Gebruikersreglement verhuur St. Christoforus-Lichtdraagsters BegripsbepalingenDovnload 13.06 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte13.06 Kb.


Gebruikersreglement verhuur

St. Christoforus-Lichtdraagsters1. Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:Stichting: De Stichting Sint Christoforus.

Beheer: De dagelijkse leiding van de accommodatie. Verhuurcoördinator regelt verhuur, is aanspreekpunt en eindverantwoordelijke. Beheerders dragen zorg voor onderhoud van het gebouw en opstallen. Zij houden toezicht op het onderhoud van de materialen.

Accommodatie: Blokhut aan de Monnikensteeg 4, met lokalen, sanitaire ruimte, (bij)keuken, opslagruimte/garage, hal, trappenhuis, opslagruimten, cv-ruimte, meterkast en omliggend omheind terrein.
Gebruikers: Iedereen die gebruik maakt van de accommodatie.

2. Bepalingen betreffende orde en veiligheid

2.1 Gebruikers dienen zich aan de in het maatschappelijke verkeer geldende gedragsregels te houden, zodat de orde en veiligheid wordt gewaarborgd.

2.2 CV-ruimte is niet toegankelijk voor gebruikers.

2.3 Het is gebruikers verboden onderstaande zaken binnen de accommodatie, te brengen en te gebruiken: voorwerpen/middelen die de gebruikers lichamelijk letsel kunnen toebrengen zoals wapens, injectienaalden (m.u.v. diabetici), drugs e.d.

2.4 Opslag van brandbare en vluchtige materialen is in het pand verboden.

2.5 Vluchtwegen dienen te allen tijde vrijgehouden te zijn.

2.6 Er mag niet op het dak gelopen worden.

2.7 (Brom)fietsen mogen niet in en/of tegen het gebouw geplaatst worden maar moeten op de daarvoor bestemde plek geplaatst worden.
3. Bepalingen betreffende de hygiëne

3.1 Roken binnen het gebouw is niet toegestaan, met uitzondering van de plaatsen waar dit nadrukkelijk is aangegeven. De gebruiker is aansprakelijk voor het handhaven van het verbod en dient overtreders direct aan te spreken. Bij herhaaldelijke overtreding van het verbod door een individu kan de toegang tot het gebouw worden ontzegd. Bij herhaaldelijke grove overtreding kan de verhuurder de huurovereenkomst ontbinden. De aan de verhuurder opgelegde boetes wegens overtreding van het rookverbod zullen direct worden doorberekend aan de huurder.

3.2 Alle ruimten (incl. het buitenterrein) en gebruikte materialen dienen na gebruik doch uiterlijk voor het verlaten van de accommodatie volledig schoongemaakt te zijn.

3.3 Prullenbakken dienen na gebruik doch uiterlijk voor het verlaten van de accommodatie geleegd te worden. Afval dient door de huurder zelf te worden afgevoerd. Zie ook art. 13 van de huurovereenkomst.

3.4 Gebruikte hand- en theedoeken dienen in de daarvoor bestemde wasmand gedeponeerd te worden.

4. Aankleding van de accommodatie

4.1 Voor extra decoratie bij feesten en dergelijke, dient gebruik gemaakt te worden van de daarvoor bestemde haken en ogen. Deze versieringen dienen brandwerend te zijn.

4.2 Het is niet toegestaan om zonder voorafgaand overleg met en toestemming van het Beheer in de ruimten of aan de buitenzijde van de blokhut in de muur te schroeven, spijkeren en dergelijke.
5. Bepalingen betreffende aansprakelijkheid

5.1 Het gebruik maken van de accommodatie geschiedt geheel op eigen risico.

5.2 Het Beheer/de Stichting aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ontvreemding of vermissing van eigendommen.

5.3 Het Beheer/de Stichting aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan personen en/of zaken, die zijn ontstaan door het niet zorgvuldig gebruik van voorzieningen, dan wel door handelen of nalaten van derden.

5.4 Bij diefstal en/of vernieling van zaken die onderdeel uitmaken van de accommodatie, wordt in alle gevallen aangifte gedaan bij de politie en wordt de misbruiker aansprakelijk gesteld voor alle kosten die hieruit voortvloeien.

5.5 Bij onbeheerd achterlaten van het gebouw dienen alle buitendeuren, ramen en het hek afgesloten te worden. Verlichting, elektrische apparatuur en het fornuis dient uitgeschakeld te worden.

5.6 Bij (herhaaldelijk) niet naleven van de in dit reglement en in de huurovereenkomst genoemde bepalingen kunnen gebruikers, door of Namens het beheer/de Stichting, de toegang tot de accommodatie worden ontzegd, of kunnen gebruikers uit de accommodatie worden verwijderd.
6. Beschikbaarheid van de accommodatie

6.1 Alle lokalen die in de huurovereenkomst zijn opgenomen, zijn beschikbaar voor de gebruiker.

6.2 Tijdens verhuur van de accommodatie mag deze door eigen (kader)leden alleen betreden worden door of met Beheer, in overleg met de huurder.
7. Onvoorziene gevallen.

7.1 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, wordt beslist door het Beheer/de Stichting.

7.2 In bijzondere gevallen is het Beheer/de Stichting bevoegd af te wijken van het reglement en tijdelijke maatregelen vast te stellen.


Gebruikersreglement scoutinggroep St. Christoforus-Lichtdraagsters

Verhuur; 22-7-2016


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina