Frankrijk voert belasting op pensioenkapitalen inDovnload 11.39 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte11.39 Kb.
FRANKRIJK VOERT BELASTING OP PENSIOENKAPITALEN IN
Bij wet van 29 december 2010 werd in Frankrijk een bepaling ingevoerd op grond waarvan (buitenlandse) pensioenkapitalen uitgekeerd aan Franse rijksinwoners, aldaar aan belasting zijn onderworpen.
Voorgeschiedenis

Van oudsher blijkt Frankrijk een ideale vestigingsplaats voor Belgen die na hun beroepscarrière van hun pensioen willen genieten.


Niet alleen is het klimaat er aangenamer, Frankrijk kende in zijn interne wetgeving niet de mogelijkheid om een aanvullend pensioen in kapitaal op te nemen. Er was dan ook geen enkel wetsbepaling die in de belastbaarheid ervan voorzag. Men kon er zijn pensioenkapitaal genieten zonder erover belasting verschuldigd te zijn
In dit verband moet wel worden gewezen op het feit dat met ingang van 1 januari 2005 het rendement van kapitalisatiecontracten en levensverzekeringscontracten, waaronder groepsverzekeringen ten gunste van Franse ingezetenen, in Frankrijk belastbaar is.
Invoering van artikel 163bis Code général des impôts
De financiële wet van 29 december 2010 heeft de onzekerheid met betrekking tot het fiscaal regime van aanvullende pensioenkapitalen definitief uit de weg geruimd.
Met ingang van 1 januari 2011 zijn (al dan niet van Franse origine) pensioenkapitalen in Frankrijk belastbaar.
Teneinde de effecten van de progressiviteit van de Franse belasting te verzachten, heeft de wet het systeem van het quotiënt ingevoerd (artikel 163 bis van de algemeen wetboek inzake belastingen).
Het nieuwe artikel 163bis van het algemeen wetboek inzake belastingen onderscheidt twee situaties.
Quotiënt van 15
De eerste situatie betreft het aanvullend pensioen dat wordt uitgekeerd als kapitaal vanaf 1 januari 2011 en aan de volgende drie voorwaarden voldoet :


  1. het bedrag van de prestatie is hoger dan 6.000 euro

  2. de uitkering van het kapitaal gebeurt in 1 keer voor het totale bedrag

  3. de begunstigde kan aantonen dat de premies die werden gestort in de opbouwfase, inclusief de werkgeversbijdragen, aftrekbaar waren van zijn belastbaar inkomen of betrekking hebben op een inkomen dat vrijgesteld is in de heffingsbevoegde lidstaat.

Het fiscaal regime in deze situatie, is als volgt geregeld.
  • Ofwel wordt in het belastbaar tijdperk van de uitkering het bedrag van het uitgekeerde pensioenkapitaal bij de andere belastbare inkomsten gevoegd en aan de progessieve belastingtarieven onderworpen.

  • Ofwel wordt, op uitdrukkelijk verzoek van de belastingplichtige, een specifiek “quotiënt”-regime genoten.

Het ‘quotiënt’-regime ziet er als volgt uit :
  • Men berekent de verschuldigde progressieve belasting over de andere inkomsten in het jaar van de uitkering. (bedrag 1)

  • Men berekent de verschuldigde progressieve belasting over de andere inkomsten vermeerderd met 1/15 van het uitgekeerde kapitaal (bedrag 2)

  • Men neemt het verschil tussen bedrag 2 en bedrag 1 en vermenigvuldigt dit met 15 (bedrag 3)

  • De verschuldigde belasting in het jaar van de uitkering is gelijk aan bedrag 1 + bedrag 3.


Quotiëntstelsel inzake uitzonderlijke inkomsten
De tweede situatie bedoeld in artikel 163bis van het algemeen wetboek van belastingen is deze waaraan niet aan de 3 hogergenoemde voorwaarden is voldaan.
In dat geval zal het pensioenkapitaal uitgekeerd vanaf 1 januari 2011, op verzoek van de begunstigde, worden gevestigd volgens het quotiëntstelsel van toepassing op uitzonderlijke inkomsten (artikel 163-0A van het Frans fiscaal wetboek). Dit quotiënt is gelijk aan het bedrag van het pensioenkapitaal gedeeld door 4 (en niet door 15).
Sociale bijdragen
In alle gevallen zal de eenmalige pensioenuitkering in Frankrijk onderworpen zijn aan sociale bijdragen. Zo is het pensioenkapitaal onderworpen aan de CSG, meer bepaald aan het tarief toepasselijk op ouderdomspensioenen (6,6% - voor de inkomstenbelastingen zal een gedeelte van de CSG, met name 4,2% aftrekbaar zijn, dus 2, 4% is niet aftrekbaar). Het pensioenkapitaal is eveneens onderworpen aan de CRDS ten belope van 0,5%.
Frankrijk kan nog steeds interessant zijn voor gepensioneerden.
Op het eerste gezicht zal het nieuwe Franse fiscaal regime met betrekking tot pensioenkapitalen toekomstige gepensioneerden ontmoedigen om naar Frankrijk te verhuizen. Immers, België kent een voordelige afzonderlijke belasting ten bedrage van 10% verhoogd met de gemeentelijke opcentiemen voor pensioenkapitalen die ten vroegste worden uitgekeerd vanaf de 65ste verjaardag van de begunstigde voorzover de begunstigde tot die leeftijd effectief actief is gebleven.
Wanneer het pensioenkapitaal wordt uitgekeerd in één van de vijf jaren vóór de pensioenleeftijd, zal een afzonderlijk belastingtarief van 16,5%, verhoogd met de gemeentelijke opcentiemen, van toepassing zijn. Ook dit tarief is zeer voordelig.
Toch mag de voordelige afzonderlijke taxatie van de pensioenkapitalen in België niet geïsoleerd worden bekeken. Uit diverse berekeningen blijkt immers dat de Franse belasting op de andere inkomsten (bijvoorbeeld wettelijk pensioen) in de jaren volgend op de kapitaalsuitkering gunstiger is dan de Belgische. Dit wordt in de eerste plaats veroorzaakt door de meer voordelige belastingschalen in Frankrijk.
Bovendien, zal Frankrijk nog steeds aantrekkelijk zijn voor mensen die hun aanvullend pensioen niet in kapitaal doch in lijfrente wensen op te nemen. Lijfrenten die worden aangegaan ten bezwarende titel worden in Frankrijk immers slechts voor een bepaalde percentage aan de inkomstenbelastingen onderworpen. Dat percentage is afhankelijk van de leeftijd van de begunstigde op het moment van het ingaan van de lijfrenten. Zo zullen lijfrenten die voor eerst worden genoten tussen de 60ste en 70ste verjaardag, slechts ten belope van 40% aan de inkomstenbelastingen worden onderworpen.
Zo blijkt Frankrijk nog steeds een aantrekkelijk alternatief als vestigingsplaats voor een aanvullend pensioen te genieten...
Chantal Hendrickx

Vandendijk & Partners Advocaten -AvocatsDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina