Gemeente zoerselDovnload 84.93 Kb.
Datum24.08.2016
Grootte84.93 Kb.
GEMEENTE ZOERSEL


Adviesnota i.v.m het herstel en de ontwikkeling van het

trage wegennetwerk in de zone HalleDeze nota geeft de beknopte lijst met aanbevelingen en suggesties voortvloeiend uit het overleg rond het trage wegennetwerk in de zone Halle dat plaatsvond op donderdag 13 december 2007. Tijdens dit publiek afwegingsproces werden de verschillende wegjes afzonderlijk besproken en werd gezocht naar unanieme en constructieve conclusies en voorstellen rond het trage-wegenpatrimonium van dit deelgebied van de gemeente Zoersel. Naast de opmerkingen weg per weg worden in deze nota ook een aantal algemene opmerkingen en suggesties voor een trage-wegenbeleid naar voren geschoven.

De initiatiefnemers rekenen er dan ook op dat een aantal belangrijke en prioritaire voorstellen die uit deze intensieve rondvraag naar voor zijn gekomen, zullen worden geïmplementeerd in het trage-wegenbeleid van de gemeente.
Volgende verenigingen en groeperingen namen deel aan deze evaluatie:
- WSV Natuurvrienden
- Natuurpunt
- Heemkundige Kring Zoersel
- Landelijke Gilde Halle en St.-Antonius
- VZW Toerisme
- enkele geïnteresseerde inwoners


Opmerkingen per trage weg
In de tabel vindt u een overzicht van de opmerkingen die per weg gemaakt zijn. (zie ook bijhorende kaart evenals de samenvatting die werd besproken op 13/12/2007 en die alle opmerkingen en suggesties van de verschillende gebruikersgroepen groepeert).


wegnummer

Prioritaire opmerkingen

te onderzoeken door: aanvullen

1a en 1b

- Het toegankelijk maken voor wandelaars (geen fietsers) van het ontbrekende stuk (1b) en de aansluiting ervan met weg 2 is wenselijk. Er wordt gesuggereerd dat het gemeentebestuur samen met de betrokken actoren (aangelanden) op zoek gaat naar creatieve oplossingen (zonder onteigening) om deze unieke ontsluiting van de Schijnvallei mogelijk te maken (openen weg langs perceelsgrens, aanbrengen van overstapbrugjes of zigzag-poortjes, enz.).

- Het behouden van de rust in het gebied (o.a. dieren in de weide) is een aandachtspunt. Deze weg is in eerste instantie geschikt voor discreet en lokaal gebruik.

- Deze weg moet onverhard blijven en de centrale grasstrook (stuk 1a) dient behouden te blijven.

- Indien geopteerd wordt om de weide (1b) toegankelijk te maken voor openbaar gebruik, dient aandacht te worden besteed aan de verantwoordelijkheid bij eventuele ongevallen.
R.O. zoekt eigenaars, daarna contact opnemen.


Weg is wel degelijk officieel.

2a en 2b

- Het toegankelijk maken voor wandelaars (geen fietsers) van het ontbrekende stuk (2b) en de aansluiting ervan met weg 1 is wenselijk. De volledige weg 2 staat als buurtweg ingeschreven in de Atlas der Buurtwegen. De wegbedding van stuk 2b is op het terrein nog zichtbaar, maar is met draad afgesloten. Er wordt gesuggereerd dat het gemeentebestuur samen met de betrokken actoren (aangelanden) op zoek gaat naar creatieve oplossingen om de lus met weg 1 te vervolledigen.

- Het behouden van de rust in het gebied (o.a. dieren in de weide) is een aandachtspunt. Deze weg is in eerste instantie geschikt voor discreet en lokaal gebruik.

- Deze weg moet onverhard blijven

R.O. zoekt eigenaars, daarna contact opnemen.


Weg is wel degelijk officieel. correctie: 2b is privé.

Tussen 1a en 1b is er een brugje aanwezig.
3

- Eventuele aanduidingen "privaat domein" dienen te worden verwijderd.

- Een verbinding van weg 3 met weg 4 ter hoogte van het Groot Schijn is wenselijk. Er wordt gesuggereerd dat het gemeentebestuur samen met de betrokken actoren (aangelanden) op zoek gaat naar creatieve oplossingen om deze verbinding met de Vorselbeemden mogelijk te maken (openen weg langs perceelsgrens, aanbrengen van overstapbrugjes of zigzag-poortjes, enz.).

- Deze weg is bestemd voor wandelaars (geen fietsers)


Te doen.
Verbinding is moeilijk te realiseren, alhoewel na plaatsbezoek toch een mogelijkheid blijkt.


4

Ten noorden van het Groot Schijn loopt weg 4 momenteel dood. Een verbinding van weg 4 met weg 3 is hier wenselijk. Er wordt gesuggereerd dat het gemeentebestuur samen met de betrokken actoren (aangelanden) op zoek gaat naar creatieve oplossingen om deze verbinding van de Vorselbeemden met weg 3 mogelijk te maken (openen weg langs perceelsgrens, aanbrengen van overstapbrugjes of zigzag-poortjes, enz.).

Verbinding is moeilijk te realiseren, alhoewel na plaatsbezoek toch een mogelijkheid blijkt.


5

De aansluiting van weg 5 (Kikkerpadje) met weg 4 (waar autoverkeer niet uitgesloten is) is momenteel relatief onveilig. Er wordt gesuggereerd om te zoeken naar manieren om de zichtbaarheid en veiligheid te verhogen (fietssluis, snoeien haag, enz.)

Aandachtspunt
6

Het op de kaart aangeduide tracé hoeft niet te worden geopend. Er bestaat een interessant paadje aan de bosrand waarvan de toegankelijkheid mits een kleine inspanning kan worden verhoogd.


Akkoord; het verleggen kan op het terrein onder-zocht worden.

Blijkt toch niet terug te vinden.7

Het oorspronkelijke tracé van deze Buurtweg opnieuw uittekenen, is niet prioritair. Het betreft een uiterst drassig gebied en met het Emmapadje is een alternatieve verbinding voorzien. Eventuele toegang tot de weide zou door draaimolens kunnen voorzien worden.

Geen actie8

Het opnieuw openstellen van deze Buurtweg is weinig zinvol, gezien de alternatieve trage wegen in de buurt.

Geen actie9a en 9b

Weg 9 bezit een meerwaarde als alternatief voor het Emmapadje (dat zich voornamelijk op fietsers richt) en kan bijdragen tot een fijnmazig netwerk aan trage wegen. Het openstellen van deze weg kan onderzocht worden, maar is niet prioritair in vergelijking met andere knelpunten.

Geen prioriteit.10

Een verbinding van weg 10 naar weg 11 biedt veel mogelijkheden en is wenselijk. Er wordt gesuggereerd dat het gemeentebestuur samen met de betrokken actoren (aangelanden) op zoek gaat naar creatieve oplossingen om deze verbinding van weg 10 met weg 12, via weg 11, mogelijk te maken. Deze doorsteek vormt ook een schakel in de trage verbinding van de Halse Bossen met het Zoerselbos.

Voorlopig geen actie11

Dit stuk buurtweg is op het terrein niet terug te vinden en misschien moeilijk realiseerbaar. Het terug openstellen is weliswaar wenselijk en biedt mogelijkheden om een grotere wandellus rond Halle te maken. Er wordt gesuggereerd dat het gemeentebestuur in overleg met betrokken actoren (aangelanden) deze verbinding onderzoekt.

Voorlopig geen actie12a,b,c

- De grove boskiezel op wegstuk 12a, ter hoogte van de aansluiting met Hooidonkeneinde is storend en overbodig.

- Er wordt gesuggereerd dat het gemeentebestuur de interessante mogelijkheid om weg 12c met weg 13 te verbinden onderzoekt.

- Er wordt melding gemaakt van rustverstoring en zwerfvuil door gebruik van wegstuk 12b.

Bestaande toestand laten13

- De verbinding met weg 12c is interessant en dient onderzocht te worden.

- De verbinding met 31a is wenselijk. Hierbij dient rekening te worden gehouden met aansluiting op de drukke Berkenlaan, die momenteel vrij gevaarlijk is.Mooie verbinding is te maken. Eigendomssituatie nakijken. 13 blijkt privé te zijn. Moeilijk dus en niet superbelangrijk.

14a,b,c

Deze trage wegen kunnen behouden blijven in de huidige toestand.

Akkoord


15

- Deze trage weg kan behouden blijven in de huidige toestand.

- De aansluiting met de Lotelinglaan is vrij gevaarlijk.
Waarvan akte

16

- Deze trage weg kan behouden blijven in de huidige toestand.

- Enkele putten opvullen met dolomiet.Akkoord


17

Het opnieuw openstellen van deze trage weg wordt als onrealistisch en onbelangrijk beschouwd.


Akkoord

18

Deze trage weg kan behouden blijven in de huidige toestand.


Akkoord

19

Weg 19 is als openbare weg ingetekend in de Atlas der Buurtwegen, maar loopt momenteel dood op een privé-terrein. De verbinding van weg 19 met weg 20 via een reeds bestaande, verharde weg, opent interessante perspectieven om het openbaar gebruik van deze weg in de toekomst te bestendigen. Dit dient onderzocht te worden.


Geen prioriteit; niet realistisch

20a,b

- Weg 20 kan een interessante verbindingsweg naar Schilde vormen en heeft een groot cultuurhistorisch belang (belangrijke historische watermolensite). De verbinding met de Lemmekensbaan (door het aanleggen van een brug over het Groot Schijn) dient onderzocht te worden.

- Weg 20 kan voor wandelaars en ruiters een alternatief vormen voor weg 21a,b, die voornamelijk als fietspad dienst doet.

- Het inrichten van de weg en het bepalen van gebruikersreglementen dient met de nodige omzichtigheid en aandacht voor de draagkracht van de omgeving te gebeuren (VEN-gebied, unieke natuuromgeving).


Akkoord met conclusies (na plaatsbezoek). Exacte plaats van vroegere weg op te zoeken.

20b bestaat tot aan het Groot Schijn. Tussen de Lemmekensbaan en het Groot Schijn kan hij heropend worden en een brug erover maakt de verbinding compleet.
21a,b,c,d

- 21a en 21b dienen behouden te blijven als fietspad. Een verdere verharding van 21b is overbodig en zou afbreuk doen aan de authenticiteit van het bospad. Kleine herstellingswerken, het verwijderen van grof steengruis en het jaarlijks opruimen van bladeren volstaat om het nodige fietscomfort te verzekeren.

-Wegstukken 21c en 21d zijn onrechtmatig afgesloten stukken Buurtweg. Deze stukken zijn op zich minder interessant, tenzij zij als verbinding naar Schilde kunnen worden doorgetrokken voor een welbepaalde gebruikersgroep (bijv. ruiters). Deze trage wegen moeten dus samen met de wegen 20 en 21b beschouwd worden.
Akkoord
Geen prioriteit

22

- Deze weg (Hendrikvoort) verbindt de Liefkenshoek met de Kantonbaan en heeft een belangrijke cultuurhistorische waarde (oude hoeve "Hendrik Voort").

- In het midden van de weg bevindt zich een verzakking die uitgevlakt dient te worden.

- Het toegankelijk maken van deze weg voor ruiters dient onderzocht te worden, in overleg met de nabijgelegen manège.

- De prikkeldraad langs de weg is niet uitnodigend voor fietsers en ruiters.Geen probleem.


De breedte is conform de ‘atlas’.

23a,b,c

- Storend gemotoriseerd vervoer (quads en terreinwagens) komt zowel voor op 23a (ondanks het verbodsbord) als op 23c. Het is wenselijk hiertegen op te treden (eventueel in samenspraak met de gemeente Ranst).


23c afsluiten, analoog als 23a. Afspreken met Ranst

24

Het op de kaart aangeduide tracé hoeft niet te worden geopend. Er bestaat een interessant paadje dat de verbinding tussen 23c en 25a mogelijk maakt (een voorbij de gemeentegrens). Dit mooie, kronkelende paadje dient behouden te blijven.

Akkoord25

- Trage weg 25a kan behouden blijven in de huidige toestand. De mogelijkheid om de weg opnieuw open te stellen voor ruiters dient overwogen te worden.
- 25b,c en d zijn minder belangrijk


Bart VS onderzoekt in het kader van het paardenroutenetwerk.

Akkoord26

- Wegstuk 26d werd recent afgesloten met de vermelding "privaat". Dit wegstuk biedt echter de mogelijkheid voor wandelaars komende van weg 29 om de drukke Liefkenshoek te vermijden wanneer zij aansluiting zoeken met weg 26a en weg 25. Vandaar dat het wenselijk is de mogelijkheid te onderzoeken om dit wegstuk opnieuw voor openbaar gebruik open te stellen.


26c openen door verwijderen opslag.

26d opnieuw bekijken? Alle 26-paden blijken privé te zijn. Er word getracht contact op te nemen met de eigenaar(s).
27

- Storend gemotoriseerd vervoer (quads en terreinwagens) komt voor op weg 27. Het is wenselijk hiertegen op te treden (eventueel in samenspraak met de gemeente Ranst).


Idem als 23c

28

- Gemotoriseerd verkeer dient van deze weg gebannen te worden. Het gedeelte van de weg in het bos is over een aanzienlijke breedte kapotgereden.

- Het stuk van weg 28 dat zich bevindt tussen de aansluitingen met wegen 31b en 30a,b wordt soms afgesloten. Het is wenselijk hiertegen op te treden en het publieke recht van overgang te vrijwaren.
Akkoord; te onder-zoeken hoe door GGZ, bosgroep en ANB

29

Deze trage weg kan behouden blijven in de huidige toestand. Overlast door gemotoriseerd verkeer dient te worden tegengegaan.


Akkoord

30a,b

- Weg 30a is als openbare weg ingetekend in de Atlas der Buurtwegen, maar moeilijk op het terrein terug te vinden. Deze toestand kan behouden blijven.


Akkoord

31a,b

- Het maken van een verbinding tussen de bestaande wegen 31a en 32a is een absolute prioriteit. Dit kan door het openstellen van wegstuk 31b en/of 32b. De voorkeur gaat uit naar het openstellen van wegstuk 31b, dat min of meer het originele tracé uit de Buurtwegenatlas volgt en ook landschappelijk een duidelijke meerwaarde heeft.


Belangrijk. RO zoekt eigenaars op. Onderhandelen!

32a,b

- Het maken van een verbinding tussen de bestaande wegen 31a en 32a is een absolute prioriteit. Dit kan door het openstellen van wegstuk 31b en/of 32b. De voorkeur gaat uit naar het openstellen van wegstuk 31b, dat min of meer het originele tracé uit de Buurtwegenatlas volgt en ook landschappelijk een duidelijke meerwaarde heeft.

- 32b is geen prioriteit.Akkoord


33

Deze trage weg kan behouden blijven in de huidige toestand.


Akkoord

34

- Deze trage weg kan behouden blijven in de huidige toestand, mits aandacht voor bepaalde knelpunten (sluikstort, storend gemotoriseerd verkeer, enz).

- Ter hoogte van het tehuis zijn witte linten aangebracht langs de kant van de weg. Dit is uiterst storend voor ruiters en het is wenselijk deze linten te verwijderen.
Akkoord
Nakijken.


Andere trage wegen
In het kader van de rondvraag verwezen een aantal gebruikers naar trage wegen die niet op de evaluatiekaart zijn opgenomen.

 • Enerzijds gaat het om wegjes die zich in het gebied van de Halse Bossen bevinden (grosso modo afgebakend door Liefkenshoek, Sniederspad en Halmolenweg). Aangezien dit gebied het onderwerp van een toegankelijkheidsstudie uitmaakt, werden de trage wegen er niet beschouwd in het kader van deze rondvraag. Het gaat bijvoorbeeld over:

- Het verlengde van de Hendrikvoort dat aansluit met het Sniederspad (de 'Vlust')

- Het verbindingspaadje tussen de Halmolenweg, de Paardenmarkt en de Bergen

Uiteraard hebben deze wegjes een belangrijke meerwaarde als trage weg en dienen ze dus behouden te blijven.


 • Anderzijds gaat het om wegjes die op een of andere manier niet in beschouwing werden genomen tijdens de inventarisatie van alle trage wegen in het gebied. Het gaat bijvoorbeeld om:

- Het verharde stuk weg dat zich situeert tussen weg 20a en weg 19. Dit stuk weg zou eventueel voor een interessante trage verbinding tussen beide genoemde wegen kunnen zorgen.

- De Landweg die loopt tussen de Lage Weg en de Peggerstraat. In het kader van de rondvraag merkte een gebruiker op dat deze weg dient behouden te worden in de huidige staat (mooi tractorspoor met in het midden een brede grasberm). Er werd ook opgemerkt dat een stuk van deze weg (tussen Berkemei en Hooidonkeinde) van een doorgangsverbod is voorzien. Het is wenselijk het openbaar gebruik van dit stuk Buurtweg te garanderen en eventuele belemmeringen te verwijderen.
Algemene opmerkingen


 • Als wegbeheerder is de gemeente verantwoordelijk voor het onderhoud van wegen die tot het openbaar domein horen, en ook voor wegen die bestemd zijn voor het openbaar gebruik. Dit is dus eveneens het geval voor de hier besproken trage wegen. Het is aangewezen dat de gemeente een onderhoudsregeling opstelt en die operationeel maakt aan de hand van een jaarlijkse onderhoudsplanning. Op die manier kan een ecologisch bermbeheer met de nodige snoei- en maaibeurten worden georganiseerd. Overleg met aangelanden om schuttingen en hagen op een kwalitatief niveau te brengen, lijkt hierbij noodzakelijk.
 • Heel wat trage wegen in het projectgebied hebben een bedding van zandgrond. Deze oorspronkelijke bedding maakt deel uit van het authentieke Kempische landschap en dient behouden te blijven indien mogelijk. Verharding van deze wegen kan enkel indien een functionele verbinding wordt ingericht, maar dit is voorlopig niet aan de orde: tijdens de rondvraag werd voor geen enkele weg de meerwaarde van een verharding aangetoond. Het gebruikscomfort van de bestaande beddingen kan wel verhoogd worden door een algemene opknapbeurt (de nood aan het opvullen van putten werd bijv. bij heel wat wegjes aangehaald). Op heel wat van de besproken trage (zand)wegen vindt men ook steengruis en grof puin terug. Waar mogelijk dient dit vermeden te worden en er moet voor gezorgd worden dat deze wegen niet gebruikt worden voor het nonchalant storten van grof (bouw)afval. Anderzijds is de historische opvoering van gruis belangrijk voor loswegen (doorgang van landbouwvoertuigen verzekeren, afwatering regelen). Dit is bijv. het geval voor wegjes 1 of 3. Voor andere, meer natuurlijk gelegen wegjes, is deze functie van steenpuin minder belangrijk en kan het verwijderen ervan overwogen worden, teneinde het authentieke, natuurlijke karakter van de weg te herstellen.
 • Tijdens de rondvraag kwam de vraag naar boven om een belangrijk aantal trage wegen toegankelijk te houden of te maken voor ruiters. Hoewel heel wat van de wegjes in het projectgebied geschikt lijken voor deze gebruikersgroep (zandbedding, hoger gelegen en dus drogere wegstukken, enz.), ontbreken een aantal interessante verbindingen voor deze doelgroep. Het betreft in de eerste plaats de verbinding van de Halse Bossen met de Lemmekensbaan en/of de Kantonbaan. Bij de bespreking van de wegjes 20, 21, 22, 25, enz. worden hiervoor concrete pistes aangereikt.
 • In het kader van de rondvraag werd het belang van verkeersvrije verbindingen (tussen woonstraten of -kernen, tussen natuurgebieden, tussen 'trage trekpleisters zoals scholen of sportinfrastructuur, enz.) meermaals onderstreept. Een belangrijke en ambitieuze verbinding is die tussen de Halse Bossen en het Zoerselbos. De nodige stapstenen zijn aanwezig (wegen 28, 31, 13, 12, enz.) en het lijkt wenselijk dat dit verbindingsproject verder wordt uitgedacht en dat de ontwikkeling van het trage-wegenpatrimonium in dit kader wordt uitgewerkt. Naast kortere of langere verbindingen, dient ook de nodige aandacht te worden besteed aan meer discrete, geïsoleerde verbindingspaadjes of doodlopende stukjes weg. Eén gebruiker gaf hiervoor de volgende argumenten mee:

    1. ze maken korte ommetjes, circuits mogelijk voor oudere mensen of mensen die omwille van fysische ongemakken minder ver kunnen lopen;

    2. ze zijn een verademing tussen verkavelingsgroei; er is altijd iets boeiends te ontdekken;

    3. je kan er op een ontspannen manier met kleine kinderen lopen; je hoeft niet beducht te zijn voor verkeer.
 • Tijdens de rondvraag werd voor geen enkele trage weg voorgesteld om verlichting aan te brengen. Er werden integendeel kanttekeningen geplaatst bij bepaalde bestaande verlichtingen (bijv. Kikkerpadje). Het aanbrengen van verlichting langs trage wegen kan enkel verdedigd worden bij functionele verbindingen. Zelfs in die gevallen kan een opzichtige verlichting vermeden worden door te zoeken naar creatieve oplossingen (discrete grondverlichting, uitschakelen van verlichting tijdens bepaalde uren van de dag, enz.).
 • De verschillende kansen en mogelijkheden van het trage-wegennetwerk (zachte recreatie, landschapsbeleving, verkeersveilige verplaatsingen, enz.) zouden beter ontwikkeld kunnen worden indien parallel werk wordt gemaakt van de omliggende verkeersstraten (autoluwer maken, sluipverkeer weren, veilige voet- en fietspaden aanleggen, enz.).
 • De trage wegen rond Halle zijn niet altijd goed terug te vinden. Het is soms niet duidelijk of het wel degelijk een openbare weg betreft. De trage wegen kunnen beter in de kijker geplaatst worden als ze in een trage-wegennetwerk opgenomen worden of wanneer sensibilisatie rond het gebruik ervan plaatsvindt. De mogelijkheid bestaat om de trage wegen te voorzien van een (door Trage Wegen vzw) speciaal ontworpen naambordje met trage-wegenlogo en vermelding van de gemeente. Deze bordjes werden voordien ook al in Riemst, Wetteren, Rotselaar, Grobbendonk, Wommelgem en Neerpelt gebruikt en hebben meerdere functies:

 1. Door de oude naam van een weg aan te brengen breng je ook een brok erfgoed en cultuurhistorie op een duurzame manier onder de mensen, ook inwijkelingen bijvoorbeeld;

 2. Door de trage wegen aan te duiden met een bordje is het voor iedereen duidelijk dat het om openbare wegen gaat en dat ze dus gerust kunnen gebruikt worden;

 3. Door dezelfde format als in de andere gemeenten te gebruiken hebben de bordjes ook een symbolische en draagvlakvergrotende waarde (het logo ‘trage weg’ wijst op een erkenning en vraag tot respect voor dit traag patrimonium) voor de rest van Vlaanderen.
24-08-2016 /
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina