Functie-indeling en beloningsstructuur Binnendienst Fortis Verzekeringen Nederland N. VDovnload 77.61 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte77.61 Kb.

Functie-indeling en beloningsstructuur Binnendienst
Fortis Verzekeringen Nederland N.V.

Artikel 1 Definities

 1. Werkgever: Fortis Verzekeringen Nederland N.V.

 2. Vakorganisaties:

CNV Dienstenbond, gevestigd te Hoofddorp;

FNV Bondgenoten, gevestigd te Utrecht;

De Unie, gevestigd te Culemborg;

Beroepsorganisatie Banken Verzekeringen (BBV), gevestigd te Culemborg, 1. Werknemer: de man of vrouw, werkzaam in Nederland, die in dienst van de werkgever arbeid verricht in de binnendienst van het verzekeringsbedrijf hetgeen uit de arbeidsovereenkomst moet blijken

 2. Ondernemingsraad: het bevoegde overlegorgaan ingesteld krachtens de Wet op de Ondernemingsraden

 3. Maandsalaris: het voor de werknemer persoonlijk vastgestelde salarisbedrag per maand

 4. Relatieve Salaris Positie (RSP):

het salaris, zijnde het maandsalaris op volletijdbasis, uitgedrukt in een percentage van het maximum maandsalaris in de desbetreffende salarisgroep

 1. Salaris per uur: 1/1976e deel van het salaris bij een normale arbeidsduur van 1976 uur per jaar

 2. Deeltijdwerker: de werknemer die op basis van zijn arbeidsovereenkomst minder dan het normaal aantal uren per jaar arbeid verricht en naar evenredigheid van dat geringere aantal uren wordt beloond

 3. Functie: het samenstel van werkzaamheden door de werknemer te verrichten krachtens en overeenkomstig hetgeen hem door de werkgever is opgedragen.


Artikel 2 Functie-indeling en functiegroepen.

 1. Op de functies, zoals die binnen de arbeidsorganisatie van werkgever voorkomen, is een functiewaarderingssysteem van toepassing. De methode is Vergelijkend indelen, waarbij de wegingscriteria van de Hay-systematiek worden gehanteerd.

 2. De werkgever deelt de functies van alle werknemers in volgens het functiewaarderingssysteem en de daarmee samenhangende procedures.

 3. Uitgangspunt voor de indeling van functies zijn de drie wegingscriteria:

 • Kennis en kunde

 • Probleembehandeling en

 • Reikwijdte van de verantwoordelijkheid.

 1. Op basis van deze vergelijkingsfactoren worden de functies ingedeeld in twaalf functiegroepen. Deze functiegroepen corresponderen met de twaalf salarisgroepen in de beloningsstructuur.

 2. De werknemer die bezwaar heeft tegen de indeling van zijn functie kan binnen vier weken na ontvangst van het besluit inzake de functie-indeling schriftelijk en gemotiveerd bezwaar aantekenen bij de bezwarencommissie functie-indeling. De bezwarencommissie bestaat uit 2 leden benoemd door de werkgever, 2 leden benoemd door de Ondernemingsraad van Fortis Verzekeringen Nederland en een externe Hay-deskundige. Binnen vier weken komt de bezwarencommissie met een advies. De Hoofddirectie Fortis Verzekeringen Nederland beslist binnen twee weken na ontvangst van het advies op het bezwaar.

 3. Overleg over de met het functiewaarderingssysteem samenhangende procedures is voorbehouden aan de Ondernemingsraad van Fortis Verzekeringen Nederland.


Artikel 3 Salarisgroepen en salarissen

 1. Voor de toekenning van één van de salarisschalen uit de salaristabel, zoals opgenomen in de bijlage, is bepalend het niveau van de functie. Voor de vaststelling van dit niveau wordt gebruik gemaakt van een systematiek van functiewaardering. De werknemer ontvangt tenminste het bij zijn leeftijd behorende wettelijk minimum(jeugd)loon.

 2. Het salaris binnen de salarisgroep wordt vastgesteld op basis van de ervaring en de wijze van functioneren van de werknemer.

 3. Voor de salarisgroepen geldt een minimum- en een maximumsalaris. Het maximumsalaris kan worden bereikt bij goed functioneren. De minimumbedragen zijn 70% van de maximumbedragen. De bedragen zijn bruto bedragen en zijn opgenomen in de tabel in de bijlage. De bedragen van het minimum- en maximumsalaris en het feitelijke maandsalaris van de werknemer worden aangepast met de in de CAO voor het verzekeringsbedrijf voor de binnendienst overeengekomen verhogingen en op de in de CAO voor het verzekeringsbedrijf overeengekomen momenten.

 4. Indien en voor zover het maandsalaris van een werknemer meer bedraagt dan het maximum van de desbetreffende salarisgroep, wordt het salaris uitgedrukt in een percentage RSP. Dit salaris wordt betrokken bij de vaststelling van de pensioengrondslag en wordt verhoogd met algemene loonrondes. Indien de werknemer in een hogere salarisgroep wordt ingedeeld wijzigt de RSP.

 5. De werknemer kan instemmen met een tijdelijke verlaging van het bruto maandsalaris in ruil voor met de vakorganisaties nader overeen te komen doeleinden.

 6. De schaalsalarissen en de maandsalarissen zijn op de werknemer met een deeltijddienstverband van toepassing naar evenredigheid van het met hen overeengekomen aantal arbeidsuren. Bij wijziging van het overeengekomen aantal arbeidsuren worden de bedragen dienovereenkomstig aangepast.

 7. Werknemers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn, worden voor de toepassing van dit artikel met werknemers met een deeltijddienstverband gelijkgesteld.


Artikel 4 Jaarlijkse salarisherziening

De jaarlijkse salarisherziening vindt plaats op of met ingang van 1 januari van dat jaar. De jaarlijkse herziening betreft alleen het maandsalaris en wordt bepaald door het functioneren van de werknemer en zijn RSP.

Verhoging van het maandsalaris van de werknemer die in het voorafgaande jaar in dienst is getreden, kan aan de orde komen indien de indiensttreding voor 1 juli heeft plaatsgevonden en aan de andere voorwaarden voor verhoging is voldaan.
Artikel 5 Salarisgroei en prestatietoeslag


 1. Het functioneren van de werknemer wordt elk jaar in het vierde kwartaal door zijn leidinggevende(n) beoordeeld conform het beoordelingssysteem en de daarmee samenhangende procedures; een en ander resulteert in een beoordelingsresultaat. Indien en voor zover de RSP niet meer bedraagt dan 100, wordt per 1 januari van het daaropvolgende jaar het maandsalaris verhoogd met een percentage afhankelijk van het beoordelingsresultaat en de RSP conform de salarisgroeitabel als weergegeven in de bijlage.

 2. Werknemers met een beoordelingsresultaat "zeer goed" of "uitstekend" kunnen aan het eind van het kalenderjaar waarover voornoemd beoordelingsresultaat is bereikt, een prestatietoeslag ontvangen.

 3. De hoogte van de prestatietoeslag is afhankelijk van de RSP en de salarisgroei op basis van voornoemd beoordelingsresultaat; zie de tabel in de bijlage. De prestatietoeslag bedraagt maximaal 7% van het maandsalaris bij een beoordelingsresultaat "zeer goed" en maximaal 15% van het maandsalaris bij een beoordelingsresultaat "uitstekend".

 4. De prestatietoeslag wordt berekend over de som van de maandsalarissen die in het betreffende kalenderjaar zijn uitbetaald. De prestatietoeslag wordt uitbetaald in een uitkering ineens in de maand december.

 5. Overleg over het beoordelingssysteem en de daarmee samenhangende procedures is voorbehouden aan de ondernemingsraad.


Artikel 6 Uitbetaling

Het salaris wordt uiterlijk de 25e van de kalendermaand overgeschreven op een door de werknemer aan te wijzen bank- of girorekening.


Artikel 7 Karakter en looptijd van deze regeling

 1. Deze regeling heeft het karakter van een cao-afspraak en is overeengekomen tussen werkgever en de vakorganisaties.

 2. Deze regeling heeft een looptijd van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2009.


Artikel 8 Tussentijdse herziening

In geval van ingrijpende veranderingen in de algemeen sociaal-economische omstandigheden in Nederland zijn zowel de werkgever als de vakorganisaties gerechtigd gedurende de looptijd van deze afspraak tussentijdse herziening aan de orde te stellen.

Aldus overeengekomen en door partijen getekend,

19 Januari 2009 te Utrecht


Voor Fortis Verzekeringen Nederland N.V.

Mr. J.P.M. Baeten

CEO
Namens de vakorganisaties,
De Unie te Culemborg,

G. van der Lei J.P.H. Teuwen


CNV Dienstenbond te Hoofddorp,

D. Swagerman G.F. van Linden


Beroepsorganisatie Banken Verzekeringen te Culemborg,

L.J. de Boer

FNV Bondgenoten te Utrecht,

C.F.R. Kiburg


Bijlage

Tabel: Salarisgroepen en bedragen (in euro per 01-06-2008)

Salarisgroep


Minimum salaris

(70%)

per maand


Maximum salaris

(100%)

per maand
Twaalf

4115,16

5878,78

Elf

3631,06

5187,21

Tien

3032,95

4332,79

Negen

2671,01

3815,71

Acht

2362,90

3375,57

Zeven

2125,67

3036,67

Zes

1901,69

2716,69

Vijf

1706,51

2437,86

Vier

1553,01

2218,59

Drie

1425,72

2036,73

Twee

1321,29

1887,57

Eén

1228,31

1754,74Tabel: Salarisgroei in % van het maandsalaris

Beoordeling


RSP-klasse
70 tot 78

78 tot 85

85 tot 90

90 tot 95

95 tot 100

100 en hoger

Uitstekend

12%

9%

7%

5%

4%

0%

Zeer goed

10%

7%

6%

4%

3%

0%

Goed

7%

5%

3%

2%

2%

0%

Matig

3%

1%

0%

0%

0%

0%

Onvoldoende

0%

0%

0%

0%

0%

0%


Tabel: Salarisgroei en prestatietoeslag in %

Beoordeling


RSP-klasse
70 tot 78

78 tot 85

85 tot 90

90 tot 95

95 tot 100

>=100

UitstekendSalarisverhoging

12%

9%

7%

5%

4%

0%

Prestatie toeslag

3%

6%

8%

10%

11%

15%

Totaal

15%

15%

15%

15%

15%

15%


Zeer goedSalarisverhoging

10%

7%

6%

4%

3%

0%

Prestatie toeslag

0%

0%

1%

3%

4%

7%

Totaal

10%

7%

7%

7%

7%

7%
1 januari 2009

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina