Gemeente borseleDovnload 21.24 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte21.24 Kb.
GEMEENTE BORSELE

Besluit van de raad gemeente Borsele tot vaststelling van de verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2011
De raad van de gemeente Borsele;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 november 2010;


gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;
besluit
vast te stellen de:
Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2011.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder: 1. begraafplaats(en): de gemeentelijke begraafplaats(en) in Baarland, Borssele, Driewegen, Ellewoutsdijk, ’s-Gravenpolder, ’s-Heer Abtskerke, ’s-Heerenhoek (gesloten), Heinkenszand (Kerklaan en Noordlandseweg), Hoedekenskerke, Nieuwdorp, Nisse, Oudelande en Ovezande;

 2. particulier graf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  1. het doen begraven en begraven houden van lijken;

  2. het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  3. het doen verstrooien van as;

 3. particuliere urnenruimte: een ruimte, zijnde een urnenkelder, urnennis of columbarium, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen;

 4. familiegraf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, bij de gemeente in beheer, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon de gebruiksmogelijkheid is verleend tot:

 1. het doen begraven van lijken;

 2. het doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen;

 3. het doen verstrooien van as;

 1. algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

 2. kindergraf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, bij de gemeente in beheer, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon de gebruiksmogelijkheid is verleend tot:

  1. het doen begraven van lijken van kinderen beneden de leeftijd van 12 jaar;

  2. het doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen van kinderen beneden de leeftijd van 12 jaar;

  3. het doen verstrooien van as van kinderen beneden de leeftijd van 12 jaar;

 3. urnenruimte: een ruimte, zijnde een urnenkelder, urnennis of columbarium, bij de gemeente in beheer, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon de gebruiksmogelijkheid is verleend tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen. Urnennissen zijn uitsluitend aanwezig op de algemene begraafplaatsen Heinkenszand (Noordlandseweg – gesloten model) en Ovezande (open model). Columbaria zijn uitsluitend aanwezig op de algemene begraafplaatsen ’s-Gravenpolder en Heinkenszand (Noordlandseweg);

 4. urn: een voorwerp ter berging van een of meer asbussen;

 5. asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 6. strooiveld: een plaats waarop as wordt verstrooid;

 7. grafbedekking: gedenkteken, grafbeplanting en andere materialen of voorwerpen op een graf, een urnenruimte of een strooiveld;

 8. uitgiftetermijn: de uitgifteperiode van graven (graftermijn), urnenruimten en strooivelden;

 9. beheerder: de ambtenaar die belast is met de dagelijkse leiding van de begraafplaats(en) of degene die hem vervangt;

 10. rechthebbende: de rechthebbende op een particulier graf of particuliere urnenruimte;

 11. belanghebbende: de belanghebbende van een graf, een urnenruimte of een strooiveld;

 12. college: het college van burgemeester en wethouders van Borsele.


Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats(en) en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de algemene begraafplaats(en).


Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.


Artikel 4 Vrijstellingen

De rechten worden niet geheven voor: 1. het lichten van een lijk of asbus op rechterlijk gezag;

 2. het begraven van doodgeboren kinderen of van zuigelingen die met de overleden moeder in één kist worden begraven.


Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 1. De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 2. Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid voor een volle eenheid aangemerkt.


Artikel 6 Wijze van heffing

De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.


Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld

De rechten bedoeld in de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.Artikel 8 Termijnen van betaling

 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen 30 dagen na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.


Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.


Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.


Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

 1. De ‘Verordening lijkbezorgingsrechten 2010’ van 3 december 2009 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 2. Deze verordening treedt in werking per 1 januari 2011.

 3. In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover terzake daarvan de heffing van de leges in die periode plaatsvindt.

 4. De datum van ingang van heffing is 1 januari 2011.

 5. Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening lijkbezorgingsrechten 2011’.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 2 december 2010.

De griffier, De voorzitter,

Ph. de Vree E.J. GelokVerordening lijkbezorgingsrechten 2011
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina