naam en voornaam worden voorafgegaan door de vermelding : Mevrouw (Mw.) of Mijnheer (M.).D/20 – Gelijktijdige verkiezingen van 25 mei 2014 – www.verkiezingen.fgov.be

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina