Geachte ouder(s) / verzorger(s)Dovnload 177.42 Kb.
Pagina1/4
Datum26.08.2016
Grootte177.42 Kb.
  1   2   3   4


autoshape 3

Schoolgids
2015-2016

Voorwoord
Geachte ouder(s) / verzorger(s),
Voor u ligt de schoolgids 2015-2016 van de Chr. Brede Daltonschool

‘t Warmelinck. Deze gids wijst u de weg door een grote hoeveelheid gegevens die voor u van belang zijn.


Omdat onze school tot een grote bestuurlijke organisatie voor Christelijk onderwijs behoort, is er voor gekozen om de schoolgids in twee delen op te splitsen, te weten in een algemeen en een specifiek gedeelte.
Het eerste gedeelte bevat algemene gegevens over AccentScholengroep Christelijk Onderwijs Achterhoek* en informatie die op alle scholen van toepassing is. Deze algemene zaken kunt u vinden op www.accentscholengroep.nl onder het kopje ‘ouders’ en ‘organisatiestructuur’. Dit betreft in ieder geval de volgende onderwerpen: klachtenregeling, leerlingenvervoer, verzekeringen en aansprakelijkheid, ernstig wangedrag van leerlingen, sponsoring en vervangingen bij afwezigheid van leerkrachten.
Het tweede gedeelte, deze uitgave, is geheel schoolspecifiek; u treft alle belangrijke gegevens aan van ‘t Warmelinck en we maken duidelijk wat onze school voor uw kind kan betekenen.
Deze schoolgids heeft de instemming van de Medezeggenschapsraad en is goedgekeurd door het College van Bestuur van de stichting Accent.
We hopen dat u deze gids met veel plezier zult lezen en gebruiken.

Namens het team,

Mieke Hebbink-Kuenen, directeur

*

Onze school maakt onderdeel uit van de stichting AccentScholengroep Christelijk Onderwijs Achterhoek. Accent is een professionele christelijke organisatie voor primair onderwijs. Algemene informatie over Accent én alle scholen van Accent is te lezen op de website van Accent:www.accentscholengroep.nl

SCHOOLSPECIFIEK GEDEELTE
t Warmelinck
1. De school
1.1 Naam, adres en telefoon

1.2 Historie

1.3 Situering

2. Visie en Missie
2.1 Visie en Missie

2.1.1 Visie op identiteit en samenleving

2.1.2 Visie op onderwijs en opvoeding

2.1.3 Missie3. Gebouw
3.1 Schoolgrootte

3.2 Gebruik van ruimtes
4. Schoolorganisatie
4.1 Schoolmodel

4.2 Toelatingsbeleid

4.2.1 Instroom 4-jarigen

4.2.2 Aanmeldingsprocedure

4.3 Leerplicht

4.4 Schoolverzuim

4.4.1 Ziekte

4.4.2 Verlof

4.5 Jaargroepen

4.6 Schooltijden

4.7 - - -

4.8 Gymrooster

4.9 Vakantierooster

4.10 Schoolregels

4.10.1 Halen en brengen van kinderen

4.10.2 Pleinwacht

4.10.3 Fietsen

4.10.4 Traktaties

4.10.5 Gymkleding


   1. Rookverbod

4.10.7 School- en klassenregels, pestprotocol

4.11 Communicatie

4.11.1 Schoolkrant

4.11.2 Nieuwsbrief

4.11.3 Ouderbezoek

4.11.4 Ouderavond

4.11.5 Rapport

4.11.6 De website

4.12 Buitenschoolse activiteiten

4.12.1 Schoolreis

4.12.2 Leerlingenvervoer

4.12.3 Schoolkamp

4.12.4 Sportdag en sportlessen

4.12.5 Schoolfeest

4.13 Vieringen

4.14 Maandagmorgengeld, goede

doelen

4.15 Schoolfotograaf4.16 Jeugdgezondheidszorg

4.16.1 Jeugdgezondheidsonderzoeken

4.16.2 Hoofdluis

4.17 Inspectie

4.18 Benutting van de verplichte onderwijstijd

4.19 Buitenschoolse opvang5. Vakgebieden
5.1 Methodieken groep 1 t/m 8

5.1.1 Godsdienstige vorming

5.12 Burgerschap en sociale integratie

5.1.3 Rekenen en wiskunde

5.1.4 Nederlandse taal

5.1.5 Lezen

5.1.6 Schrijven

5.1.7 Engels

5.1.8 Wereldoriëntatie

5.1.9 Aardrijkskunde

5.1.10 Geschiedenis

5.1.11 Natuur- en Milieu educatie

(NME-onderwijs)

5.1.12 Techniek

5.1.13 Verkeer

5.1.14 Creatieve vakken

5.1.15 Muziek

5.1.16 Bewegingsonderwijs

5.2 Ondersteuning

5.2.1 Computer

5.2.2 School TV

5.2.3 Projecten Kunstzinnige vorming6. Zorgstructuur


  1. Sociaal-emotionele zorg

  2. Het Leerlingvolgsysteem

6.3 Intern Begeleider

6.4 Bespreking vorderingen van leerlingen

6.5 Bespreking vorderingen met ouders

6.6 Dossiergegevens

6.7 Passend Onderwijs

6.7.1 De wet Passend Onderwijs

6.7.2 De zorgroute

6.7.3 De zorgplicht   1. De basisondersteuning

   2. Het schoolondersteunings-

profiel

6.7.6 Ontwikkelingsperspectief

6.7.7 Meldcode en verwijsindex

6.8 Voorzieningen op school

6.9 De Orthopedagogische Dienst

6.10 Het onderwijskundig rapport

6.11 Inzet onderwijsassistent

6.12 Overgang primair onderwijs (PO) naar voortgezet onderwijs (VO)
 1. De kwaliteitsontwikkeling van het onderwijs
  1. Activiteiten om het onderwijs te verbeteren

  2. Uitstroomgegevens

  3. CITO eindtoets gegevens8. Ouderparticipatie
8.1 Oudervereniging

8.2 Medezeggenschapsraad

8.3 Ouderhulp

8.4 Schoolcontactpersoon9. Personeel
9.1 Directie

9.2 Groepsleerkrachten  1. Intern begeleider (IB-er)

  2. Onderwijsassistent

9.5 ICT-er

9.6 Stagiaires

9.7 Conciërge

Voor een aantal onderwerpen verwijzen wij u naar de website van Accent onder het kopje ‘ouders’. Dit betreft de volgende onderwerpen: • Klachtenregeling

 • Leerlingenvervoer

 • Verzekeringen en aansprakelijkheid

 • Ernstig wangedrag van leerlingen

 • Sponsoring

 • Vervangingen bij afwezigheid van leerkrachten

 • Centrum voor Jeugd en Gezin

 • Verwijs index


1. De school
1.1 Naam, adres en telefoon

Christelijke basisschool ‘t Warmelinck

Kruisdijk 17

7122 JX Aalten

Tel. 0543- 466213

Emailadres: info@warmelinck.nl

Website : www.warmelinck.nl

Directeur:

Mieke Hebbink-Kuenen

Rubensstraat 8

7021 GD Zelhem

tel.: 0314-623460


1.2 Historie

De school is opgericht in 1904. Dat was een moeilijke periode voor het Christelijk onderwijs. Het heeft de ouders vooral financiële moeiten gekost om de school op te richten en in stand te houden. In 2004 hebben we het 100-jarige jubileum van de school gevierd.

Het huidige gebouw werd in 1978 in gebruik genomen en telt 4 lokalen waarin de groepen gecombineerd les krijgen.

In 2005 is de school uitgebreid met een extra leslokaal, een gemeenschappelijke ruimte, een speellokaal, een i.b.-ruimte, een directiekantoor, een peuterspeelzaal met een kantoor, extra toiletten en bergingen. Wat betreft het gebouw, maar ook inhoudelijk is ’t Warmelinck een brede Daltonschool met: • Onderwijs

 • Peuterspeelzaal

 • BSO

 • Bibliotheek


1.3 Situering

‘t Warmelinck is een brede Daltonschool aan de Kruisdijk en staat aan de rand van de buurtschap IJzerlo in een landelijke omgeving.

Het schoolplein is voorzien van een aantal speeltoestellen, een aparte speelruimte voor de peuters en een stevig hekwerk om het schoolterrein.

2. Visie en missie
2.1 Visie

Het team heeft in verschillende gesprekken een visie beschreven die

’t Warmelinck dient uit te dragen . Een visie die past bij de ontwikkelingen van deze tijd en de rol van onze school daarin.

De visie bestaat uit de volgende onderdelen:
2.1.1 Visie op identiteit en samenleving

De hedendaagse samenleving wordt gekenmerkt door een grote dynamiek waarvan onze school deel uitmaakt.

De automatische keus voor een christelijke school voor kinderen van christelijke huize is allang niet meer leidend. En ook voor ouders van niet christelijke afkomst kan een christelijke school onderdeel van hun afweging zijn.

’t Warmelinck is een christelijke basisschool waar bijna alle kinderen uit IJzerlo naar toegaan. Zo’n 70 % van de ouders heeft een christelijke en/of kerkelijke achtergrond.

De school speelt een belangrijke rol in IJzerlo: een bindend element en een ontmoetingsplaats van ouders en kinderen.
Onze school is een christelijke school. Voor ons houdt dit in dat wij een school zijn waarin waarden en normen, ontleend aan de bijbel, wezenlijk zijn. Wij vinden dat we de kinderen niet alleen als weerbare maar ook als dienstbare mensen moeten proberen op te voeden. Hierbij gaan we uit van het grondbeginsel dat alle kinderen gelijke rechten hebben en gelijke kansen krijgen.

Binnen ons onderwijs leren kinderen op eigen wijze op hun niveau om te gaan met levensvragen. Dit gebeurt tijdens de godsdienstlessen maar ook bij het dagelijks bezig zijn. We hopen dat kinderen zich zo bewust worden dat in onze maatschappij niet iedereen hetzelfde leeft of denkt. Zo ontwikkelen kinderen respect voor andere opvattingen en belevingen.

Van daaruit bezien vinden we het omzien naar elkaar erg belangrijk. Een goede sfeer op school en een daaruit voortvloeiend gevoel van veiligheid voor leerlingen en leerkrachten staan bij ons hoog aangeschreven.

2.1.2 Visie op onderwijs en opvoeding

Als leerkrachten van ‘t Warmelinck willen we bereiken dat ieder kind via een ononderbroken leer- en ontwikkelingsproces, kennis en vaardigheden kan verwerven dat het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal en een kritisch denkend mens te worden in een omgeving waarin het zich veilig en gerespecteerd voelt.


Deze visie willen we uitvoeren op basis van de Dalton principes van verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerking. Sinds januari 2014 zijn we een gecertificeerde Daltonschool.
Verantwoordelijkheid

Op onze school leren kinderen door zelfstandig kennis en ervaring op te doen. Verantwoordelijkheid is noodzakelijk om eigen keuzes te kunnen maken, eigen wegen te vinden. Maar dat betekent niet dat alles zomaar kan en mag.

Op onze Daltonschool leert een kind om te gaan met de eigen verantwoordelijkheid. Uitgangspunt is het vertrouwen in de eigen kracht van ieder kind. Leerkracht en leerling maken samen afspraken over de leerstof. De leerling schat zelf in wat hij/zij nodig heeft om een taak te kunnen doen en in hoeveel tijd. Achteraf legt het kind verantwoording af aan de leerkracht.

Het leren omgaan met verantwoordelijkheid gaat stap voor stap. Bij kleuters gaat het om kleine, overzichtelijke keuzetaken die ze zelfstandig uitvoeren. Naarmate kinderen en jongeren zich verder ontwikkelen, worden taken omvangrijker en complexer.

 

Zelfstandigheid

Op onze school willen we kinderen vormen tot volwassenen die zelfstandig kunnen denken en handelen. Daarvoor is nodig dat kinderen en jongeren leren hoe je informatie verzamelt, hoe je zaken op waarde kunt schatten en hoe je keuzes maakt. Daarin zal ieder mens verschillen, en daar houdt het Daltononderwijs rekening mee. Ieder kind en iedere jongere heeft recht op optimale kansen om zichzelf te ontwikkelen. Daarom beginnen we vroeg met zelfstandig werken.


Samenwerking

Om later als volwassene te kunnen deelnemen aan de samenleving moet je leren samenwerken. Ook met mensen die je niet zelf kiest. Daarom wordt op onze school veel aandacht besteed aan het spelen en werken in groepjes. Meestal gaat het om leerlingen uit dezelfde klas die samen een opdracht uitvoeren, maar ook gebeurt het dat leerlingen van verschillende leeftijden samenwerken. Al doende leren ze te luisteren naar elkaar en respect te hebben voor elkaar. Ieder mens is immers verantwoordelijk voor zichzelf en voor zijn omgeving. Op ‘t Warmelinck maken we daarom bewust gebruik van tutorlezen waarbij een oudere leerling een jongere helpt bij het lezen. Ook passen we ‘maatjeswerk’ toe. Elke week werken twee andere leerlingen uit de klas samen bijvoorbeeld bij het voorbereiden van een spreekbeurt, bij het uitvoeren van een taak of bij het uitvoeren van een kleine huishoudelijke taak.


Reflectie

Reflecteren betekent: terugdenken en overzien. Nadenken over jezelf, je gedrag of een activiteit. Een reflectievraag kan hierbij helpen. We vinden het belangrijk dat leerlingen en leerkrachten nadenken over hun eigen werk en werkhouding. Daarom hebben we afgesproken om documenten die dat bevorderen te ontwikkelen. In ons Daltonboek zijn de documenten opgenomen.


Doelmatigheid

Het Daltononderwijs is gericht op een effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen. Een taak als drager van de te leren vaardigheden en kennis biedt optimaal gelegenheid om tot een doelmatige inrichting te komen. Een taak op maat houdt een leerling doelmatig en functioneel bezig.


De ontwikkelingen rondom passend onderwijs en handelingsgericht werken (HGW) zijn daarom ook complementair aan de Daltonvisie.

Door de organisatiestructuur ligt er voor het omgaan met verschillen een uitstekende basis.

Er is sprake van effectiviteit en doelmatigheid van Daltononderwijs, als alle kinderen de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen.

Op ’t Warmelinck vinden wij dat terug in de zeven principes van het handelingsgericht werken en wij passen dat ook toe. Daarbij zijn we ons bewust van de centrale rol van de leerkracht.


Borging

In eerst instantie houdt borging in het bewaken van de pijlers van Dalton: samenwerken, zelfstandigheid, vrijheid in verantwoordelijkheid en reflectie.

De Daltoncoördinator medeverantwoordelijk voor de borging en de effectiviteit/ doelmatigheid van het geheel. Daaronder valt ook het bewaken van o.a. de doorgaande lijn van het klassenmanagement, de pedagogische voortgang en de onderlinge afstemming.

Bovendien verzorgt hij/zij samen met de directie voor de organisatorische aansturing van alle Daltonaspecten die het functioneren van de school aangaan en verbeteren.Daltononderwijs en het Daltonboek

Dalton is een visie op onderwijs en heeft geen vast systeem. De invulling wordt door de school zelf gemaakt. Door met elkaar in gesprek te blijven over ons Daltononderwijs blijft het zich ontwikkelen.

Het Daltonboek is geschreven om de lijnen zoals ze nu zijn vast te leggen, zodat iedere leerkracht, ervaren of beginnend, de afspraken en organisatievormen terug kan vinden.

Wij vinden het belangrijk dat er voor kinderen een duidelijke lijn is van 2 jaar (de peuters) tot 12 jaar (de schoolverlaters). Om die lijn te waarborgen is het van belang dat iedereen terug kan vinden welke afspraken er zijn gemaakt. Dit document wordt jaarlijks aangepast door toevoeging van de veranderingen.

Op de teamvergaderingen is ‘Dalton’ een vast agendapunt. Dan worden bestaande afspraken geëvalueerd, knelpunten besproken en over nieuwe ontwikkelingen gebrainstormd.

Het Daltonboek is geschreven voor de volgende groepen: • het personeel van de school

 • vervangers

 • ouders met kind(eren) op onze school

 • nieuwe belangstellende ouders

 • het schoolbestuur

 • schoolbegeleiders

 • andere belangstellende Daltonscholen

 • visiteurs van de Nederlandse Dalton Vereniging

 • de inspectie van het onderwijs

Voor meer informatie verwijs ik u naar het Daltonboek, dat vermeld staat op onze website onder het kopje ‘Dalton’.
Het onderwijsleerpakket wordt jaarlijks geëvalueerd en er is een meerjarenoverzicht waarin de vervanging van de methodieken wordt aangegeven.

Het ICT-onderwijs is planmatig en geïntegreerd in het onderwijsproces, waarbij zowel computervaardigheden als het oefenen en verwerken van leerstof worden aangeboden.


De primaire taak van de school is onderwijs geven aan 4 – 12-jarigen. Het werken aan de doorlopende ontwikkeling van het kind staat centraal. Voorschoolse en vroegschoolse educatie moet daarom ook aansluiten op de wijze van werken op

’t Warmelinck. De Brede School is meer dan het samenvoegen van verschillende instellingen. Opvoeding en onderwijs van kinderen vraagt continu aandacht van zowel voorschoolse instellingen als van het primair onderwijs.2.1.3 Missie

Kort samengevat willen we deze visie als volgt verwoorden:Chr. Brede Daltonschool ‘t Warmelinck wil een leer- en leefgemeenschap zijn. Zich bewust van haar plaats in de buurtschap IJzerlo. Waar kinderen, vanuit de christelijke identiteit en met respect voor de wereld om hen heen:

 • Zich optimaal kunnen ontwikkelen in een veilige omgeving

 • Goed onderwijs krijgen

 • Zich mogen voorbereiden op het zo goed mogelijk kunnen functioneren in de samenleving van de 21e eeuw, daarbij uitgaande van de Daltonprincipes:

 • zelfstandigheid

 • verantwoordelijkheid

 • samenwerken

 • doelmatigheid

 • reflectie

t Warmelinck


Voor elkaar, met elkaar

3. Gebouw
3.1 Schoolgrootte

De school heeft op dit moment vier lokalen aan de Kruisdijk . De school telt op dit moment rond de 70 leerlingen. Daarvoor kunnen we theoretisch ongeveer vier leerkrachten volledig benoemen.


3.2 Gebruik van ruimtes

Binnen het gebouw van ’t Warmelinck hebben we een kleiner en drie grotere lokalen. Zodoende kunnen we grote groepen goed opvangen. Ook is er een gemeenschapsruimte. Verder een gymlokaal voor de groepen 1 en 2.

Naast een groot magazijn is er een werkruimte voor de IB-er, een directiekamer en een ruimte om met kleinere groepen kinderen te werken. Ook is er een lokaal in gebruik als bibliotheek IJzerlo. Omdat kinderen in groepjes of zelfstandig werken zijn er een aantal werkplekken gecreëerd.
4. Schoolorganisatie
4.1 Schoolmodel

Het onderwijs aan onze school kent een manier van lesgeven waarin we proberen de kinderen dat te bieden wat voor hen het meest geschikt is. Dat betekent in de praktijk dat naast het klassikaal aanbieden van de stof, het ene kind soms meer aandacht krijgt dan het andere. Een extra uitleg of net even wat ander werk dat passend is bij het niveau van dit kind.

Een klassikaal model, waarbinnen duidelijk getracht wordt de kinderen ook op individueel niveau te helpen. Wij werken met twee jaargroepen in een lokaal (combinatie klassen).
4.2 Toelating

In principe zijn alle kinderen toelaatbaar op onze school.

Het schoolondersteuningsprofiel vindt u op de website van de school.

Van de ouders/verzorgers met andere levensovertuiging wordt verwacht dat zij zich loyaal opstellen ten opzichte van het christelijke karakter van onze school.


4.2.1 Instroom 4-jarigen

Vanaf hun 4e jaar kunnen kinderen instromen op onze school. Twee weken voor de vierde verjaardag kan er gebruik gemaakt worden van vijf zogenaamde ‘gewendagen’. Het kind mag vijf keer een hele of een halve dag op school komen.

De gewendagen gaan altijd in overleg met de groepsleerkracht.
4.2.2 Aanmeldingsprocedure

Als school willen we graag vroegtijdig beschikken over de gegevens van de nieuwe leerlingen, zodat er ook in een vroeg stadium gereageerd kan worden op eventuele bijzonderheden van nieuwe leerlingen. Aanmelding kan het hele jaar, het liefst op afspraak, bij de directeur van de brede school.

De aanmeldingsprocedure is als volgt:


 • Een peuter kan vanaf 1 jaar aangemeld worden voor de peuterzaal.

 • Vervolgens neemt de hoofdleidster 6 weken vóór de peuter 2 jaar wordt contact op met de ouders om een afspraak te maken voor een huisbezoek.

 • Als het kind 2 jaar is geworden, kan het de peuterspeelzaal bezoeken. Eén van de ouders mag de eerste ochtend meekomen.


Instroom 4-jarigen

Vanaf hun 4e jaar stromen kinderen vanaf de peuterspeelzaal in op onze school. Twee weken voor de vierde verjaardag kan er gebruik gemaakt worden van 5 gewendagen.

Vlak voordat een kind 4 jaar wordt brengt één van de leerkrachten een bezoekje aan de ouders. Dan wordt ook afgesproken hoe het ‘instromen ‘ verloopt.


4.3 Leerplicht

Van leerplicht is sprake wanneer het kind de leeftijd van 5 jaar heeft bereikt. Vanaf dat moment moet het kind naar school op de eerste schooldag van de maand volgend op de maand, waarin het kind de leeftijd van 5 jaar heeft bereikt.

Voorbeeld: Op 17 augustus wordt het kind 5 jaar. Het kind moet dan op de eerste schooldag in september naar de basisschool.


4.4 Schoolverzuim
4.4.1 Ziekte

Wanneer uw kind ziek is, wilt u dan ‘s morgens voor half negen de school bericht doen. Wanneer er bijzondere omstandigheden zijn, willen we daarvan graag in kennis worden gesteld.


4.4.2 Verlof

Er kan alleen vrij worden gegeven als de volgende redenen er aan ten grondslag liggen: • Als uw kind plichten dient te vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensbeschouwing en daardoor de school niet kan bezoeken;

 • Als het kind door de specifieke en seizoensgebonden aard van het beroep van ouder(s) / verzorger(s) alleen maar buiten de schoolvakanties op vakantie kan gaan. Dit verlof mag niet worden verleend in de eerste twee schoolweken van het schooljaar. Een verklaring van de werkgever is hierbij nodig;

 • Voldoen aan wettelijke verplichtingen, voor zover niet mogelijk buiten lestijd;

 • Alle extra verlof moet tijdig en schriftelijk worden aangevraagd bij de directie van de school. Op school zijn hiervoor formulieren verkrijgbaar.

Wanneer er sprake is van ongeoorloofd verzuim, dient de directeur dit te melden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente.
De leerling heeft de verplichting zoveel mogelijk de onderwijsactiviteiten te volgen. Er kunnen zich situaties voordoen, dat in overleg met de leerling /ouders een vrijstelling van een bepaalde activiteit gegeven wordt (bijv. als een leerling mag niet gymen). Wel zal de leerling een vervangende activiteit moeten doen die valt binnen de vak- en vormingsgebieden.


4.5 Jaargroepen

De groepsindeling is gebaseerd op zogenoemde jaargroepen. Dat houdt in dat er binnen de school acht groepen zijn.

Deze groepen wisselen (normaal gesproken) gedurende een schooljaar niet van samenstelling. Elke groep, al dan niet gecombineerd, krijgt onderwijs welke past bij de (combinatie) groep.

4.6 Schooltijden

De schooltijden zijn voor alle groepen gelijk namelijk:


maandag t/m vrijdag 8.30 uur - 14.00 uur
Wij werken met het zgn. vijf gelijke dagen model, alle kinderen eten op school onder begeleiding van de leerkracht.

4.8 Gymrooster

De gymlessen vinden plaats in het Dorpshuus van IJzerlo en in de speelzaal van de school.

Groep 1 en 2 speelzaal op school

Groep 3 en 4 woensdag en vrijdag

Groep 5 en 6 maandag en donderdag

Groep 7 en 8 dinsdag en vrijdag4.9 Vakantierooster

Herfstvakantie 19-10-2015 t/m 23-10-2015

Kerstvakantie 21-12-2015 t/m 01-01-2016

Voorjaarsvakantie 08-02-2016 t/m 12-02-2016

Accent-dag 17-03-2016

Paasvakantie 25-03-2016 t/m 28-03-2016

Meivakantie 25-04-2016 t/m 06-05-2016

Tweede Pinksterdag 16-05-2016

Zomervakantie 11-07-2016 t/m 19-08-2016


4.10 Schoolregels
4.10.1 Halen en brengen van kinderen

U kunt uw kind(eren) vanaf een kwartier vóór aanvang van de schooltijd brengen.

Als u uw kind(eren) met de auto komt brengen of halen, wilt u dan uw auto niet voor de school laten staan. Dit voorkomt onnodig gevaarlijke situaties.
4.10.2 Pleinwacht

Er is pleinwacht van 8.15 uur tot 8.30 uur. De kinderen worden niet voor 8.15 uur op school verwacht. Ouders van school dragen zorg voor het overzetten van de leerlingen om 14.00 uur.


4.10.3 Fietsen

Voor de groepen 1 t/m 8 is er voldoende ruimte voor de fietsen. Elke leerling is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen fiets. Spelen tussen de fietsen mag niet.

Elk jaar is er door de VVN een fietsencontrole van de fietsen van de kinderen uit groep 4 t/m 8. De leerlingen krijgen van tevoren een briefje mee.

Wanneer de fiets goedgekeurd is, mag de leerling er een Oké-sticker op plakken. Is de fiets niet goedgekeurd dan krijgt de leerling gelegenheid deze te herstellen om zodoende later alsnog de sticker te bemachtigen.

Veiligheidshesjes zijn op school verkrijgbaar voor €2,-. Wij moedigen het dragen van deze hesjes aan.

Onze school heeft een verkeersouder. Zij is contactpersoon wat betreft verkeerszaken tussen de school en gemeente. Bij deze verkeersouder kunt u ook aankloppen als het om verkeerszaken gaat. Namen en adressen staan in de adressenlijst.


4.10.4 Traktaties

Als uw kind jarig is mag het natuurlijk trakteren op school. Het trakteren blijft beperkt tot de kinderen van de eigen groep. Wij vragen u geen lolly's te trakteren, i.v.m. gevaren tijdens het speelkwartier. Een ‘gezonde’ traktatie verdient de voorkeur.


4.10.5 Gymkleding

Groep 1 en 2

De kinderen van groep 1 en 2 gymmen in de speelzaal van ‘t Warmelinck. Bij mooi weer wordt er natuurlijk vaak gebruik gemaakt van het plein.

Groep 3 t/m 8

Tijdens het gymmen dragen de kinderen sportkleding en gymschoenen (shirt en broek). Wilt u ook deze kleding voorzien van de naam van uw kind?

De gymkleding gaat na elke gymles mee naar huis, het is niet de bedoeling dat deze op school blijven.


4.10.6 Rookverbod

In het schoolgebouw en op het schoolplein mag onder en na schooltijd niet gerookt worden . Dat geldt voor leerlingen en personeel maar ook voor ouders.


4.10.7 School- en klassenregels, pestprotocol

Op school gelden bepaalde regels. Deze regels zijn er om op een goede en prettige manier met elkaar om te gaan.

Aan het begin van het schooljaar worden de schoolregels met de leerlingen doorgenomen. Vervolgens worden in de groepen 5 t/m 8 de klassenregels met elkaar opgesteld.

Hierbij wordt ook aandacht besteed aan het pestprotocol. Dit pestprotocol is ook voor ouders ter inzage.4.11 Communicatie

4.11.1 Schoolkrant

Twee keer per jaar verschijnt de schoolkrant, voor Kerst en de zomervakantie.

De redactie bestaat uit drie ouders en twee leerkrachten.

Naast informatie van de directie, en de andere geledingen binnen de school verzorgt elke groep 1 à 2 pagina's.

Verder staan alle verjaardagen, vakanties en allerlei andere informatie in de schoolkrant vermeld.
4.11.2 Nieuwsbrief

Maandelijks ontvangt u, via de mail of uw kind, informatie over zaken op school.

We proberen de informatie zoveel mogelijk te bundelen tot een nieuwsbrief.
4.11.3 Huisbezoek

Alle kinderen worden één keer bezocht in groep 1. Dit gebeurt na schooltijd, ’s avonds of onder schooltijd, wanneer de leerkracht niet werkt. Wanneer de ouders het op prijs stellen dat de leerkracht vaker komt dan is dat uiteraard mogelijk.

Met ouders van leerlingen die problemen hebben op leergebied of op sociaal gebied is, indien wenselijk, meer contact.

4.11.4 Ouderavond

Aan het begin van het schooljaar is er een informatieavond in elke

(combinatie)groep. Op deze avond wordt verteld wat er in het schooljaar aan de orde komt.

Drie keer per jaar wordt er de gelegenheid gegeven om de leerkracht te spreken tijdens de zgn. 10 minuten gespreksavonden, al dan niet facultatief of op uitnodiging van de groepsleerkracht.

De ouders krijgen op de gespreksavond verslag van de vorderingen en gedragingen van hun kind en hierover kunnen vragen gesteld worden

Daarnaast kunnen ze het werk van hun kind(eren) bekijken.

  1   2   3   4


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina