Gemeentebestuur ZwevegemDovnload 33.93 Kb.
Datum27.08.2016
Grootte33.93 Kb.
Gemeentebestuur Zwevegem ATD/DVD/00-206

arrondissement Kortrijk
Gemeenteraad d.d. 22.01.2001

Algemeen subsidiereglement voor de aanleg en het onderhoud van kleine landschapselementen (KLE.) te Zwevegem
Bijlage 1

Streekeigen of genaturaliseerde hoogstambomen
De hierna volgende bomen en hun variëteiten en klonen kunnen we adviseren voor gebruik te Zwevegem. De lijst is niet limitatief. Hou tevens rekening met de grondsoort en met de grondwaterstand.

De minimum plantmaat voor hoogstambomen en hoogstamfruitbomen is 10-12 cm stamomtrek op 1.00 m hoogte.
 1. Knotbomen

- gewone esdoorn Acer pseudoplatanus

- veldesdoorn Acer campestre

- zwarte els Alnus glutinosa

- grauwe els Alnus incana


- haagbeuk Carpinus betulus

- gewone es Fraxinus exselsoir

- kleinbladige linde Tilia cordata

- grootbladige linde Tilia platyphyllos

- zomereik Quercus robur

- wintereik Quercus petraea

- knotwilg/schietwilg Salix alba

 1. Hoogstambomen

- Noorse esdoorn Acer platanoïdes

- gewone esdoorn Acer pseudoplatanus


- veldesdoorn Acer campestre

- paardekastanje Aesculus hippocastanum

- Zwarte els Alnus glutinosa

- grauwe els Alnus incana

- Haagbeuk Carpinus betulus

- tamme kastanje Castanea sativa

- eenstijlige meidoorn Craeteagus monogyna
- groene beuk Fagus sylvatica
- gewone es Fraxinus exselsoir
- witte abeel Populus alba
- grauwe abeel Populus canesscens

- Canadapopulier Populus canadensis


- trilpopulier Populus tremula
- Zoete kers Prunus avium

- zomereik Quercus robur

- wintereik Quercus petraea
- gewone acacia Robinia pseudoacacia

- schietwilg Salix alba


- wilg Salix species

- kleinbladige linde Tilia cordata

- grootbladige linde Tilia platyphyllos

- Hollandse linde Tilia europaea

- gladde olm Ulmus carpinifolia

- ruwe olm Ulmus glabra
 1. Hoogstamfruitbomen

Voor onze regio gaat het vooral om de volgende fruitboomsoorten in diverse rassen:

-
appel Malus communis/Malus domestica, zoals de volgende soorten:

Transsparante Blanche, Jacques Lebel, President Roulin RGF, Reinette étoilée, Trezeke Meyeers, Dubbele Bellefleur, Schone van Boskoop, Radoux RGF, Franse Renet, Keuleman, e.d. .

- peer Pyrus communis, zoals de volgende soorten:
Bruine kriekpeer, Bon Chrétien Williams, Conférence, Légipont, Joséphine de

Malines, Saint-Remy, e.d. .


- kers/kriek Prunus avium / Prunus cerasus, zoals de volgende soorten:

Early Rivers, Castor, Noordkriek, e.d. .

- okkernoot Juglans regia, zoals de volgende soorten:


Broadview, Buccanneer, e.d. .
- pruimen Prunus domestica, zoals de volgende soorten:

Reine-Claude D’Oullins, Queen Victoria, Reine Claude d’ Althan,


Sainte-Cathérine RGF, e.d. .

Bijlage2

Aanvraagprocedure en subsidiebedragen met betrekking tot de Kleine landschapselementen (KLE.) te Zwevegem
1 .Aanvraagprocedure: overzicht


 1. Algemeen

Een onderscheid wordt gemaakt tussen aanleg enerzijds en onderhoud of beheer van KLE. anderzijds.

Tevens worden er telkens enkele bijkomende voorwaarden gesteld. De bepalingen van het Algemeen subsidiereglement voor de aanleg en het onderhoud van K.L.E. dienen gevolgd te worden.


1.2. Procedurestappen:
stap 1: aanvraag (telefonisch, schriftelijk, aan de balie van ATD., ....)
stap 2: op te sturen door Bestuur aan

aanvrager/af te halen op ATD a. aanvraagformulier

b. reglement terzake

c. mogelijks documentatie terzake
stap 3.:indienen dossier door aanvrager a. ingevuld aanvraagformulier met omschrijving der
werken

b. kopie van topografische kaart met juiste locatie van


aanleg/onderhoud (1/10.000).

c. bij aanleg een duidelijk beplantingsplan

(bijv. op 1/200 of 1/500)

d.een plantenlijst met plantsoort en plantmaat

e. desnoods de nodige vergunningen

(bijv. bouwvergunning bij aanleg poelen, …)

f. bevestiging dat aanvrager beschikt over toelating
vanwege eigenaar of pachter voor aanleg/onderhoud.
stap 4 : controle aanvraagdossier door bestuur a. administratieve-juridische controle:

-zonering gewestplan en prioritaire zone

-plantafstanden(veldwetboek)

-vergunningen

-ed.

b. technische contole van de plannen en de locatie met


mogelijks plaatsbezoek

c. Advies vanwege ATD-Dienst Groen en openbare


werken met voorstel van het subsidiebedrag aan College
van Burgemeester en schepenen.
stap 5 : beslissing College B & S a. goedkeuring en vaststelling subsidie met eventueel
bijkomende voorwaarden

b. beslissing wordt medegedeeld aan aanvrager


stap 6 : uitvoeren der werken a. de aanvrager voert de werken uit binnen de 9 maanden
na de goedkeuring door het Schepencollege.

b. tijdens de uitvoering kan het bestuur de werken


controleren.
stap 7 :

Eindcontrole en uitbetaling subsidie a. melding door aanvrager met een

“aanvraag tot betaling subsidie voor KLE.” dat de


werken voltooid zijn.

b. eindcontrole van de werken door Bestuur

c. uitbetaling door Bestuur

(indien de werken conform uitgevoerd werden).


2. Subsidiebedragen voor kleine landschapselementen


 1. Knotbomen: basissubsidie subsidie in plantmaat

pioritaire zone


 1. aanleg: -Knotwilg (Salix species) 2,50 €/boom 4,00 €/boom minimum

10-12 cm

stamomtrek op 1m hoogte

-andere knotboomsoorten

( eik, es, esdoorn, els, linde, 5 €/boom 8 €/boom idem

haagbeuk)


 1. onderhoud -wilg, eik, es, esdoorn, els,

linde, haagbeuk. 15 €/boom 20 €/boom -

voorwaarden m.b.t. knotbomen:

- aanleg: minimum 5 bomen en maximum 20 bomen/ aanvrager/jaar

- onderhoud: een onderhoudssubsidie wordt pas uitbetaald voor bomen die minimum 7 jaar oud zijn.

- voor dezelfde knotbomen kan slechts na 7 jaar opnieuw een onderhoudssubsidie aangevraagd worden

- zie artikel 5.


 1. hoogstambomen: basissubsidie subsidie in plantmaat

prioritaire zones


 1. aanleg 5 €/boom 8 €/boom minimum

10-12 cm

stamomtrek op 1m hoogte
 1. onderhoud geen subsidie geen subsidie -


voorwaarden m.b.t. hoogstambomen:

- minimum 5 hoogstambomen en maximum 150 € toelage /aanvrager/jaar.

- er wordt gebruik gemaakt van inheemse boomsoorten ( zie Bijlage 2)

- zie artikel 5.
 1. hoogstamboomgaarden basissubsidie subsidie in plantmaat

prioritaire zone


 1. aanleg 5 €/boom 8 €/boom minimum

10-12 cm

stamomtrek op 1m hoogte
 1. onderhoud geen subsidie geen subsidie -

voorwaarden: m.b.t. hoogstamboomgaarden

- minimum 5 hoogstammige fruitbomen in groep of rij of ter aanvulling van bestaande hoogstamboomgaard

- maximum 150 € toelage /aanvrager /jaar

- er wordt gebruik gemaakt van inheemse fruitsoorten

- zie artikel 5 1. Poelen basissubsidie subsidie in prioritaire zone
 1. aanleg 175 €/poel 225 €/poel
 1. onderhoud 175 €/poel 225 €/poel


voorwaarden m.b.t. poelen :

- aanleg: maximum 1 poel / aanvrager/jaar- onderhoud: maximum 1 onderhoudssubsidie /aanvrager/7 jaar.

- zie artikel 5
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina