Gemeente-Brief Protestantse Kerk Nederland te RavensteinDovnload 53.96 Kb.
Datum24.07.2016
Grootte53.96 Kb.


Gemeente-Brief

Protestantse Kerk Nederland te Ravenstein


Nazomer en Herfst.

Predikant Vacant

Contactpersoon Jan Bekker, diaken, telefoon 0486-416544.

Scriba Bets de Fijter, ouderling, telefoon 0486-412480.

e-mail: fam.defijter@hetnet.nl

Kerkgebouw Servetstraat 1, Ravenstein

Postadres Nieuwstraat 7, 5371 AH Ravenstein

College van Beheer Rabobank NL55RABO0143102583, ING: NL32INGB0001125323

Diaconie Rabobank NL29RABO0124845711

Kopij, distributie en redactie


Kopijadres:’t Steenwerk 12, 5371 LA Deursen. Inleverdata 10 november a.s. E-mail adres: hansvanaalten@home.nl.

Distributie: Jan Bekker, Jacoba van Badenhof 20, 5371 EZ Ravenstein, 0486-41 65 44.


Eindredactie: Corinne Verbraak.

Opmerkingen over de inhoud graag richten aan Hans van Aalten. tel. 0486 – 41 44 92.


INHOUD:

  • van de Kerkenraad;

  • van de (gast) Predikant;

  • van de Diaconie;

  • van de Kinderkerk;

  • van de Kerkrentmeesters;

  • van de Vrouwenvereniging;

  • liturgische gegevens;

Agenda voor de periode 21 september t/m 30 november 2014


Datum

Tijd

Voorganger

Bijzonderheden

21 september

10.00 uur

J. D. Noest

Startzondag/avondmaal

5 oktober

10.00 uur

P.K.A. Akerboom

oogstdienst

19 oktober

10.00 uur

J. Bron
2 november

10.00 uur

J. van Drie
16 november

10.00 uur

P.A. Baars

laatste zondag kerkelijk jaar

30 november

10.00 uur

L. Stelt

advent avondmaal
Datum

Kindernevendienst

Schoonmaakrooster

21 september
Nico en Lens

5 oktober

Mirjam

Matty en Jannet

19 oktober
Hans en Bart

2 november

Corinne

Nico en Lens

16 november
Matty en Jannet

30 november

Henny (1e advent)

Hans en Bart

Als er voor andere zondagen behoefte is aan oppas voor kinderen, bel Corinne (416911), dan proberen we iets te regelen.


Als er iets geregeld moet worden voor het schoonmaken van de kerk kun je ook contact opnemen met Corinne (416911).
Kerkenraadsvergadering.

De Kerkenraad vergadert; 2e maandag van de maand aanvang 20.15 uur in “de Uitkomst”.


Van de Kerkenraad.
Wij hopen, dat u allen van de zomer met zijn zonnige dagen hebt genoten en dat u in goede gezondheid de herfst tegemoet gaat. Wij weten van een aantal gemeenteleden, dat zij veelvuldige ziekenhuisbezoeken hebben moeten afleggen en dat hun gezondheid te wensen over laat. Desondanks gaat het hen redelijk goed. Wij wensen u allen beterschap en veel moed en doorzettingsvermogen. Uw naasten wensen wij kracht en levenslust, want het is dikwijls niet eenvoudig degenen die je lief zijn in zulke vaak moeilijke en inspannende tijden alle uren van de dag bij te staan.

Wij leven met u mee. Als wij u ergens verlichting kunnen bieden, aarzel dan niet ons aan te spreken.
Website

De vakantie hebben wij o.a. gebruikt om met onze moderne tijd mee te gaan en een wens van verschillende gemeenteleden te vervullen:

We hebben met hulp van een websitebouwer een eigen website gemaakt.U kunt de website vinden onder:

www.protestantsekerkravenstein.nl
We zijn trots op het resultaat en hopen dat u onze mening deelt. Het was voor ons belangrijk vooral een uitstraling te geven van uitnodigend contact, meelevendheid en

aangename erediensten. Het zou natuurlijk prettig zijn, als u vindt, dat we daarin geslaagd zijn. Als dat niet zo is, laat het ons dan ook vooral weten, want dan kunnen we zoeken naar verbeteringen.

De site is nog niet klaar. Op sommige bladzijden moet nog tekst komen, de lay-out aangepast worden, of foto’s geplaatst. Dat gebeurt allemaal in de komende maanden. Maar we wilden u de huidige versie niet onthouden.
Via Google kunt u de site nog niet vinden. Daar werken we in de komende tijd ook aan. Zo’n site maken is niet eenvoudig en we weten, waarom we er lange tijd – meer dan een jaar - tegenaan gehikt hebben. We hebben bv. niet de mankracht om de site continu up to date te houden. Daarom moeten we zoeken naar mogelijkheden om alle informatie te geven, zonder steeds te moeten bijwerken. Zo kunt u onder Agenda steeds zien wat de komende twee activiteiten zijn, zonder dat wij dat elke week moeten invullen. Verder willen we u hier niet met de achtergronden vermoeien.

U ziet op de site veel informatie: namen, data, diensten, geschiedenis, begraafplaats e.d.

Als u onderwerpen mist, deelt u ze ons mee, want dan kunnen we kijken hoe we die erin op kunnen nemen.
Namens de kerkenraad
dr. Thijs Besems
Ons pleintje weer opnieuw bestraat

Afgelopen zomer is onder deskundige leiding van John Liefting het binnenpleintje opnieuw bestraat. Hoewel het binnenpleintje niet erg veel gebruikt wordt, bleek het in de laatste jaren toch wel erg hobbelig te zijn geworden, oa het wortelgestel van de Sierkers was hier debet aan. Een andere belangrijke reden voor de herbestrating was de toegankelijkheid van De Uitkomst met een rolstoel. De deurdrempel was dusdanig hoog dat het voor een rolstoel alleen met een oprijplaat te bereiken was. Onze deskundige op dit gebied (Bets de Fijter), haalde de grootste capriolen uit om zich toegang tot De Uitkomst te verschaffen. De oplossing lag dan ook in het herbestraten van het pleintje waarbij de hoogte van straatstenen voor de deur gelijk ligt aan de drempel.


We zien hier Rick Liefting, John Liefting en Jan Meerdink aan het werk tijdens het bestraten.

We zijn erg blij dat John, Chris, Rick en Jan Liefting deze klus op zich hebben genomen. Het is een mooi stukje werk geworden.

Familie Liefting, bedankt!!
Jan Bekker en Jan Meerdink


Van de Predikant.
Gemeentebrief najaar 2014

Na een veelbewogen zomer staan we weer aan het begin van een nieuw seizoen.

Veelbewogen op wereldniveau: veel strijd overal, conflicten lijken aangescherpt, de vreselijke ziekte als Ebola die vele levens kost, natuurrampen. Ook in ons eigen land veelbewogen doordat voor aanvang van de laatste dag van de vierdaagse het vliegtuig met vlucht MH17 werd neergehaald.

En nog dichter bij huis gebeurde ook het nodige, waardoor voor een aantal van ons het leven op zijn kop werd gezet. Ik denk aan ziekten waarmee een aantal mensen in onze gemeente te kampen hebben, aan relatieproblemen, zorgen om kinderen en kleinkinderen.

Er zijn veel zorgen, groot en klein. Daar kan ik niets mooier aan maken, dat is het leven waarmee wij te maken hebben.

Gelukkig zijn er ook veel mooie dingen. Zoals vakantie hebben met mooi weer en helemaal tot rust komen na een drukke tijd. Zoals de geboorte van een kind, een nieuw mensenleven vol belofte. Zoals mensen in een gemeenschap die naast elkaar staan in moeilijke tijden, die elkaar dragen waar het nodig is.

Misschien kent u het Taizé-lied ‘Ubi caritas et amor, Deus ibi est’: waar vriendschap en liefde is, daar is God. (nieuw liedboek lied 568). Wie of wat God is, dat is niet zomaar in woorden uit te drukken, maar waar mensen in liefde en vriendschap met elkaar omgaan, dáár is God. Daar ontstaat een gemeenschap, waar het leven goed is. En dat helpt ons om staande te blijven in alles wat zo verschrikkelijk moeilijk is. In het grote verband zagen we dat gebeuren rond de doden van MH17. Velen leefden met de nabestaanden mee en dat werd heel erg gewaardeerd. Dichter bij huis ervaren we dat in onze eigen gemeenschap, waar mensen naar elkaar omzien in tijden van zorg en ziekte. Weten dat je niet alleen staat, dat anderen met je meegaan op je weg, dat helpt je. En soms ervaar je zomaar dat je gedragen wordt door een kracht die dat alles overstijgt.

De middeleeuwse mystica Hildegard von Bingen zag het zo: God is met elk schepsel verbonden, doordat hij/zij in ieder een beekje van kracht heeft geplant, dat stromen kan als het aangesloten is op de Bron. Je kunt het vergelijken met de Bron van levend water in het evangelie van Johannes.


Die bron is in ons te vinden, die bron is onze verbinding met God én met elkaar.

We staan aan het begin van een nieuw seizoen als kleine, kwetsbare gemeenschap. Maar wel een gemeenschap van mensen die zich met elkaar en met die Bron verbonden weten. En dat geeft ons kracht, voor onszelf en om als kerkgemeenschap door te gaan.

Laten we er samen een mooi en inspirerend seizoen van maken!
Janneke Bron

Bijbelkring Ravenstein


Van september tot en met juni is er maandelijks de Bijbelkring. De kring is meestal op de derde donderdag van de maand. We komen van 20.00-22.00 bij elkaar in De Uitkomst.

We lezen een Bijbelverhaal en gaan er open over in gesprek.

Iedereen is welkom, Bijbelkennis is niet nodig, wel de bereidheid om te luisteren naar anderen en zelf een eigen inbreng te hebben.

De data voor het komende seizoen:
11 september In het begin, de scheppingsverhalen

16 oktober Evangelie van de komende zondag: Matteüs 22: 15-22

20 november Deuterocanonieke boeken: Tobit

18 december Het kerstverhaal, geboorteverhalen van Jezus

15 januari Judas: evangelie van Judas

19 februari Judas: evangelie van Judas

19 maart Poerim: Ester

16 april Paasverhaal: de Emmaüsgangers (Lucas 24: 13-52)

21 mei Pinksteren: Johannes 20: 19-23/ Handelingen 2:1-13

18 juni Eens komt de grote zomer, Bijbelse beelden in lied 747


De avonden worden geleid door Janneke Bron, vragen of aanmelding: janneke@jannekebron.nl
Mag ik me als gastpredikant even voorstellen?

Mijn naam is Perla Akerboom en ik ben sinds 1984 (part-time) predikante van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Nijmegen. In 1976 ben ik geordineerd als predikant de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden. Ik ben in 1946 in Amsterdam geboren en ik heb er gestudeerd aan de toenmalige Theologische Faculteit van de Universiteit van Amsterdam, aan het Evangelisch-Luthers Seminarium en de Katholieke Theologische Hogeschool Amsterdam.
Na mijn eerste Gemeente Haarlem ben ik in Amsterdam-West werkzaam geweest van 1978 tot nov. 1984.

Mijn interesse gaat uit naar het Jodendom en Oude Testament in het bijzonder en Liturgie en Kerkmuziek. Ik zing graag, in de diensten en daarbuiten. Verder ben ik een echte orgel-fan.

Sinds 1973 ben ik gehuwd met Dick Akerboom, RK theoloog, docent en Lutherkenner.
Tot maart was hij werkzaam aan de Universiteit van Tilburg. In 1977 werd onze dochter Femke geboren, die met haar man Jacob in Amsterdam woont.

Vanaf 1985 heb ik Nijmegen gestudeerd en uiteindelijk in 1995 mijn doctoraal-examen gedaan in Amsterdam aan de UvA met als extra vak Feministische Theologie bij Mw. Prof. Tine Halkes en Dr. Hedwig Meijer-Wilmes. In het jarenlande Synodewerk heb ik meegedacht en gewerkt aan het Samen-op-weg proces, dat tot de PKN heeft geleid.

Ik heb uitdrukkelijk gekozen voor het pastoraat in de gemeente, en ook de mensen van de straat hebben mijn speciale aandacht.
Officieel met emeritaat heb ik nog tot april 2015 een aanstelling als emeritus in hulpdienst voor 10%. Ik vind het heel inspirerend om in uw gemeente voor te gaan en ik verheug mij erop u 5 oktober te zien.

Tot ziens, Ds. Perla Akerboom-Roelofs, Nijmegen

Mijn naam is ds. Lammie Stel, woonachtig in Tiel.

Ik ben getrouwd met Aad van Dijk, emeritus pastor van de R.K. Dominicusparochie in Tiel.

Op 30 november hoop ik als gastpredikant bij u voor te gaan. Dat is de eerste zondag van de Advent.

Ik ben predikant met een bijzondere opdracht; geestelijk verzorger in het Beatrixziekenhuis en het verpleeghuis het Gasthuis in Gorcum.

Ik doe dit werk al 25 jaar met veel plezier. Werken in de gezondheidszorg heeft een eigen dynamiek. De gezondheidszorg is volop in beweging. De patiënten en bewoners zijn mondiger geworden, maar voor iedereen geldt een opname in een ziekenhuis de confrontatie met kwetsbaarheid en onzekerheid. De levensbeschouwelijke achtergrond van de mensen die ik ontmoet is uiteraard zeer uiteenlopend. Dat maakt het werk heel boeiend. Het is een voorrecht om gesprekspartner te mogen zijn.
Met vriendelijke groet,

Lammie Stel


Nieuw ingekomen gemeenteleden

We heten de volgende gemeenteleden van harte welkom in ons midden:


Dhr. S. Ingwersen.

Stationssingel 116,

5371 BB Ravenstein.


Mevr. M.I.E.D. Verbeeten.

Louise Julianalaan 7,

5371 ER Ravenstein.


Vertrokken gemeenteleden


Marlies van Aalten is nu officieel uit huis en is verhuisd naar:

Mevr. M.S. van Aalten .

Willem Kesteloostraat 8,

5313 AM Zuilichem.Van de Diaconie.
Opbrengst collecten:

Opbrengst collecte 4 mei t/m 6 juli; Kerk in Actie, project Zambia € 242,83


Opbrengst collecte 24 aug.+7 sept.; Kerk in Actie, zendingsproject € 44,75
Opbrengst collecten voor het College van Kerkrentmeesters

Voor de periode 4 mei 2014 t/m 7 september 2014 € 270,35


Het collecterooster voor de volgende periode is als volgt:

24 augustus t/m 16 november; zendingscollecte Zambia


30 november t/m 25 december; Kinderen in de Knel, adventscollecte

Uitleg zendingscollecte “Zambia”

Negentig procent van de Zambianen noemt zich christen. Maar de kerken groeien. Hoe dat kan? De meeste Zambianen zijn niet betrokken bij een kerk.


Het Justo Mwale Theological University College (JMTUC) staat aan de rand van de Zambiaanse hoofdstad Lusaka en is vernoemd naar de eerste zwarte dominee van de Reformed Church of Zambia. De tachtig studenten die op de campus wonen, worden opgeleid tot predikant in de Reformed Church of Zambia of een van de andere kerken. Zij zijn niet alleen afkomstig uit Zambia, maar ook uit Malawi, Mozambique, Zimbabwe, Kenia, Botswana en Zuid-Afrika. Op de campus wonen en werken bovendien tien docenten. De meesten komen uit Zambia, maar er zijn ook Amerikanen bij. En dus ook een echtpaar uit Nederland.

Vanaf december 2011 werken Hermen en Johanneke Kroesbergen als docenten theologie in Zambia. Kerk in Actie heeft hen uitgezonden naar het Justo Mwale Theological University College (JMTUC). Hermen is systematisch theoloog en Johanneke studeerde godsdienstwetenschappen. “We hopen dat studenten op hun eigen, Afrikaanse manier hun geloof inhoud geven.”Meer informatie over de te houden collectedoelen kunt u vinden op www.kerkinactie.nl of op www.pkn.nl.


Namens de diaconie Jan Bekker en Corinne Verbraak


Oogstdienst 5 oktober 2014

Zondag 5 oktober as. willen we weer een oogstdienst vieren.
Stilstaan en danken bij hetgeen door God aan ons is gegeven en door wijsheid en met behulp van groene handjes is ontwikkeld tot heerlijke groente en fruit.
Elk jaar proberen we weer iets nieuws toe te voegen aan onze mooie oogsttafel en aan de invulling van de dienst zelf. Voor de invulling van de dienst ben ik zelf verantwoordelijk,

maar voor de oogsttafel heb ik uw hulp toch echt nodig.


Zaterdag 4 oktober ben ik weer tussen
10.00u en 12.00u in de kerk aanwezig
om uw aangeboden groente en fruit in

ontvangst te nemen en deze op een


mooie manier ten toon te stellen.

Vorig jaar mochten we zelfs eigengebakken brood op de tafel ontvangen. Wellicht dit jaar weer?? Zijn er andere ideeën? Ook deze zijn van harte welkom.


Bent u verhinderd om zelf naar de kerk te komen, maar wilt u wel groente en/of fruit doneren, bel me en ik haal het bij u op.
Corinne Verbraak
0486-41 69 11 of 06-13 06 19 31


Van de Kinderkerk.
Zoals velen van u al hebben gemerkt, groeien onze kinderen als kool. Niet alleen zien we ze de lucht in schieten, ook geestelijk worden ze rijper. Jan Meerdink heeft inmiddels een aardig groepje jeugd waarmee hij tijdens de lezingen en de overweging achter in de consistoriekamer gesprekken voert. Jan probeert het heden en het verleden met elkaar te verweven. Hij stimuleert de jongeren om te praten over het geloof en hun denken daarover. Hij geeft daarin ook zelf een groot voorbeeld door zelf enthousiast zijn levensverhaal te vertellen. Maar niet alleen over het geloof, ook waarden en normen komen aan bod. Dit alles is toch allemaal aan elkaar verbonden. Het een kan onbewust niet zonder het ander.

We merken dat onze jeugd klaar is met knutselen en verder in ontwikkeling willen.

We hebben nog maar 3 kinderen die naar de kinderkerk gaan. Samen met Jan gaan we een oplossing zoeken om samen te werken. Natuurlijk kunt u van ons op de 4e advent een mooie kerstviering verwachten. Daar zal zeer binnenkort een begin mee worden gemaakt.
Groeten van de leiding, Mirjam vd Burgt, Henny vd Kolk, Jan Meerdink en Corinne Verbraak

Van de Kerkrentmeesters.
De inkomsten van onze gemeente
Voor het functioneren van onze kleine gemeente is er naast veel vrijwilligerswerk ook financiële ondersteuning nodig.

In deze bijdrage willen wij aangeven waar de inkomsten van onze kerk vandaan komen.


Bijdrage overzicht 2013
Baten onroerende zaken(verhuur uitkomst ed) € 2.480

Rentebaten € 1.203

Bijdragen levend geld ( Kerkbalans) € 7.581

Subsidies € 3.650

----------- +

€ 14.914

Door actiever bezig te zijn met de verhuur van de Uitkomst hebben we een wezenlijke extra inkomsten kunnen genereren.

De rentebaten blijven met de huidige rentestanden op dit lage niveau.

De bijdragen Kerkbalans lopen helaas sterk terug. Dat komt deels door de vermindering van het aantal leden, maar ook omdat de bijdragen van de huidige leden afnemen.

De subsidie van € 3.600 is een jaarlijkse donatie vanuit het fonds Dieden, (een gedeelte van de rentebaten van het geld dat over was van de protestantse kerkgemeenschap Dieden nadat deze werd opgeheven.)


We kunnen met deze inkomsten ons Kerk-zijn nog net financieren, maar we zouden graag wat extra armslag hebben.
Daarom ook nu weer de oproep: ondersteun onze kleine gemeenschap.
Geef uw bijdrage op:

NL55RABO0143102583 tnv Protestantse gemeente Ravenstein college van Kerkrentmeesters

NL32INGB0001125323 tnv College van Kerkrentmeesters Protestantse gemeente Ravenstein.
Graag bedanken we ieder voor zijn /haar bijdrage.

Uw Kerkrentmeester

Jan Meerdink
Van de Vrouwenvereniging.
We sloten ons seizoen af op maandag 23 juni. We vertrokken voor ons jaarlijks uitstapje al tijdig om via een mooi toeristische route, een koffie/thee pauze te houden in restaurant “De Planke Wambuis” in Ede. Het was die dag schitterend weer, dus besloten we plaats te nemen in de binnentuin van het restaurant. Genietend van de zon, het gezellige gesprek en de versnapering, zaten we zeer ontspannen. Na geruime tijd besloten we toch richting ’t Harde te rijden. Daar wachtte ons een zandsculpturen tentoonstelling van grote klasse. Met Als thema: “De Gouden Eeuw”. Mensen uit onze Vaderlandse Geschiedenis als:, Jan Pieterszoon Tromp, en Rembrandt van Rhijn waren in vol ornaat aanwezig. Je zou ze de hand schudden. Maar helaas, alleen met onze zintuigen mochten we het prachtige werk aanschouwen. Van paard en wagen, tot allerlei soorten van gereedschappen uit vervlogen tijd stonden er uitgestald. Geneigd om wanneer je er niet door kon, even een regenton aan de kant te zetten, vergat je dat het uit zand bestond. Het was beslist het bezoeken waard. Voor wie de rondleiding te groot was, kon even worden uitgerust onder het genot van een heerlijke lunch. De eindbestemming van de dag was een bezoek aan het Pannenkoekenhuis in Velp Nbr.

Ook dit keer zal het uitstapje nog wel eens ter sprake komen. En zullen we nagenieten van een toen fijn samen zijn! We beginnen met het nieuwe seizoen op: 15 september. In de ons zo vertrouwde “Uitkomst”. Aanvang 20.00 uur. Nieuwsgierig geworden? Neem vrijblijvend deel aan één van onze avonden die altijd plaats vinden op de derde maandag van de maand.


Bets de Fijter.


Liturgische gegevens.
Zondag 7 sept.: 12e zondag van de zomer

“Doorgrond mij, ken mijn hart, God, leid mij op uw weg.” (bij Psalm 139)

Kleur: groen.

Evangelielezing: Matteüs 18: 15 – 20.

Psalm van de zondag: Psalm 119>

Lied van de zondag: Lied 991: “De eersten zijn de laatsten”


Zondag 21 sept.: 14e zondag van de zomer.

“De Levende waakt over je gaan en je komen van nu aan tot in eeuwigheid.” ( bij Psalm 121)

Kleur: groen.

Evangelielezing: Matteüs 20: 1 – 16,

Psalm van de zondag: Psalm 145.

Lied van de zondag: Lied 803: “Uit Oer is hij getogen,”


Zondag 5 okt.: 3e zondag van de herfst.

“De Levende waakt over je gaan en je komen van nu aan tot in eeuwigheid”(bij Psalm 121)

Kleur: groen.

Evangelielezing: Matteüs 21: 33 – 42.

Psalm van de zondag: Psalm 80.

Lied van de zondag: Lied 841: “Wat zijn de goede vruchten,”


Zondag 19 okt.: 5e zondag van de herfst.

“Mijn ziel verlangt naar U, meer dan wachters naar de morgen. (bij Psalm 130)

Kleur: groen.

Evangelielezing: Matteüs 22: 15 – 22.

Psalm van de zondag: Psalm 96.

Lied van de zondag: Lied 279: “Met koning David zingen wij


“Zondag 2 nov.:7e zondag van de herfst.

Blaas de trompetten, juich voor uw koning.” (bij Psalm 98)

Kleur: groen.

Evangelielezing: Matteüs 25: 1 – 13.

Psalm van de zondag: Psalm 43.

Lied van de zondag: Lied 749: “Op, waakt op, zo klinkt het luide.”


Zondag 16 nov.: 9e zondag van de herfst.

“Blaas de trompetten, juich voor uw koning.” (bij Psalm 98)

Kleur: groen.

Evangelielezing: Matteüs 25: 31 – 46.

Psalm van de zondag: Psalm 90.

Lied van de zondag: Lied 748:“Het duurt niet lang meer tot de tijd”


Evert de Vlugt


Mooi gedicht
In de dienst van 7 september, waarbij we werden verrast door afwezigheid van Wout Oosterkamp, heeft Thijs tijdens een mooi in elkaar gezette dienst enkele gedichten voorgelezen. We willen u deze niet onthouden en drukken hierbij een van de gedichten af.

Het is maar dat u 't weet
lk ben vandaag

gevallen


op 't grind van 't wandelpad

ik moest er zo van huilen

heel m'n shirt was nat
het is gelukkig over

maar toch -

't is dat u 't weet

dat ik zo erg gevallen ben

en dat

ik lrma heet.


Bara van Pelt.

Liedboek blz. 1295


Er staan meerdere gedichten in het nieuwe liedboek, blader het eens door en laat u verrassen door de inhoud en vaak ook eenvoud van treffende woorden.

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina