Gemeentelijk subsidiereglement voor de aanplanting en het onderhoud van kleine landschapselementenDovnload 116.67 Kb.
Datum23.07.2016
Grootte116.67 Kb.
GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR DE AANPLANTING EN HET ONDERHOUD VAN KLEINE LANDSCHAPSELEMENTEN
Artikel 1

- Het aanplanten en het onderhoud van lijnvormige landschapselementen onder de vorm van hagen, houtkanten, houtwallen, bomenrijen, het aanplanten van hoogstamboomgaarden en het aanleggen en onderhouden van veedrinkpoelen of amfibieënpoelen, zoals gedefinieerd in artikel 2, kan door het gemeentebestuur gesubsidieerd worden binnen de perken van de goedgekeurde begrotingskredieten.


Artikel 2

- Voor de toepassing van dit subsidiereglement wordt verstaan onder:klein landschapselement of KLE

lijnvormige, puntvormige of vlakvormige landschapselementen met een eigen natuurwaarde, die mede de landschapsecologische kwaliteit van een gebied bepalen zoals hagen, houtkanten, houtwallen, bomen, bomenrijen, holle wegen, taluds, hoogstamboomgaarden, kerkhoven, monumenten, veedrinkpoelen, bronnen, wegbermen, beken en beekbegeleidende vegetatieshaag een lijnvormige, aaneensluitende aanplanting van houtige gewassen met compacte structuur die bij normaal onderhoud door periodieke snoei in vorm wordt gehouden

houtkant een lijnvormig landschapselement, begroeid met bomen, struiken en kruiden

houtwal een houtkant op een, meestal door de mens, verhoogd stukje grond

bomenrij een opeenvolging of aaneenschakeling van bomen, opgaande of knotbomen van eenzelfde soort, grootte en leeftijd, meestal in rechte lijn geplaatst

knotboom een boom die zijn typische knoestvorm verkrijgt door het periodisch kappen van de nieuwe takken

hoogstamboomgaard

elke aanplanting met minstens 10 hoogstammige fruitbomen met een stamhoogte van minstens 2 meteramfibieënpoel

een natuurlijke of door de mens gegraven wateroppervlakte, aangelegd als biotoop voor amfibieën en reptielenveedrinkpoel

een natuurlijke of door de mens gegraven drenkplaats voor veeinheemse boom- en struiksoorten

soorten welke zijn opgenomen in bijlage 1a van dit reglementlandschapseenheid

een gebied met landschappelijk-geografisch, historisch en ecologisch enigszins homogene kenmerken. De landschapseenheden zijn overgenomen uit het gemeentelijk natuurontwikkelingsplan en opgenomen als bijlage 2landschapseenheid categorie 1

landschapseenheid, zoals weergegeven op de kaart in bijlage 2, waarbinnen de subsidiebedragen maximaal zijnlandschapseenheid categorie 2

landschapseenheid, zoals weergegeven op de kaart in bijlage 2, waarbinnen de subsidiebedragen intermediair zijnlandschapseenheid categorie 3

landschapseenheid, zoals weergegeven op de kaart in bijlage 2, waarbinnen de subsidiebedragen minimaal zijnhuiskavel

het kadastraal perceel ofwel horend bij de vergunde woning ofwel kadastrale percelen die deel uitmaken van de bedrijfsvoering van het desbetreffende bedrijf en er een ononderbroken ruimtelijk geheel van uitmaken en waarvan de vereiste bouwvergunning niet kan aanzien worden als een gering werk.vellen of rooien

het omhakken of omzagen, al dan niet met verwijdering van het wortelgestel, alsmede het schade toebrengen, verminken of vernietigen


PROCEDURE
Artikel 3

- Elke aanvraag dient gericht te worden aan het College van Burgemeester en Schepenen, Gemeenteplein, 1861 Meise.


Artikel 4

- Elke aanvraag dient te geschieden op het daartoe voorziene formulier (bijlage 3), volledig ingevuld en vergezeld van een plan op schaal 1/10.000 of groter met aanduiding van de plaats van de aanplanting, aanleg of onderhoud en een eigendoms- of pachtrecht op woord van eer of een schriftelijke toestemming van de eigenaar of pachtrechthouder.


Artikel 5

§1 - Na indiening van de aanvraag tot subsidie onderzoekt de gemeente of de aanvraag, op basis van de ingezonden gegevens, in aanmerking komt voor subsidie. De aanvrager wordt op de hoogte gebracht van de maximale hoogte van het subsidiebedrag (indien in aanmerking komende) of van de redenen waarom geen subsidie kan verleend worden (indien niet in aanmerking komende). Bij ontbrekende gegevens wordt de aanvrager verzocht deze over te maken aan de gemeente.

§2 - De aanvraag wordt geacht te zijn ingediend op datum van volledigheidsverklaring door de gemeente.
Artikel 6

- Na uitvoering van de handelingen en werken dient de aanvrager te verklaren dat voldaan is aan de genoemde voorwaarden. Hiertoe stuurt de aanvrager het controle-aanvraagformulier (bijlage 4), volledig ingevuld en vergezeld van een schriftelijke verklaring dat de gesubsidieerde aanplant of aanleg minstens gedurende 10 jaar integraal en intact op dezelfde plaats behouden blijft en een copie van de facturen, aan het College van Burgemeester en Schepenen.


Artikel 7

- Na indiening van het controle-aanvraagformulier voert de toezichthoudende gemeentelijke ambtenaar een plaatscontrole uit. Op basis van de vaststellingen wordt een verslag opgemaakt (bijlage 5). In dit verslag is een voorstel geformuleerd aangaande de hoogte van de uitgekeerde subsidie. Op basis van dit verslag kan het College van Burgemeester en Schepenen al dan niet goedkeuring verlenen voor de uitbetaling van de toelage. Het schepencollege beslist autonoom over het al dan niet uitbetalen en kan de hoogte van het bedrag naar beneden toe wijzigen.

SUBSIDIËRING VAN AANPLANTINGEN
Artikel 8

De subsidie voor het aanplanten van hagen, houtkanten of houtwallen kan enkel uitbetaald worden indien

* de aanplanting niet gelegen is binnen woongebied of industriegebied en dit volgens het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse, tenzij de aanplanting gebeurt op een perceel dat grenst aan een ander bestemmingsgebied in zoverre de aanplanting gebeurt langs deze grens.

* de aanplanting geen betrekking heeft op een huiskavel, op minder dan 50 meter rondom de vergunningsplichtige woning of bedrijfsgebouw of indien deze niet vergund is/zijn.

* de aanplanting voor minstens 3/4 bestaat uit inheemse boom- en struikensoorten.

* de aanplanting minstens 25 meter bedraagt.

* de aanplanting geschiedt tussen 1 november en 31 maart. Bij langdurige vorst kan deze termijn verlengd worden.

* de aanplanting geschiedt volgens een code van goede natuurpraktijk, met levenskrachtig plantgoed van 40-80 cm en eventueel bescherming tegen vraat (vee of knaagdieren).

* de onderlinge plantafstand maximaal 1,0 meter bedraagt voor hagen en 3,0 meter voor houtkanten of houtwallen.


Artikel 9

- De subsidie voor het aanplanten van bomenrijen of knotbomen kan enkel uitbetaald worden indien

* de aanplanting niet gelegen is binnen woongebied of industriegebied en dit volgens het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse, tenzij de aanplanting gebeurt op een perceel dat grenst aan een ander bestemmingsgebied in zoverre de aanplanting gebeurt langs deze grens.

* de aanplanting geen betrekking heeft op een huiskavel, op minder dan 50 meter rondom de vergunningsplichtige woning of bedrijfsgebouw of indien deze niet vergund zijn.

* de aanplanting voor minstens 3/4 bestaat uit inheemse boom- en struikensoorten.

* de aanplanting minstens 10 bomen bedraagt

* de aanplanting geschiedt tussen 1 november en 31 maart. Bij langdurige vorst kan deze termijn verlengd worden.

* de aanplanting geschiedt volgens een code van goede natuurpraktijk, met levenskrachtige hoogstammige bomen met een stamomtrek van 8 tot 12 cm en eventueel bescherming tegen vraat door vee of knaagdieren.

* de onderlinge plantafstand maximaal 13 m bedraagt voor bomenrijen of 10 m voor knotbomen.
Artikel 10

- De subsidie voor het aanplanten van hoogstamboomgaarden kan enkel uitbetaald worden indien:

* de aanplanting voor minstens 3/4 bestaat uit soorten vermeld in de lijst met de streek­eigen peervariëteiten, appelvariëteiten, pruimvariëteiten en kersvariëteiten (bijlage 1b).

* de aanplanting minstens 10 streekeigen fruitbomen bedraagt.

* de aanplanting geschiedt tussen 1 november en 31 maart. Bij langdurige vorst kan deze termijn verlengd worden.

* de aanplanting geschiedt volgens een code van goede natuurpraktijk, met levenskrachtige hoogstammige bomen met een stamomtrek van 8 tot 12 cm en eventueel bescherming tegen vraat door vee of knaagdieren

* de onderlinge plantafstand maximaal 13 meter bedraagt.
Artikel 11

- Er wordt geen subsidie verleend voor

* niet-inheemse boom- en struikensoorten of soorten die niet voorkomen in de lijst

* steunpalen, meststoffen, uurlonen, opmaak plannen en dergelijke

* het heraanplanten voortvloeiende uit kap-, bouw- en andere vergunningen. Het moet dus steeds gaan om nieuwe aanplanten.
Artikel 12

- Het subsidiebedrag bedraagt:

15 % van de aankoopfactuur indien de aanvraag betrekking heeft op een perceel (of percelen) gelegen binnen een landschapseenheid categorie 3

30 % van de aankoopfactuur indien de aanvraag betrekking heeft op een perceel (of percelen) gelegen binnen een landschapseenheid categorie 2

60 % van de aankoopfactuur indien de aanvraag betrekking heeft op een perceel (of percelen) gelegen binnen een landschapseenheid categorie 1

3,72 EUR/boom indien de aanvraag betrekking heeft op het aanplanten van hoogstammige fruitboomsoorten op een perceel (of percelen) gelegen binnen een landschapseenheid categorie 3 of binnen woon- of industriegebied volgens het gewestplan

7,44 EUR/boom indien de aanvraag betrekking heeft op het aanplanten van hoogstammige fruitboomsoorten op een perceel (of percelen) gelegen binnen een landschapseenheid cat. 2 of 1.

0,12 EUR/boom en per heester indien de aanvraag betrekking heeft op het uitplanten van eigen gekweekt bosplantsoen

1,24 EUR/boom indien de aanvraag betrekking heeft op eigen gekweekte hoogstammige bomen.
Artikel 13

- Het subsidiebedrag is beperkt tot

* maximaal 44,62 EUR/aanvraag/aanvrager/jaar indien gelegen binnen woon- of industriegebied

* maximaal 44,62 EUR/aanvraag/aanvrager/jaar indien gelegen binnen een landschapseenheid cat 3

* maximaal 123,95 EUR/aanvraag/aanvrager/jaar indien gelegen binnen een landschapseenheid cat 2

* maximaal 297,47EUR/aanvraag/aanvrager/jaar indien gelegen binnen een landschapseenheid cat 1

* max. 75 % van de totale kostprijs tgv cummulatie met andere mogelijke subsidies of toelagen.
SUBSIDIËRING VAN ONDERHOUDSWERKEN
Artikel 14

- De toelage voor onderhoud heeft betrekking op de in artikels 8 en 9 bedoelde landschapselementen, behalve op de bomenrijen die niet geknot kunnen worden.


Artikel 15

- De landschapselementen komen slechts in aanmerking voor een onderhoudsovereenkomst indien

* de hagen minstens 25 m lang, 1,25 m hoog en 0,25 m breed zijn

* de houtwallen en houtkanten ouder zijn dan 10 jaar

* de knotbomen ouder zijn dan 6 jaar

* de aanvraag betrekking heeft op minstens 10 gezonde knotbomen

* het onderhoud geschiedt tussen 1 november en 31 maart

* geen gebruik gemaakt wordt van chemische bestrijdingsmiddelen binnen een straal van 3 meter rond het landschapselement

* het landschapselement minstens 10 jaar behouden blijft.
Artikel 16

- De aanvrager dient in te staan voor het onderhoud en het instandhouden van de landschappelijk waardevolle lijnvormige landschapselementen waarvoor hij een aanvraag indient.


Artikel 17

- Als betoelaagbare werken komen in aanmerking

* voor hagen: het minstens om de 5 jaar snoeien, scheren of knippen, het zorg dragen voor en opvullen van gaten

* voor houtkanten, houtwallen en knotbomen: het toepassen van hakhoutbeheer met gepaste afvoer van het afkomende takhout.

De hakcyclus bedraagt ongeveer 10 jaar voor houtkanten en houtwallen en 6 jaar voor knotbomen. Het normale onderhoud bestaat uit het periodiek kappen van de houtige gewassen (hakhout), waarbij eventueel enkele overstaanders ongemoeid worden gelaten.
Artikel 18

- De werken dienen te gebeuren volgens een code van goede natuurpraktijk.


Artikel 19

- Het subsidiebedrag bedraagt:

indien gelegen binnen landschapseenheid categorie 1 of 2: 0,74 EUR/meter voor hagen indien de vorige aanvraag minder dan 3 jaar geleden is (maximaal om de 2 jaar) en 1,49 EUR/meter voor hagen indien de vorige aanvraag 3 tot 5 jaar geleden is, of indien het de eerste aanvraag betreft.

1,98 EUR/meter voor houtkanten en houtwallen (maximaal om de 8 jaar) en 2,48 EUR/boom voor knotbomen (maximaal om de 6 jaar).

Indien van toepassing, maar niet gelegen binnen landschapseenheid categorie 1 of 2: 0,37 EUR/meter voor hagen indien de vorige aanvraag minder dan 3 jaar geleden is (maximaal om de 2 jaar) en 0,74 EUR/meter voor hagen indien de vorige aanvraag 3 tot 5 jaar geleden is, of indien het de eerste aanvraag betreft.

0,99 EUR/meter voor houtkanten en houtwallen (maximaal om de 8 jaar) en 1,24 EUR/boom voor knotbomen (maximaal om de 6 jaar) indien gelegen binnen landschapseenheid categorie 1 of 2.


Artikel 20

- Het subsidiebedrag is beperkt tot maximaal 123,95 EUR/aanvraag/aanvrager/jaar.


SUBSIDIËRING VAN VEEDRINKPOELEN & AMFIBIEËNPOELEN


Artikel 21

- De subsidie voor het aanleggen of onderhouden van een veedrinkpoel/ amfibieënpoel kan enkel uitbetaald worden indien

* de aanplanting niet gelegen is binnen woongebied of industriegebied en dit volgens het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse, tenzij de aanleg gebeurt op een perceel dat grenst aan een ander bestemmingsgebied op minder dan 20 meter van deze grens.

* de aanleg of het onderhoud niet gelegen is in een landschapseenheid categorie 3

* de aanplanting geen betrekking heeft op een huiskavel, op minder dan 50 meter rondom de vergunningsplichtige woning of bedrijfsgebouw of indien deze niet vergund zijn.

* de grootte een wateroppervlakte heeft tussen 20 & 100 m² & een diepte tss 0,7 & 2,0m

* de aanleg of het onderhoud geschiedt tussen 1 augustus en 31 oktober

* de aanleg gebeurt volgens een code van goede natuurpraktijk

* de oevervegetatie beschermd wordt tegen vertrappeling door vee. Hiertoe wordt de poel voor minstens 2/3 afgesloten bvb. met prikkeldraad

* elke nieuwe aanplant van bomen of struiken binnen een straal van 5 meter rond de poel, te meten vanaf de randen, wordt vermeden.


Artikel 22

- Er wordt gestreefd naar een verzekerde waterdiepte van 0,5 meter en verzekerde watervoorziening met water van voldoende kwaliteit.

- De oevers bestaan bij voorkeur uit trapsgewijze zacht hellende, natuurlijke, niet-verstevigde oevers.
Artikel 23

- Het uitzetten van vissen en eenden is ten strengste verboden.


Artikel 24

- Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen is ten strengste verboden binnen een straal van 3 meter rond de poel, te meten vanaf de randen


Artikel 25

- Onder onderhoud wordt verstaan: het verwijderen van overtollige plantengroei om verlanding te voorkomen (= niet noodzakelijk verwijdering van alle waterplanten), het plaatsen of instandhouden van een omheining of bescherming tegen vraat, het voorkomen van negatieve invloeden, het voorzien van een overwinteringsbiotoop, het vermijden van volledige beschaduwing door heesters of bomen


Artikel 26

- Het subsidiebedrag voor de aanleg bedraagt:

1,24 EUR/m² water- en moerasoppervlakte indien de aanvraag betrekking heeft op een perceel (of percelen) gelegen binnen een landschapseenheid categorie 2

3,72 EUR/m² water- en moerasoppervlakte indien de aanvraag betrekking heeft op een perceel (of percelen) gelegen binnen een landschapseenheid categorie 1


Artikel 27

- Het subsidiebedrag voor het onderhoud bedraagt:

0,50 EUR/m² water- en moerasoppervlakte indien de aanvraag betrekking heeft op een perceel (of percelen) gelegen binnen een landschapseenheid categorie 2

1,24 EUR/m² water- en moerasoppervlakte indien de aanvraag betrekking heeft op een perceel (of percelen) gelegen binnen een landschapseenheid categorie 1.


Artikel 28

- Het subsidiebedrag is beperkt tot een éénmalige subsidie van:

* maximaal 123,95 EUR/aanvraag/aanvrager/jaar indien gelegen binnen een landschapseenheid cat. 2

* maximaal 371,84 EUR/aanvraag/aanvrager/jaar indien gelegen binnen een landschapseenheid cat 1Artikel 29


- Het subsidiebedrag voor het onderhoud is beperkt tot:

* maximaal 37,18 EUR/aanvraag/aanvrager/jaar indien gelegen binnen een landschapseenheid cat 2

* maximaal 148,74 EUR/aanvraag/aanvrager/jaar indien gelegen binnen een landschapseenheid cat 1.

- De subsidie voor het onderhoud kan maximaal om de 6 jaar aangevraagd worden.


ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 30


- Het verplaatsen, verleggen, vellen, rooien, definitief verwijderen, (gedeeltelijk) opvullen of in het algemeen alle handelingen die het karakter of de structuur van het gesubsidieerde landschapselement aantasten, zijn niet toegestaan, tenzij mits voorafgaandelijke, schriftelijke toestemming door het schepencollege. De gesubsidieerde aanplant of aanleg dient minstens gedurende 10 jaar integraal en intact op dezelfde plaats behouden te blijven, instand gehouden en goed onderhouden, op straffe van terugvordering van de toelage(n).

Artikel 31


- Elke aanvraag voor aanplant, aanleg of onderhoud heeft betrekking op percelen, gelegen binnen het grondgebied van de gemeente.
Artikel 32

- De aanplant, het onderhoud of de aanleg dient uitgevoerd te worden conform alle bestaande wetten, reglementen en gebruiken van toepassing op dergelijke werken. De uitvoerder dient in het bezit te zijn van alle vereiste vergunningen en adviezen.


Artikel 33

- De aanvragen voor aanplantingen, onderhoudswerken en veedrinkpoelen & amfibieënpoelen zijn onderling cumuleerbaar.

- De subsidies zijn tevens cumuleerbaar met andere mogelijke subsidies, tot een maximum van 75% van de totale kostprijs van de in aanmerking komende werken.
Artikel 34

- De uitbetaling is slechts éénmalig en geschiedt aan de aanvrager. Indien de aanplanting, de aanleg of het onderhoud gebeurt in onderling overleg tussen de eigenaars of vruchtgebruikers op de scheiding van 2 percelen, wordt de toelage verdeeld tussen beide in verhouding tot de gedragen last. Elk van de aangelanden dient hiertoe een aanvraagformulier in te dienen.


Artikel 35

- Bij discussie over het eigendomsstatuut van het landschapselement zal er geen uitbetaling volgen.


Artikel 36

- De aanvrager verleent aan de gemeente de toestemming om de bepalingen voortvloeiende uit dit reglement te controleren. Inzonderheid wordt aan de gemeentelijke ambtenaren de toestemming verleend om de percelen te betreden.


Artikel 37

- Alle aanvragen ten bedrage van 148,74 EUR of meer worden voor advies voorgelegd aan de gemeentelijke milieuraad.


Artikel 38

- De toelagen worden jaarlijks op de begroting voorzien en desgewenst pas het volgend jaar uitbetaald. Bij frauduleuze praktijken vervalt de subsidie en kunnen boetes opgelegd worden.


Artikel 39

- Een eventuele verkoop van de grond dient minstens 1 maand ervoor bekend gemaakt te worden aan de gemeente.


Artikel 40

- Dit besluit wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheid.


Artikel 41

- De inhoud van de bijlagen kan bij eenvoudige, gemotiveerde beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen gewijzigd worden.


De bijhorende bijlagen zullen bewaard worden in het dossier.

BIJLAGE 1a - LIJST VAN INHEEMSE BOMEN EN STRUIKEN(Bron: naar De Langhe J.E., 1983)
a) frequent voorkomende inheemse soorten
Nederlandse naam Latijnse naam Ned. familienaam Voorkomen Levensvorm
Spaanse aak, Veldesdoorn Acer campestre esdoornfamilie 3-5 sb

Noorse esdoorn Acer platanoides esdoornfamilie 3-5 b

Gewone esdoorn Acer pseudoplatanus esdoornfamilie 2-4 b

Zoete kers = Kriek Prunus avium amandelfamilie 3-4 b

Vogelkers Prunus padus amandelfamilie 5-6 sb

Sleedoorn Prunus spinosa amandelfamilie 2-4 sb

Klimop Hedera helix klimopfamilie 2 l

Hulst Ilex aquifolium hulstfamilie 2-4 sb

Zwarte els Alnus glutinosa berkenfamilie 2 bs

Ruwe berk Betula pendula berkenfamilie 1-2 b

Zachte berk Betula pubescens berkenfamilie 3 sb

Haagbeuk Carpinus betulus berkenfamilie 2-3 b

Hazelaar Corylus avellana berkenfamilie 2-3 s

Wilde kamperfoelie Lonicera periclymenum kamperfoeliefamilie 2-3 l

Gewone vlier Sambucus nigra kamperfoeliefamilie 2 b

Gelderse roos Viburnum opulus kamperfoeliefamilie 2-3 s

(Wilde) Kardinaalsmuts Evonymus europaeus kardinaalsmutsfamilie 4-6 sb

Rode kornoelje Cornus sanguinea kornoeljefamilie 2-5 s

Brem Sarothamnus scoparius vlinderbloemenfamilie 2-3 s

Gaspeldoorn Ulex europaeus vlinderbloemenfamilie 4 s

Beuk Fagus sylvatica beukenfamilie 2-3 b

Wintereik Quercus petraea beukenfamilie 1-3 b

Zomereik Quercus robur beukenfamilie 1-2 b

Koraalmeidoorn Crataegus curvisepala ssp. lindmanii appelfamilie 2-3 sb

Tweestijlige meidoorn Crataegus laevigata appelfamilie 3-4 sb

Eenstijlige meidoorn Crataegus monogyna appelfamilie 2-3 sb

Wilde appel Malus sylvestris ssp. sylvestris appelfamilie 5-6 sb

(Wilde) Lijsterbes Sorbus aucuparia appelfamilie 3-4 b

Gewone es Fraxinus excelsior olijffamilie 2-3 b

Wilde liguster = Liguster Ligustrum vulgare olijffamilie 4-6 s

Bosrank Clematis vitalba ranonkelfamilie 3-4 l

Sporkehout = Vuilboom Frangula alnus wegedoornfamilie 3 sb

Bosroos = Akkerroos Rosa arvensis rozenfamilie 3 s

Hondsroos Rosa canina rozenfamilie 2-4 s

Gewone braam = braam sp. Rubus sektie Rubus rozenfamilie 2-7 s

Ratelpopulier = Esp Populus tremula wilgenfamilie 2-3 bs

Schietwilg Salix alba wilgenfamilie 3-4 b

Rosse wilg = Rossige wilg Salix atrocinerea wilgenfamilie 4-5 sb

Geoorde wilg Salix aurita wilgenfamilie 3-4 s

Boswilg = Waterwilg Salix caprea wilgenfamilie 2-3 sb

Grauwe wilg Salix cinerea wilgenfamilie 3-4 s

Amandelwilg Salix triandra wilgenfamilie 3-4 sb

Katwilg Salix viminalis wilgenfamilie 3 sb

Kleinbladige linde = Winterlinde Tilia cordata lindefamilie 3-4 b

Grootbladige linde = Zomerlinde Tilia platyphyllos lindefamilie 4 b

Hollandse linde Tilia x vulgaris lindefamilie 3 b

Veldiep = Iep Ulmus carpinifolia iepenfamilie 5-4 b

Bergiep = Ruwe iep Ulmus glabra iepenfamilie 5 b

Gewone iep = Gladde iep Ulmus minor iepenfamilie 3-4 b


b) minder frequent voorkomende inheemse soorten
Kroosjes Prunus insititia amandelfamilie 6 sb -

Weichselboom Prunus mahaleb amandelfamilie 6 sb -

* Prunus x fruticans amandelfamilie 7 (5)i sb -Zuurbes Berberis vulgaris zuurbesfamilie 5 s o

Palmboompje Buxus sempervirens palmboompjesfamilie 6 (4) sb -

Rode kamperfoelie Lonicera xylosteum kamperfoeliefamilie 6 s -

Bergvlier = Trosvlier Sambucus racemosa kamperfoeliefamilie 5-6 s o

Wollige sneeuwbal Viburnum lantana kamperfoeliefamilie 5 (2) sb o

Gele kornoelje Cornus mas kornoeljefamilie 6 (4) sb o

Jeneverbes Juniperus communis cypresfamilie 6 (5) sb o

Duindoorn Hippophae rhamnoides duindoornfamilie 5 (2) s -

Struikheide Calluna vulgaris heidefamilie 3-4 s -

Rijsbes Vaccinium uliginosum heidefamilie 7 (5) s -

Struikkroonkruid Coronilla emerus vlinderbloemenfamilie 6 s -

Stekelbrem Genista anglica vlinderbloemenfamilie 6 s -

Kruipbrem Genista pilosa vlinderbloemenfamilie 6 (3) s -

Verfbrem Genista tinctoria vlinderbloemenfamilie 6-7 s -

Donzige eik Quercus pubescens beukenfamilie 7 (6) sb o

Alpenbes Ribes alpinum kruisbesfamilie 5 s o

Zwarte bes Ribes nigrum kruisbesfamilie 4-5 s o

Aalbes = Rode aalbes = Witte aalbes Ribes rubrum kruisbesfamilie 3-5 s o

Kruisbes = Klapbes Ribes uva-crispa kruisbesfamilie 3-5 s o

Maretak = Vogellijm Viscum album vogellijmfamilie 5 (3) sl -

Europees krenteboompje Amelanchier ovalis appelfamilie 7 (6) s -

Dwergmispel = Wilde dwergmispel Cotoneaster integerrimus appelfamilie 7 (5) s -

Mispel Mespilus germanica appelfamilie 4 b o

Wilde peer Pyrus pyraster appelfamilie 7 (6) b -

Meelbes Sorbus aria appelfamilie 7 (4) b -

Elsbes Sorbus torminalis appelfamilie 7 (5) b -

* Sorbus x vagensis appelfamilie 7 (6) b -Gagel Myrica gale gagelfamilie 6 sb -

Grove den Pinus sylvestris dennenfamilie 3 b o

Wegedoorn Rhamnus catharticus wegedoornfamilie 6 sb +

Kraagroos Rosa agrestis rozenfamilie 6 s -

Wigbladige roos Rosa elliptica rozenfamilie 6 s -

Franse roos Rosa gallica rozenfamilie 7-6 s -

Kleinbloemige roos = Kleine roos Rosa micrantha rozenfamilie 6-7 s -

Duinroos = Duinroosje Rosa pimpinellifolia rozenfamilie 7 (4) s -

Egelantier Rosa rubiginosa rozenfamilie 6 (4) s -

Vergroeidstijlige roos Rosa stylosa rozenfamilie 6 s -

Viltroos Rosa tomentosa rozenfamilie 4-6 s o

Bottelroos Rosa villosa rozenfamilie 7 (6) s -

Framboos Rubus idaeus rozenfamilie 3-5 s o

Gewone braam = braam sp. Rubus sektie Corylifolii rozenfamilie 2 s o

Kraakwilg Salix fragilis wilgenfamilie 5-6 b o

Bittere wilg Salix purpurea ssp. lambertiana wilgenfamilie 6 s o

Kruipwilg Salix repens wilgenfamilie 5 s o

* Salix x multinervis wilgenfamilie 3-4 sb o

* Salix x rubens wilgenfamilie 3 sb o

* Salix x rubra wilgenfamilie 7 (6) sb -

* Salix x sericans wilgenfamilie 4 sb o

Bitterzoet Solanum dulcamara nachtschadefamilie 2-3 l -

Taxus Taxus baccata taxusfamilie 6 sb o

Zwart peperboompje Daphne laureola peperboompjesfamilie 6 s o

(Rood) Peperboompje Daphne mezereum peperboompjesfamilie 6 s o

Steeliep = Fladderiep Ulmus laevis iepenfamilie 6 b o
Voorkomen: 1 = zeer algemeen, 2 = algemeen, 3 = vrij algemeen, 4 = vrij zeldzaam, 5 = zeldzaam, 6 = zeer zeldzaam, 7 = niet, niet meer, bijna niet (in het wild)

Levensvorm (vereenvoudigd): b = boom, kleine boom, s = struik, heester, l = liaan, klimplant

Kleiner lettertype: de zeer zeldzame en/of minder geschikte soorten

BIJLAGE 1b - LIJST VAN STREEKEIGEN FRUITSOORTEN
a) Appelvariëteiten

Belle-Fleur large Mouche, Berglander, Bismarck, Brabantse Belle-Fleur,, Citroenappel, Court-Pendu, Cox's Pomona, Dubbele Belle-Fleur (Ossekop), Franse Belle-Fleur, Grauwe Rabau, Jacques Lebel, James Grieve, Jerusalemappel, Joseph Musch,Keiing, Keuleman, Landsberger Reinette, Oogstappel, Président Roulin, Radoux, Rambour d'hiver, Reine des Reinettes, Reinette de Bristol, Reinette de Chênée, Reinette de Blenheim, Reinette de Landegem (Trezeke Meyers), Reinette Descardre, Reinette Grise d'hiver, Reinette Clochard, Rode Walschaert, Schone van Boskoop, Sterreinette (Sterappel), The Queen, Winterbanana, Winterwijning, Marie Joseph d'Othée (IJzerappel), Sint-Bernardappel.


b) Peervariëteiten

Besy de Cahumontel, Beurré d'Hardenpont, Beurré Durondeau, Beurré Hardy, Bruine kriekenpeer, Calebasse Bosc, Catillac, Clapp's Favourite, Conférence, Conseiller à la Cour, Doyenné du Comice, Dubbel Flip, Epargne, Jeanne d'Arc, Jefkespeer, Légipont, Louise Bonne d'Avranches, Saint Remy, Triomphe de Jodoigne, Triomphe de Vienne, Valse Triomphe de Jodoigne, William Bon Chrétien, Winterkeizerin.


c) Pruimvariëteiten

Belle de Louvain, Bleue de Belgique, Dubbele Altesse (Dubbele Bakpruim), Enkele Altesse, Kattetongen, Mirabelle de Nancy, Monsieur Hâtif, Prune de Prince, Queen Victoria, Reine Claude Crottée, Reine Claude d'Oullins, Sint Katrien, Stanley, Sultan, Tragedie, Mirobolaan.


d) Kersvariëteiten

Bigareau Esperen, Bigareau Napoléon, Lindekers, Harde Vellen, Franse Vroege, Meikers, Boterkers, Kernielse Zwarte, Zwarte Bigareau, Hedelfinger Riesenkirche, Zwarte krakers, Brabanders (Noordkriek).

BIJLAGE 2 - LANDSCHAPSCATEGORIEEN

BIJLAGE 3 - AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIE VAN KLEINE LANDSCHAPSELEMENTEN


ADMINISTRATIEVE GEGEVENS
NAAM : ......................................................................................................................
ADRES : ......................................................................................................................
 : ..........................................
Eigenaar / huurder / gebruiker *1 van het perceel gelegen:
STRAAT : .....................................................................................................................
KADASTRALE GEGEVENS: Afdeling ... Sectie ... Nummer(s) ....................................
vraagt, op basis van het gemeentelijk reglement waarvan kennis werd genomen, een subsidie aan bij het Gemeentebestuur van Meise voor (meerdere antwoorden mogelijk):
 Aanplanten van hagen Onderhoud van hagen

 Aanplanten van houtkanten Onderhoud van houtkanten

 Aanplanten van houtwallen Onderhoud van houtwallen

 Aanplanten van knotbomen Onderhoud van knotbomen

 Aanplanten van bomenrijen

 Aanplanten van hoogstamboomgaarden

 Aanleg van amfibieënpoel Onderhoud van amfibieënpoel.
Datum aanvang der werken: .......................................
SPECIFIEKE GEGEVENS
Indien aanplant of onderhoud

Plantensoort(en) en aantal stuks per soort:

Aantal meter:

Plantafstand:

Ouderdom:

Afmetingen bomen (stamomtrek), plantgoed (hoogte) en hagen (hoogte en breedte):

Afstand tot perceelsgrens:
Indien amfibieënpoel / veedrinkpoel *1

Wateroppervlakte / afmetingen:

Diepte (gemiddeld/maximaal):

Beschermingsmaatregelen tegen vertrappeling door vee:


Indien aanvraag in onderling overleg op de scheiding van 2 percelen

Het subsidiepercentage voor de respectievelijke aanvragers:


VERKLARINGEN
- Ondergetekende, aanvrager van de subsidie, verklaart hierbij op woord van eer eigenaar te zijn en/of gemachtigd om deze werken uit te voeren (pachtrechthouder) of voegt hierbij een dergelijke verklaring van de eigenaar of pachtrechthouder.
- Ondergetekende, verklaart hierbij dat de gesubisidieerde aanplant of aanleg gedurende minstens 10 jaar integraal en intact op dezelfde plaats behouden blijft.
- Bijlage

* plan op schaal 1/10.000 of groter met aanduiding plaats van aanplanting, aanleg of onderhoud


*1 schrappen wat niet past

Handtekening aanvrager

gemeente, datum

BIJLAGE 4 - CONTROLE-AANVRAAGFORMULIER


ADMINISTRATIEVE GEGEVENS
NAAM : ......................................................................................................................
ADRES : ......................................................................................................................
 : ..........................................
Bankrekeningnummer: .......................................................
Eigenaar / huurder / gebruiker *1 van het perceel gelegen:
STRAAT : .....................................................................................................................
KADASTRALE GEGEVENS: Afdeling ... Sectie ... Nummer(s) ....................................
verklaart hierbij dat de werkzaamheden, zoals gesteld in het gemeentelijk reglement waarvan kennis werd genomen, voor (meerdere antwoorden mogelijk):
 Aanplanten van hagen Onderhoud van hagen

 Aanplanten van houtkanten Onderhoud van houtkanten

 Aanplanten van houtwallen Onderhoud van houtwallen

 Aanplanten van knotbomen Onderhoud van knotbomen

 Aanplanten van bomenrijen

 Aanplanten van hoogstamboomgaarden

 Aanleg van amfibieënpoel Onderhoud van amfibieënpoel.
zijn beëindigd en de voorschriften en bepalingen werden opgevolgd.
Datum beëindiging der werken: .......................................

SPECIFIEKE GEGEVENS
Indien wijziging van de voorgestelde aanplant, onderhoud of aanleg ten opzichte van de aanvraag.

Plantensoort(en) en aantal stuks per soort:

Aantal meter:

Plantafstand:

Afmetingen bomen (stamomtrek), plantgoed (hoogte) en hagen (hoogte en breedte):

Afstand tot perceelsgrens:

Wateroppervlakte / afmetingen:

Diepte (gemiddeld/maximaal):

Beschermingsmaatregelen tegen vertrappeling door vee:

Het subsidiepercentage voor de respectievelijke aanvragers:VERKLARINGEN
- Ondergetekende, aanvrager van de subsidie, verklaart hierbij dat de gesubisidieerde aanplant of aanleg gedurende minstens 10 jaar integraal en intact op dezelfde plaats behouden blijft.
- De aanvrager verleent aan de gemeente de toestemming om de bepalingen voortvloeiende uit dit reglement te controleren. Inzonderheid wordt aan de gemeentelijke ambtenaren de toestemming verleend om de percelen te betreden.
- Bijlage

* een copie van de aankoopbewijzen ingeval aanplantingen.


*1 schrappen wat niet past

Handtekening aanvrager

gemeente, datum

BIJLAGE 5 - VERSLAG VASTSTELLINGEN SUBSIDIEAANVRAAG VOOR KLE


DOSSIERNR: .................
ADMINISTRATIEVE GEGEVENS
NAAM : ......................................................................................................................
ADRES : ......................................................................................................................
 : ..........................................
Eigenaar / huurder / gebruiker *1 van het perceel gelegen:
STRAAT : .....................................................................................................................
KADASTRALE GEGEVENS: Afdeling ... Sectie ... Nummer(s) ....................................
ONDERWERP VAN DE AANVRAAG
 Aanplanten van hagen Onderhoud van hagen

 Aanplanten van houtkanten Onderhoud van houtkanten

 Aanplanten van houtwallen Onderhoud van houtwallen

 Aanplanten van knotbomen Onderhoud van knotbomen

 Aanplanten van bomenrijen

 Aanplanten van hoogstamboomgaarden

 Aanleg van amfibieënpoel Onderhoud van amfibieënpoel.

SPECIFIEKE GEGEVENS
Indien aanplant of onderhoud conformiteit

Plantensoort(en) en aantal stuks per soort: ok niet ok

Aantal meter of aantal bomen: .... m ... bomen

Plantafstand: ok niet ok

Ouderdom: ok niet ok

Afmetingen bomen, plantgoed en hagen: ok niet ok

Afstand tot perceelsgrens: ................ m ok niet ok
Indien amfibieënpoel / veedrinkpoel *1

Wateroppervlakte / afmetingen: ................ m

Diepte (gemiddeld/maximaal): ................ m

Beschermingsmaatregelen tegen vertrappeling door vee: ok niet okNAZICHT AANVRAAGFORMULIER
Volledigheid aanvraag

volledig ingevuld ok niet ok

bijlage: plan of kaart met correcte ligging ok niet ok

controle eigendoms- of pachtrecht ok niet ok


Conformiteit ligging

ligging volgens gewestplan: ok niet ok

ligging volgens landschapseenheidscategorie: ....................................

al dan niet bebouwd perceel: ok niet ok


Conformiteit uitvoering

datum aanvang der werken: ok niet ok

datum beëindiging der werken: ok niet ok
Conformiteit legaliteit

in het bezit van de vereiste vergunningen ok niet ok

in het bezit van de vereiste adviezen ok niet ok

op legale afstanden tot perceelsgrens ok niet ok

aanvraag tgv heraanplantingsplicht ok niet ok
NAZICHT CONTROLE-AANVRAAGFORMULIER
Volledigheid aanvraag

volledig ingevuld ok niet ok

bijlage: copies facturen ok niet ok

CONTROLEBEZOEK
Aard aanplanting

indien volledig in overeenstemming met aanvraag ok niet ok

indien niet volledig conform aanvraag

Plantensoort(en) en aantal stuks per soort: ok niet ok

Aantal meter of aantal bomen: .... m ... bomen

Plantafstand: ok niet ok

Ouderdom: ok niet ok

Afmetingen bomen, plantgoed en hagen: ok niet ok

Afstand tot perceelsgrens: ................ m ok niet ok

Wateroppervlakte / afmetingen: ................ m

Diepte (gemiddeld/maximaal): ................ m

Beschermingsmaatregelen tegen vertrappeling door vee: ok niet ok


Uitvoering der aanplantingswerken

code van goede praktijk ok niet ok

levenskrachtig plantgoed ok niet ok

bescherming tegen vraat door vee of knaagdieren ok niet ok

aantal niet-levensvatbare planten verval: ex.
Uitvoering der aanleggingswerken en onderhoudswerken aan poelen

zacht-hellende oeverzone ok niet ok

bescherming tegen vertrappeling ok niet ok

waterdiepte en watertoevoer ok niet ok

uitzetting van eenden of vissen ok niet ok

geen gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen ok niet ok

code van goede praktijk ok niet ok
Uitvoering der onderhoudswerken

code van goede praktijk ok niet ok

geen gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen ok niet ok

datum vorige aanvraag voor onderhoud ok niet ok

percentage gekapte oppervlakte ok niet ok
BIJKOMENDE OPMERKINGEN
SUBSIDIEBEDRAG
Controle der facturen

correctheid facturatie ok niet ok

uitplanten van eigen gekweekt plantgoed ok niet ok

subsidieverdeling over meerdere aanvragers resp. ok niet ok


Voorstel op basis van aanvraagformulier

voorstel hoogte subsidie .................... EUR

maximaal subsidiebedrag .................... EUR
Definitief voorstel subsidiebedrag

voorstel hoogte subsidie .................... EURmaximaal subsidiebedrag .................... EUR
De gemachtigde gemeentelijke ambtenaar
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina