Gemak en Tolerantie twee mooie, intrinsieke kwaliteiten van de IslamDovnload 233.26 Kb.
Pagina1/4
Datum20.08.2016
Grootte233.26 Kb.
  1   2   3   4Gemak en Tolerantie twee mooie, intrinsieke kwaliteiten van de Islam

سماحة الإسلام باللغة الهولنديةAuteur:

Abd Ar-Rahman bin Abd Al-Karim Ash-Sheha

د. عبد الرحمن بن عبد الكريم الشيحةVertaald:

EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (EIRC)

المركز الأوروبي للدراسات الإسلامية& Aisha Acostawww.islamland.com

Gemak en Tolerantie twee mooie, intrinsieke kwaliteiten van de Islam

Auteur:

Abd Ar-Rahman bin Abd Al-Karim Ash-Sheha

Vertaald:

EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (EIRC)

& Aisha Acosta

revisie door :

Bint Miguel

Auteursrechten: Abd Ar-Rahman bin Abd Al-Karim Ash-Sheha.

Alle rechten voorbehouden aan de auteur, behalve voor gratis verspreiding, zonder enige toevoeging, wijziging of deletie van enig deel van het boek.

www.islamland.com

info@islamland.com

Inhoudsopgave

Introductie

Islam en de Methodologie van Tolerantie

De tolerantie van de Islam in termen van Geloof

Het aspect van gemak in het Islamitische geloof

De Tolerantie van de Islam in relatie tot de Sharia:

Tolerantie in de Islam in termen van Da’wah (anderen uitnodigen tot de Islam)

Tolerantie van de Islam tegenover niet-moslims

Tolerantie is de Islam in aanbidding

Tolerantie in zuivering:

Tolerantie van de Islam in het gebed

Tolerantie van de Islam in Zakaat

Tolerantie in termen van Vasten

Tolerantie in Hadj:

Tolerantie in relatie tot de vrouw in de Islam

Tolerantie van de Islam in Relatie tot Financiële Zaken

Tolerantie van de Islam in Bestraffing

De straffen hebben een paar voorwaarden:

Tolerantie in de Islam tegenover Gevangenen in Oorlog

Tolerantie in de Islam betreffende Oorlogvoering

De Tolerantie in de Islam in relatie tot vergeving van zonden

Tolerantie in de Islam in Relatie tot zonden

Tolerantie van de Islam en de continuïteit van de Goede Daden

Tolerantie van de Islam en iemand zijn verlangens

Tolerantie van de Islam in Training

ConclusieIntroductie

Islam is de religie die God geopenbaard heeft aan alle profeten en boodschappers van Profeet Adam, Gods vrede zij met hem, tot aan de Profeet Mohammed ﷺ 1. God, de Verhevene, zegt:

Voorwaar, de (enige) Godsdienst bij Allah is de Islam.” (3:19)

Elke profeet riep zijn volk om te geloven in de Eenheid van God en alle daden van aanbidding alleen aan God te wijden, zonder deelgenoten aan Hem. God, de Verhevene, zegt:

Hij heeft jullie met betrekking tot de godsdienst datgene voorgeschreven wat Hij (ook) aan Noeh heeft bevolen, en (ook) datgene wat Wij (o Mohammed) aan jou hebben geopenbaard. En wat Wij Ibrahim, Moes en ‘Iesa hebben bevolen, (namelijk) om de godsdienst na te leven en daarin niet verdeeld te raken. (Datgene) waar jij (o Mohammed) hen naar uitnodigt (d.w.z. de Islam) is zwaar voor de veelgodenaanbidders. Allah kiest voor Zichzelf wie Hij wil en Hij leidt naar Zichzelf wie berouwvol (tot Hem) terugkeert.” (42:13)

De profeten van voor de komst van de Profeet Mohammed ﷺ, waren uitsluitend naar hun volken gezonden. De wetten die God hen gaf waren significant voor hun specifieke periode van die tijd. Wanneer een Profeet stierf en de mensen afweken van de boodschap die zijn hadden gekregen, stuurde God een andere Profeet om hen terug te leiden op het rechte pad. Deze Profeet riep de mensen nogmaals op alleen God te aanbidden en Hem geen deelgenoten toe te kennen. God, de Verhevene, zegt:

En voorzeker. Wij hebben aan iedere gemeenschap een Boodschapper gezonden (die zei:) “Aanbidt Allah en houdt afstand van de Thagoet.” En er zijn er onder hen die Allah leidde en er zijn er die Hij tot dwaling veroordeelde. Reist op de aarde rond en zie hoe het einde was van de loochenaars.” (16:36)

De laatste van alle Profeten en boodschappers was Profeet Mohammed ﷺ. Hij werd gestuurd na een lange periode waarin geen Profeet was gezonden naar een volk. Hij is de laatste van alle Profeten en Boodschappers. Zijn Boodschap is de laatste van alle goddelijke boodschappen aan de mensheid. God, de Verhevene, zegt:

En Wij hebben u slechts gezonden als een brenger van blijde tijdingen en een waarschuwer voor het gehele mensdom; maar de meeste mensen begrijpen het niet.” (34:28)

Vanwege het feit dat zijn Boodschap de laatste boodschap aan de mensheid is, bevat het vele onderscheidende kenmerken, anders dan alle vorige Boodschappen. Het geeft regels over alle gebeurtenissen die gepasseerd zijn en die zullen passeren tot het einde van de tijd. Allah, de Verhevene, zegt:

And We have not sent you, [O Muhammad], except as a mercy to the worlds.” (21:107)

De Boodschap van Profeet Mohammed is ook inclusief alle zaken die betrekking hebben op de individu, de maatschappij, en hoe om te gaan met mensen om je heen. Het is geschikt voor alle tijden en plaatsen. Allah, de Verhevene, zegt:

Op deze dag wanhopen degenen die ongelovig zijn aan (de bestrijding van) jullie godsdienst. Vreest hen niet, maar vreest Mij. Vandaag heb Ik jullie godsdienst voor jullie vervolmaakt en heb Ik mijn gunst voor jullie volledig gemaakt en heb Ik de Islam voor jullie als godsdienst gekozen.” (5:3)

Aangezien tolerantie een onderscheidend onderdeel is van het Islamitische geloof, zullen we beschrijven waarom dit onderscheidende factor een steunpilaar is van alle uitspraken. Moslims zijn verplicht om handelingen van aanbidding naar hun beste kunnen uit te voeren. Allah, de Verhevene, zegt:

Allah belast niemand dan volgens zijn vermogen.” (2:286)

De Profeet heeft gezegd: “Houdt je vast aan wat ik je heb voorgeschreven, degenen voor jullie zijn vernietigd vanwege hun vragen en meningsverschillen met hun Profeten. Als ik je iets verbiedt hou je er dan verre van, en als ik je zeg om iets te doen doe het dan zoveel als je kunt.” (Bukhari)

 De reden dat gemak en tolerantie fundamenten zijn van het Islamitische rechtssysteem is omdat het een goddelijk rechtssysteem is. Hierin wordt rekening gehouden met de emotionele gesteldheid van de mens en hun capaciteiten. Allah, de Verhevene, zegt:

Hij heeft jullie uitgekozen en Hij heeft het jullie in de godsdienst niet moeilijk gemaakt.” (22:78)

 Het Islamitische rechtssysteem is inderdaad een rechtvaardig systeem dat eerlijk en eenvoudig toe te passen is. Ook is het bedoeld om problemen te ondervangen. Indien goed begrepen, is het geliefd bij iedereen die er over zal horen. Het is een plezier om in de praktijk toe te passen en zelfs onpartijdige niet-Moslims hebben dit beaamd. Gelijkheid en rechtvaardigheid in de behandeling van mensen wordt aan iedereen verstrekt, ongeacht rijkdom, leeftijd of geslacht. Islam is een gematigd rechtssysteem; geen ander systeem komt in de buurt van zijn gematigdheid en schoonheid. Allah, de Verhevene, zegt;

Allah wil (jullie lasten) voor jullie verlichten. En de mens was zwak geschapen.” (4:28)

 De rechtvaardigheid in de Islam is niet alleen voor Moslims, maar is voor degenen die leven tussen de Moslims. Allah, de Verhevene, zegt:

(Zij zijn) degenen die de Boodschapper van Allah volgen, de ongeletterde Profeet waarover bij hen, in de Taurat en in de Indjil, geschreven is. Hij beveelt hun het behoorlijke en hij verbiedt hun het verwerpelijke, en hij staat hun de goede dingen toe en hij verbiedt hun de slechte dingen. En hij bevrijdt hun van hun lasten en van de boeien die op hen rustten. Degenen die hem geloven, hem bijstaan en hem helpen en die het Licht (de Koran) volgen dat met hem is neergezonden, zij zijn degenen die welslagen.” (7:157)

 Een zekere mate van tolerantie in het kader van de Islamitische wet is dat een individu flexibiliteit wordt gegeven om persoonlijke beslissingen te nemen die passen binnen het licht van de Islamitische richtlijnen. Dit is zeer duidelijk in het levensverhaal van de Profeet ﷺ. Een voorbeeld is het verhaal van Muadh. De Profeet ﷺ stuurde Muadh, één van zijn metgezellen, naar Jemen. De Profeet ﷺ vroeg hem: “Hoe ga je oordelen? Hij zei: “Ik zal oordelen, na de geboden van het Boek van Allah, en als ik het daar niet in kan vinden, ga ik naar de tradities van de Boodschapper van Allah. En als ik het daar niet in kan vinden zal ik een beschaafde beslissing nemen.” De Profeet plaatste toen zijn hand op zijn schouder en zei: “Alle lof komt toe aan Allah vanwege het gemakkelijk maken voor de Boodschapper van Allah om de juiste persoon te kiezen voor deze opdracht.” (Abu Dawood)

 In de Islam is het zo dat wij algemene richtlijnen en principes hebben gekregen waarmee we onze leven leiden. Wanneer er een nieuwe situatie ontstaat die niet is terug te vinden wordt een beslissing afgeleid van één van de principes die in de Koran en Soenna is terug te vinden die passend is voor de situatie. Deze regels zijn als volgt:  1. De regel die aan de basis staat van alle natuurlijke zaken is, dat dit alles is geoorloofd (tenzij het tegendeel is bewezen).

  2. Een schadelijke zaak moet worden verwijderd en vermeden.

  3. Urgente behoeften legaliseren het onrechtmatige.

  4. Een specifieke schade/verboden zaak (op individueel niveau) kan worden doorstaan om een grotere schade te voorkomen.

 Er zijn vele andere soortgelijke regels als deze, zij maken het mogelijk om de Islamitische wet aan te passen aan alle situaties en plaatsen.

Abd Ar-Rahman bin Abd Al-Karim Ash-Sheha

www.islamland.com

Islam en de Methodologie van Tolerantie

Wanneer we spreken van tolerantie in de Islam, spreken we niet over een klein onderdeel van de religie, maar eerder van een belangrijk kenmerk van het Islamitische geloof. De Profeet zei: “De meest geliefde zaak van Allah is het tolerante geloof dat overeenkomt met de natuurlijke aanleg van de mens.” (Bukhari)

Islam is gebouwd op de methodologie van tolerantie. Allah zegt:

Zo maakten Wij jullie tot een gematigd volk, opdat jullie getuigen zullen zijn voor de mensen en opdat de Boodschapper (Mohammed) een getuige zal zijn voor jullie. En Wij hebben de Qiblah 2 (richting van het gebed) die jullie gewend waren slechts aangewezen om degenen die de Boodschapper volgen onder degenen die zich op hun hielen omdraaien te beproeven. En zeker, dit (de verandering van de Qiblah) was zwaar, behalve voor degenen die Allah leiding gaf. En Allah is niet zo dat Hij jullie geloof (shalat) verloren zou doen gaan. Voorwaar, Allah is zeker genadig, meest barmhartig voor de mensen.(2:143)

Islam is een tolerant geloof met betrekking tot politieke zaken en buitenlandse zaken. Moslims worden bevolen om zich te gedragen op een rechtvaardige, onpartijdige wijze. Allah, de Verhevene, zegt: Allah verbiedt u niet, degenen, die niet tegen u om de godsdienst hebben gevochten, noch u uit uw huizen hebben verdreven, goed te doen en rechtvaardig te behandelen; voorzeker, Allah heeft de rechtvaardigen lief. (60:8)

Islam is ook tolerant in algemene maatschappelijke kwesties. Men moet niet arrogant worden naar anderen vanwege hun stammen of sociale banden. Allah, de Verheven, zegt: O, mensen, waarlijk, Wij hebben jullie uit een man en een vrouw geschapen en Wij hebben jullie tot volkeren en stammen gemaakt, opdat jullie elkaar zullen herkennen. Voorwaar, de meest eervolle (persoon) van jullie bij Allah is degene die (Allah) het meest vreest. Voorwaar, Allah is op de hoogte (van alles), Alwetend (over het verborgene).” (49:13)

Islam is tolerant in termen van gedragingen en etiquette. Het doel is om hoge normen en gewoonten van omgangsvormen van etiquette te cultiveren binnen Moslims. Allah, de Verhevene, zegt: “Wees vergevingsgezind (tegenover de mensen), gebied het goede en wend je af van de onwetenden.” (7:199)

Allah, de Verhevene, zegt ook: “Degene die in voor- en tegenspoed uitgeven (op de weg van Allah) en die hun woede inhouden en de mensen vergeven. En Allah houdt van de weldoeners.” (3:134)

Allah, de Verhevene, zegt ook: “En het goede en het slechte zijn niet gelijk aan elkaar. Vergeld (het slechte) met dat wat beter is. En dan zal diegene met wie jij in vijandschap verkeerde, als een naaste vriend worden.” (41:34)

Islam is tolerant ten opzichte van daden van aanbidding. Niemand is overbelast, en degenen die een poging doen in de richting van aanbidding worden beloond voor hun inspanningen. Allah, de Verhevene, zegt: “En degenen die geloven en goede daden verrichten, Wij belasten niemand boven zijn vermogen. Zij zijn de bewoners van het Paradijs. Zij vertoeven daarin voor eeuwig.” (7:42)

Islam is tolerant op het gebied van economie. Alle middelen waarmee men kan worden onderdrukt door middel van financiën is verboden. Allah, de Verhevene, zeg: “Degene die de rente nuttigen zullen (op de Dag der Opstanding) niet anders opstaan dan als een persoon die door de satan tot bezetenheid is geslagen. Dat is omdat zij zeggen: “De handel is slecht net als de rente.” Maar Allah heeft de handel toegestaan en de rente verboden. Wie dus een Vermaning van zijn Heer ontvangt en ophoudt (met het nuttigen van de rente), voor hem is datgene wat hij al bezit en zijn zaak ligt bij Allah (om daarvoor te oordelen). Maar degene die terugkeert (naar de rente), zij zijn de bewoners van het Vuur, voor eeuwig zullen zij daarin verblijven.” (2:275)

De Islam is tolerant in termen van onderwijs en opleiding. De Profeet ﷺ zei: “Geef het goede nieuws, en maak dingen niet moeilijk.” (Ibn Hibban)

The tekstuele passages van de Islam, bevestigen keer op keer de methodologie van tolerantie in de praktijk. De Profeet ﷺ zei: “Gemak is niet geplaatst in iets behalve om het te verfraaien en het zal niet verwijderd worden behalve dat er smet op wordt aangebracht.” (Muslim)

De Profeet ﷺ zei: “O Allah wie ook leiding over mijn Ummah (natie) wordt gegeven wanneer zij het moeilijk maken voor anderen, maak hun leven moeilijk. En wie het gemakkelijk maakt voor anderen, maak dingen makkelijk voor hen.” (Muslim)

Wie tolerant is zal gezegend worden, toegang tot het de hemel worden verleend en bescherming krijgen tegen het Hellevuur. De Profeet zei: “Wie makkelijk is in de omgang, zachtaardig en dichtbij Allah is, voor hem is het verboden om de Hel binnen te gaan.” (At-Targheeb wat-Tarheeb)

Men moet weten dat wanneer we spreken van tolerantie in de Islam in relatie tot haar verschillende delen, bedoelen we niet te zeggen dat men met opzet de geboden kan breken en clementie en tolerantie kan verwachten.

Aisha, moge Allah tevreden zijn met haar, zegt: “De Profeet kon niet kiezen tussen twee zaken behalve dat hij de gemakkelijkste van de twee koos; behalve als het een zondige manier van handelen was, in dat geval zou hij zichzelf er van distantiëren.” (Muslim) 

Wat hier van vrijgesteld wordt, zijn de zaken in geval van grote nood.De tolerantie van de Islam in termen van Geloof

De opvattingen van de Islam zijn de hoeksteen van het Islamitische geloof. Het is iets dat niet kan worden weggedaan. Allah, de Verhevene, zegt:

Waarlijk, Allah vergeeft niet dat er deelgenoten aan Hem worden toegekend, maar daarbuiten vergeeft Hij (alles aan) wie Hij wil. En degene die deelgenoten aan Allah toekent, verzint voorzeker een enorme zonde.” (4:48)

 

Het aspect van gemak in het Islamitische geloof

1. Het is een duidelijk geloof, zonder moeilijkheden om het te begrijpen.

2. Alle volgelingen van de Islam zijn verplicht te aanvaarden en te geloven dat de Boodschappers en Profeten van Allah allemaal werden gezonden door God, met de boodschap te geloven in de Eenheid van God. Allah, de Verhevene, zegt:

De Boodschapper (Mohammed) gelooft in dat wat er van zijn Heer aan Hem is neergezonden, en de gelovigen (ook). Allen geloven in Allah, Zijn Engelen, Zijn Boeken en zijn Boodschappers. (Zij zeggen:) “Wij maken geen onderscheid tussen Zijn Boodschappers.” En zij zeggen: “Wij luisteren en wij gehoorzamen. (Wij wensen) Uw vergeving, onze Heer, en tot U is de Terugkeer.” (2:285)

3. Niemand wordt gedwongen tot de Islam. Allah, de Verhevene, zegt:

Er is geen dwang in de godsdienst. Voorzeker, de Leiding is duidelijk van de dwaling te onderscheiden. Wie de Taaghoet (staat voor alles dat aanbeden wordt, naast de ware God) verwerpt en in Allah gelooft, heeft voorzeker het meest krachtige houvast gegrepen dat niet afbreekt. En Allah is Alhorend, Alwetend.” (2:256)

Niemand heeft het recht om iemand te dwingen tot de Islam. Allah, de Verhevene, zegt:

En als jouw Heer het had gewild, dan zouden degenen de op aarde zijn zeker allemaal geloven. Ben jij (o Mohammed) dan in staat om de mensen de dwingen om gelovig te worden?” (10:99)

Degene aan wie de boodschap van de Islam is bereikt, en aan wie het is verduidelijkt, heeft de keuze om zijn geloof te kiezen, ofwel accepteren of de Boodschap weigeren. Allah, de Verhevene, zegt:

En zeg: “De waarheid is (afkomstig) van jullie Heer.” Wie dus wil, kan geloven. En wie wil, kan (ervoor kiezen om) niet (te) geloven. Waarlijk, Wij hebben voor de onrechtplegers een Vuur gereedgemaakt, waarvan de muren (van vuur) hen zullen omgeven. En als zij om hulp vragen, (dan) worden zij te hulp geschoten met water, lijkend op kokend olie, dat de gezichten verschroeit. Verschrikkelijk is deze drank en afschuwelijk is deze Verzamelplaats. “ (18:29)

4. Een ander aspect van tolerantie is dat een persoon wordt beoordeeld door Allah op zijn daden én intentie. Men zou moeten kijken naar iemand zijn intenties. Maar op sommige momenten is dit erg lastig om te ontcijferen. Daarom zegt Allah tegen ons om anderen te beoordelen op wat we zelf aanschouwen.

Zoals we hierboven vaststellen, wordt een persoon beoordeeld op wat hij doet en wat blijkt uit zijn daden. Dit wordt ook bevestigd in deze overlevering: “Ali bin Abi Talib stuurde een stukje goud, nog niet gewonnen uit zijn erts, in een gelooide leren tas naar de Boodschapper van Allah ﷺ. De Boodschapper ﷺ verdeelde dat over vier personen: ‘Uyaina bin Badr, Aqra bin Habis, Zaid Al-Khail en de vierde was ofwel Alqama of Amir bin At Tufail. Daarop zei één van zijn metgezelle: “Wij hebben meer recht op dit (goud) dan deze (personen).” Toen dat nieuws de Profeet ﷺ bereikte, zei hij, “Vertrouw jij me niet, ik ben degene die de Goddelijke Openbaring van God ontvangt?” Er stond een man met ingevallen ogen, verhoogde jukbeenderen, verhoogd voorhoofd, een dikke baard, een geschoren hoofd en een taille laken dat was opgetrokken en hij zei: “O Boodschapper van Allah! Vrees Allah!” De Profeet ﷺ zei, “Wee U! Ben ik niet van alle mensen op de aarde degene die het meest Godvrezend is?” Toen ging de man weg. Khalid bin Al-Walid zei, “O Boodschapper van Allah! Zal ik hem doden?” De Profeet zei; “Nee, want hij kan bidden.” Khalid zei; “Talrijk zijn degenen die bidden en zeggen met een tong (d.w.z. monden) wat niet in hun hart is.” De Boodschapper van Allah ﷺ zei, “Mij is niet opgedragen (door Allah) om de harten van de mensen op te zoeken of om hun buiken open te snijden.” Toen keek de Profeet ﷺ naar hem (d.w.z. een man) terwijl de laatste wegging en zei, “Na deze nakomelingen zal een groep komen die de Koran voortdurend en elegant zal reciteren, maar het zal hun kelen te boven gaan (d.w.z. ze zullen niet begrijpen noch er na handelen). Zij zullen uit het geloof (Islam) gaan zoals een pijl door het lichaam van een dier gaat. ” (Sahih Muslim)

5. Wanneer men in een situatie terecht komt en benadeeld kan worden, dan zal hij in dat geval de nodige maatregelen moeten treffen om zichzelf te beschermen. Allah, de Verhevene, zegt:

Degene die niet in Allah gelooft nadat hij (eerder) geloofde (op hem rust de Woede van Allah), behalve degenen die (tot ongeloof) wordt gedwongen terwijl zijn hart rust heeft gevonden in het geloof. Maar wie zijn borst openstelt voor het ongeloof, op hen rust de Woede van Allah. En voor hen is er een geweldige Bestraffing;” (16:106)

Ammar bin Yasir, één van de metgezellen, was in een situatie van leven op dood, waar hij bijna werd gedood door niet-moslims die hem aan het martelen waren. Hij werd gevraagd door degenen die hem aan het martelen waren, om slecht over de Profeet ﷺ te spreken om zichzelf te redden van verdere marteling, dus hij deed het. Hij was zo bedroefd door wat hij had gedaan. De Profeet ﷺ troostte hem en zei: “Wat is uw geloof?” Hij zei, “Ik ben tevreden met de Islam.” De Profeet ﷺ zei toen: “Als ze je nog een keer willen martelen, zeg wat je moet zeggen.” (Ibn Kathir)

6. De Islam heeft de mensheid ook bevrijd van het dienstbaar opstellen naar andere mensen en gaven hem God alleen om te aanbidden. Allah, de Verhevene, zegt:

En zij namen naast Hem (valse) goden (ter aanbidding) aan die niets hebben geschapen, maar zelf zijn geschapen. En zij zijn niet in staat om zichzelf te schaden of voordeel te brengen, noch zijn zij in staat om te doden, (of iets) tot leven te brengen of (uit de dood) op te wekken.” (25:3)

Allah, de Verhevene, zegt:

En als Allah jou met een kwaad treft, dan kan niemand het wegnemen behalve Hij. En als Hij het goede voor jou wil, dan kan niemand Zijn Gunst afweren. Hij treft daarmee wie Hij wil van Zijn dienaren. En Hij is de Meest Vergevingsgezinde, de Meest Genadevolle.” (10:107)

Om enige onnodige aanbidding jegens een persoon te voorkomen, heeft Allah verduidelijkt dat de Profeet Mohammed ﷺ slechts een mens is, net als alle profeten voor hem. Zij waren allemaal mensen, die geen verering verdienden. Allah, de Verhevene, zegt:

Zeg: “Ik ben niet in staat om mijzelf te schaden of te baten, behalve als Allah het wil. En als ik kennis had over het onwaarneembare, dan had ik (het verrichten van) hetg goede vermeerderd en dan zou het slechte mij niet treffen. Ik ben slechts een waarschuwer en een verkondiger van verheugende Tijdingen voor een volk dat gelooft.” (7:188)

7. Allah heeft Moslims opgelegd om eerlijk en rechtvaardig te zijn ten opzichte van alle mensen, ongeacht hun geloof of religie, huidskleur of etnische achtergrond, of maatschappelijke positie. Allah, de Verhevene, zegt:

Voorwaar, Allah beveelt rechtvaardigheid, het geode en het geven (van hulp) aan de verwanten. En Hij verbiedt de verdorvenheid, het slechte en de overtreding. Hij vermaant jullie, opdat jullie er lering uit zullen trekken.” (16:90)

Men moet rechtvaardig zijn in een situatie van geluk of woede, met moslims of niet-moslims. Allah, de Verhevene, zegt:

O jullie die geloven, handel rechtvaardig, als getuigen voor Allah. Zelfs tegenover jullie zelf, de ouders en de naasten. (Zelfs) als hij rijk of arm is, Allah verdient de voorkeur boven hen. Volg niet jullie begeerten waardoor jullie niet rechtvaardig zouden zijn. En als jullie (de getuigenis) vervalsen of (deze) weigeren, waarlijk Allah is op de hoogte van dat wat jullie (in het verborgene) doen. “ (4:135)

8. Een teken van de tolerantie in het Islamitische geloof is dat een Moslim gelooft dat alle mensen zijn begunstigd door God. Allah, de Verhevene zegt:  1   2   3   4


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina