Geboren: 3 augustus 1949 te VoorburgDovnload 122.82 Kb.
Datum17.08.2016
Grootte122.82 Kb.
Strafrechtelijke aangifte
tegen
Robert van de Rhee

Geboren: 3 augustus 1949 te Voorburg.

Zonder bekende woon- of verblijfplaats

in Nederland of daarbuiten.

April 2013
Strafrechtelijke aangifte tegen Robert van de Rhee
Inhoudsopgave Pagina
1. Inleiding 2
2. Aangever 7

Verdachte


3. Faillissementen 8

3.1 Aether Arcus B.V. (14.02.207)

3.2 Wjoy B.V. (24.04.2007)

3.3 Projektgroep Atrix Mundi B.V. (22.08.2007)

3.4 Tommy Telecom B.V. (29.06.2009)

3.5 Eco-Sure I B.V. (16.12.2009)

3.6 Uniwall B.V. (02.05.2011)
4. Betrekkingen Van de Rhee / andere rechtspersonen 16
5. Strafzaken Van de Rhee 18

5.1 Rechtbank Zwolle (16 december 2008)

5.2 Gerechtshof Leeuwarden (12 februari 2013)
6. Civielrechtelijke zaken 19

6.1 Rechtbank Utrecht (24 november 2004)

6.2 Rechtbank Utrecht (21 juli 2011)

6.3 Rechtbank Utrecht (13 juni 2012)

6.4 Onroerende zaak Bosch en Duin
7. Slotsom 21
8. Bijlagen 23
9. Ondertekening 24


Hoofdstuk 1:
Inleiding
1.1 Aangever, X B.V. te xx, is een bedrijf op het gebied van loodgieters-, fitterswerk en installatie van sanitair. (KVK xxxxx). (Bijlage 1).

Aangever is als aannemer betrokken bij de bouw van tijdelijke huisvesting te Wagenborgen (Groningen) voor bouwlieden, die werkzaamheden verrichten ten behoeve van de bouw van de Eems Centrale.

Aangever is in verband daarmede een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met Uniwall B.V., gevestigd te Almere. (KVK 30185716). (Bijlage 2).

Deze samenwerking had betrekking op de productie van 1300 mobiele containers voor deze tijdelijke huisvesting.

Van de Rhee was in deze periode bestuurder en feitelijk leidinggevende van Uniwall B.V.

Aangever heeft tot een beloop van ca. € 1.300.000,- (zegge: één miljoen driehonderd duizend euro) de bouw en productie van deze mobiele containers voorgefinancierd aan Uniwall B.V.

Het overeengekomen aantal van 1300 mobiele containers is slechts voor een zeer klein gedeelte door Uniwall B.V. geleverd.

De door Aangever aan Uniwall B.V. gefourneerde gelden zijn voor het grootste gedeelte door Van de Rhee aan Uniwall B.V. ontrokken ten eigen baten.

Een gedeelte van de geproduceerde mobiele containers zijn door Van de Rhee bij Uniwall B.V. verduisterd.

Uniwall B.V. is op 2 mei 2011 door de Rechtbank Lelystad in staat van faillissement verklaard, zulks met benoenming van mr. E.J. Kuper, kantoorhoudende te Harderwijk, tot curator.

Een gedeelte van de aan Aangever toebehorende goederen, die zich in de fabriek van Uniwall B.V. te Almere bevonden, zijn door de curator – via een opkoper als stroman – aan derden verkocht. De curator heeft de opbrengst daarvan aangewend voor zijn eigen salaris.

In het faillissement heeft de curator bestuurdersaansprakelijkheid aan de zijde van Van de Rhee geconstateerd.

De curator heeft aangegeven terzake van de fraude van Van de Rhee aangifte te hebben gedaan bij het Centraal Meldpunt Fraude te Zwolle (FIOD). De curator heeft geweigerd om een kopie van deze aangifte ter beschikking te stellen.

De curator heeft nagelaten om een gerechtelijke procedure tot verhaal van de door Van de Rhee middels Uniwall B.V. veroorzaakte schade te entameren.

Op voordracht van de curator is het faillissement van Uniwall B.V. – ondanks protest zijdens de Aangever – door de Rechtbank Lelystad opgeheven. (Rechtbank Lelystad d.d. 26 april 2012). (Bijlage 3).

Vorenomschreven gebeurtenissen hebben voor Aangever aanleiding gevormd om zich in de gang van zaken bij fraude rondom faillissementen en de daarbij betrokken ‘spelers’ te verdiepen. Daarbij heeft Aangever getracht om een overzicht te maken van de handel en wandel van Van de Rhee in verband met (het faillissement van) Uniwall B.V., en voorts rondom eerdere faillissementen van vennootschappen waarbij Van de Rhee betrokken was en tenslotte rondom enkele civielrechtelijke zaken, waarin door gelaedeerden vorderingen zijn ingesteld op grond van toerekenbare tekortkomingen en/of onrechtmatige daad en/of bestuurdersaansprakelijkheid tegen Van de Rhee.


Enige resultaten van deze onderzoekingen en dit speurwerk zijn opgenomen in deze Aangifte.
1.2. Fraude en malversaties met rechtspersonen komt in Nederland regelmatig voor.

Meer in het bijzonder geldt dit in en rond situaties van faillissementen van deze rechtspersonen. De daardoor veroorzaakte schade wordt geraamd op een bedrag ad € 1,7 miljard (per jaar). (Het Financieele Dagblad d.d. 5 november 2012). (Bijlage 4).

De SP heeft enige tijd geleden aandacht gevraagd voor deze fraude en de daardoor veroorzaakte schade.

De Minister van Justitie mr. Opstelten heeft dit onderwerp ‘opgepakt’. (Brief d.d. 11 april 2012 aan de Tweede Kamer, kenmerk: 243749). (Bijlage 5).

De Minister van Justitie heeft het Centraal Meldpunt Faillissementsfraude opgericht. Dit Meldpunt is onderdeel van de FIOD en is gevestigd in Zwolle.
Deze Aangifte zal worden ingediend bij het Centraal Meldpunt Faillissementsfraude / FIOD te Zwolle en bij het Openbaar Ministerie te Zwolle.
1.3 Uit het onderzoek van Aangever is naar voren gekomen dat Van de Rhee al zo’n jaar of tien betrokken is bij dubieuze faillissementen van rechtspersonen in Nederland.

Uit openbare faillissementsverslagen komt naar voren, dat Van de Rhee zich bij gefailleerde vennootschappen schuldig heeft gemaakt aan bestuurdersaansprakelijkheid, onrechtmatige onttrekkingen van gelden, afwezigheid en/of onvolledigheid van administratie, afwijzigheid van (tijdige) publicatie van jaarcijfers en dergelijke.

Daarbij valt op dat coördinatie van zaken van strafrechtelijke overtredingen/misdaden en/of faillissementsfraude, waarbij eenzelfde ‘entiteit’ (‘rechts-‘) persoon is betrokken, niet of onvoldoende plaatsvindt.

Het ligt voor de hand om ten aanzien van zodanige strafrechtelijke overtredingen/misdaden en faillissementsfraudes (of een combinatie daarvan) een effectief centraal register aan te leggen en bij te houden. En actief te controleren of in verband daarmede justitiële actie jegens bedoelde ‘entiteit’ is geboden.


Dit register dient te worden ‘gevuld’ door het Openbaar Ministerie en door de Rechters-commissarissen (als toezichthouders in faillissementen). Raadpleging van dit register is uiteraard uitsluitend mogelijk door geautoriseerde overheidsdienaren (Openbaar Ministerie en Rechters-commissarissen in faillissementen).


De huidige systematiek en werkwijze blijken niet toereikend.
Zonder daadwerkelijke en effectieve coördinatie en registratie is het in Nederland moeiteloos mogelijk om zich gedurende een reeks van jaren schuldig te maken aan een reeks van strafrechtelijke vergrijpen en/of faillissementsfraudes.

De geschiedenis van Van de Rhee is hier een voorbeeld van. Zo zijn er vele.


Volgens de media is de pakkans in geval van faillissementsfraude 2,5 %. (Bijlage 6). Dat is bijzonder laag. Dat is bijzonder frustrerend voor degene die slachtoffer zijn van deze faillissementsfraudes.
1.4 Curatoren in faillissementen zijn in Nederland meestal advocaten. Het salaris voor de werkzaamheden van deze curatoren of advocaten wordt betaald vanuit de boedel. Indien er geen activa in de boedel (lees: financiën) aanwezig is, is er voor de betrokken curator (advocaat) in beginsel geen salaris.

In situaties zonder boedelactief (lees: financiën) is het overgrote gedeelte van de curatoren (/advocaten) niet gemotiveerd om enige activiteit te verrichten. Dit is niet bijzonder en niet verwijtbaar, aangezien immers beroepsmatige werkzaamheden (of dit van curatoren/advocaten of van anderen betreft) tegen salaris c.q. financiële tegemoetkoming (onder welke naam of titel dan ook) plegen te worden verricht en het verrichten van beroepsmatige werkzaamheden zonder dat daar enige financiële vergoeding tegenoverstaat in beginsel niet kan worden verwacht of gevergd. Het is immers een broodwinning.

In Nederland bestaat het stelsel dat procedures in faillissementen zonder (voldoende) boedelactief (lees: financiën) kunnen worden gefinancierd. Hiervoor geldt als randvoorwaarde, dat verhaal voor deze vorderingen aanwezig en traceerbaar dient te zijn. Indien dat laatste ontbreekt, wordt vergoeding van de procedure geweigerd.

Dat is van algemene bekendheid. Een beetje ervaren fraudeur rondom faillissementen zorgt er derhalve voor dat er in het desbetreffende faillissement geen boedelactief (lees: financiën) aanwezig is en ook bij de faillissementsfraudeur zelf geen verhaalsobjecten in Nederland of daarbuiten zijn te vinden. In dat verband zij nog opgemerkt dat onttrekking van activa aan het verhaal door curatoren veelal plaatsvindt door vertrek van de betrokken personen (faillissementsfraudeurs) en hun financiële middelen naar een buitenland. En dan bij


voorkeur een buitenland waarmee geen uitleverings – en/of bevoegdheids- en/of executieverdrag van kracht is. Bij voorkeur voorts een buitenland waarmee ook geen verdrag omtrent rechtshulp in strafzaken / fiscale opsporingszaken van kracht is. Bij voorkeur tenslotte een buitenland dat een strikt bankgeheim kent.

Beroepsfraudeurs weten over de hele wereld de weg.


1.5 Blijft over een privéfaillissement van faillissementsfraudeurs. De Faillissementswet kent aan curatoren (met toestemming van de Rechter-commissaris/Rechtbank) bijzondere bevoegdheden toe uit het oogpunt van opsporing en vervolging (gijzeling). Van deze bevoegdheden wordt in Nederland slechts sporadisch gebruik gemaakt.
1.6 Blijft verder over strafrechtelijke vervolging van faillissementsfraudeurs.

Deze strafrechtelijke vervolging is dikwijls lastig en met een internationaal karakter (ingewikkeld en tijdrovend).

Politie en Justitie beschikken over beperkte middelen en menskracht. Vervolging wordt door het Openbaar Ministerie dikwijls niet ‘opportuun’ geacht, hetgeen een andere benaming is voor de gemaakte keuzes in het vervolgingsbeleid van politie en Justitie en hetgeen een andere benaming is voor afwezigheid van politieke en publicitaire interesse aan de zijde van de bewindvoerders (Minister van Veiligheid en Justitie, het Kabinet, de coalitiepartijen).
1.7 Ook in zaken van schade veroorzaakt door faillissementsfraude geldt in Nederland het adagium: “eigen geld eerst” en “ieder voor zich”.

Gelaedeerden trachten veelal ieder voor zich hun schade op de veroorzaker van de faillissementsfraude te laten vaststellen en te verhalen. Meestal tevergeefs.

Gelaedeerden wensen over het algemeen met hun ‘slechte zaak’ niet in de openbaarheid te treden. Vele slachtoffers schamen zich ervoor dat zij zich hebben laten beetnemen.

Gelaedeerden wensen hun kennis en ervaring niet met anderen te delen.

Dit is één van de verklarende factoren, waarom faillissementsfraudeurs gedurende een reeks van jaren bij verschillende rechtspersonen een reeks van faillissementsfraudes ‘succesvol’ kunnen inzetten en uitvoeren.

Naast het eerder gememoreerde gebrek aan coördinatie en registratie van strafrechtelijke en civielrechtelijke vergrijpen rondom faillissementen en faillissementsfraudes.

1.8 Aangever zal een exemplaar van deze Aangifte toezenden/ter hand stellen aan:
a. het Openbaar Ministerie te Zwolle en het Centraal Meldpunt Faillissementsfraude / FIOD te Zwolle, met het verzoek om tot onderzoek en vervolging van Van de Rhee over te gaan;

b. curatoren in lopende faillissementen, waarbij Van de Rhee is betrokken;

c. Rechter-commissarissen als toezichthouders in faillissementen, waarbij van de Rhee is betrokken;

d. andere gelaedeerden van (faillissements-)fraudes van Van de Rhee.


1.9 Deze Aangifte is overwegend gebaseerd op openbare stukken.

De bijlagen bij deze Aangifte betreffen eveneens overwegend openbare stukken.

Op internet en in de media zijn nog tal van publicaties aan te treffen in verband met malversaties van de zijde van Van de Rhee.

Hoofdstuk 2: Aangever, verdachte
1. Aangever:
Naam: X B.V. (KvK: xxxxx). (Bijlage 1).

Adres:


Plaats:

Vertegenwoordigd door:

Hierna: ‘Aangever’.
Advocaat:

Mr. J.F. Bil

Vrijheidshuis

Heuvel 13

4901 KB OOSTERHOUT

Tel.: +31 162 463 355

Fax: +31 162 420 338

Email: info@bil-advocatuur.nl


2. Deze aangifte is gericht tegen:
Robert van de Rhee,

Geboren: 3 augustus 1949 te Voorburg

eerst wonende te Bosch en Duin,

later wonende te Austerlitz,

thans zonder bekende woon- of verblijfplaats hier te lande of in het buitenland.

(Vermoedelijk veelal verblijvende in Spanje).

Hierna: “Van de Rhee”.
Hoofdstuk 3:
Faillissementen:
Van de Rhee is bij tal van faillissementen van vennootschappen betrokken (geweest). In een groot deel van deze faillissementen is sprake (geweest) van onregelmatigheden en/of fraude.

Onderstaand een overzicht van de belangrijkste faillissementen waarbij Van de Rhee betrokken is (geweest) en aanduiding van fraude en overige relevante gegevens.


3.1. Vennootschap: Aether Arcus B.V.

(KvK: 11054635)
A. Datum vonnis: 14 februari 2007

Rechtbanknummer: F.07/73

Curator: mr. Q. Den Hollander

Wieringa advocaten, Herengracht 425-429, 1017 BR Amsterdam

020 – 624 6811
Rechter-commissaris: mr. F.M.T. Quaadvliet

Rechtbank: Arnhem


Projectgroep Atrix Mundi B.V. was bestuurder van deze vennootschap (vennootschap sub 3.3).
B. Fraude:
In het faillissementsverslag d.d. 10 maart 2008 concludeert de curator: “voorshands lijkt het bestuur niet op een juiste wijze aan de verplichtingen uit hoofde van artikel 2.10 BW te hebben voldaan”.

Onderzoek naar Pauliana was nog lopende.


C. Omvang schade: concurrente crediteuren: € 695.631,27

Fiscus (OB VPB): € 51.399,00

D. Vordering ingediend bij curator: verslagen curator.
E. Vordering (voorlopig) erkend door de curator: verslagen curator.
F. Aangifte ingediend door curator bij Centraal Meldpunt Faillissementsfraude:

- Onbekend


G. Overige bijzonderheden:

De curator had Paulianeus handelen en bestuurdersaansprakelijkheid in onderzoek, maar omdat er geen verhaalsmogelijkheden werden geacht is dit onderzoek verder niet vervolgd.


H. Bijlagen:

Uittreksel KVK. (Bijlage 7).

Faillissementsverslag d.d. 10 maart 2008 (eindverslag). (Bijlage 8).

3.2. Vennootschap: Wjoy B.V.

(KvK: 18075526)
A. Datum vonnis: 24 april 2007

Rechtbanknummer: F.07/220

Curator: mr. C.R. Zijderveld

Houthoff Buruma Amsterdam


Rechter-commissaris: mr. H.M. Patijn

Rechtbank: Amsterdam


B. Fraude:
C. Omvang schade: crediteuren: € 805.381,24

UWV boedel: € 15.272,53

UWV pref.: € 33.367,26

Fiscus: € 72.269,00


D. Vorderingen ingediend bij curator: verslagen curator.
E. Vorderingen (voorlopig) erkend door de curator: verslagen curator.
F. Aangifte ingediend door curator bij Centraal Meldpunt Faillissementsfraude:

- Onbekend


G. Overige bijzonderheden: Zie faillissementsverslagen.
H. Bijlagen:

Uittreksel Handelsregister. (Bijlage 9).

Verslag curator. (Bijlage 10).

3.3. Vennootschap: Projectgroep Atrix Mundi B.V.

(KvK: 30139403)
A. Datum vonnis: 22 augustus 2007

Rechtbanknummer: F.07/469

Curator: mr. L.L. ten Wolde

Bosselaar Strengers adv., Postbus 516, 3500 AM Utrecht


Rechter-commissaris: mr. M.H.F. van Vugt

Rechtbank: Utrecht


B. Fraude:
De curator is van oordeel dat de boedel aanzienlijke vorderingen op Van de Rhee heeft.

De curator acht het niet in het belang van de boedel een en ander verder te vervolgen

(middelen ontbreken).
C. Omvang schade: concurrente crediteuren: € 69.988,11

Belastingdienst Amsterdam: € 32.244,50

UWV: € 30.392,40
D. Vorderingen ingediend bij curator: verslagen curator.
E. Vordering (voorlopig) erkend door de curator: verslagen curator.
F. Aangifte ingediend door curator bij Centraal Meldpunt Faillissementsfraude:

- Onbekend


G. Overige bijzonderheden:

Van de Rhee heeft een bod gedaan op de aandelen van deze vennootschap. Dit bod is door de curator geaccepteerd. Van effectuering van dit bod is niet gebleken.


H. Bijlagen:

Uittreksel KvK. (Bijlage 11).

Verslag nummer 15 curator. (Bijlage 12).

3.4. Vennootschap: Tommy Telecom B.V.

(KvK: 08087821)
A. Datum vonnis: 29 juni 2009

Rechtbanknummer: F.09/400

Curator: mevr. mr. C. van Meines

La Gro adv., Oostdam 1, 3441 EM Woerden

Telefoon: 0348-418780
Rechter-commissaris: mr. Y. Sneevliet

Rechtbank: Utrecht


B. Fraude:
Onttrekkingen aan de vennootschap.

Bestuurdersaansprakelijkheid.


C. Omvang schade: crediteuren: € 918.828,01

Boedelvordering: € 56.370,43

Preferente vorderingen: € 32.516,57

Belastingdienst: € 975.978,00


D. Vorderingen ingediend bij curator: verslagen curator.
E. Vorderingen (voorlopig) erkend door de curator: verslagen curator.
F. Aangifte ingediend bij Centraal Meldpunt Faillissementsfraude:

- in februari 2012.


G. Overige bijzonderheden:

Van de Rhee is aansprakelijk gesteld voor het tekort in het faillissement.

Onbehoorlijk bestuur. (Verslag nummer 9 curator sub 7.6).
H. Bijlagen:

Uittreksel KvK. (Bijlage 13).

Verslag nummer 9 curator. (Bijlage 14).

*Kopie van balans 2008 en 2009. (Bijlage 15).

*Kopie van de koopovereenkomst tussen verkoper: Van Dijk Producties BV. (Zie Leo Dijkgraaf; www.dijkproducties.nl). (Bijlage 16).

*Kopie van de pandakte m.b.t. deze verkoop. (Bijlage 17).


3.5. Vennootschap: Eco-Sure I B.V.

(KvK: 04067755)
A. Datum vonnis: 16 december 2009

Rechtbanknummer: 51623

Curator: Mr J.H. Hemmes te Assen
Rechter-commissaris: Mr M.E. van Rossum

Rechtbank: Assen


B. Fraude: de vennootschap is op verzoek van de Nederlandse Bank ex artikel 70 e.v. WTK

onder bewind gesteld.

In het derdeverslag ex artikel 72 lid 6 WTK inzake Eco-Sure Nederland B.V., Eco-Sure I B.V.

en Stichting Eco-Sure: “de plantage Terron Collorado te Costa Rica, groot 167 hectare

inclusief gebouwen, opstanden en roerende zaken, alsmede 20 hectare aaneengesloten

grond direct grenzend aan de plantage Terron Collorado.

Met betrekking tot deze onroerende zaken is tussen Eco-Sure Nederland B.V. en Ro-fuda

S.A.L. (Off-sure) gevestigd te Beiroet, Libanon, vertegenwoordigd door Van de Rhee een overeenkomst d.d. 12 oktober 2004 gesloten, waarvan een afschrift als bijlage 6 aan dit verslag is gehecht”. (Einde citaat).

Ro-fuda is haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst d.d. 12 oktober 2004 niet

nagekomen. De bewindvoerder heeft ontbinding van deze overeenkomst ingeroepen.

Het verslag van de curator meldt dat aan een groep investeerders in totaal € 841.256,31 is

uitbetaald.

De bewindvoerder zal deze bedragen terugvorderen.
C. Omvang schade: minimaal € 841.256,31.
D. Aangifte ingediend door curator bij Centraal Meldpunt Faillissementsfraude:

Onbekend.


E. Overige bijzonderheden:
F. Bijlagen:

Uittreksel handelsregister. (Bijlage 18).

Verslagen curator aan te treffen op internet.

Derde verslag. (Bijlage 19).


3.6. Vennootschap: Uniwall B.V.

(KvK: 30185716)


A. Datum vonnis: 2 mei 2011

Rechtbanknummer: F.11/211

Curator: mr. E. J. Kuper

Van Zeijl Bijl Aartsen adv.

Harderwijk
Rechter-commissaris: mr. drs. H. Vegter

Rechtbank: Zwolle / Lelystad


B. Fraude:
Van de Rhee heeft een substantiële rekening courant met de vennootschap.

Van de Rhee heeft Paulianeus gehandeld bij de verkoop van diverse voorraden.

Naar de mening van de curator is er sprake van onbehoorlijk bestuur. Van de Rhee heeft grote bedragen voor privédoeleinden aan de vennootschap onttrokken. (Bijlage 20).

Van de Rhee heeft zich schuldig gemaakt aan verduistering van goederen.


Ondanks het bovenstaande heeft de curator afgezien van maatregelen jegens Van de Rhee wegens het niet-hebben –kunnen-traceren van verhaalsobjecten (derhalve wegens het ontbreken van procesfinanciering).
C. Omvang schade: concurrente crediteuren: € 1.825.534,58

Fiscus: € 51.574,00

UWV: € 25.094,89

€ 3.772,49

€ 55.260,88
D. Vorderingen ingediend bij curator: zie verslagen curator.
E. Vorderingen (voorlopig) erkend door de curator: zie verslagen curator.
F. Aangifte ingediend door de curator bij Centraal Meldpunt Faillissementsfraude:

- Ja: datum onbekend (ingediend bij Fraudemeldpunt Noord en Oost Nederland)

De curator heeft geweigerd kopie van de aangifte te verstrekken.
G. Overige bijzonderheden:

Een der crediteuren heeft bezwaar aangetekend tegen opheffing van het faillissement, aangezien immers substantiële vorderingen van de boedel op Van de Rhee voorhanden zijn en de curator aangifte bij het Centraal Meldpunt Faillissementsfraude heeft gedaan. De curator dient onderzoek naar deze fraude te volgen en te ondersteunen alvorens tot opheffing van het faillissement te kunnen overgaan. De Rechtbank Zwolle / Lelystad heeft dit bezwaar verworpen. (Bijlage 3).


De administratie bevindt zich bij de curator. De onrechtmatige onttrekkingen aan de vennootschap blijken uit de administratie.
H. Bijlagen:

Uittreksel KvK. (Bijlage 2).

Verslag nummer 3 curator (laatste). (Bijlage 21).

Aangifte d.d. 19 maart 2011. (Bijlage 22).

Bezwaar tegen opheffing faillissement. (Bijlage 23).

Rechtbank Lelystad d.d. 26 april 2012 (Bijlage 3).

Overzicht van enkele onttrekkingen aan de vennootschap. (Bijlage 20).

Hoofdstuk 4:
Betrekkingen Van de Rhee – andere rechtspersonen
4.1. Vennootschap: Jarino Verhuur B.V. (KVK: 31034475). (Bijlage 24).

Bestuurder: Van de Rhee


4.2. Vennootschap: Wi-vil B.V. (KVK: 01101067). (Bijlage 25).

Ontbonden op 14-06-2011


Aard betrekking: Bestuurder: Projektgroep Atrix Mundi B.V.
4.3. Vennootschap: Hereus-Metal Nederland B.V. (KVK: 33236652). (Bijlage 26).
Aard betrekking: Enig aandeelhouder en bestuurder: Hemphill Holding ltd. Seychellen. (Zie: 4.9).
4.4. Vennootschap: St. Derdengelden Van de Rhee Beheer Groep (KVK: 30151642)

Ontbonden door KvK per 15-03-2006. (Bijlage 27).

Aard betrekking: Bestuurder: Robert van de Rhee.
4.5. Vennootschap: Rob van de Rhee Beheer B.V. (KVK: 30121526). (Bijlage 28).
4.6. Vennootschap: Van de Rhee Beheer N.V. (KVK: 33274992). (Bijlage 29).

Opgeheven 15-10-2003


Aard betrekking: Bestuurder: R. v.d. Rhee en Arulex N.V. (Aruba).
4.7. Vennootschap: Pensioenfonds Rob van de Rhee B.V. i.o. (KVK: 54151856).

(Bijlage 30).


Aard betrekking: Bevoegd functionaris: Robert van de Rhee (Gibraltar).

4.8 Vennootschap: Pensioenfonds Rob van de Rhee B.V. (KVK: 32059746/31034002)

(Bijlage 31).
Aard betrekking: Bestuurder: Robert van de Rhee.
4.9 Vennootschap: Mc Arthur Robertson Investments Ltd.

v.h. Hemphill Holding Ltd

Suite 7, Hadfield House, Library Street

Gibraltar, GB


Aard betrekking : D.G.A. via trustmaatschappij (?)
4.10 Vennootschap: K&R Investments B.V. (KVK: 33274358)

Ontbonden: 16-05-2012. (Bijlage 32).


Aard betrekking: Aandeelhouder en bestuurder Mc Arthur Robertson Investments Ltd.
Hoofdstuk 5:
Strafzaken Van de Rhee
5.1. Rechtbank Zwolle d.d. 16 december 2008. (Bijlage 33).

Curator van CSI-International heeft bij het OM aangifte gedaan inzake faillissementsfraude

van de zijde van Van de Rhee.

De Rechtbank Assen heeft Van de Rhee veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf op

grond van faillissementsfraude / bedrieglijke bankbreuk (artikel 341 juncto 51 en

artikel 343 Wetboek van Strafrecht).


5.2. Gerechtshof Leeuwarden

Arrest d.d. 12 februari 2013. (Bijlage 34).

Advocaat-generaal: Mr H. Dijkstra
Eis 20 maanden waarvan 10 maanden voorwaardelijk.

Van de Rhee heeft wrakingsverzoek ingediend.

Dat verzoek is afgewezen.

Uitspraak: Van de Rhee veroordeeld tot 14 maanden gevangenisstraf waarvan 10 maanden onvoorwaardelijk.


Van de Rhee heeft cassatie ingesteld.
Hoofdstuk 6:
Civielrechtelijke zaken
6.1. Rechtbank Utrecht d.d. 24 november 2004 (rolnummer 172020/HA ZA 04-104). (Bijlage 35).

Van Kampen / Film Finders International B.V.

Van Kampen / Van de Rhee

Veroordeelt FFI tot betaling aan Van Kampen en Van Kampen Holding van:

- € 100.516,-- (conform artikel 4.3. van de intentieverklaring),

- € 100.516,- (wegens partiële ontbinding van de intentieverklaring en de akte),

- € 15.000,- (contractuele boete),

- € 22.839,94 (verrichte advieswerkzaamheden), en

- € 5.140,80 per maand vanaf 1 september 2003 tot en met 1 juni 2006 (conform artikel 7 van de intentieverklaring).
Veroordeelt Van de Rhee tot betaling van een bedrag ad € 112.860 aan Van Kampen.
6.2. Rechtbank Utrecht (kort geding) d.d. 21 juli 2011 (rolnummer: 309199/KG ZA 11-606) (Bijlage 36) Beheersmaatschappij Stierman B.V. / Robert v.d. Rhee en K&R Investments B.V.

Veroordelingen en dwangsommen tot een gezamenlijk beloop ad € 121.600,71.


6.3. Nice Holding B.V. / Van de Rhee

Het betreft hier een lening aan Van de Rhee t.b.v. Tommy Telecom B.V. / TT

Vonnis van 13 juni 2012

Rechtbank Utrecht LJN: BX 0969 (Bijlage 37)

Zaaknummer / rolnummer: 257929 / HA ZA 08-2317

Dictum: veroordeelt Van de Rhee om aan Nice Holding te betalen een bedrag van

€ 688.310,- (vermeerderd met rente en kosten).

6.4 Onroerende zaak


Baarnseweg 50A

3735 MJ BOSCH EN DUIN

Kadastrale aanduiding: Zeist K 3000 / K3962

Inschrijvingen:


1. Hypotheekhouder ING Bank NV, Utrecht

Hypotheekbedrag en rentevoet: € 2.280.000,00


2. Conservatoir beslag door International Card services BV, Amsterdam

Bedrag en rentevoet € 300.000,00


3. Conservatoir beslag door Aannemersbedrijf Schuurman

Bedrag en rentevoet € 77.300,00


4. Executoriaal beslag door A.A. Kampen

Gekozen woonplaats Y. Keijzer Dijkhuis, Groningen

Bedrag en rentevoet onbekend
5. Conservatoir beslag door Nice Holding, Amsterdam

Bedrag en rentevoet € 820.000,00


Deze onroerende zaak is inmiddels via de veiling verkocht voor € 1.300.000,-.

(Bijlagen: uittreksels kadaster eigen en hypotheken).

Beperkt verhaal hypotheekbank.

Geen verhaal beslagleggers.


Bijlage 38 (Kadaster)

Bijlage 39 (Kadaster)

Hoofdstuk 7:
Slotsom
7.1 Op basis van vermelde in deze Aangifte met bijbehorende stukken dient Van de Rhee door politie en justitie te worden aangemerkt als verdachte terzake van:
- faillissementsfraude;

- valsheid in geschrifte;

- bedrieglijke bankbreuk;

- bedrieglijke verkorting van de rechten van schuldeisers;

- feitelijke leiding geven aan verboden gedragingen;

- oplichting.


Uit deze stukken komt voorts naar voren dat Van de Rhee wegens onrechtmatige daad, bestuurdersaansprakelijkheid en/of bedrog tot betaling van schadevergoeding aan gelaedeerden gehouden is.
7.2 Aangever verzoekt Politie en Justitie (Centraal Meldpunt Faillissementsfraude / FIOD en Openbaar Ministerie) tot onderzoek/opsporing en strafrechtelijke vervolging van Van de Rhee op basis van deze Aangifte over te gaan.
7.3 Aangever geeft het Openbaar Ministerie daarbij in overweging om in de strafzaak als bijzondere voorwaarde veroordeling van Van de Rhee tot schadevergoeding aan de betrokken gelaedeerden te vorderen.

Voorts geeft Aangever het Openbaar Ministerie in overweging om tegen Van de Rhee uit hoofde van de zogenaamde Plukzewetgeving veroordeling tot terugbetaling van onrechtmatig verkregen voordelen te vorderen.

In de verschillende faillissementen en in de civielrechtelijke aansprakelijkheden van Van de Rhee betreft dit miljoenen Euri.

Naar verwachting bevindt zich een belangrijk gedeelte van de onrechtmatig verkregen bedragen op diverse bankrekeningen. Deels ten name van derden in (exotische) buitenlanden. Van de Rhee dient hierover algehele opheldering van zaken te verschaffen.

7.4 Aangever verzoekt de Minister van Veiligheid en Justitie (en de leiding van het Openbaar Ministerie) tot organisatie van de coördinatie van gevallen van strafrechtelijke en faillissementsfraude over te gaan en daarbij tevens een Register voor bij deze strafrechtelijke en faillissementsfraudes betrokken ‘entiteiten’ ((rechts-) personen) over te gaan en een Blauwdruk (‘template’) voor de aanpak van (meervoudig gepleegde) faillissementsfraudes te ontwikkelen en in voorkomend geval toe te passen.
7.5 Aangever en haar advocaat houden zich tot overleg en nadere toelichting beschikbaar.

Hoofdstuk 8: Bijlagen
1. § 1.1 KVK X B.V.

2. § 1.1 KVK Uniwall B.V.

3. § 1.1 Rechtbank Lelystad d.d. 26 april 2012

4. § 1.2 Het Financieele Dagblad d.d. 5 november 2012

5. § 1.2 Brief d.d. 11 april 2012 van Minister van Justitie

6. § 1.3 Bericht uit de media i.v.m. pakkans faillissementsfraude

7. § 3.1.H KVK Aether Arcus B.V.

8. § 3.1.H. Faillissementsverslag d.d. 10 maart 2008 Aether Arcus B.V.

9. § 3.2.H KVK Wjoy B.V.

10. § 3.2.H Verslag curator i.v.m. Wjoy B.V.

11. § 3.3.H KVK Projectgroep Atrix Mundi B.V.

12. § 3.3.H Verslag nr. 15 curator i.v.m. Atrix Mundi B.V.

13. § 3.4.H KVK Tommy Telecom B.V.

14. § 3.4.H Verslag nr. 9 curator i.v.m. Tommy Telecom B.V.

15. § 3.4.H Kopie balans 2007 en 2008 Tommy Telecom B.V.

16. § 3.4.H Kopie koopovereenkomst i.v.m. Tommy Telecom B.V.

17. § 3.4.H Kopie pandakte koopovereenkomst i.v.m. Tommy Telecom B.V.

18. § 3.5.F KVK Eco-Sure I B.V.

19. § 3.5.F Derde verslag curator i.v.m. Eco-Sure I B.V.

20. § 3.6.B Onttrekkingen Van de Rhee i.v.m. Uniwall B.V.

21. § 3.6.H Verslag nr. 3 curator i.v.m. Uniwall B.V.

22. § 3.6.H Aangifte d.d. 19 maart 2011

23. § 3.6.H Bezwaar tegen opheffing faillissement.

24. § 4.1 KVK Jarino Verhuur B.V.

25. § 4.2 KVK Wi-vil B.V.

26. § 4.3 KVK Hereus-Metal Nederland B.V.

27. § 4.4 KVK St. Derdengelden Van de Rhee Beheer Groep

28. § 4.5 KVK Rob van de Rhee Beheer B.V.

29. § 4.6 KVK Van de Rhee Beheer N.V.

30. § 4.7 KVK Pensioenfonds Rob van de Rhee B.V. i.o.

31. § 4.8 KVK Pensioenfonds Rob van de Rhee B.V.

32. § 4.10 KVK K&R Investments B.V.

33. § 5.1 Rechtbank Zwolle d.d. 16 december 2008

34. § 5.2 Gerechtshof Leeuwarden d.d. 12 februari 2013

35. § 6.1 Rechtbank Utrecht d.d. 24 november 2004

36. § 6.2 Rechtbank Utrecht d.d. 21 juli 2011

37. § 6.3 Rechtbank Utrecht d.d. 13 juni 2012

38. § 6.4 Kadaster i.v.m. Baarnseweg 50A te Bosch en Duin

39. § 6.4 Kadaster i.v.m. Baarnseweg 50A te Bosch en Duin

Hoofdstuk 9: Ondertekening

Aldus ondertekend:
Plaats:

Datum: …..april 2013

Naam: X B.V.
Aangever: Advocaat

Mr. J.F. Bil:

(…………………) (J.F. Bil)De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina