Geen summiere aangifte bij binnenkomst moet worden inge­diend voor de volgende goederenDovnload 274.82 Kb.
Pagina1/5
Datum19.08.2016
Grootte274.82 Kb.
  1   2   3   4   5
9

Geen summiere aangifte bij binnenkomst moet worden inge­diend voor de volgende goederen :


  elektrische energie;
  goederen die door middel van pijpleidingen worden ver­voerd;
  brieven, briefkaarten en drukwerk, ook indien op elektro­nische dragers;
  goederen die overeenkomstig de voorschriften van het Wereldpostverdrag worden vervoerd;
  goederen waarvoor een douaneaangifte door enige andere handeling is toegestaan overeenkomstig de artikelen 230, 232 en 233 van het CTW, met uitzondering van roerende goederen en voor­werpen als omschreven in artikel 2, lid 1, onder d), van Verorde­ning (EG) nr. 1186/2009 van de Raad (Verordening inzake vrijstel­lingen), laadborden, containers en middelen voor het vervoer over de weg, per spoor, door de lucht, over zee en de binnenwateren die op grond van een vervoersovereenkomst worden vervoerd;
  goederen die deel uitmaken van de persoonlijke bagage van reizigers;
  goederen waarvoor een mondelinge douaneaangifte is toege­staan overeenkomstig de artikelen 225, 227 en 229, lid 1 van het CTW, met uitzondering van roerende goederen en voorwerpen als omschreven in artikel 2, lid 1, onder d), van Verordening (EG) nr. 1186/2009 van de Raad, laadborden, containers en middelen voor vervoer over de weg, per spoor, door de lucht, over zee en de binnen­wateren die op grond van een vervoersovereenkomst worden ver­voerd;
  door carnets ATA en CPD gedekte goederen;
  goederen die worden vervoerd onder geleide van het formu­lier 302;
  goederen vervoerd aan boord van vaartuigen die een lijn­dienst onderhouden overeenkomstig artikel 313 ter van het CTW en goederen aan boord van vaartuigen of luchtvaartuigen die tussen havens of luchthavens van de Gemeenschap worden vervoerd zonder een haven of een luchthaven buiten de Gemeenschap aan te doen;
Suppl. 4

10

  goederen die voor diplomatieke vrijstelling, consulaire vrij­stelling en vrijstelling aan internationale organisaties en sommige leden daarvan in aanmerking komen;


  wapens en militaire uitrusting die door de autoriteiten die met de militaire verdediging van een lidstaat zijn belast in het douanegebied van de Gemeenschap worden gebracht, in het kader van een militair transport of een uitsluitend voor de militaire auto­riteiten bestemd vervoer;
  de volgende goederen die het douanegebied van de Ge­meenschap rechtstreeks worden binnenkomen vanaf boor- of pro­ductieplatformen of windturbines die door een in het douanegebied van de Gemeenschap gevestigde persoon worden geëxploiteerd :
i) goederen die bij de bouw, het herstel, het onderhoud of de verbouwing van deze platforms of windturbines daarvan een deel zijn gaan uitmaken;
ii) goederen die voor de uitrusting van deze platforms of windturbines zijn gebruikt;
iii) andere voorzieningen die op deze platforms of windturbines worden gebruikt of verbruikt, en
iv) ongevaarlijke afvalproducten van deze platforms of windturbines;
  zendingen waarvan de intrinsieke waarde niet meer dan 22 euro bedraagt, mits de douaneautoriteiten ermee instemmen dat met goedkeuring van de marktdeelnemer, een risicoanalyse wordt verricht aan de hand van de informatie die aanwezig is in of wordt geleverd door het door de marktdeelnemer gebruikte systeem;
  goederen die worden gebracht vanuit gebieden binnen het douanegebied van de Gemeenschap waar Richtlijn 2006/112/EG van de Raad (BTW richtlijn) of Richtlijn 2008/118/EG van de Raad (accijnsrichtlijn) niet van toepassing zijn en goederen die het douanegebied van de Gemeenschap binnenkomen vanuit Helgoland, de Republiek San Marino en Vaticaanstad.
De personen die de summiere aangifte bij binnenkomst moe­ten indienen zijn :
a) de persoon die de goederen binnen het douanegebied van de Europese Unie binnenbrengt, of

Suppl. 4


10/6

De persoon die de elektronische summiere aangifte voor de goederencomptabiliteit moet indienen is diegene die de goederen onder het stelsel van de tijdelijke opslag plaatst (bijvoorbeeld de goe­derenbehandelaar) of zijn vertegenwoordiger.
27/3. De elektronische summiere aangifte voor de goederen­comptabiliteit moet uiterlijk de eerste werkdag volgend op die van de lossing van de goederen op de daartoe door de douane aangewezen emplacementen worden ingezonden.
27/4. De elektronische summiere aangifte voor de goederen­comptabiliteit mag ook vooraf, voor de lossing van de goederen, worden ingezonden, maar in dit geval moet de aanbieding van de goederen plaatsvinden binnen de 5 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum van het inzenden van die summiere aangifte. Indien dit niet het geval is moet een nieuwe elektronische summiere aangifte voor de goederencomptabiliteit worden ingezonden.
27/5. De lossing en dus de aanbieding van de vooraf voor tijdelijke opslag aangegeven goederen moet met een elektronisch be­richt, eventueel met gebruik van de webapplicatie aan het Enig kantoor worden medegedeeld. De aanbieding van de goederen kan door andere betrokkenen dan de aangever voor tijdelijke opslag of zijn vertegenwoordiger worden ingestuurd : de vervoerder, de goede­renbehandelaar, en zelfs nog door de douane.

Aanzuivering van de summiere aangifte de elektronische goede­rencomptabiliteit

27/6. De summiere aangifte de elektronische goederencomp­tabiliteit wordt in regel automatisch aangezuiverd naarmate de goe­deren onder het stelsel van de tijdelijke opslag voor een toegelaten douanebestemming worden aangegeven.


Suppl. 2

10/7


3. Summiere aangifte bij uitgang

27/7. Goederen die het douanegebied van de Europese Unie worden uitgevoerd en niet reeds het voorwerp uitmaken van een elektronische uitvoeraangifte bevattende de in bijlage 5 vereiste ge­gevens, moeten verplichtend vanaf 1 januari 2011 met een summiere aangifte binnen de daartoe voorziene termijnen op het kantoor van uitgang worden aangegeven. De aangifte moet elektronisch gebeuren met gebruikmaking van PLDA. In de periode tot 1 januari 2011 mogen, voor zover de applicatie ter beschikking staat (1), de sum­miere aangiften ook al elektronisch worden ingestuurd zonder dat daartoe een verplichting bestaat.


Geen summiere aangifte bij uitgang moet worden ingediend voor de volgende goederen :
  elektrische energie;
  goederen die door middel van pijpleidingen worden ver­voerd;
  brieven, briefkaarten en drukwerk, ook indien op elektro­nische dragers;
  goederen die overeenkomstig de voorschriften van het Wereldpostverdrag worden vervoerd;
  goederen waarvoor een douaneaangifte door enige andere handeling is toegestaan overeenkomstig de artikelen 231, 232, lid 2, en 233, met uitzondering van roerende goederen en voorwerpen als omschreven in artikel 2, lid 1, onder d), van Verordening (EG) nr. 1186/2009 van de Raad, laadborden, containers en middelen voor vervoer over de weg, per spoor, door de lucht, over zee en de binnenwateren die op grond van een vervoersovereenkomst worden vervoerd;

_____________________________

(1) Voor de applicaties in test of in productie dient de be­trokken website van de Administratie der douane en accijnzen te worden geraadpleegd.

Suppl. 4

10/8


  goederen die deel uitmaken van de persoonlijke bagage van reizigers;
  goederen waarvoor een mondelinge douaneaangifte is toege­staan overeenkomstig de artikelen 226, 227 en 239, lid 2, met uitzondering van roerende goederen en voorwerpen als omschreven in artikel 2, lid 1, onder d), van Verordening (EG) nr. 1186/2009 van de Raad, laadborden, containers en middelen voor vervoer over de weg, per spoor, door de lucht, over zee en de binnenwateren die op grond van een vervoersovereenkomst worden vervoerd;
  door carnets ATA en CPD gedekte goederen;
  goederen die worden vervoerd onder geleide van het formu­lier 302;
  goederen vervoerd aan boord van vaartuigen die een lijn­dienst onderhouden overeenkomstig artikel 313 ter van het CTW en goederen aan boord van vaartuigen of luchtvaartuigen die tussen havens of luchthavens van de Gemeenschap worden vervoerd zonder een haven of een luchthaven buiten de Gemeenschap aan te doen;
  wapens en militaire uitrusting die door de autoriteiten die met de militaire verdediging van een lidstaat zijn belast buiten het douanegebied van de Gemeenschap worden gebracht, in het kader van een militair transport of een uitsluitend voor de militaire auto­riteiten bestemd vervoer;
  de volgende goederen die het douanegebied van de Gemeen­schap verlaten en rechtstreeks naar boor- of productieplatforms of windturbines worden gebracht die door een in het douanegebied van de Gemeenschap gevestigde persoon worden geëxploiteerd :
° goederen die zijn bestemd voor de bouw, het herstel, het onderhoud of de verbouwing van deze platforms of windturbines;
° goederen die voor de uitrusting van deze platforms of windturbines worden gebruikt;
Suppl. 4

10/9


° voorzieningen die op deze platforms of windturbines worden gebruikt of verbruikt;
  zendingen waarvan de intrensieke waarde niet meer dan 22 euro bedraagt, mits de douaneautoriteiten ermee instemmen dat met goedkeuring van de marktdeelnemer, een risicoanalyse wordt verricht aan de hand van de informatie die aanwezig is in of wordt geleverd door het door de marktdeelnemer gebruikte systeem;
  goederen die voor diplomatieke vrijstelling, consulaire vrij­stelling en vrijstelling aan internationale organisaties en sommige leden daarvan in aanmerking komen;
  goederen die worden geleverd om als onderdeel of toebe­horen in schepen of luchtvaartuigen te worden gemonteerd, motor­brandstof, smeermiddelen en gas noodzakelijk voor de werking van de schepen of luchtvaartuigen, levensmiddelen en andere artikelen bestemd om aan boord te worden verbruikt of verkocht;
  goederen die bestemd zijn voor gebieden in het douane­gebied van de Gemeenschap waar Richtlijn 2006/112/EG van de Raad of Richtlijn 2008/118/EG van de Raad niet van toepassing is, goederen die vanuit deze gebieden verzonden worden naar andere bestemmingen in het douanegebied van de Gemeenschap en goede­ren die verzonden worden vanuit het douanegebied van de Gemeen­schap naar Helgoland, de Republiek San Marino en Vaticaanstad;
  wanneer goederen in een haven of luchthaven in het douane­gebied van de Gemeenschap worden geladen om in een andere haven of luchthaven van de Gemeenschap te worden gelost, mits het douanekantoor van uitgang op verzoek bewijsmateriaal wordt voor­gelegd, in de vorm van een handels-, haven- of vervoermanifest of een ladinglijst, betreffende de voorgenomen plaats van lossing. Hetzelfde is van toepassing wanneer het schip of luchtvaartuig dat de goederen vervoert een haven of luchthaven aandoet buiten het douanegebied van de Gemeenschap en deze goederen gedurende het verblijf in de haven of luchthaven buiten het douanegebied van de Gemeenschap aan boord van het schip of luchtvaartuig blijven;
Suppl. 4

10/10


  wanneer de goederen, in een haven of luchthaven, niet gelost worden uit het vervoermiddel waarmee ze het douanegebied van de Gemeenschap zijn binnengekomen en waarmee ze dat gebied zullen verlaten;
  wanneer de goederen in een vorige haven of luchthaven in het douanegebied van de Gemeenschap werden geladen en in het vervoermiddel blijven waarmee ze het douanegebied van de Ge­meenschap zullen verlaten;
  wanneer goederen in tijdelijke opslag of in een vrije zone van controletype I van het vervoermiddel waarmee zij de tijdelijke-opslagfaciliteit of de vrije zone zijn binnengekomen onder toezicht van hetzelfde douanekantoor worden overgeladen in een schip, luchtvaartuig of trein waarmee zij vanuit die tijdelijke-opslagfaci­liteit of vrije zone het douanegebied van de Gemeenschap zullen verlaten, mits
i) de goederen worden overgeladen binnen 14 kalenderdagen na de aanbrenging voor tijdelijke opslag of in een vrije zone van controletype I; in buitengewone omstandigheden kan de douane de termijn verlengen rekening houdend met die omstandigheden;
ii) informatie over de goederen ter beschikking van de douaneautoriteiten staat, en
iii) de bestemming en de geadresseerde van de goederen niet zijn gewijzigd, voor zover bekend bij de vervoerder;
  wanneer het douanekantoor van uitgang bewijsmateriaal ter beschikking wordt gesteld waaruit blijkt dat de goederen die het douanegebied van de Gemeenschap zullen verlaten reeds gedekt zijn door een douaneaangifte die de gegevens van de summiere aangifte bij uitgang bevat, hetzij aan de hand van het gegevensverwerkings­systeem van de houder van de tijdelijke opslag, de vervoerder of de exploitant van de haven/luchthaven hetzij aan de hand van een ander commercieel gegevensverwerkingssysteem, mits dit door de douane is goedgekeurd.

Suppl. 4


10/11

De personen die de summiere aangifte bij uitvoer moeten indienen zijn :


a) de persoon die de goederen buiten het douanegebied van de Europese Unie brengt of die de aansprakelijkheid aanvaardt voor het vervoer van de goederen uit het douanegebied van de Gemeenschap, of
b) elke persoon die in staat is de goederen bij de bevoegde douaneautoriteiten aan te brengen of te doen aanbrengen, of
c) een vertegenwoordiger van de onder a) of b) bedoelde personen.
27/8. De summiere aangifte moet verplichtend voor het tijd­stip van het uitgaan van de zending geschieden en bovendien vanaf de voormelde datum van 1 januari 2011 moet, naargelang van de vervoerswijze, de aangifte voor het verstrijken van de termijn voor summiere aangifte bij uitgang worden ingezonden.
De termijnen voor inzenden van de summiere aangifte bij uitgang zijn de volgende :
Bij vervoer over zee
a) voor in containers vervoerde goederen, behalve indien c) of d) hierna van toepassing is, ten minste 24 uur voor het laden in het vaartuig waarmee zij het douanegebied van de Gemeenschap zullen verlaten;
b) voor bulk/stukgoederen, behalve indien c) of d) hierna van toepassing is, ten minste vier uur voor het vertrek uit de haven in het douanegebied van de Gemeenschap;
c) bij vervoer tussen het douanegebied van de Gemeenschap en Groenland, de Faeröer, Ceuta, Melilla, Noorwegen, Ijsland of de havens aan de Oostzee, de Noordzee, de Zwarte Zee, de Middel­landse Zee of alle havens in Marokko, met uitzondering van de Franse overzeese departementen, de Azoren, Madeira en de Cana­rische Eilanden; ten minste twee uur voor vertrek uit de haven van de Gemeenschap;
Suppl. 2

10/12


d) voor ander dan in c) bedoeld vervoer tussen de Franse overzeese departementen, de Azoren, Madeira of de Canarische Eilanden, wanneer de reisduur minder dan 24 uur is, en een gebied buiten het douanegebied van de Gemeenschap ten minste twee uur voor het vertrek uit de haven in het douanegebied van de Europese Unie.
Bij vervoer door de lucht
Bij vervoer door de lucht ten minste 30 minuten voor vertrek vanuit de luchthaven in het douanegebied van de Gemeenschap.
Bij vervoer per spoor, over de binnenwateren of over de weg
Voor vervoer per spoor of over de binnenwateren ten minste twee uur voor het vertrek bij het douanekantoor van uitgang.
Bij vervoer over de weg ten minste één uur voor vertrek bij het douanekantoor van uitgang.
In het geval van intermodaal vervoer, waarin goederen van het ene op het andere vervoermiddel worden overgeladen om uit het douanegebied van de Gemeenschap te worden vervoerd, stemt de termijn voor het indienen van de aangifte overeen met de termijn voor het vervoermiddel dat het douanegebied van de Gemeenschap verlaat.
In het geval van gecombineerd vervoer, waarin het actieve grensoverschrijdende vervoermiddel slechts een ander actief ver­voermiddel vervoert, stemt de termijn voor het indienen van de aan­gifte overeen met de termijn voor het actieve grensoverschrijdende vervoermiddel.
Voor de uitvoer van goederen die vallen onder de reglemen­tering van het gemeenschappelijke landbouwbeleid kunnen speci­fieke termijnen voor het inzenden van de summiere aangifte bij uitvoer moeten worden nageleefd.
Suppl. 4

10/13


De termijnen zijn niet van toepassing wanneer internationale overeenkomsten tussen de Gemeenschap en bepaalde derde landen daarover anders beschikken. De termijn voor het inzenden van de summiere aangifte bij uitvoer mag niet worden verkort tot minder dan de tijd die nodig is om de risicoanalyse te verrichten voordat de goederen het douanegebied van de Gemeenschap verlaten.
27/9. Wanneer vanaf 1 januari 2011 in voorkomend geval de summiere aangifte bij uitgang niet elektronisch zou kunnen worden ingediend moet gebruik worden gemaakt van de noodprocedure om een manuele summiere aangifte in te dienen. Uitgezonderd in het geval van geprogrammeerde onbeschikbaarheid waarvoor de nor­male termijnen gelden moeten voor het geval van de noodprocedure ook specifieke termijnen voor indiening van de manuele summiere aangifte bij uitgang worden gevolgd. De termijnen die bij toepassing van de noodprocedure voor de indiening van de manuele summiere aangifte bij uitvoer gelden zijn de volgende :
Bij vervoer over zee met toepassing van de noodprocedure
a) voor in containers vervoerde goederen, behalve indien c) of d) hierna van toepassing is, ten minste 24 uur voor het laden in het vaartuig waarmee zij het douanegebied van de Gemeenschap zullen verlaten;
b) voor bulk/stukgoederen, behalve indien c) of d) hierna van toepassing is, ten minste vier uur voor het vertrek uit de haven in het douanegebied van de Gemeenschap;
c) bij vervoer tussen het douanegebied van de Gemeenschap en Groenland, de Faeröer, Ceuta, Melilla, Noorwegen, Ijsland of de havens aan de Oostzee, de Noordzee, de Zwarte Zee, de Middel­landse Zee of alle havens in Marokko, met uitzondering van de Franse overzeese departementen, de Azoren, Madeira en de Cana­rische Eilanden; ten minste vier uur voor vertrek uit de haven van de Gemeenschap;
Suppl. 2

10/14


d) voor ander dan in c) bedoeld vervoer tussen de Franse overzeese departementen, de Azoren, Madeira of de Canarische Eilanden, wanneer de reisduur minder dan 24 uur is, en een gebied buiten het douanegebied van de Gemeenschap ten minste vier uur voor het vertrek uit de haven in het douanegebied van de Gemeen­schap.
Bij vervoer door de lucht met toepassing van de noodprocedure
Bij vervoer door de lucht ten minste vier uur voor vertrek vanuit de luchthaven in het douanegebied van de Gemeenschap.
Bij vervoer per spoor, over de binnenwateren of over de weg met toepassing van de noodprocedure


Voor vervoer per spoor, over de binnenwateren of over de weg ten minste vier uur voor het vertrek bij het douanekantoor van uitgang.


27/10. Naast de termijnen voor inzending die volgens de res­pectieve vervoerswijze moeten worden nageleefd moet volgens de vervoerswijze ook onderscheid worden gemaakt voor de gegevens die in de summiere aangifte bij uitvoer ten behoeve van de veilig­heidscontrole moeten worden verstrekt. Die summiere aangif­te PLDA waarvan gebruik moet worden gemaakt is zo geconcipieerd dat zij per vervoerswijze de vereiste gegevens door de aangever zal laten ingeven. Ter inlichting en ten behoeve van de manuele pro­cedure wordt de opgave van de voor de summiere aangifte bij uit­voer vereiste gegevens naast die vereist voor de binnenkomst even­eens in bijlage 5 bij de omzendbrief weergegeven. In die bijlage wordt , zoals voor de goederen bij binnenkomst, per vervoerswijze een afzonderlijke lijst voorzien. In het kader van de eventuele toe­passing van de noodprocedure moeten dezelfde gegevens worden verstrekt.
27/11. De summiere aangifte bij uitgang zal door de Admini­stratie der douane en accijnzen worden aangewend in het kader van de vereiste voornamelijk op veiligheid gerichte geautomatiseerde en/of manuele risicoanalyse bij uitgang buiten de Gemeenschap.
Suppl. 4

10/15


4. Annulering van de elektronische summiere aangiften voor de goederencomptabiliteit en voor uitgang

28. De annulering van de summiere aangifte wordt met een elektronisch bericht aangevraagd bij het enig kantoor met ver­melding van het nummer van de betreffende summiere aangifte. In­dien aanvaardbaar wordt de annulering elektronisch bevestigd, zoniet ontvangt de aangever een gepaste foutmelding.


De annulering van de elektronische summiere aangifte voor de goederencomptabiliteit en voor uitgang is niet meer mogelijk indien de douane :
a) de persoon die de summiere aangifte heeft ingediend in kennis heeft gesteld van hun voornemen de goederen aan een onderzoek te onderwerpen, of
b) heeft vastgesteld dat de betrokken gegevens onjuist zijn, of
c) toestemming heeft gegeven om de goederen weg te voeren.

5. Regularisatie   Wijziging van de elektronische summiere aan­gifte bij binnenkomst voor de goederencomptabiliteit en de regularisatie voor uitgang

29. De regularisatie of de wijziging van een summiere aan­gifte wordt met het daartoe voorziene bericht bij het enig kantoor aangevraagd. Het kan terzake gaan om een toevoeging of een wijzi­ging van de summiere aangifte. Indien aanvaardbaar bevestigt PLDA de wijziging of regularisatie, zo niet wordt een passende foutmelding teruggestuurd. Zodra uit het verslag van de goederenbehandelaar blijkt dat er verschillen zijn wat betreft de lading van het schip of van het vliegtuig, moet de betreffende summiere aangifte worden verbeterd door de toezending van een summiere regularisatieaan­gifte.


De wijziging of regularisatie van de elektronische summiere aangifte bij binnenkomst voor de elektronische goederencomptabi­liteit en de regularisatie bij uitgang is niet meer mogelijk indien de douane :

Suppl. 2


10/16

a) de persoon die de summiere aangifte heeft ingediend in kennis heeft gesteld van hun voornemen de goederen aan een onder­zoek te onderwerpen, of
b) heeft vastgesteld dat de betrokken gegevens onjuist zijn, of
c) toestemming heeft gegeven om de goederen weg te voeren.

C. AANGIFTE TOT PLAATSING ONDER EEN

DOUANEREGELING BIJ INVOER

1. Toepassingsgebied en voorafgaande regeling

30. Onder plaatsing onder de regeling invoer dienen, overeen­komstig de daartoe voorziene toelichtingen op het enig document, de volgende douaneregelingen te worden verstaan :


● In het vrije verkeer brengen/in verbruik stellen (zie toelich­ting H)
● Plaatsing onder een economische douaneregeling andere dan douane entrepot of passieve veredeling (zie toelichting I)
● Plaatsing onder de douaneregeling entrepot van het type A, B, C, E, F (zie toelichting J)
● Plaatsing onder de douaneregeling entrepot van het type D of een entrepot van het type E met procedure D (zie toelichting K)
31. Als de voorafgaande regeling een NCTS aangifte of een summiere aangifte is dan wordt die regeling automatisch voor de be­trokken goederen door de PLDA aangifte aangezuiverd.
32. Het onderscheid betreffende de voor dit onderdeel van toepassing zijnde procedures zal worden gemaakt met verwijzing naar het type van aangifte (naargelang het geval in vak 1 (tweede deelvak)).
De verschillende types van aangiften, volgens de verschil­lende toelichtingen van het enig document, zijn :
A → normale aangifte (normale procedure, artikel 62 van het CBW)

Suppl. 2


15

  geen ernstige of herhaaldelijke overtreding van de douane­reglementering heeft begaan;


  de bijlagen rangschikt die betrekking hebben op een zelfde PLDA aangifte samen met een exemplaar van deze aangifte, of door ze samen te hechten of door ze samen te voegen in een papieren map;
  op elk stuk duidelijk het nummer van de PLDA aangifte vermeld gevolgd door het aantal bijlagen (voorbeeld : PRN nummer gevolgd door 2/3 wat betekent de 2de van in totaal 3 bijlagen);
  over een samenhangend en duidelijk systeem beschikt voor de archivering waarbij de bij de aangifte te voegen stukken per PRN (Paperless reference number) kunnen worden gevonden;
  zijn systeem van archivering mededeelt aan de helpdesk van het enig kantoor, evenals elke wijziging ervan;
  alle maatregelen heeft getroffen om het archief te vrijwaren tegen alle gevolgen die de beschikbaarheid ervan kunnen in het gedrang brengen (o.a. de brandveiligheid, enz.);
  tijdens de kantooruren vrije toegang verzekert tot het archief aan de betrokken ambtenaren voor de uitvoering van hun dienst;
  uitdrukkelijk de aansprakelijkheid aanvaardt voor de beta­ling van de rechten en belastingen die verschuldigd worden wegens het niet kunnen voorleggen van één van de bijlagen bij de aangifte;
  een verbintenis ondertekent dat bij niet naleving van de voorwaarden voor het archiveren in de eigen instellingen, het archief op kosten van de vergunninghouder wordt overgebracht naar het be­voegde hulpkantoor.
Deze vergunningen worden, zonder waarschuwing, onmiddel­lijk ingetrokken als één van de voorwaarden niet nageleefd wordt en dit door de gewestelijk directeur. De archieven worden op kosten van de aangever overgebracht naar het bevoegde hulpkantoor.
Suppl. 3

16

41. Bij wijze van verdere vereenvoudiging voor het bepaalde in § 40 betreffende de aanzuivering van invoervergunningen, kan de aangever een vergunning (toelating) bekomen om zelf het document (invoervergunning, certificaat, enz…) aan te zuiveren en daarna aan de douane de staat van aanzuivering van die documenten mede te delen. De aangever moet bij de bijlagen van elk van de aangiften een kopie (recto/verso) voegen van de invoervergunningen die betrek­king hebben op de goederen die het voorwerp uitmaken van een douaneaangifte zodat duidelijk blijkt dat de hoeveelheden met be­trekking tot de aangegeven goederen door bedoelde documenten werden afgeschreven. Wanneer het origineel document moet worden bewaard bij de bijlagen van de aangifte is er geen kopie vereist. Voor het bekomen van de vergunningen zelf blijven de ver­eiste voor­waarden en de huidige procedures van aanvraag en van af­gifte van toepassing. De vergunningen die reeds afgeleverd zijn, blij­ven even­eens in gebruik.


Die vergunning (toelating) kan bekomen worden wanneer de verzoeker :
  een schriftelijke aanvraag indient bij de gewestelijke directie bevoegd over de plaats waar de archivering gebeurt, met vermelding van de documenten die hij zelf wil zuiveren;
  geen ernstige of herhaalde overtreding van de douaneregle­mentering heeft begaan;
  geen onregelmatigheden heeft begaan met betrekking tot de specifieke reglementering waarvoor het gebruik van deze documen­ten voorgeschreven is.
Voor wapens, onderdelen van wapens en defensiegerelateerde materialen kan de voornoemde vergunning (toelating) niet worden verleend. Wegens de gevoeligheid van producten en technologie voor tweeërlei gebruik, diamant, ozonafbrekende stoffen en textiel waarvoor economische vergunningen bij invoer moeten worden afgeschreven komen die goederen evenmin in aanmerking voor de voormelde vergunning (toelating) door de gewestelijke directies.
Suppl. 4

16/2  1   2   3   4   5


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina