Gave toerustingsdag 4 oktober Workshop: Bidden met en voor vluchtelingen Naam: Diana Baan en Sifra KoopsDovnload 12.98 Kb.
Datum17.08.2016
Grootte12.98 Kb.
Gave toerustingsdag 4 oktober

Workshop: Bidden met en voor vluchtelingen

Naam: Diana Baan en Sifra Koops
Om goed te snappen waarom gebed zo essentieel is, hieronder uiteengezet wat bidden is en waarom we zouden moeten bidden. Hierna zal de link worden gelegd met het bidden voor de vluchteling.
Wat is bidden?
Heel simpel gezegd: praten met God. In het gebed vertel je aan God hoe je je voelt en waar je naar verlangt. Maar het is ook veel meer dan dat, want het is niet alleen éénrichtingsverkeer. Nee, God kan ook spreken door gebed. Communiceren doe je niet alleen, dat doe je samen.

Je hebt verschillende manieren van bidden 1. Aanbidding is wanneer men zich met een gezicht op en erkenning van God volmaaktheden in alle eerbied voor de Heere neerbuigt en Hem eer en heerlijkheid geeft. Dat kan zowel gesproken of zonder woorden.

 2. Aanroeping is als men iets van God verzoekt. Dat kan zijn verlossing van een drukkend of dreigend onheil of een of andere weldaad voor ziel en lichaam. (Ps 50:15; Ps 91:15,16)

 3. Smeking is als men in grote verootmoediging met veel beweegredenen aanhoudt. (Ps 31:23; Hos. 12:5)

 4. Zuchting is als men geen woorden kan vinden om zijn sterke begeerten of grootse zaken die men op het oog heeft, uit te drukken en men die met verzuchtingen begeert (Rom. 8:26; ps. 38:10)

 5. Openbare of gemeenschappelijke gebeden zijn gebeden waarin de gemeente in een openbare vergaderplaats of in een particulier huis tot God roept en waarbij iemand overluid voorgaat (hand. 12:5; Matth. 18:19,20)

 6. Persoonlijke gebeden zijn die, waarbij ieder zijn begeerte aan God voordraagt

 7. Voorbidden zijn gebeden waarin men voor anderen iets van God begeert.

 8. Dankzegging. Als men blij de goedheid van God erkent, die getoond is in alle lichamelijke weldaden en zielsweldaden tot nog toe bewezen en in het bijzonder voor die en die, toen en toen gedaan. Door deze erkentelijkheid wordt de bidder aangespoord om ijverig te bidden om datgene wat hij nu wel zou willen hebben. Dat deed Jakob (Gen. 32:9-12). En de kerk (ps. 75:2-5). Om deze reden wordt danken en bidden vaak samengevoegd.

 9. Luisterend bidden. Hier ben je even stil om te luisteren naar wat God te zeggen heeft.


Waarom bidden?
We zijn geschapen om God te aanbidden. Daarom zou het gebed de kracht moeten zijn waaruit wij leven. Als je in een concordantie de woorden ‘gebed’ en ‘bidden’ opzoekt, dan vind je hele rijen aan Bijbelteksten. Als het zo vaak in de Bijbel wordt genoemd, hoe belangrijk is het gebed dan wel niet?

In het nieuwe Testament wordt het zelfs als vanzelfsprekend gezien dat je altijd en voor alles bidt (Rom 12:12). Ook om ons te beschermen tegen geestelijke strijd is het van groot belang om te bidden. In Efeziërs 6 wordt de wapenrusting benoemd, dit alles moet doordrenkt zijn door gebed (vs 18). Want het geloof is dood, zonder een relatie met God.

Ook het leven van Christus wordt gekenmerkt door gebed. Zijn leerlingen waren zo onder de indruk van de manier waarop Jezus bad dat zij Hem vroegen om hen te leren bidden. De discipelen zullen vast wel geweten hebben hoe ze moesten bidden, maar er was iets in het gebed van Jezus dat hen aantrok. De relatie die Hij met de Vader had, wilde zij ook. En dit kan, door het gebed.

Bidden voor vluchtelingen

1 Kon 8:41 Ook wanneer een vreemdeling die niet tot uw volk Israël behoort en die uit een ver land hierheen is gekomen om u te vereren – want ook daar is de faam van uw sterke hand en opgeheven arm doorgedrongen – wanneer een vreemdeling hierheen komt en een gebed richt naar deze tempel aanhoor hem dan vanuit de hemel, uw woonplaats en doe wat hij u vraagt. Dan zullen alle volken op aarde uw naam leren kennen en ontzag voor u tonen, zoals uw volk Israël dat doet, en zij zullen weten dat uw naam verbonden is aan deze tempel die ik heb gebouwd.


1 Tim. 2:1/4:5 Aller eerst vraag ik dat er voor alle mensen gebeden wordt, dat er smeekbeden, voorbeden en dankgebeden voor hen worden uitgesproken.

In een Bijbelcommentaar wordt hier het volgende over gezegd:

‘De liturgie mag geen in zich gesloten wereld zijn waar anderen worden buitengesloten. Wanneer de gemeente bijeen is, staat zij open voor alle mensen en is zij dus ook betrokken op het sociale en politieke leven. Gedachtig aan wat de profeet Jeremia (29:7) ooit zei, bidt de gemeente voor de vrede van de stad waarin ze woont, opdat zij zelf ongestoord, dus niet opgejaagd en vervolgd, en daardoor menswaardig kan leven. Maar de richting van haar gebed is universeel. Wanneer men bidt: ‘Hoor Israel, Adonaj is onze God, Adonaj is één!’, bedenke men dat dit gebed wordt bemiddeld door Jezus Christus, die zich inzet voor alle mensen en alle volken.’ 1
En zoals ik net al zei is het voorbede doen het tussen de (nood)situatie en God in gaan staan. Je pleit als het ware voor degene in nood. Op het moment dat zij zelf in de put zitten en niet weten wat ze moeten doen en niet kunnen of willen bidden, kan jij dit voor hen doen.

Dank God ook voor het zenden van Zijn Zoon, Jesus Christus, opdat door Hem alle volken en natiën mogen deelnemen aan het heil en er geen onderscheid meer is!


God is een God van alle natiën en daarom ook van de vluchtelingen hier in Nederland.

Laten we dus voor hun bidden, dat ze hier God zullen vinden en in Zijn Zoon zullen gaan geloven. We kunnen best bidden dat God hun ogen zal openen en hun harten zal aanraken.We kunnen ook bidden dat God door ons heen iets zal doen, dat deuren geopend zullen worden en wonden genezen.

Lijst met aan te bevelen literatuur:

  • Betty Heynis – Veelkleurig bidden


  • Wesleu & stacey Campbell – De Bijbel bidden

  • Leanne Payne – Luisterend bidden

  • Sabine van der Heijden – Hemels interactief

  • O. Hallesby – Het gebed

  • M. Kimuli – Effectief bidden

Internet

  • Gebed.startpagina.nl

  • Www.werkindekerk.nl

1 Maarten den Dulk, ‘De brieven aan de Timoteüs en Titus’ in: Jan Fokkelman (red.), De Bijbel Literair, (Zoetermeer: Meinema, 2003), 655.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina