Functionele Architectuur Project voorstudie Cadgis fod financiënDovnload 104.68 Kb.
Datum27.09.2016
Grootte104.68 Kb.
Functionele Architectuur

Project voorstudie CadGIS

FOD Financiën

Didier Deschuyteneer - Myriam Mertens – FOD Financiën

25/01/2007


Inhoudstafel

1 Documentbeheer 2

1.1 Verdeellijst 2

1.2 Versiebeheer 2

2 Afkortingen 2

3 Inleiding 3

4 Systeembeschrijving 4

5 Compendium van actoren 6

5.1 Interne actoren (intranet) 6

5.2 Externe actoren (internet) 6

5.2.1 De burgers 6

5.2.2 De partners 6

5.2.3 De andere overheidsdiensten 6

6 Functioneel architectuurmodel 7

6.1 Profielen 7

6.2 Terreindata-acquisitie 7

6.3 Documentbeheer 8

6.4 Update, bewerking en verbetering 9

6.5 Raadpleging en verspreiding 15

6.6 Businessbeheer 19

6.7 IT-beheer 21

6.8 Gegevensbeheer 22
1 Documentbeheer

1.1Verdeellijst

Bedrijf

Naam

Verantwoordelijkheid

Ter info /

Ter goedkeuring

FOD Financiën

Tommy Oozeer

Michel Van Acker

Philippe Herman
AAPD -bestuurders
Leden van de stuurgroep


Project managerVoor validatie

Voor validatie

Voor validatie
Ter goedkeuringDolmen

Henk Buyschaert

Didier Deschuyteneer

Myriam Mertens

David VandaeleProject Manager

GIS consultant

Business consultant

Technical consultantTer info

Ter info

Ter info

Ter info

1.2Versiebeheer

Versie

Laatst bewaard

Opmerkingen

0.1

12/08/2007

Basisversie

0.2

15/11/2007

Nieuwe versie n.a.v. document TO-BE

0.3

26/12/2007

Opmerkingen projectgroep

0.4

18/01/2008

Wijzigingen projectgroep

1.0

25/01/2008

Gevalideerde versie


2Afkortingen


AAPD

Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie

IAM

Identity and Access Management

PUR

Patrimonial Unit of Real Estate

GIS

Geografisch Informatiesysteem

FOD

Federale Overheidsdienst

STIPAD

Systeem voor geïntegreerde verwerking van de Patrimoniumdocumentatie


3Inleiding


Dit document over de functionele architectuur beschrijft het geheel van functionele modules die nodig zijn voor de CadGIS-ontwikkeling en reeds zijn geïdentificeerd in het stadium van de voorstudie. Het is eigenlijk de studie die zal worden doorgevoerd in het kader van de GIS-implementatie die zal toelaten om deze architectuur te verbeteren en te vervolledigen. Dit document zal ook als basis dienen voor de technische architectuur die het voorwerp uitmaakt van een andere deliverable (Technische Architectuur).
Dit document heeft tot doel een modulaire structuur van het toekomstige GIS van de AAPD voor te stellen. Elke module bestaat uit een samenhangende groep functionaliteiten die zijn gedefinieerd in het conceptuele analysedocument. Elke module is per definitie onderling verwisselbaar.
De algemene functionele structuur van het systeem wordt in de volgende hoofdstukken beschreven:

 • Systeembeschrijving: algemene beschrijving van het te implementeren systeem

 • Compendium van actoren: lijst en beschrijvingen van de verschillende actoren die in interactie staan met het systeem.

 • Het functionele architectuurmodel: beschrijving van de verschillende functionele bestanddelen en hun interacties.

Ter herinnering, het nieuwe CadGIS-systeem moet volledig worden geïntegreerd in STIPAD en voldoen aan de ICT-normen. In dit document over de functionele architectuur hebben we ervoor geopteerd om ons uitsluitend te concentreren op de functionaliteiten die eigen zijn aan CadGIS. De STIPAD-functionaliteiten worden er dus niet expliciet in behandeld. Desalniettemin zullen sommige ervan moeten worden aangepast in het kader van CadGIS.
Voor meer informatie over de integratie in STIPAD, zie het document « Strategie en methodologie voor de integratie in STIPAD »
De verschillende in dit document opgenomen schema’s zijn te vinden in het bijgevoegde document: Architecture_fonctionnelle_préétude_Cadgis_NL_v1.0.vsd.

4Systeembeschrijving


Het hoofddoel van CadGIS is een geografisch informatiesysteem (GIS) te ontwikkelen dat perfect geïntegreerd is in het systeem voor geïntegreerde verwerking van de Patrimoniumdocumentatie (STIPAD).
Ter herinnering, CadGIS moet de AAPD toelaten zijn taak te vervullen als beheerder van de kadastrale kaart en verstrekker van informatie voor de gegevens van geografische aard. Het project wil de geïntegreerde verwerking van de Patrimoniumdocumentatie vervolledigen door er het beheer van ruimtelijke gegevens aan te voegen. Concreet betekent dit dat het systeem, dat zal worden geïnstalleerd door het STIPAD-project, zal worden vervolledigd door toevoeging van uitbreidingen en geo-ruimtelijke modules. Dit houdt eveneens in dat bepaalde STIPAD-procedures het voorwerp zullen uitmaken van een re-engineering.

Algemene architectuur van het systeem


Het bovenstaande schema geeft een algemeen beeld van de combinatie STIPAD en CadGIS. Dit systeem is ontworpen op basis van verschillende functionele blokken die een georganiseerd geheel vormen.
Via een login-procedure krijgt de interne of externe gebruiker toegang tot de applicatie in functie van zijn toegangsrechten. Op die manier wordt de beschikbaarheid van de verschillende functionaliteiten van de applicatie bepaald.
PATRIS is de patrimoniale gegevensbank die alfanumerieke en geografische gegevens bevat.
De applicaties op de server zijn “privileged” behalve wanneer niet aan de vereiste criteria (kwaliteit, performantie e.a.) is voldaan. De verschillende functionele modules van CadGIS kunnen webgebaseerde modules of desktopmodules (pc) zijn.

Dankzij een modulaire groepering van de CadGIS-functionaliteiten zal elke module in de toekomst kunnen worden vervangen door een performantere equivalente module zonder dat de andere modules moeten worden aangepast. Zo zullen bijvoorbeeld de eventuele « desktop »- modules vervangen kunnen worden door webgebaseerde modules wanneer de technologie dit toelaat.

5Compendium van actoren

5.1Interne actoren (intranet)


Het gaat hier om medewerkers van de Patrimoniumdocumentatie. De taken en verantwoordelijkheden die aan hen worden toegewezen, zijn gedefinieerd doorheen een reeks functies. Die zijn gewijzigd en aangepast in het kader van Coperfin.

Zo is er bijvoorbeeld de teamleider, de gegevensbeheerder, de dossierbeheerder, de tekenaar, de documentalist, … .


Aan die functies zullen rollen moeten worden toegekend die ook zullen worden gebruikt om de toegangsrechten tot de functionaliteiten en de gegevens in het systeem vast te leggen.

5.2Externe actoren (internet)


De externe actoren zullen via het internet toegang tot de applicatie krijgen. We maken een onderscheid tussen drie categorieën externe actoren: de burgers, de partners en de andere overheidsdiensten.

5.2.1De burgers


Het gaat hier zowel om natuurlijke personen als om rechtspersonen (vennootschappen). We merken op dat deze laatsten altijd vertegenwoordigd worden door natuurlijke personen.
De burgers zullen, hetzij anoniem, hetzij via identificatie door het systeem, toegang kunnen krijgen tot de informatie die door de AAPD ter beschikking wordt gesteld. In dit laatste geval zal de informatie die kan worden geraadpleegd, specifiek afgestemd zijn op de burger in kwestie en zal eventueel betalend zijn.

5.2.2De partners


Hier gaat het om personen of bedrijven die een samenwerkingsakkoord hebben met de AAPD. De bedoeling van dergelijke samenwerkingsverbanden is een uitwisseling van interessante en kwalitatief hoogstaande gegevens toe te laten tussen de verschillende partners. Ter herinnering, de belangrijkste partners van de AAPD zijn de gewesten, het NGI, de notarissen, de landmeters, enz.. Deze lijst van partners is zeker niet exhaustief en zal in de toekomst evolueren.
De gegevensuitwisseling met bepaalde partners (met name de gewesten) laat toe om het principe van de authentieke bron toe te passen waarin elke partner verantwoordelijk is voor zijn eigen gegevens en instaat voor het beheer ervan. Zo wordt een duplicatie van gegevens geëlimineerd en worden de taken verdeeld.
In het huidige stadium zijn de verantwoordelijkheden van elk van de partners nog niet duidelijk gedefinieerd. Afhankelijk van de ontwikkelingen van de samenwerkingsakkoorden, zullen de specifieke behoeften duidelijker worden. De in de huidige architectuur voorziene functionaliteiten zouden de behoeften voor de komende jaren moeten dekken zonder echter de behoeften op langere termijn te kunnen voorspellen (hetzelfde geldt ook voor de door de AAPD intern gebruikte functies) aangezien die ook afhangen van de ontwikkeling van de GIS-technologie.

5.2.3De andere overheidsdiensten


Alle overheidsdiensten van het land zijn potentiële externe gebruikers van de patrimoniuminformatie.

6Functioneel architectuurmodel


De functionele architectuur is opgesplitst in verschillende blokken zoals beschreven in het hoofdstuk « Systeembeschrijving ». In dit hoofdstuk geven we meer details over de volgende blokken: profielen, terreindata-acquisitie, documentbeheer, update – bewerking – verbetering, raadpleging en verspreiding, businessbeheer, IT-beheer en gegevensbeheer. In bijlage vindt u een document in Visio-formaat waarin de gehele functionele architectuur is opgenomen.

6.1ProfielenDe gebruiker krijgt toegang tot de applicatie via het IAM. De gebruiker meldt zich aan op het systeem via een login en een wachtwoord, hetzij een “token” of een elektronische kaart. Op basis van de rollen die hem zijn toegewezen zal de gebruiker bepaalde manipulaties wel en andere niet kunnen doorvoeren en zal hij lees- en of schrijfrechten hebben voor bepaalde gegevens die eventueel beperkt zijn tot een welbepaalde administratieve zone.
De in het hoofdstuk « Actoren » beschreven gebruikers worden onderverdeeld in interne gebruikers die toegang krijgen tot de gegevens via het LAN-netwerk of het intranet en externe gebruikers die toegang krijgen via het internet.

6.2Terreindata-acquisitie


Dit blok omvat drie verschillende modules, zoals hieronder beschreven:
Lezen van gegevens


De gegevens die afkomstig zijn van totaalstations of van GPS-systemen worden geëxtraheerd via de bij de hardware meegeleverde software en worden geconverteerd naar een open formaat (GML bijvoorbeeld) waar de interne structuur van de objecten en de attributen conform is aan de standaard die zal worden gedefinieerd door de AAPD.
Manipulatie


We moeten beschikken over functionaliteiten waarmee de ruwe gegevens (berekeningen, visualisering, enhancement, …) kunnen worden gemanipuleerd en waarmee alle bewerkingen kunnen worden uitgevoerd die nodig zijn om een gestandaardiseerd topografisch bestand aan te maken.
Het resultaat moet alle nodige verwerkbare informatie bevatten voor het opstellen van de minuutschets.
Voorlopige opslag

De GML-bestanden worden bewaard in het buffergeheugen van het DIM (Document Input Management van STIPAD).


6.3Documentbeheer


Het documentbeheer betreft de opslag en de controle van de interne en externe geografische gegevens. De gegevens kunnen afkomstig zijn uit de terreindata-acquisitie (zie hierboven) en zullen in dat geval dus intern zijn. Het kan ook gaan om plannen van landmeters, plannen van architecten, topografische opmetingen,… die van buitenaf komen.
Dit blok omvat twee verschillende modules zoals hieronder beschreven:
Compliance en kwaliteitscontrole

Deze module omvat 4 functionaliteiten : • Een conversietool: deze tool zal niet worden gebruikt indien de gegevens afkomstig zijn uit het blok data-acquisitie. De transformaties kunnen een conversie zijn vanuit een ander standaardformaat, een schaalinstelling (in het geval van een ingescand plan), een georeferering (in het geval van een kaart), …

 • Toevoeging van aanvullende metagegevens aan het oorspronkelijke bestand.

 • Een conformiteitstest en een tool om het bestand conform te maken (vb: een bestand reinigen). De conformiteitstest zal bijvoorbeeld worden doorgevoerd op de structuur van het ontvangen bestand.

 • Een kwaliteitstest.


Opslag


Een ontvangen document zal voorlopig worden opgeslagen via DIM (Document Input Management van STIPAD). Deze opslag omvat ook specifieke metagegevens bij de geografische informatie. Het DIM van STIPAD moet worden vervolledigd zodat die aanvullende informatie kan worden opgeslagen en beheerd.
Wanneer de conformiteit en de kwaliteit van de gegevens is getest, worden die opgeslagen als « bron » als het resultaat positief is. Als het resultaat van de tests negatief is, worden de gegevens teruggestuurd naar de afzender. Dit zal gebeuren via een in STIPAD aan te maken procedure.

6.4Update, bewerking en verbetering


Negen modules zijn samengevat in het blok update, bewerking en verbetering. Al die modules maken het voorwerp uit van een transactioneel beheer. De taken update, bewerking en verbetering maken ook gebruik van de modules uit het blok verspreiding - raadpleging.
Selectie / dataterugwinning / vergrendeling


Deze module omvat drie verschillende functionaliteiten zoals hieronder beschreven:
Selectie

Om wijzigingen aan een zone aan te brengen, wordt een zone geselecteerd. Het kan gaan om een selectie in het percelenplan of in het kadastraal referentiebestand in functie van het uit te voeren werk. In elk geval beslaat de selectie zowel geografische als alfanumerieke gegevens.


Dataterugwinning

Interne en/of externe gegevens worden opgehaald om een volledig beeld van de zone te krijgen en om wijzigingen aan actuele gegevens te kunnen aanbrengen. Dit kan worden aangevuld met de gegevens die moeten worden geïntegreerd in het GIS-systeem, m.a.w. de gegevens die zich in de BRON-gegevens bevinden.


Vergrendeling

Een geselecteerde zone op het niveau van de geodatabank en eventueel de gerecupereerde gegevens, wordt vergrendeld. Dit betekent dat ze niet kunnen worden gewijzigd door een andere gebruiker zolang ze vergrendeld zijn. Pas wanneer het in de zone doorgevoerde werk is gecontroleerd en opgeslagen, is die opnieuw beschikbaar voor een andere wijziging. Dit geeft het begin van een transactie aan.


Wijzigingen aan onroerende goederen (mutatie) en aan zones (land en AAPD) – Geometrische en visuele verbetering


Deze module omvat de belangrijkste werken die worden uitgevoerd in het kader van de volgende functies zoals voorzien in het document “Conceptuele analyse”:

 • Wijziging aan onroerende goederen in het kader van een mutatie

 • Wijziging aan administratieve zones van het land

 • Wijziging aan technische en administratieve zones van de AAPD

 • Geometrische verbetering

 • Visuele verbetering

 • Beheer van de situaties (schattingen onroerende goederen)

Deze module omvat vier verschillende functionaliteiten zoals hieronder beschreven:


Interpretatie en integratie

Deze functionaliteit bestaat uit het interpreteren en integreren (met geometrische transformaties indien nodig) van de brongegevens in de werkomgeving. Deze brongegevens zijn bijvoorbeeld een plan van een landmeter, een litera, een plan van een architect, een PV van afpaling, een topografische opmeting, …


Wijziging van de gegevens

Deze functionaliteiten omvatten het gebruik van werktools voor het toevoegen, wissen of wijzigen van bestaande objecten op het kadastrale plan. Er zijn meerdere functionaliteiten voorzien in functie van het type wijziging dat moet worden aangebracht (mutatie, administratieve zones, …). Deze zullen een « directive interface» hebben zoals dat momenteel ook het geval is voor de CMGL-applicatie van CadMap.


Oppervlakteberekening

De oppervlakte wordt berekend door het systeem. Deze functionaliteit wordt automatisch gestart. De oppervlakten worden bepaald volgens de kadastrale regels die rekening houden met de oppervlakten zoals vermeld in de eigendomsaktes, de reële en gemeten oppervlakten en ook met de kwaliteit daarvan.


Beheer van de identificatiecodes

De medewerker moet de identificatiecodes met betrekking tot de doorgevoerde wijziging beheren. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het vastleggen van nieuwe perceelnummers, …


Wijzigingen aan het kadastraal referentiebestand


Deze module wordt uitsluitend gebruikt bij wijzigingen aan het kadastrale referentiebestand en omvat vier verschillende functionaliteiten zoals hieronder beschreven.
Georeferering

Georeferering is een functionaliteit die, waar nodig, zal worden gebruikt in het kader van de interpretatie van de brongegevens.


Een locator-fiche aanmaken

Deze functionaliteit wordt enkel gebruikt indien nodig voor bepaalde vaste punten.


Aanmaak en beheer van vaste punten

Deze functionaliteiten bestaan uit het beheren van de vaste punten in het kadastrale referentiebestand, het aanmaken ervan, eventuele wijzigingen en de evaluatie van de kwaliteit ervan.


Aanmaak van koppelingen tussen het kadastraal referentiebestand en het perceelplan

Er moeten koppelingen worden gelegd tussen de vaste punten van het kadastraal referentiebestand en het perceelplan.Wijziging aan kopieën van externe gegevens


Deze module beheert de kopieën van externe gegevens die worden opgeslagen in de interne gegevensbank van de AAPD en omvat twee verschillende functionaliteiten zoals hieronder beschreven:
Een correctie signaleren

Deze functionaliteit bestaat uit het signaleren van afwijkingen en, waar mogelijk, voorstellen van correcties aan de beheerder van de authentieke bron. Ze kan ook bestaan uit het aanbrengen van een correctie in de interne gegevensbank indien dit nodig blijkt te zijn om zijn werk uit te voeren. Een dergelijke correctie is tijdelijk. Die gebeurt bijvoorbeeld in een aparte layer.Synchronisatie van de authentieke bron van de partner

Met deze functionaliteit worden de kopieën van de gegevens gesynchroniseerd met de nieuwe updates die door de partners worden doorgestuurd, meer bepaald nadat wijzigingen zijn aangebracht als gevolg van correctieverzoeken van de AAPD.


Controle en opslaan (en vergrendelen)


In deze module worden de wijzigingen gecontroleerd en opgeslagen. Deze wordt onmiddellijk na elke wijziging aan de gegevens uitgevoerd, of het nu gaat om een wijziging aan onroerende goederen, aan zones van het land of van de AAPD, een geografische of visuele wijziging, of om een wijziging aan kopieën van externe gegevens.

De module omvat drie verschillende functionaliteiten zoals hieronder beschreven:


Opslaan in controledatabank

De wijzigingen worden opgeslagen in de controledatabank. Dat betekent dat de gegevens nog niet zijn bevestigd, en dat ze eerst nog moeten worden gecontroleerd.


Controle

De gewijzigde gegevens worden gecontroleerd via verschillende automatische tests (bijvoorbeeld: topologische controles). De gegevens moeten worden gevalideerd vóór ze worden opgeslagen in de productiedatabank. Er zijn twee resultaten mogelijk: • Als het resultaat van de controle “correct” is, zullen de wijzigingen (automatisch) worden opgeslagen in de productiedatabank.

 • Als het resultaat van de controle “niet correct” is, zullen de wijzigingen niet worden opgeslagen. De betrokken persoon wordt op de hoogte gebracht en de wijzigingen moeten worden rechtgezet of stopgezet en herbegonnen.


Bewaren

De wijzigingen worden gearchiveerd en opgeslagen in de productiedatabank. De betrokken zone zal ook worden ontgrendeld en de gegevens zullen gebruiksklaar zijn voor verspreiding, raadpleging en bewerking.


Minuutschets


De minuutschets zal bij voorkeur worden aangemaakt met de GIS-software, of anders met een CAD-software. Deze schets zal worden aangemaakt nadat de interne diensten van de AAPD het terrein hebben opgenomen (zie punt terreindata-acquisitie). Het plan zal worden opgeslagen als brongegeven in de interne databank.

Schattingsschema


In het kader van de schatting van onroerende goederen is een module voorzien waarmee schattingsschema’s kunnen worden aangemaakt. Die module bestaat uit twee functionaliteiten zoals hieronder beschreven:
Tekeningen van objecten

Deze functionaliteit bestaat uit de aanmaak en/of wijziging van het schattingsschema om de schattingsdocumenten te vervolledigen (in het kader van het proces 12-2). Deze schets bestaat uit eenvoudige objecten zoals rechthoek, vierkant, cirkel, curven, … op een achtergrond. Meestal zal die schets worden aangemaakt door een architectenplan dat als dwg / dwf-bestand of als afbeelding wordt ontvangen, te schematiseren. De tekening zal bij voorkeur worden aangemaakt met de GIS-software, of anders met een DAO-software.


Koppeling aanmaken

Met deze functionaliteit worden koppelingen gelegd tussen de objecten (litera's) die op het schattingsschema, de detailberekening van het kadastrale inkomen en de beschrijving van het onroerend goed (waarden m², beschrijvende tekst, …) voorkomen.Archiefdocument


Archiefdocumenten moeten online worden aangemaakt, gelay-out en beheerd. Deze documenten variëren naargelang van het type lay-out:

 • Ofwel een schets van een mutatie, vergroting, … in het kader van een mutatie;

 • Ofwel een PV van afpaling, brondocumenten, schets … in het kader van een wijziging aan de grens van het land of de AAPD;

 • Ofwel een georeferencing-rapport, andere documenten in bijlage, … in het kader van een wijziging aan het kadastrale referentiestelsel;

 • Ofwel de schets, het rapport van transformaties, … in het kader van een verbetering van het perceelplan

 • Ofwel een uittreksel van referentiegegevens gebruikt in het kader van de update

Vrije wijziging


Dit is een correctiemodule van het type « low level » voor de databank, wat betekent dat de gebruiker geen vaste workflow voor updates hoeft te volgen (met uitzondering van de vergrendeling en ontgrendeling). De aan de gegevens aangebrachte wijziging zal grafisch en/of alfanumeriek zijn. De oorsprong van die wijziging kan bijvoorbeeld een tegenstrijdigheid zijn die door een gebruiker is opgemerkt.
Deze module wordt uitsluitend gebruikt door een beheerder van de databank en het historiekprincipe wordt behouden (er wordt een spoor van de wijzigingen bewaard). Deze transactie zal worden opgeslagen zoals om het even welke andere transactie.

6.5Raadpleging en verspreiding


Het blok verspreiding en raadpleging van de gegevens bestaat uit zes modules. Het gaat om het raadplegen, het afdrukken, het beheer van standaardproducten, het beheer van diensten, de ruimtelijke analyses en het beheer van incoherenties.
Raadpleging


Raadpleging is mogelijk via het intranet en het internet. We onderscheiden:
Raadpleging van de catalogus

De catalogus van de gegevens en de diensten kan worden geraadpleegd.


Raadpleging van de gegevens

De raadpleging van de gegevens via een geobrowser bestaat uit verschillende functies: • Weergave van grafische gegevens in functie van de vooraf gedefinieerde views of (met de mogelijkheid om lagen te activeren of te deactiveren).

 • Beheer van de weergave op een bepaalde datum (gebruik van de historiek)

 • Selectie met een muisklik of vanuit een keuzerondje, een buffer, …

 • Selectie via een query op alfanumerieke gegevens.

 • Weergave van alfanumerieke en/of grafische informatie over de geselecteerde objecten

 • Overgang naar raadplegingstools van STIPAD vanuit geselecteerde objecten

 • Andere functies die gewoonlijk beschikbaar zijn in dit type dienst


Lokalisatie

Lokalisatie is op twee manieren mogelijk: navigeren op de kaart via functies zoals zoom in, zoom out, zoom window, …, of in de coördinatendatabank zoeken naar een code of een naam (een gemeente, een afdeling, een sectie, een perceelnummer, een straat, een postcode, …)

Deze lokalisatie zal vaak de eerste noodzakelijke stap zijn voor elke actie in CadGIS. Dat is het geval voor een update van het kadastraal plan of van het kadastraal referentiebestand, een verbetering (geografisch of visueel), een raadpleging, …
Standaardproducten


Deze module voor het beheer van cartografische standaardproducten omvat vier functionaliteiten:


 • De voorbereiding van bestanden op basis van sjablonen die beschikbaar zijn voor elk standaarddocument (bijvoorbeeld voor een kadastraal plan: document met kader, cartouche, beeld, …),

 • Het beheer ervan (opslaan en opvragen van eerder aangemaakte documenten),

 • Het eventueel beheer van de lay-out (dat zal ofwel vooraf gebeuren in een bewaard document, ofwel manueel op verzoek).

 • De verspreiding van de informatie.

Eens aangemaakt, zal een standaarddocument noch door de gebruiker, noch door de bestemmeling kunnen worden gewijzigd. Het zal volledig « bevroren » zijn in PDF-formaat.


Een van de taken van de AAPD bijvoorbeeld is patrimoniuminformatie verstrekken (proces 15). In dat kader zullen de uittreksels altijd in pdf-formaat zijn. Het gaat daarbij om documenten zoals: uittreksel van het kadastraal plan, uittreksel van de kadastrale documentatie of een patrimoniumcertificaat. In bepaalde gevallen zal dat document de elektronische handtekening van de AAPD moeten bevatten om het te authentiseren. Anderzijds zal de gebruiker zich ook moeten legitimeren om zijn documentaanvraag te kunnen doorvoeren.
Het uittreksel zal ofwel bestemd zijn voor intern gebruik bij de AAPD (bijvoorbeeld aanvullende informatie die bij een open dossier moet worden gevoegd dat naar een andere medewerker is gestuurd of voor extern gebruik (bijvoorbeeld een burger die een kadastraal uittreksel aanvraagt).
Er is geopteerd voor het pdf-formaat omdat:

 • Deze documenten klein zijn en dus snel kunnen worden gedownload van het internet.

 • Deze documenten makkelijk kunnen worden gelezen, doorzocht, vergroot of verkleind.

 • Deze documenten op elke printer kunnen worden afgedrukt

Het afdrukken zal ofwel « en masse », ofwel gericht gebeuren. Hiervoor is een andere module voorzien.Diensten


Deze module met WEB-services omvat twee types diensten:
OGC-conforming Services

Dit is de standaard dienstverlening conform the OGC-specificaties (Open Geospatial Consortium), m.n.: • Web Map Service

 • Web Feature Service

 • Web Coverage Service (indien nodig voor bepaald gegevens raster)

 • Geocoder (voor de lokalisatie vanuit kadastrale percelen of PURs)

 • Web Processing Services (indien nodig de gegevensverwerking)

 • Coordinate Transformation


Inspire-conforming Services

Dit is de standaard dienstverlening conform de Europese richtlijnen in het kader van INSPIRE, m.n.: • Registry (Catalog) Service

 • Discovery Service

 • View Service

 • Download Service

 • Transformation Service

Deze diensten worden onderling gecombineerd om « complete » diensten te kunnen aanbieden zoals bijvoorbeeld:

Opvragen van gegevens.

Het opvragen van gegevens wordt opgesplitst in drie verschillende functionaliteiten: • Export van gegevens: de opvraging is een mogelijk resultaat van ruimtelijke analyses, van een raadpleging, …

 • Conversie naar een vooraf bepaald formaat: de gegevens worden geconverteerd naar een vooraf bepaald formaat. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om GML, DWG, SHP, DGN, …

 • Conversie naar een coördinatenstelsel: de geëxporteerde gegevens worden geconverteerd naar een coördinatenstelsel naar keuze, zoals Lambert 2008, breedte/lengte, …

Indien de gebruiker niet beschikt over een GIS-software, kan hij een GIS-reader gebruiken (zoals er ook een Acrobat Reader bestaat voor PDF-bestanden). Sommige kunnen gratis worden gedownload van het Internet.
Bepaalde diensten zullen betalend zijn voor de externe gebruikers. Een burger die een specifiek werk aanvraagt bij de medewerkers van de AAPD zal voor de dienst moeten betalen. Het beheer van die betalingen gebeurt via het STIMER-project en valt dus buiten de scope van het CadGIS-project.

Afdrukken


Deze module moet toelaten:

 • Om documenten gepersonaliseerd af te drukken met de mogelijkheid om de lay-out te kiezen, titels en/of commentaar toe te voegen, het formaat en de afdrukkwaliteit (dpi) te kiezen.

 • Om standaarddocumenten één voor één of “en masse” af te drukken

Het spreekt voor zich dat geografische en alfanumerieke informatie zal kunnen worden afgedrukt.Ruimtelijke analyses


Ruimtelijke analyses zijn eenvoudige of complexe queries op de interne of externe databanken. Ze kunnen voorgeprogrammeerd zijn of online worden aangemaakt; of de ene of de andere worden gebruikt, zal afhangen van de toegangsrechten. Deze module zal ook kunnen worden gebruikt bij schattingen van onroerende goederen.
Het resultaat kan geografisch of alfanumeriek (of beide) zijn. Dat resultaat kan worden gevisualiseerd met behulp van de raadplegingsmodule in de vorm van een thematische kaart (zoals een voorgeprogrammeerde view). De geografische en alfanumerieke resultaten kunnen worden gebruikt in rapporten of standaardproducten.
Incoherenties


Deze module omvat twee functionaliteiten zoals hieronder beschreven:
Markeren van incoherentie

Met deze functionaliteit wordt elke incoherentie die door de gebruiker wordt opgemerkt, aangeduid. Dit moet mogelijk zijn op elk moment tijdens een raadpleging van interne of externe gegevens. De gebruiker kan de afwijking rood onderlijnen en er een opmerking, de datum en zijn handtekening aan toevoegen. Het is van essentieel belang dat de markering enerzijds volledig is, maar anderzijds niet te zwaar is, met het risico dat de ontvangen gegevens onvolledig zijn.Verificatieprocedure

Deze incoherentie zal een procedure voor de verwerking van de incoherentie tot gevolg hebben.


6.6Businessbeheer


Dit blok omvat de zes volgende modules: monitoring, reporting, transactiebeheer, databankbeheer, catalogusbeheer en beheer van de specifieke rollen (IAM).
Monitoring


Deze module omvat twee functionaliteiten:
Business-controle van applicaties

Controles waarvoor een specifieke beroepskennis vereist is, worden doorgevoerd door de GIS-cel van de AAPD. Dat omvat ook de aanmaak en het opslaan van scenario’s om functietests van de applicaties, capaciteittests en tests van nieuwe configuraties door te voeren.


Controle van de kwaliteit en integriteit van de gegevens

De alfanumerieke en geografische gegevens worden onderworpen aan kwaliteits- en integriteitscontroles. Deze functie omvat eveneens het beheer van de door de gebruikers vastgestelde incoherenties.


Reporting


Met de reporting-tools kunnen twee soorten rapporten worden aangemaakt: voorgeprogrammeerde of manuele. Alle types statistieken zijn mogelijk: over de databank zelf, over de gebruikers, over de functies, …
Beheer van transacties


Dit zijn functies die de gebruiker zullen toelaten om op transacties te zoeken (lopende transacties, geannuleerde, …) en er analyses op uit te voeren.
Elke wijziging aan de gegevens gebeurt in het kader van een transactie om de historiek van de percelen te bewaren. Met deze functie zullen deze transacties kunnen worden beheerd en gecontroleerd.
Databankbeheer


De module “Databankbeheer” moet alle klassieke functionaliteiten van een DBMS bieden, met een ruimtelijk extensie.
Catalogusbeheer


Met deze module moeten de volgende catalogussen kunnen worden beheerd:

 • Interne gegevens ;

 • Externe gegevens ;

 • Interne en externe diensten;

 • Genormaliseerde metagegevens;

 • Views ;

 • Sjablonen van standaarddocumenten;

 • Sjablonen van voorgeprogrammeerde rapporten;

 • standaard queries.

Dit beheer omvat de aanmaak en het opslaan van de elementen van elke catalogus.


Beheer van specifieke rollen (IAM)


Deze module moet toelaten de voor het CadGIS-project specifieke en noodzakelijke rollen te beheren.
Het IAM-project van ICT voorziet een beheer van de rollen per applicatie vanuit de combinatie van parameters die beschikbaar zijn in het personeelsbestand (waaronder de rol “business”, maar niet uitsluitend) en vanuit de directe codering van specifieke rollen. Het beheer van die specifieke rollen moet voorzien zijn in CadGIS.
Het concept van de territorialiteit van de autorisatie is trouwens ook nodig voor CadGIS. Deze beperking moet worden beheerd door CADGIS aangezien die niet volledig is geïntegreerd in het IAM (voorbeeld: een medewerker die een specifieke rol heeft binnen een bepaalde dienst zal enkel lees/schrijftoegang hebben tot de gegevens die zich in een afdeling bevinden waarvoor zijn dienst bevoegd is). Dat houdt meer bepaald in dat er rekening moet worden gehouden met een tabel van kadastrale afdelingen per dienst.
Een voorstudie naar de uitvoering van een IAM-oplossing voor de externe gebruikers is lopende bij Fedict voor de e-government applicaties. Het is de bedoeling van de FOD Financiën om op een vergelijkbare manier te werken voor de externe en interne gebruikers.

6.7IT-beheer


Dit blok bestaat uit de volgende 2 modules: onderhoud en archivering.
Onderhoud


Deze module betreft het onderhoud van het systeem en omvat vijf functionaliteiten zoals hieronder beschreven:
Onderhoud : backup en restore

De backup-functie bestaat uit het opslaan van de geografische en alfanumerieke databank; daarbij moet worden rekening gehouden met de synchronisatie van alle verschillende datasets. De restore-functie laat toe om de databank op elk moment te herstellen in geval er zich een groot probleem voordoet.Update van softwareversies

De updates van de geïnstalleerde software op het AAPD-netwerk moeten automatisch gebeuren.


Licentiebeheer

De toekenning van de door de AAPD gebruikte licenties moet automatisch en dagelijks worden beheerd.


Controle van de infrastructuur

Deze controles maken deel uit van de ICT-supportdienst die hiervoor over de nodige tools beschikt.Controle van de CadGIS-applicaties

Deze controles verifiëren de operabiliteit van de CadGIS-software. Ze behoren ook tot de taken van de ICT-supportdienst. Dit omvat de replicatie van voorgeprogrammeerde scenario’s (het gaat om functietests van de applicaties, capaciteitstests, tests van nieuwe configuratie die gebeuren via replicatie van voorgeprogrammeerde scenario’s).


Archivering


Deze module laat een archivering in open formaat (zoals GML) toe voor het bewaren van gegevens, maar ook een archivering in het eigen formaat van de gebruikte databank (DB2).

6.8GegevensbeheerDe gegevens worden opgeslagen in PATRIS. Ze worden opgesplitst in interne en externe gegevens.
Interne gegevens

De interne gegevensbank omvat m.n.: het perceelplan, het kadastrale referentiebestand, de brongegevens, de documenten zoals de litera’s, de voorafgaandelijke identificering, …


Externe gegevens

De gegevens die afkomstig zijn partners en die zullen worden gebruikt door de AAPD om zijn interne gegevens aan te vullen, zullen ofwel worden gekopieerd in de interne databank, ofwel toegankelijk worden gemaakt via een directe koppeling naar de partner: • Indien de gegevens worden gekopieerd naar AAPD, bevinden ze zich in de gegevensbank.

 • Indien de gegevens toegankelijk zijn via een directe koppeling, gebeurt dit via de externe koppelingen die worden beheerd in de catalogus van de externe gegevens.

De precieze manier waarop die gegevens beschikbaar worden gemaakt, kan ook variëren en in de loop der tijd veranderen: lokale kopie van de gegevens, directe koppeling, directe koppeling + lokale kopie, replicatie van de gegevens en synchronisatie (1 keer per dag bijvoorbeeld), … Daarom zijn de volgende tools voorzien: directe koppeling met de gegevensbank van de partner, koppeling via een webservice (WMS /WFS /WCS) en synchronisatie.


Catalogi

In GIS worden meerdere catalogi beheerd: • Catalogus van interne gegevens

 • Catalogus van externe gegevens met externe koppelingen

 • Catalogus van metagegevens

 • Catalogus van diensten

 • Catalogus van views

 • Catalogus van sjablonen van standaarddocumenten

 • Catalogus van sjablonen van voorgeprogrammeerde rapporten

 • Catalogus van standaard queriesDocumenten

Het geheel van gebruikte documenten (plannen van landmeters, architecten, …) in het systeem moet opgenomen worden in een systeem voor documentbeheer. Dit systeem is al voorzien in het STIPAD-project. Eventueel zal het moeten worden aangevuld, rekening houden met de specifieke documenten voor het updaten van de geografische gegevens (met aanvullende attributen).

Versie 1.0

Document : Architecture_Fonctionnelle_préétude_CADGIS_NL_v1.0.doc

/
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina