Gemeenschappelijke preventiedienst Scholengroep 25Dovnload 44.14 Kb.
Datum18.08.2016
Grootte44.14 Kb.

Gemeenschappelijke preventiedienst

Scholengroep 25

Rijselstraat 3b

8200 Brugge


PR MAN 02: Aankoopprocedure

Versie 17 maart 2006


INHOUD1 DOEL 2

2 DEFINITIES 2

3 AFKORTINGEN 3

4 VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN 4

5. TOEPASSINGSGEBIED 5

6. MIDDELEN 5

7. REFERENTIES 5

8. WERKWIJZE 6

9. Schema 8


9 SCHEMA ____________________________________________________________8

Geregistreerd ٱ
Niet geregistreerd ٱ
Kopienummer ٱNagelezen door


Goedgekeurd

Door

Naam


Francis

BRUELEMANSJeroen

AUSSEMS


Rodolf

BROERS


Etienne

GOUBERT


Functie


Preventieadviseur

(SG4+6)


Preventieadviseur

(SG11+12)Regiomanager Centrum

Preventieadviseur-coördinator

Handtekening


1DOEL


Deze procedure regelt de toepassing van het voorkomingsbeleid zoals bepaald in het ARAB en de Codex voor arbeidsbescherming. Meer bepaald gaat het om het KB “ Arbeidsmiddelen” van 12 augustus 1993 (B.S. 29 augustus 1993) en de machinerichtlijn 98/37/EG.
De doelstelling is het voorkomen dat nieuwe risico’s in de scholengroep worden binnengebracht via de aankoop van arbeidsmiddelen, producten, PBM en diensten.
Verder kan deze procedure ook aangewend worden bij de aankoop van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen.
De bijkomende veiligheidseisen zoals vermeld in de bijlagen dienen toegevoegd te worden aan de bestelbon die gehanteerd in de scholengroep gebruikt wordt.

2DEFINITIES


Voor de toepassing van deze procedure en bestelvoorwaarden wordt verstaan onder:
arbeidsmiddel: alle op de arbeidsplaats gebruikte machines, apparaten, gereedschappen en installaties;

gebruik van arbeidsmiddelen: elke activiteit met betrekking tot een arbeidsmiddel, zoals ingebruikneming of buitengebruikstelling, aanwending, vervoer, reparatie, ombouwing, onderhoud, verzorging, waaronder met name ook reiniging.

persoonlijk beschermingsmiddel, hierna “PBM” genoemd: iedere uitrusting die bestemd is om door de werknemer gedragen of vastgehouden te worden teneinde hem te beschermen tegen één of meerdere risico’s die zijn veiligheid of gezondheid op het werk kunnen bedreigen, alsmede alle aanvullingen of accessoires die daartoe kunnen bijdragen, met uitzondering van:

 1. gewone en uniforme werkkleding die niet specifiek bedoeld is om de veiligheid en de gezondheid van de werknemer te beschermen;

 2. “PBM” van wegvervoermiddelen;

 3. sportuitrusting;

 4. draagbare apparaten voor het opsporen en het signaleren van risico’s en belastingsfactoren


machine:

 1. een samenstel van onderling verbonden onderdelen of organen waarvan er tenminste één kan bewegen, alsmede, in voorkomend geval, ondermeer van aandrijfmechanisme, bediening- en vermogensschakelingen, die in hun samenhang bestemd zijn voor een bepaalde toepassing, met name voor de verwerking, de bewerking, de verplaatsing en de verpakking van een materiaal;

 2. een samenstel van machines die, ten einde tot een zelfde resultaat bijdragen, zodanig zijn opgesteld en worden bediend dat zij in samenhang functioneren;

 3. een verwisselbaar uitrustingsstuk waarvoor de functie van de machine wordt gewijzigd en dat in handel gebracht is om door de bedienaar zelf aan een machine of een aantal verschillende machines, dan wel aan een trekker te worden gekoppeld, voorzover dit uitrustingsstuk geen vervangingsonderdeel of werktuig is.

chemische - en industriële producten:

 1. elk chemisch element of elke chemische verbinding, dat in zuivere vorm of in mengsel, zoals deze in natuurlijke staat voorkomt of het resultaat is van, gebruikt of vrijgekomen is, ook in de vorm van afval, bij een beroepsactiviteit, al dan niet opzettelijk geproduceerd en al of niet op de markt gebracht;

 2. elk chemisch agens dat voldoet aan de criteria van het KB van 24 mei 1982 houdende reglementering van het in handel brengen van stoffen die gevaarlijk zijn voor de mens of zijn leefmilieu om te worden ingedeeld bij de gevaarlijke stoffen ongeacht of deze stof krachtens dit besluit wordt ingedeeld en geen stof is die uitsluitend voldoet aan de criteria om als voor het milieu gevaarlijk te worden ingedeeld;

 3. elk chemisch agens dat voldoet aan de criteria om te worden ingedeeld bij de gevaarlijke preparaten in de zin van het KB van 11 januari 1993 tot regeling van de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke preparaten met het oog op het op de markt brengen of het gebruik ervan ongeacht of dit preparaat krachtens dit besluit wordt ingedeeld, en geen preparaat is dat uitsluitend voldoet aan de criteria om als voor het milieu gevaarlijk te worden, ingedeeld;

 4. elk chemisch agens, hoewel het niet voldoet aan de criteria om te worden ingedeeld bij gevaarlijke stoffen of bij de gevaarlijke preparaten overeenkomstig het bepaalde onder a, b en c voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers hun risico kan opleveren door zijn fysisch- chemische, chemische of toxicologische eigenschappen en door de wijze waarop het de arbeidsplaats wordt gebruikt of aanwezig is met inbegrip van elk chemisch agens waarvoor een grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling is bepaald.


6° diensten: arbeid en/of goederen ter beschikking gesteld (ook onbezoldigde) door personen en bedrijven vreemd aan de onderwijsinstelling.

3AFKORTINGEN


AM: Arbeidsmiddel

CBM: Collectieve Beschermingmiddelen

EDPBW: Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk

EN: Europese norm

IDPBW: Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk

PA: Preventieadviseur

PBM: Persoonlijk Beschermingsmiddelen

TA: Technisch AdviseurTAC: Technisch Adviseur Coördinator

4VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN

  1. De directie


De werkgever of zijn gemandateerde ondertekent de bestelbon. Het AM, het product of de dienst wordt op basis van het advies van de PA en de arbeidsgeneesheer van de EDPBW vrijgegeven en ter beschikking gesteld van de werknemers.

  1. De hiërarchische lijn (TA, TAC, beheerder, vakverantwoordelijke, …) is verantwoordelijk voor


Het aanvragen van een offerte waarbij de aangeschreven leveranciers een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving krijgen van de specificaties waaraan de machine dient te voldoen.
Bij grote installaties is het aan te raden om een demonstratie te vragen van de machine. Het is aangewezen dat een afgevaardigde van de hiërarchische lijn hierbij aanwezig is.
De hiërarchische lijn dient de levering te controleren op zijn correctheid aan de hand van Bijlage 9 (Aandachtspunten bij levering van goed). De geleverde attesten worden aangevuld met bijkomende aanvullende documenten (onderhoudsboekje, inspectieverslagen,…).
Ten slotte heeft de hiërarchische lijn de opdracht om de nodige informatie te verschaffen aan de gebruikers van de AM, producten of PBM.
  1. De aankoopverantwoordelijke


De aankoopverantwoordelijke staat in voor het correct opstellen van de bestelbon en het bijvoegen van de desbetreffende bijlage. De bestelbon of offerteaanvraag dient zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven wat de onderwijsinstelling verwacht van de firma’s die zouden intekenen op de offerteaanvraag.
  1. Het Basis Comité


Het Basis Comité dient advies te geven aan de hiërarchische lijn betreffende de aankoop van het AM, product of dienst. Zij dienen tevens op de hoogte gesteld te worden van de vrijgave van het AM, product, dienst of PBM.
  1. De preventieadviseur


De PA vergezelt de afgevaardigde van de hiërarchische lijn bij de demonstratie van de machine (bij de aankoop van grote en complexe arbeidsmiddelen).
Tevens verschaft de PA advies bij:

 • de bestelling

 • de oplevering

 • de vrijgave (indienststelling)
  1. De Arbeidsgeneesheer


De arbeidsgeneesheer van de EDPBW verleent zijn/haar visum bij de vrijgave van het AM, product of PBM.
 1. TOEPASSINGSGEBIED


Deze procedure is van toepassing voor de aankoop van volgende items:


 • Arbeidsmiddel: machine, installatie (bvb. centrale verwarmingsinstallatie), gereedschap (bvb. handboormachine, slijpmachine,…)

 • CBM: leuning, valnet, geluidsabsorberende panelen,…

 • PBM: veiligheidsbril, veiligheidsschoenen,werkpak, handschoen, ademhalingsbescherming, valbeveiliging,…

 • Sport- en speeltoestellen

 • Chemische producten zoals industriële producten (smeermiddelen, …) en labo - producten (zuren, basen,…)

 • Diensten
 1. MIDDELEN


Voor onderstaande categorieën van artikelen bestaan er bestelvoorwaarden:


 • Categorie1: Arbeidsmiddelen

  • Ladders (Bijlage 10.1)

 • Categorie 2: Diensten

  • Algemene voorwaarden (Bijlage 10.2)

  • Autocarreizen (Bijlage 10.3)

 • Categorie 3: Chemische en industriële producten

  • Algemene voorwaarden (Bijlage 10.4)

 • Categorie 4: Machines

  • Algemene voorwaarden (Bijlage 10.5)

  • Vonkvrije koelkasten en vonkvrije diepvriezers

 • Categorie 5: Persoonlijke beschermingsmiddelen

  • Algemene voorwaarden (Bijlage 10.6)

 • Categorie 6: Speeltoestellen

  • Algemene voorwaarden (Bijlage 10.7)

 • Categorie 7: Universeel formulier

  • Algemene voorwaarden (Bijlage 10.8)

Voor de oplevering kan men Bijlage 10.9 gebruiken: aandachtspunten bij levering van goederen.Voor de werkvergunning kan men Bijlage 10.10 gebruiken
 1. REFERENTIES


 • Preventiehandboek opgesteld door Guy Linten

 • Veiligheidsnieuws juni 2004

 • PREBES

 • De Welzijnswet (KB. 4 augustus 1996)

 • De Codex, het ARAB, het AREI, VLAREM

 • KB Beleid van 27 maart 1998

 • Provinciaal Veiligheids Instituut (PVI)

 • www.kluwer.be 1. WERKWIJZE

  1. Vooronderzoek en offerteaanvraag


Bij het vooronderzoek dient de hiërarchische lijn na te gaan hoe groot de noodzaak van het nieuwe AM of product is en of er voldoende financiële middelen zijn voor de aankoop van het nieuwe product. Het advies van het Basis Comité. De PA verstrekt zijn/haar visum voor de bestelling van het AM, product of dienst.
Het is belangrijk dat men de omgevingsfactoren (licht, vocht, temperatuur, elektrische aansluitingen, plaatsing,…) zeer specifiek in kaart brengt zodat men achteraf niet voor extra risico’s zorgt door een ongelukkige plaatsing.

  1. Demonstratie


Bij de bestelling van grote, complexe machines is het aangewezen om door de leverancier van het product een demonstratie te geven van de prestaties en beveiligingssystemen alvorens men akkoord gaat met de offerte, zodanig dat kan nagegaan worden of het product geschikt is voor de taken en aangepast is aan de arbeidsomstandigheden.

  1. Bestelling


Bij de opstelling van de bestelbon wordt één der bijlagen (bijlage 1 t.e.m. 8) toegevoegd.
Deze procedure en de bijlagen dienen bijgehouden te worden onder rubriek A1 van het preventieregister
De ingevulde bestelbon wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de EDPBW (per fax of per mail).

  1. Levering


De aankoopverantwoordelijke en/of de hiërarchische lijn voeren een controle (cfr. Bijlage 9 – Aandachtspunten bij levering van goederen) uit om na te gaan of het AM, het product of het PBM aan de eisen op de bestelbon beantwoordt. Dit houdt ondermeer de controle van de documenten in. Zo dienen de CE-attesten, de gebruiksaanwijzing en de instructiekaart in het Nederlands en eventuele gevraagde keuringen aanwezig te zijn bij de levering. De CE - attesten worden bewaard onder rubriek A2 van het preventieregister.
Ten slotte dient het Basis Comité op de hoogte gesteld te worden van de levering van het arbeidsmiddel.
Er dient een fysisch onderzoek van de totale werkpost uitgevoerd te worden om de interactie met de omgeving in kaart te brengen.


  1. Indienststelling


De IDPBW wordt tijdig verwittigd. Op het moment van de indienststelling zijn alle documenten en attesten die gevraagd werden op de bestelbon aanwezig en worden deze ter controle aan de PA overhandigd.
Bij het opmaken van het indienststellingsverslag moet het mogelijk zijn om de werking van het arbeidsmiddel te demonstreren.
De hiërarchische lijn stelt het indienststellingsverslag op in samenwerking met de PA. De werkgever of zijn gemandateerde geeft zijn/haar goedkeuring om het AM, het product of de PBM vrij te geven. De arbeidsgeneesheer van de EDPBW zal in bepaalde gevallen een visum afleveren.

  1. Opleiding


De hiërarchische lijn zorgt voor de informering en opleiding van de gebruikers van het AM, het product, PBM en CBM. De instructiekaarten worden door de hiërarchische lijn aangepast te worden aan de capaciteiten van de gebruikers.


 1. Schema


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina