Formulier Verzoek om plaatsing in het StaatsbladDovnload 31.55 Kb.
Datum24.08.2016
Grootte31.55 Kb.
Formulier Verzoek om plaatsing in het Staatsblad


Aan
de Minister van Veiligheid en Justitie

ter attentie van het directiesecretariaat van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken


Postbus 20301

2500 EH Den HaagVan Datum …………-………-……………

Ministerie


…………………………………………………………………


Dienstonderdeel


…………………………………………………………………


Contactpersoon


…………………………………………………………………


Telefoon

070-……………………. 06-……………………………

E-mail

…………………………………………………………………
1. Aanduiding meegezonden originelen ten behoeve van de plaatsing in het Staatsblad.Origineel van:

Datum

Titel (houdende/tot …)


de (rijks)wet

…………-………-……………


……………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………


het koninklijk (rijks) besluit

(amvb of klein kb)…………-………-……………de nota van toelichting

(bij de amvb of klein kb)
2. Alleen invullen wanneer plaatsing binnen vijf dagen (spoedplaatsing) noodzakelijk is in verband
met:


spoedig te verwachten inwerkingtredingsbesluit


andere klemmende reden, namelijk: ………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Alleen invullen bij koninklijke besluiten waarover de Afdeling advisering van de Raad van State is

gehoord.
Is openbaarmaking van het advies noodzakelijk?1
Ja

Openbaarmaking vindt plaats door publicatie in de Staatscourant.Nee

  • Artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur is van toepassing.Nee

Het advies luidt zonder meer instemmend.Nee

Het advies bevat uitsluitend opmerkingen van redactionele aard.4. Alleen invullen indien plaatsing van de integrale tekst van de gewijzigde (rijks)wet of het

gewijzigde (rijks)besluit in het Staatsblad noodzakelijk is.


Voor de uitvoering van artikel ………………………………………………………………………………………………,

dat voorziet in publicatie van de integrale tekst, zoals die na wijziging luidt, is bijgevoegd:

Gecorrigeerde drukproef van:

Datum

Titel (houdende/tot …)


de (rijks)wet

…………-………-……………


………………………………………………………………………


………………………………………………………………………
………………………………………………………………………


het koninklijk (rijks) besluit


…………-………-……………
Toelichting bij het formulier Verzoek om plaatsing in het Staatsblad

Verzendinstructie

De originele stukken en het ingevulde formulier “Verzoek om plaatsing in het Staatsblad” dienen fysiek te worden aangeboden aan het directiesecretariaat van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (hierna: directiesecretariaat).1. Aanbieding originele stukken

Ingevolge artikel 6, eerste lid, van het Bekendmakingsbesluit worden wetten en koninklijke besluiten die in het Staatsblad moeten worden geplaatst na ondertekening door de Koning en de betrokken ministers of staatssecretarissen aan de Minister van Veiligheid en Justitie toegezonden. Voor de toezending wordt gebruik gemaakt van dit ingevulde formulier. Op grond van artikel 6, tweede lid, draagt de als eerst ondertekenende minister of staatssecretaris er zorg voor dat de toezending op een zodanig tijdstip plaatsvindt dat plaatsing in het Staatsblad tijdig kan geschieden. Onder normale omstandigheden moet rekening worden gehouden met een termijn van ongeveer vijf dagen tussen de datum van ontvangst door het directiesecretariaat en de datum van uitgifte van het betrokken Staatsblad. Ingevolge artikel 7 van het Bekendmakingsbesluit worden wetten en koninklijke besluiten na plaatsing in het Staatsblad door de Minister van Veiligheid en Justitie teruggezonden aan het Kabinet van de Koning. Het directiesecretariaat draagt hiervoor zorg.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verleent tussenkomst bij de plaatsing van rijkswetten, algemene maatregelen van rijksbestuur en kleine rijks-koninklijke besluiten in het Afkondigingsblad van Aruba, in het Publicatieblad van Curaçao en in het Afkondigingsblad van Sint Maarten. Zie voor dit onderwerp aanvullende informatie in nr. 124 e.v. van het Draaiboek voor de regelgeving.
2. Spoedplaatsing

Indien plaatsing in het Staatsblad binnen een termijn van vijf dagen noodzakelijk is, dient zo vroeg mogelijk – dus al vóór de afgifte van het formulier met de bijbehorende stukken – telefonisch overleg met het directiesecretariaat (tel. 06-52 87 72 24 mevrouw Slingerland) te worden gevoerd over de gewenste datum van uitgifte. De reden voor spoedplaatsing geeft u aan op het formulier. Bij spoedplaatsing verdient het aanbeveling de stukken fysiek bij het directiesecretariaat af te geven.


3. Openbaarmaking van adviezen van de Afdeling advisering van de Raad van State (de Afdeling

advisering)

Dit onderdeel hoeft alleen te worden ingevuld voor adviezen t.b.v. koninklijke besluiten. Indien openbaarmaking van het advies van de Afdeling advisering achterwege blijft, wordt op het formulier aangegeven welke reden van toepassing is. De reden wordt vermeld in het Staatsblad.

Ingevolge artikel 26, zesde lid van de Wet op de Raad van State blijft openbaarmaking van koninklijke besluiten achterwege in de gevallen, bedoeld in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur of indien het advies van de Afdeling advisering zonder meer instemmend luidt, dan wel uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat.

In de overige gevallen geschiedt de openbaarmaking van het Nader rapport, het advies van de Afdeling advisering en het ontwerpbesluit (de aan de Afdeling advisering voorgelegde tekst) door publicatie in de Staatscourant via het digitale loket.

Indien het advies van de Afdeling advisering weliswaar zonder meer instemmend luidt of uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat, maar de conceptregeling desondanks wordt aangepast, dan worden de bovengenoemde stukken wel openbaar gemaakt.

De aanlevering aan de Staatscourant dient plaats te vinden op hetzelfde tijdstip als waarop het onderhavige formulier wordt toegezonden aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Dit ministerie draagt zorg voor een vermelding in het Staatsblad dat de openbaarmaking van die stukken plaatsvindt door publicatie in de Staatscourant.


4. Publicatie van een integrale tekst

Publicatie van de integrale tekst van een gewijzigde (rijks)wet of koninklijk besluit gebeurt niet tenzij daartoe een bepaling is opgenomen in de wijzigingsregeling (vgl. aanwijzing 246 van de Aanwijzingen voor de regelgeving).2 De integrale tekst wordt door het betrokken ministerie opgesteld aan de hand van de in het Staatsblad geplaatste teksten. Verbeteringen in de tekst van een regeling kunnen niet door middel van integrale tekstpublicatie worden aangebracht, maar vergen een wijziging van de wet of het besluit.
1 De verschillende opties vloeien voort uit artikel 26 van de Wet op de Raad van State.

2 Behoudens de situaties genoemd in aanwijzing voor de regelgeving 246, tweede lid, vindt na wijziging van een regeling geen integrale tekstplaatsing plaats in het Staatsblad (Ar 246, eerste lid).

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina