GebruiksaanwijzingDovnload 83.7 Kb.
Datum26.08.2016
Grootte83.7 Kb.
ANATOMIE NOMENCLATUURLIJST MODULE 7: HANTEREN 2

Gebruiksaanwijzing nomenclatuurlijsten anatomie
Deze lijst geeft een overzicht van:

A. De leerstof bij module 7, Hanteren 2  1. De zogenaamde ‘basiskennis’ anatomie.

  2. De structuren die ‘inkom’-vragen kunnen zijn voor het vivo-tentamen van module 8

Ad. A


Alle termen in deze lijst behoren tot de leerstof voor module 3, Hanteren 1 en module 7 Hanteren 2, met uitzondering van de cursief gedrukte termen.
Ad B.

Behalve als leerstoflijst voor deze module dient deze lijst ook als overzicht voor de zogenaamde ‘basiskennis’ anatomie. Een aantal onderdelen van deze en volgende leerstoflijsten worden als basiskennis anatomie gezien. Dit betekent dat deze termen/onderdelen vanaf deze module op elk tentamen bevraagd kunnen worden.

Hiertoe zijn cijfers voor bepaalde termen geplaatst. Dit cijfer betekent dat deze ‘structuur’ op elk tentamen met ingang van de module die aangeduid is met dit cijfer bevraagd kan worden.

Dus het cijfer 4 voor de scapula betekent dat met ingang van module 4 op elk tentamen deze structuur/term bevraagd kan worden.


Behalve de met cijfers aangeduide termen behoren ook de bewegingen in gewrichten en de functionele benamingen van spiergroepen tot de zogenaamde ‘basiskennis’ anatomie.

Voor de spieren geldt dat de naam, de ligging van de spieren t.o.v. de overspannen gewrichten en de daaruit af te leiden belangrijkste effecten als basiskennis wordt gezien.


Ad C.

Een (v) achter een term betekent dat deze structuur ook gekend moet worden voor de ‘inkom’-vragen van het vivo-tentamen van module 8
4 scapula

facies costalis

fossa subscapularisfacies dorsalis

4 spina scapulae (v)

fossa supraspinata (v)

fossa infraspinata (v)

4 acromion

facies articularis

4 angulus acromialis (v)

4 margo medialis (v)

4 margo lateralis (v)

4 margo superior (v)incisura scapulae

4 angulus inferior (v)

angulus superior

angulus lateralis

4 cavitas glenoidalis

tuberculum infraglenoidale (v)

tuberculum supraglenoidale (v)

4 processus coracoideus (v)


4 scapula articuleert met de clavicula, cavitas glenoidalis met de humerus
4 clavicula

extremitas sternalis

facies articularis

extremitas acromialis

facies articularis
4 articuleert met het sternum en het acromion
4 humerus

4 caput humeri (v)

collum anatomicum

collum chirurgicum

4 tuberculum majus (v)

4 tuberculum minus (v)

8 sulcus intertubercularis

crista tuberculi majoris

crista tuberculi minoris

8 tuberositas deltoidea

4 corpus humeri

facies anteriorfacies posterior

8 margo medialis

8 margo lateralis

condylus humeri

4 capitulum humeri

4 trochlea humerifossa olecrani

fossa coronoidea

fossa radialis

4 epicondylus medialis (v)

4 epicondylus lateralis (v)
4 articuleert met de scapula, de radius en de ulna

4 ulna

4 olecranon (v)

processus coronoideus

tuberositas ulnae

incisura trochlearis

incisura radialis

corpus ulnae

crista m. supinatoris

margo anterior

margo interosseus

8 margo posterior

facies anterior

facies medialis

facies posterior

8 caput ulnae (v)

circumferentia articularis

4 processus styloideus (v)


4 articuleert met de humerus en de radius
4 radius

4 caput radii (v)

fovea articularis

circumferentia articularis

collum

corpus


tuberositas radii

margo anterior

margo interosseus

margo posterior

facies anterior

facies lateralis

facies posterior

4 tuberculum dorsale (v)  1. processus styloideus (v)

incisura ulnaris

facies articularis carpea


4 articuleert met de humerus , de ulna, het os scaphoideum en het os lunatum

4 carpus

4 ossa carpi

proximale rij

8 os scaphoideum (v)

tuberculum

8 os lunatum (v)

8 os triquetrum (v)

8 os pisiforme (v)

distale rij

8 os trapezium (v)

tuberculum

8 os trapezoideum (v)

8 os capitatum (v)

8 os hamatum (v)

hamulus (v)

8 sulcus carpi

8 canalis carpi


4 metacarpus

8 ossa metacarpalia I-V

8 basis

8 corpus


8 caput

os metacarpale III

8 processus styloideus (v)
4 digiti

4 phalanx proximalis

basis

corpus


caput

4 phalanx media

idem

4 phalanx distalisidem

tuberositas (i.p.v. caput)


ossa sesamoidea

GEWRICHTEN

ARTICULATIONES CINGULI MEMBRI SUPERIORIS


lig. coracoacromiale
4 art. acromioclavicularis

lig. acromioclaviculare

lig. coracoclaviculare

lig. conoideum

lig. trapezoideum
4 art. sternoclavicularis

8 discus articularis

capsula articularis

lig. sternoclaviculare anterius

lig. sternoclaviculare posterius

lig. costoclaviculare

lig. interclaviculare
4 Bewegingen scapula/clavicula:

elevatie


detractie/depressie

protractie

re(tro)tractie

laterorotatie

mediorotatie
ARTICULATIONES MEMBRI SUPERIORIS LIBRI
4 art. humeri

8 labium glenoidale

ligg. glenohumeralia

lig. coracohumerale


4 Bewegingen:

anteflexie

retroflexie

abductie


adductie

exorotatie

endorotatie

4 art. cubiti


4 art. humero-ulnaris

4 art. radio-ulnaris proximalis

4 art. humeroradialis

lig. annulare radii

lig. collaterale mediale (ulnare) en laterale (radiale)


  1. Bewegingen:

flexie

extensie


supinatie

pronatie
membrana interossea antebrachiichorda obliqua

4 art. radio-ulnaris distalis

8 discus articularis (is tevens discus van art. radiocarpea)
4 Bewegingen:

supinatie (zie art. cubiti)

pronatie (zie art. cubiti)
4 art. radiocarpea

4 artt. intercarpeae

4 art. mediocarpea

lig. radiocarpeum dorsale

lig. radiocarpeum palmare

lig. ulnocarpeum palmare

lig. carpi radiatum

lig. collaterale carpi ulnare

lig. collaterale carpi radiale

ligg. intercarpea dorsalia

ligg. intercarpea palmaria

ligg. intercarpea interossea
4 Bewegingen:

dorsaal flexie

palmair flexie

ulnair abductie

radiaal abductie
4 art. ossis pisiformis

lig. pisohamatum

lig. pisometacarpeum
4 artt. carpometacarpeae

ligg. carpometacarpea dorsalia

ligg. carpometacarpea palmaria

art. carpometacarpea pollicus


4 artt. intermetacarpeae

ligg. metacarpea dorsalia

ligg. metacarpea palmaria

ligg. metacarpea interossea

spatia interossea metacarpi
4 artt. metacarpophalangeae

ligg. collateralia

lig. metacarpeum transversum profundum

ligg. palmaria
4 artt. interphalangeae

ligg. collateralia

ligg. palmaria

Spieren bovenste extremiteit
Voor het leren van alle spieren geldt dat de namen, de onderlinge ligging, en de globale origo’s en inserties tot de basiskennis behoren. De uitgebreide origo’s en inserties van de spieren van de bovenste extremiteit behoren tot de leerstof voor deze module. Deze zijn terug te vinden in het boek anatomie in vivo van het bewegingsapparaat, dit betreft de onderstaande spieren waarbij geen origo en insertie vermeld is. De nummers 26 t/m 35 zijn nieuwe spieren t.o.v. module 3
1. m. trapezius

2. m. rhomboideus

3. m. levator scapulae*

4. m. serratus anterior*

5. m. pectoralis minor

6. m. sternocleidomastoideus*7. m. subclavius

8. m. supraspinatus

9. m. infraspinatus

10. m. teres minor

11. m. subscapularis

12. m. teres major

13. m. deltoideus

14. m. coracobrachialis

15. m. pectoralis major

16. m. latissimus dorsi

17. m. biceps brachii

18. m. brachialis

19. m. triceps brachii
20. m. anconeus

O: epicondylus lateralis humeri

I: ulna

effect: extensie


21. m. pronator teres

22. m. flexor carpi radialis

23. m. palmaris longus

24. m. flexor carpi ulnaris

25. m. flexor digitorum superficialis

26. m. flexor pollicis longus

27. m. flexor digitorum profundus

28. m. pronator quadratus

29. m. brachioradialis

30. m. extensor carpi radialis longus

31. m. extensor carpi radialis brevis

32. m. extensor digitorum

33. m. extensor digiti minimi

34. m. extensor carpi ulnaris


35. m. supinator

O: ulna


I: radius

effect: supinatie

36. m. abductor pollicis longus

37. m. extensor pollicis brevis

38. m. extensor pollicis longus

39. m. extensor indicis


hand

radiaal, duimmuis

40. m. adductor pollicis

O: basis os metacarpale II en III, os capitatum

I: ulnair sesambeen aan basis duim

effect: adductie in carpometacarpaal gewricht
41. m. opponens pollicis

O: os trapezium

I: os metacarpale I

effect: oppositie in carpometacarpaal gewricht


42. m. flexor pollicis brevis

O: os trapezium, os trapezoideum, capitatum en basis os metacarpale II

I: radiaal sesambeen duim

effect: flexie in metacarpophalangeaal gewricht


43. m. abductor pollicis brevis

O: os scaphoideum

I: radiaal sesambeen duim

effect: abductie in carpometacarpaal gewricht


ulnair, pinkmuis

44. m. opponens digiti minimi

O: hamulus ossis hamati

I: os metacarpale V

effect: oppositie in carpometacarpaal gewricht
45. m. flexor digiti minimi brevis

O: hamulus ossis hamati

I: proximale phalanx V

effect: flexie in metacarpophalangeaal gewricht


46. m. abductor digiti minimi

O: os pisiforme

I: basis phalanx proximalis V

effect: abductie in metacarpophalangeaal gewricht


47. m. palmaris brevis

O: aponeurosis palmaris

I: huid pinkmuis


effect: huidspier

middenhand

48. mm. lumbricales

O: pezen m. flexor digitorum profundus

I: dorsale aponeurosen II t/m V

effect: flexie metacarpophalangeale gewrichten + extensie in interphalangeale gewrichten
49. mm. interossei palmares

O: os metacarpale II, IV en V

I: dorsale aponeurosen II, IV en V

effect: adductie vingers, flexie metacarpophalangeale gewrichten + extensie in interphalangeale gewrichten


50. mm. interossei dorsales

O: tweekoppig van de ossa metacarpalia

I: dorsaalaponeurosen II t/m IV

effect: abductie vingers, flexie metacarpophalangeale gewrichten + extensie in interphalangeale gewrichten


* = worden behandeld in module 8

8 septum intermusculare brachii mediale

septum intermusculare brachii laterale

fascia brachii

fascia antebrachii
8 retinaculum extensorum

8 retinaculum flexorum

dorsaalaponeurose

Innervatie: globale ligging + bouw plexus brachialis
8 plexus brachialis

truncus superior

truncus medius

truncus inferior

divisiones ventrales en dorsales
pars supraclavicularis

n. dorsalis scapulae

n. thoracicus longus

n. subclavius

n. suprascapularis

pars infraclavicularis

fasciculus lateralis

8 n. musculocutaneusn. cutaneus antebrachii lateralis

fasciculus medialis

nn. pectorales mediales en laterales

n. cutaneus brachii medialisn. cutaneus antebrachii medialis

8 n. ulnaris

radix medialis en radix lateralis

8 n. medianus

fasciculus posterior

n. thoracodorsalis

n. subscapularis

n. axillaris

8 n. radialis
8 + welke spieren/spiergroepen door welke zenuwen geïnnerveerd

Vascularisatie: globale ligging

aorta


truncus brachiocephalicus

a. subclavia dextra

a. carotis communis dextra

a. carotis communis sinistra

a. subclavia sinistra
8 a. subclavia

a. axillaris

8 a. brachialis

a. profunda brachii

8 a. radialis

a. princeps pollicis

arcus palmaris profundus

8 a. ulnaris

arcus palmaris superficialis

v. mediana cubiti

v. basilica

v. cephalica


v. axillaris

v. subclaviav. brachiocephalica dextra en sinistra

v. cava superiorDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina