Gecoro orchideeënlaan 17 1820 SteenokkerzeelDovnload 12.43 Kb.
Datum24.08.2016
Grootte12.43 Kb.

GECORO

Orchideeënlaan 17 - 1820 Steenokkerzeel

Verslag vergadering donderdag 17 januari 2008
Aanwezig:

Leden en/of plaatsvervangers: F. Baeke, J. Bertens, M. Collette, M. Cortois (voorzitter), R. Cresens, W. Oorlynck, L. Van Den Driessche, L. Van Mierlo, E. Vercammen, P. Weckuysen

Secretaris: S. Luytens

Fractieleden: K. Servranckx  1. welkom

De voorzitter heet iedereen welkom en overloopt de agenda. De GECORO wordt gevraagd om aan het college een advies uit te brengen over de bouw van een nieuw Transitcentrum naast het bestaande Transitcentrum 127bis. Dhr. Jan De Schuyteneer van Architectbureau Bontinck is aanwezig om toelichting te geven bij het ontwerp en op mogelijke vragen te antwoorden.

  1. GOEDKEURING VERSLAG

Het verslag van de vergadering van 20 december 2007 wordt goedgekeurd. Het advies van de GECORO over de Afbakening van de natuurlijke structuur Regio Zenne-Dijle-Pajottenland wordt rondgedeeld.

  1. BOUWAANVRAAG BRUSSELS AIRPORT COMPANY VOOR HET BOUWEN VAN EEN TRANSITCENTRUM

Beschrijving:

De aanvraag heeft als voorwerp het bouwen van een nieuw transitcentrum naast het huidige centrum nr. 127bis en dit ter vervanging van de 2 bestaande centra op het luchthavendomein (grondgebied Melsbroek), daar de levensomstandigheden er niet meer voldoen. Door een directe toegang tot het luchthavendomein via een sasweg over de losweg zal er geen vervoer van asielzoekers zijn over de openbare weg van Steenokkerzeel.

Het betreft een gebouw in ronde vorm dat deels in de grond gebouwd wordt om minder dominant te zijn in het landschap en te voldoen aan de hoogte-eisen van Belgocontol. Er is plaats voor 90 bewoners, verdeeld over kamers van 2 en 4 personen. Ten oosten van het gebouw, op de eigen terreinen, wordt een terreinwijziging aangevraagd met de uitgegraven grond. Deze voorziet aan de perceelsgrenzen een overgang van 30%.

Op het ronde gebouw wordt een groendak voorzien in lage beplanting.

Rond het gebouw wordt een 2m hoge afsluiting en 2m diepe verzonken perimeter voorzien.


Planologische beoordeling:

Het voorstel ligt volgens het gewestplan Asse-Vilvoorde in zone voor gemeenschapvoorzieningen. Volgens het GRS ligt het terrein in het landbouwgebied Kwade Plas-Wilgen (cf. van kaart 33; gewenste ruimtelijke structuur). In het richtinggevend deel selecteert de gemeente oa dit landbouwgebied als prioritair voor te behouden voor de professionele landbouw en wenst ze de open ruimte te versterken.


Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening:

Het project is planologisch in overeenstemming met het voorschrift van het gewestplan maar doet afbreuk aan het hogergenoemde openruimte karakter ( uitgestrekt landbouwgebied met open uitzicht ), dat in het GRS beschreven staat als belangrijk en te behouden. Vanuit dit laatste oogpunt beoordeelt de GECORO de aansnijding negatief en vreest de verdere aantasting van dit gebied. Zo zou men in geen geval akkoord gaan met de inplanting van nog een bijkomend asielcentrum in het gebied. Er wordt verwezen naar berichten in de media over een nieuw centrum aangepast aan gezinnen met kinderen.


De terreinwijziging ten oosten van het gebouw dient een geleidelijke overgang te hebben ten aanzien van de aanliggende percelen om alzo minder verstorend te zijn in het landschap.

Eveneens dient te worden nagegaan of beplantingen op het terrein niet mogelijk zijn om de visuele aanblik van het bouwwerk in het open landschap minder monolithisch te maken. Deze moeten conform de voorschriften van Belgocontrol zijn.

De binnenkoer zal gezien de volledige ombouwing zwaar verlicht worden en alzo mogelijk lichtpolutie veroorzaken. De GECORO vraagt dan ook uitdrukkelijk om de buitenperimeters niet overmatig te belichten om de impact op het landschap te beperken.

Naar aanleiding van de aanvraag is tevens gebleken dat zich op het luchthaventerrein een aantal niet – afgeschafte voetwegen bevinden. De procedure voor afschaffing van deze voetwegen dient te worden ingezet. De burgemeester pleit tevens voor de omlegging van de Kortenbergse Steenweg ter ontlasting van de kern van Humelgem.

De lasten voor de gemeente Steenokkerzeel zullen aanzienlijk verzwaren ten op zichte van de huidige situatie door een extra asielcentrum op het grondgebied. De GECORO adviseert het college uitdrukkelijk te vragen naar maatregelen ter voorkoming van schade aan aanlandende landbouwgronden en maatregelen om betogers op afstand van deze gronden te houden.

De GECORO staat nog steeds achter de voorwaarden uit de weigering van de vorige aanvraag.


De GECORO geeft bijgaand advies ( in bijlage)


Sandrien Luytens


Secretaris Gecoro


RO / ST

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina