Gemeentebestuur dilbeekDovnload 40.06 Kb.
Datum27.09.2016
Grootte40.06 Kb.


Pasfoto
GEMEENTEBESTUUR DILBEEK

Gemeenteplein 1 – 1700 DilbeekINSCHRIJVINGSFORMULIER
ACCOUNTING MANAGER (A1a-A3a - statutair) (M/V) voltijds
Wij stellen het op prijs als u alle vragen, voor zover op u van toepassing , zo volledig mogelijk beantwoordt. Indien een rubriek te klein opgemaakt is, dan kunt u uw antwoord op de vragen op een apart blad bijvoegen.
Ingevolge de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. de verwerking van persoonsgegevens, stellen wij u ervan in kennis dat de gevraagde informatie dient ter behandeling van de elementen van het selectiedossier en bij eventuele aanstelling voor de samenstelling van het personeelsdossier.


Deze inschrijving moet vergezeld zijn van de volgende bewijsstukken:

1) de onderstaande vragenlijst, volledig ingevuld en ondertekend;

2) een afschrift van uw diploma (HOLT-diploma/master of gelijkwaardig)

3) een uittreksel uit het strafregister (model 1) dat niet ouder mag zijn dan drie maanden op het moment van de indiening van je kandidatuur. Wanneer er ongunstige vermeldingen op voorkomen, mag je een schriftelijke toelichting voorleggen.
1. PERSOONLIJKE GEGEVENS
Naam: ...................................................................................................................................drukletters)
Voornamen: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Geslacht:  man  vrouw
Geboorteplaats: .........................................................Geboortedatum: ...................................................
Nationaliteit: .............................................................................................................................................
Rijksregisternummer: ...............................................................................................................................
Adres (straat+nr ; postcode+gemeente): ……………………………………………………………………………………………..
Telefoon- en of GSM-nummer:..................................................................................................................
E-mail:........................................................................................................................................................
Burgerlijke staat: …………………………………………………………………………………………………………………………………
Aantal kinderen:.........................................
Rijbewijs: ja/neen Categorie:........................................
Vervoermiddel voor uw verplaatsingen: auto – bromfiets – fiets – geen eigen vervoermiddel

2. OPLEIDING

(vermeld de aard van het diploma/getuigschrift, de school of het instituut dat het diploma/getuigschrift uitreikte en het jaar waarin u het diploma/getuigschrift behaalde)


HOGER/UNIVERSITAIR ONDERWIJS (het recentste diploma bovenaan):


Naam diploma

School

Datum diploma
Naam diploma

School

Datum diploma


ANDERE DIPLOMA’S OF GETUIGSCHRIFTEN, GEVOLGDE CURSUSSEN RELEVANT VOOR DE FUNCTIE:

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
LOPENDE CURSUSSEN:

Indien u op dit ogenblik een cursus/cursussen volgt, beschrijf dan hieronder welke:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
INFORMATICAKENNIS:

Geef een korte omschrijving van uw computerkennis in aansluiting met de functie:

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ANDERE BEKWAAMHEDEN:

Geef een korte opsomming van bekwaamheden of troeven die niet blijken uit uw diploma’s of getuigschriften:


..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. STAGES IN HET KADER VAN UW OPLEIDING/VAKANTIEWERK RELEVANT VOOR DE FUNCTIE


BEDRIJF/INSTELLING

AARD VAN HET WERK

VAN/TOT


4. UITGEOEFENDE BETREKKINGEN


BEDRIJF/INSTELLING

AARD VAN HET WERK

AANVANGS- EN EINDDATUM (dag/maand/jaar)

REDEN VERTREK


5. REDEN SOLLICITATIE
Wat zijn uw belangrijkste motieven om te solliciteren voor deze functie?

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


6. VARIA
Bent u momenteel werkloos? Ja/neen
Binnen welke termijn bent u beschikbaar?...................................................................................
Hoe heeft u deze vacature vernomen?..........................................................................................

Ruimte voor het verstrekken van eventuele andere gegevens die u van belang acht om uw kandidatuur te ondersteunen (vb. extra-professionele activiteiten, hobby’s):

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

7. SOLLICITEREN
Verstuur dit inschrijvingsformulier per post (poststempel geldt als bewijs) of per e-mail sollicitatie@dilbeek.be (datum verzending geldt), samen met een kopie van de gevraagde stukken (diploma + uittreksel uit het strafregister (model 1 – niet ouder dan 3 maanden), uiterlijk op dinsdag 21 mei 2013 naar het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 1 te 1700 Dilbeek of bezorg je kandidatuur persoonlijk op dit adres tegen ontvangstbewijs.

Ik verklaar dat dit formulier juist en volledig is ingevuld en geef hierbij, in het kader van deze sollicitatie, uitdrukkelijk toestemming voor de verwerking van de persoonlijke gegevens die erin opgenomen zijn.


Datum: ........................................
Handtekening: ........................................


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina