Gebruikersovereenkomst school en kinderopvang gebruikersovereenkomstDovnload 35.59 Kb.
Datum27.09.2016
Grootte35.59 Kb.

Gebruikersovereenkomst SCHOOL en kinderopvangGEBRUIKERSOVEREENKOMST

De ondergetekenden:
 1. Stichting Onderwijs, statutair gevestigd te plaats en kantoorhoudende te adres, ingeschreven in het Handelsregister onder dossiernummer y, te dezer zake vertegenwoordigd door haar bestuurder z, hierna te noemen: “Verhuurder”.

en

 1. -------BB----------, te dezer zake rechtsgeldig vertegenwoordigd door, -NN---

Hierna te noemen “de huurder”IN AANMERKING NEMENDE

 1. Dat de gebruikersovereenkomst betrekking heeft op locatie XX

 2. Dat het gehuurde gebruikt wordt door -BB ten behoeve van Buitenschoolse Opvang; 3. Dat de huurder jegens de verhuurder de wens heeft geuit het hierna omschreven gedeelte van (schoolnaam) hiervoor te gebruiken;

 4. Dat de gemeente ZZ toestemming hecht aan deze gebruikersovereenkomst (cf. WPO art 108, lid 5);

 5. Dat de huurder bereid is dit gedeelte in gebruik te nemen onder de navolgende voorwaarden;

KOMEN OVEREEN ALS VOLGT:

ARTIKEL I Overeenkomst


  1. Partijen huren respectievelijk verhuren op grond van artikel 108 WPO de volgende ruimte(en):
   - les- en werk-/kantoorruimtes, ter grootte van xxx vierkante meters.

Dit betreft het gebruik van één groepsruimte en het medegebruik van de overige ruimten zoals nader aangegeven op de aan deze akte gehechte en door partijen gewaarmerkte tekening van het gehuurde, die deel uitmaakt van deze overeenkomst als bijlage .
Over het incidenteel mede-gebruik van alle niet-genoemde ruimten worden afzonderlijke afspraken gemaakt1.

1.2 Bij aanvang én beeindiging van de gebruikersovereenkomst zal de huurder op eigen kosten de volgende werkzaamheden uitvoeren om het gehuurde geschikt te maken voor eigen gebruik c.q. om het gehuurde terug te brengen in de oorspronkelijke staat: hier opnemen lijst van werkzaamheden

1.3. De verhuurder en de huurder verplichten zich tegenover elkaar alles waartoe de Wet, de plaatselijke verordeningen en gebruiken hen verplichten met betrekking tot het te gebruiken deel, voor zover daarvan hierna niet wordt afgeweken. De bepalingen van de Huurwet zijn op deze overeenkomst niet van toepassing.

1.4 De huurder verklaart alle huis- c.q. terreinregels van verhuurder onverkort van toepassing op het (mede) te gebruiken deel.

1.5 Wijzigingen en/of aanvullingen van het bepaalde bij deze overeenkomst zijn eerst en alleen dan geldig, indien opgenomen in een daartoe strekkende acte, ondertekend door of namens zowel de huurder als de verhuurder.


ARTIKEL II Bestemming en het gebruik van de ruimten

2.1 Het gehuurde mag uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van de eigen activiteiten van huurder, zoals beschreven in de aanhef en in art.1.1 van deze overeenkomst.
2.2 Het is huurder niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder een andere bestem­ming aan het gehuurde te geven dan omschreven in 2.1

2.3 Het is huurder niet toegestaan zonder overleg met de verhuurder het te gebruiken gedeelte geheel of gedeeltelijk aan derden in gebruik te geven.

2.4 De huurder mag de gedaante of de inrichting (waaronder begrepen de technische installaties) van het te gebruiken deel niet veranderen, en niets, wat dan ook, in, op, aan of rond het te gebruiken deel aanbrengen, behalve met voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder en op eventueel bij deze toestemming te stellen voorwaarden.

2.5 Aanwijzingen van een overheidsinstantie inzake het treffen van voorzieningen in of aan het gehuurde, voert de verhuurder voor eigen rekening uit, tenzij de voorzieningen moeten worden getroffen ten behoeve van door de huurder gedane investeringen. De verhuurder mag, onverminderd het voorgaande, de lasten daarvan met onmiddellijke ingang in de huurprijs verrekenen, op basis van de resterende huurtermijnen.

2.6 De huurder houdt brandkranen, brandslanghaspels en vluchtwegen vrij. Bij een calamiteit laat de huurder iedere aanwezige gebruik maken van de vluchtwegen, voorzover deze in het gehuurde zijn gelegen. De huurder mag bij een calamiteit gebruik maken van alle vluchtwegen in het schoolgebouw.

ARTIKEL III Gebruikersduur
3.1 De gebruikersduur van deze overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van x jaar, ingaande op xxx en lopende tot en met ……, behoudens het bepaalde in WPO art 108, lid 22.

3.2 Het gehuurde wordt uiterlijk …. gebruiksklaar opgeleverd aan de huurder.
3.3 Na het verstrijken van de in 3.1 genoemde periode wordt deze overeenkomst voortgezet voor een aansluitende periode van telkens 1 jaar.
3.4 Beëindiging van deze overeenkomst vindt plaats door opzegging tegen het einde van een huurperiode met inachtne­ming van een termijn van tenminste zes maanden, behoudens het bepaalde in WPO, art 108, lid 2 (zie noot 5). In dat geval kan van deze opzegtermijn worden afgeweken.
3.5 Indien het overleg bedoeld in art. 4. lid 3 niet leidt tot overeenstemming wordt de overeenkomst ontbonden met in achtneming van een opzegtermijn van zes maanden.
3.6 Opzegging dient schriftelijk te geschieden.

ARTIKEL IV Gebruikersvergoeding

4.1 De vastgestelde gebruikersvergoeding bij aanvang van de overeenkomst bedraagt ….. per jaar. De opbouw van deze vergoeding is opgenomen als bijlage 2 bij deze overeenkomst. Deze gebruikersvergoeding is inclusief de kosten voor bijkomende leveringen en diensten zoals genoemd in artikel V van deze overeenkomst.

4.2 De door de huurder aan de verhuurder verschuldigde gebruikersvergoeding dient per maand per factuur van verhuurder te worden voldaan door storting of overschrijving op een door de verhuurder aan te geven bank- of girorekening.

4.3 De huurder en verhuurder zijn niet BTW-plichtig en er zal derhalve geen heffing of verrekening van BTW tussen verhuurder en huurder plaatsvinden. Indien ten aanzien van BTW-verplichtingen van één van beide partijen verandering optreedt, kan dit leiden tot aanpassing van de gebruikersvergoeding.

4.4 De huurder kan met betrekking tot de betalingsverplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst geen beroep doen op korting, aftrek, of verrekening met een vordering die huurder of verhuurder heeft of meent te hebben, onverminderd het bepaalde in artikel 299 BW.

4.5 Jaarlijks per 1 januari wordt de huurprijs herzien overeenkomstig de wijziging van vergoeding voor Materiele instandhouding, zoals door de overheid op de meest recente tijdsbasis vastgesteld en gepubliceerd

4.6 Indien de gemeente aan verhuurder een bedrag in rekening brengt als huur voor het gebruik van leegstaande schoolruimtes, dan wordt dit bedrag door verhuurder aanvullend aan de in 4.1 genoemde vergoeding aan huurder in rekening gebracht.

ARTIKEL V Leveringen en diensten

De volgende leveringen en diensten die de huurder van de verhuurder afneemt vallen onder deze gebruikersovereenkomst:
5.1 Service abonnement, elektriciteitsverbruik, brandstofverbruik, waterverbruik, verbruiksmeting, bediening, storingen verhelpen, keuringskosten e.d. ten behoeve van:
centrale verwarmingsinstallatie(s)

warmwaterinstallatie(s)

hoofdstroominstallatie(s)

brandmeldinstallatie(s)

belinstallatie(s)

brandblusapparatuur (en de vullingen)

antenne-installatie(s)


5.2 Schoonhouden van de ruimten conform het schoonmaakprogramma van de verhuurder


5.3
De verhuurder levert voldoende sleutels voor de entree van de school en het gebruik van de kantoorruimten. Afspraken over uitgifte van sleutels worden vastgelegd in een aparte bijlage

5.5 De huurder krijgt van de verhuurder een alarmcode uitgereikt van de inbraakbeveiligingsinstallatie voor de toegang tot het gehuurde. Afspraken over toegangs- en beveiligingsprocedures worden vastgelegd in een aparte bijlage.

5.6 Kosten die veroorzaakt worden door vals alarm op het moment dat er sprake is van nalatigheid van de huurder zijn voor rekening van de huurder.
5.7 Onderhoud uitgevoerd en bekostigd door verhuurder

Tenzij het werkzaamheden betreft die moeten worden beschouwd als geringe en dagelijkse reparaties als bedoeld in artikel 7:217 Burgerlijk Wetboek3 dan wel werk­zaamheden aan zaken die niet door of vanwege verhuurder zijn aange­bracht, zijn voor rekening van de verhuurder: 1. dagelijks en groot onderhoud

 2. kleine herstelwerkzaamheden

 3. buitenschilderwerk

 4. onderhoud en reparaties van installaties5.8 Onderhoud voor rekening van huurder
Voor rekening van de huurder zijn voor zover van toepassing het volgende onderhoud, herstel en vernieuwingen:

 1. inwendig onderhoud niet zijnde onderhoud als bedoeld in artikel 5.7, alsmede het uitwendig onderhoud, in­dien en voor zover het werkzaamheden betreft die moeten worden beschouwd als gering en dagelijks on­derhoud in de zin van artikel 7:217 Burgerlijk Wetboek (zie noot 7), een en ander onver­minderd het hierna bepaalde;

 2. vernieuwing van lampen, van gebroken ruiten, glas­deuren en glaswanden;

 3. onderhoud, herstel en vernieuwing in gelijksoortige uitvoering van hang- en sluitwerk, kranen, schakelaars, stopcontacten, verlichting, zonwering, vloerbedekking, stoffering, ruiten;

 4. onderhoud, herstel en vernieuwing van zaken die niet door of vanwege verhuurder zijn aangebracht;

 5. onderhoud, herstel en vernieuwing, die noodzakelijk zijn door toedoen of nalaten van huurder, zijn personeel, van degenen voor wie hij aansprakelijk is en van degenen die hij tot het gehuurde heeft toegelaten;

 6. schilder , wit , saus  en behangwerk binnenshuis.


5.9 De huurder sluit zelf desgewenst een inboedelverzekering.

5.10 Voor het gebruik van materialen zoals keuken, kopieermachine, ict, telefoon, cratief materiaal, speellokaal etc. worden separate afspraken gemaakt en financieel weergegeven in het bijgaande excel-blad.

ARTIKEL VI Schade en aansprakelijkheid

6.1 De huurder neemt alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen ter voorkoming van schade aan het gehuurde. De huurder stelt de verhuurder onverwijld in kennis indien schade is ontstaan of dreigt te ontstaan aan het schoolgebouw.

6.2 De verhuurder is jegens de huurder niet aansprakelijk voor de gevolgen van zichtbare of onzichtbare gebreken en/of eigenschappen van het gebruiken deel en voor schade aan het te gebruiken deel of aan de huurders eigendommen, teweeg gebracht door derden (personeelsleden en patiënten van de huurder daaronder begrepen), door weersomstandigheden zoals storm, vorst, sneeuw- en regenval, door storingen bij de openbare nutsbedrijven, door overstromingen, door ontploffingen en overige van buiten komende invloeden.

6.3 De huurder is gehouden alle maatregelen te nemen ter voorkoming van schade aan derden en vrijwaart de verhuurder voor eventuele aanspraken uit hoofde van de in het vorig lid genoemde buiten de aansprakelijkheid van de verhuurder vallende zaken.

6.4 De huurder is tevens gehouden alle maatregelen te nemen ter voorkoming van schade aan het te gebruiken deel en is jegens de verhuurder aansprakelijk voor alle schade die aan en/of in het te gebruiken deel wordt toegebracht door derden, zoals zij die vanwege de huurder toegang tot het te gebruiken deel hebben.

6.5 De huurder sluit een verzekering tegen glasbreuk, diefstal en schade aan derden door toedoen van of onder verantwoordelijkheid van de huurder. De huurder verschaft de verhuurder op aanvraag een afschrift van de verzekeringspolissen.

6.6 In geval van belemmering of verhindering van de levering van water, gas, elektriciteit en eventuele andere energie is de verhuurder uitsluitend schadeplichtig indien er sprake is van verwijtbaar handelen of nalaten van verhuurder.

ARTIKEL VlI In gebreke zijn

7.1 Indien de huurder, na schriftelijke sommatie, nalatig blijft in de nakoming van enige verplichting welke tengevolge de Wet, de plaatselijke verordeningen, gebruiken en/of deze overeenkomst op haar rust, een schuldregeling treft, surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, heeft de verhuurder het recht om aan te zeggen dat hij de huurovereenkomst onmiddellijk of op een door de verhuurder te bepalen tijdstip tussentijds ontbindt, zonder dat daartoe enige verdere ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst vereist zal zijn en zonder dat de huurder tot enige schadevergoeding jegens de verhuurder kan worden gehouden, alles voor zover rechtens mogelijk.

7.2 Alle kosten, zowel in als buiten rechte, veroorzaakt aan de verhuurder door overtreding van een der bepalingen van deze overeenkomst, komen ten laste van de huurder tot het werkelijke beloop daarvan voor de verhuurder. Ingeval van wanbetaling der huurpenningen of andere door de huurder aan de verhuurder uit hoofde van deze overeenkomst verschuldigde bedragen, worden deze kosten gesteld op 15 % van het verschuldigde.ARTIKEL VIII Einde van het gebruik van het gehuurde

8.1 De huurder zal uiterlijk op de dag van het einde van de huurovereenkomst het in gebruik zijnde deel geheel ontruimd en in zindelijke staat en -gelet op de staat waarin het gehuurde zich bevond bij aanvang van de in gebruik name (volgens art. 1.2)- het gehuurde in genoemde staat achterlaten en de sleutels aan de verhuurder overdragen.

8.2 Alle goederen, welke na beëindiging van de huurovereenkomst in het gebruikte pand mochten blijken te zijn achtergebleven, zullen geacht worden door de huurder te zijn afgestaan aan de verhuurder, die over deze goederen als zijn eigendom zal kunnen beschikken zonder daarvoor enige vergoeding aan zijn de huurder behoeven te geven of haar daaromtrent enige verantwoording schuldig te zijn, onverminderd het recht van de huurder om deze goederen op kosten van de huurder te verwijderen.

8.3 In alle gevallen waarin deze overeenkomst of de wet niet voorziet, beslist de verhuurder.

Aldus opgemaakt en ondertekend in tweevoud


De verhuurder:
Naam

Plaats


Datum

De huurder:


Naam

Plaats


Datum

Bijlagen:

1 b.v. incidenteel gebruik van de gemeenschapsruimte, buitenspelmateriaal, personeelskamer, etc.

2De in gebruikgeving of verhuur (ingevolge het eerste lid) eindigt (a) indien burgemeester en wethouders gebruik maken van hun bevoegdheid op grond van artikel 107 zonder dat enige schadeplicht ontstaat, of (b) indien het in gebruik gegeven dan wel verhuurde deel nodig is voor gebruik door de eigen school.”

3 “De huurder is verplicht te zijnen koste de kleine herstellingen te verrichten, tenzij deze nodig zijn geworden door het tekortschieten van de verhuurder in de nakoming van zijn verplichting tot het verhelpen van gebreken.”Paraaf verhuurder: Paraaf verhuurder: Pag. vanDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina