Gemeenteraad van 11/02/2008Dovnload 63.6 Kb.
Datum24.08.2016
Grootte63.6 Kb.
Gemeenteraad van 11/02/2008
Aanwezig: Freddy Vranckx, burgemeester-voorzitter

Marina Stas, Koenraad Van Coppenolle, Jules Godts, André Van Goethem, Tamara Broos, Ann De Martelaer, Paul Duerinckx, Hugo Simoens, Jo Pierson, Katrien Goossens, raadsleden.

Erwin Depré, waarnemend secretaris
Totaal : 11 aanwezige leden
De voorzitter opent de vergadering om 20.02 u.

Hij verontschuldigt de gemeentesecretaris Johan Geens wegens verhindering.


DAGORDE :
Openbare Zitting:


 1. Goedkeuring verslag dd. 20/12/2007.

 2. Interpellatie SC over stand van zaken Begroting 2008

 3. Interpellatie SC over stand van zaken beleidsplan van deze legislatuur

 4. Bespreking aanpassingen van reglement van orde na opmerkingen door de verschillende fracties.

 5. Bespreking tarifiëring grafconcessies : kindergraven (punt van raadslid Van Goethem )

 6. Bespreking gemeentelijke vzw's
 1. GOEDKEURING VERSLAG GEMEENTERAAD DD. 20/12/2007

De voorzitter stelt voor om over te gaan tot de goedkeuring van het verslag.

Raadslid Hugo Simoens verzoekt om eveneens de verslagen van de 2 vorige gemeenteraden te willen goedkeuren.

De voorzitter vraagt aan de vergadering om zich aan de agendapunten te houden die momenteel voorliggen. Hij trekt ook de rechtsgeldigheid van deze vergadering in twijfel, en laat erbij verstaan dat de eerste oproeping via e-mail is gebeurd.

Raadslid Hugo Simoens maakt de opmerking dat bij het agendapunt handelend over het sportbeleidsplan – bij de vragenstelling aan schepen Hilke Verheyden en haar reactie “dat zij te gepaste tijde zal antwoorden op de vragen” in het verslag niet terug te vinden is.

Raadslid Ann De Martelaer geeft het compliment dat de tussenkomst van hun fractie goed is opgenomen in het verslag.

Raadslid Koenraad Van Coppenolle geeft aan dat de vorige verslagen niet op de agenda staan en stelt voor om een stemming met naamafroeping te houden voor de 3 verslagen.

De vergadering gaat over tot de stemming over de goedkeuring van het verslag van de gemeenteraad van 20 december 2007:
Aantal ja-stemmen 3

Aantal nee-stemmen 8

Onthoudingen 0

Ann De Martelaer

Katrien Goossens

Freddy Vranckx


Marina Stas

Koenraad Van Coppenolle

Jules Godts

André Van Goethem

Tamara Broos

Paul Duerinckx

Hugo Simoens

Jo Pierson


De vergadering gaat over tot de stemming van de goedkeuring van het verslag van de gemeenteraad van 30 januari 2008:Aantal ja-stemmen 10

Aantal nee-stemmen 0

Onthoudingen 1

Marina Stas

Koenraad Van Coppenolle

Jules Godts

André Van Goethem

Ann De Martelaer

Tamara Broos

Paul Duerinckx

Hugo Simoens

Jo Pierson

Katrien GoossensFreddy Vranckx

De vergadering gaat over tot de stemming van de goedkeuring van het verslag van de gemeenteraad van 1 februari 2008:Aantal ja-stemmen 10

Aantal nee-stemmen 0

Onthoudingen 1

Marina Stas

Koenraad Van Coppenolle

Jules Godts

André Van Goethem

Ann De Martelaer

Tamara Broos

Paul Duerinckx

Hugo Simoens

Jo Pierson

Katrien GoossensFreddy VranckxRaadslid Marina Stas maakt de opmerking dat bij deze oproep men vergeten is te vermelden is dat het om de 3e oproep gaat.

Raadslid André Van Goethem vraagt waarom de vergadering van vorige donderdag niet heeft plaats gevonden. Ligt het aan de administratie of aan het bestuur ?

De voorzitter geeft aan dat bij beiden geen verantwoordelijkheid rust.

Koenraad Van Coppenolle geeft aan dat men daardoor zich schuldig maakt aan de niet-uitvoering van de betreffende bepalingen van het decreet.

De voorzitter wenst daar geen commentaar op te geven.
2. INTERPELLATIE SC OVER STAND VAN ZAKEN BEGROTING 2008

De voorzitter geeft het woord aan raadslid Koenraad Van Coppenolle.

Voornoemd raadslid laat horen waarom in december 2007 de behandeling van het beleidsplan voor huidige legislatuur en het budget 2008 niet op de dagorde stond. Hij benadrukt dat hij voor deze beweegreden geen antwoord op zijn vraag of motivering heeft gekregen desondanks de regelgeving duidelijk een bepaling voorziet in art. 148 van het gemeentedecreet tot opmaak van het budget .

Hij vervolgt dat deze handelingswijze uitzonderlijk wel zou kunnen voor het 1e jaar van de legislatuur, maar nu is het 2e jaar reeds begonnen en zijn deze beleidsdocumenten nog steeds niet aan de orde gekomen.


Het raadslid heeft 3 uitdrukkelijke vragen:

 1. Waarom nog geen begroting 2008 werd ingediend ?

 2. Waarom hiervoor een vertraging is ?

 3. Hoe kan nog een efficiënte controle op dit budget uitgeoefend worden na verloop van de aanwending van de 2 voorlopige twaalfden ervan. Voor dit laatste stelt hij als voorbeeld de uitgave voor winterstrooizout.


De voorzitter antwoordt dat ook voor het 1e jaar van de nieuwe legislatuur de aanwending van de voorlopige twaalfden werd goedgekeurd en dat dit voor het 2e jaar uitzonderlijk is.

Voor het 2e jaar is het uitzonderlijk dat de opmaak van de begroting op zich laat wachten in die zin dat de afwachting van een toekenning van 100 EUR/inwoner aan de gemeente vanwege de Vlaamse regering beoogd werd en dat deze ontvangst een inwerking kan hebben op de opmaak van de begroting.De voorzitter haalt ook de goedkeuring aan van de belangrijkste beleidsplannen in de gemeenteraad van december 2007 om deze plannen nadien te kunnen verwerken in de begroting.

Hij voegt eraan toe dat hiermee rekening houdend er geen enkele noodzaak is tot een eerdere opmaak van de begroting.De voorzitter vervolgt met “dat het schepencollege na overleg met het managementteam om deze redenen geopteerd heeft om in januari geen gemeenteraadzitting te laten plaats vinden wegens te weinig agendapunten”.

Wat de controle van het budget aangaat stelt de voorzitter dat op afspraak met de gemeentesecretaris of bij de dienst financiële zaken uitleg kan verschaft worden over de stand van zaken.


Raadslid Koenraad Van Coppenolle komt terug op de vraag “Waarom er een vertraging bij deze bestuurshandeling is?” Waarop de voorzitter zondermeer antwoordt “dat er geen vertraging is”.
Raadslid Ann De Martelaer repliceert met het volgende:

  • er heeft in december 2007 een gemeenteraadzitting plaats gevonden

  • toch had de agendering van belangrijk punten beter kunnen gespreid worden

  • de beoging van de ontvangst van 100 EUR/inwoner is geen voldoende argumentatie voor de vertraging.


De voorzitter reageert hierop met te verwijzen naar punt 4 van het verslag van de gemeenteraad van 20/12/2007, meerbepaald onderstreept hij hiermee de uitzonderlijkheid van de 2 jaar na elkaar vaststellen van de voorlopige twaalfden, maar ook de gelijkaardige toestand in de andere gemeentes van de politiezone.

Raadsleden Jo Pierson, Paul Duerinckx en Koenraad Van Coppenolle onderstrepen het ontbreken van een degelijke planning om een behoorlijke bespreking te houden over de belangrijkste beleidsdocumenten, het beleidsplan en budget 2008, die momenteel nog steeds niet voorliggen en die eerder al dienden voor handen te zijn in de vorige maanden. Ze halen nogmaals aan dat ze te weinig tijd hebben gehad om deze documenten door te nemen.
De voorzitter geeft aan dat dergelijk plan een degelijke voorbereiding en tijd vergt. Het resultaat ervan is dat dit programma een goed leesbaar document is voor de burgers.
Raadsleden Ann De Martelaer en Katrien Goossens kunnen de stelling van de andere raadsleden bijtreden en zijn daarbij ontzettend gefrustreerd dat een document zoals het beleidsplan voor deze legislatuur de vorige maand al had kunnen op de agenda gezet worden.
De voorzitter: Wie bekijkt dan deze dossiers grondig als ze 3 weken op voorhand worden bezorgd ?
Raadslid Katrien Goossens stelt in vraag hoe zij dan nog op een constructieve manier kan meewerken. Zij neemt aan dat dit toch betekent dat men veruit de mogelijkheid krijgt om je standpunt mee te delen.
Raadslid Jo Pierson vindt het spijtig dat er zo weinig mensen aanwezig zijn om de punten toe te lichten. Ze vraagt zich af of de belastingsbetalers met deze manier van werken gaat gediend zijn.
De voorzitter sluit dit punt af met de mededeling dat dit onderwerp morgen op de dagorde van de gemeenteraadscommissie staat en dat zij dan ruimschoots de tijd krijgen om vragen te stellen.


 1. INTERPELLATIE SC OVER STAND VAN ZAKEN BELEIDSPLAN VAN DEZE LEGISLATUUR


De voorzitter geeft het woord aan Raadslid Koenraad Van Coppenolle die op het belang wijst van het aanwezig zijn van een strategische meerjarenplanning en dat de meerderheid ruimschoots de tijd heeft gehad om daar werk van te maken.

Hij maakt er gewag over dat er waarschijnlijk geen programma was, of dat dit dan al een jaar vertraging had en dit in het 2e jaar van de nieuwe legislatuur (na 16 maanden) er nog steeds niet is.

Hij geeft aan dat de minderheid niet verkozen is om aan de kant te gaan staan. Als het College van burgemeester en schepenen als uitvoerende meerderheid zijn plicht niet doet is het aan de oppositie om het college hierop te wijzen. Het kost de gemeenschap iedere maand 17.133 EUR. Dit bestuur zegt niets en ondertussen wacht de bevolking op een beleid.
De voorzitter benadrukt dat dit onderwerp morgen aan bod komt.
Raadslid Koenraad Van Coppenolle haalt artikel 146 van het gemeentedecreet aan gaande over de wettelijke verplichting om een meerjarenplan op te stellen voor het einde van het jaar van de verkiezingen.

Hij stelt zich de vragen of de leden van het college niet overeen komen of er misschien ruzie is ? …Maar een veronderstelling, zegt hij. Hij gaat verder… morgen is het commissievergadering en dit document is nog geen 14 dagen in ons bezit. Hoe kunnen we dit op een degelijke manier inkijken.


Ook Raadslid Ann De Martelaer sluit zich aan bij het gezegde van raadslid Koenraad Van Coppenolle meerbepaald doelt zij op het feit dat de meerderheid zich niet gehouden heeft aan de bepalingen van het gemeentedecreet.
Raadslid Hugo Simoens hangt rond de opmaak van dit document een verhaaltje op …”eerst de ingrediënten bij elkaar zoeken en dan komen we wel tot een recept”.
De voorzitter sluit de vragenstelling rond dit punt af met de mededeling dat dit morgen ter bespreking op de agenda van de commissie staat.


 1. BESPREKING AANPASSINGEN VAN REGLEMENT VAN ORDE NA OPMERKINGEN DOOR DE VERSCHILLENDE FRACTIES.

De voorzitter geeft het woord aan raadslid Koenraad Van Coppenolle. Deze laatste verwijst naar de commissievergadering van december vorig jaar waarin gezegd werd om aan het gemeentesecretariaat een opdracht te geven om de ingediende voorstellen te verwerken en om daar per artikel over te stemmen in de volgende gemeenteraad.

De voorzitter antwoordt dat dit punt ter bespreking op de commissieagenda van morgen staat en dat de aangepaste versie op de gemeenteraad van 27/2/2008 voorgelegd wordt. Het secretariaat heeft de tekst dus wel degelijk opgemaakt.

Raadslid Koenraad van Coppenolle komt terug op het feit dat het punt ingediend werd in december en de fractie bereid is om over de artikels aangaande de werking van de gemeenteraad en fracties in één keer te stemmen.

“Bespreking”, stelt de voorzitter

Verder geeft raadslid Koenraad Van Coppenolle dat het ingediende amendement van Vlaams Belang “samenroeping van de gemeenteraad op verzoek van 1,44/3 van de zittinghebbende leden” ingaat tegen de betreffende bepalingen van het gemeentedecreet.

De vergadering gaat vervolgens over tot de stemming over het amendement van Vlaams Belang.

Aantal ja-stemmen 0

Aantal nee-stemmen 10

Onthoudingen 1
Marina Stas

Koenraad Van Coppenolle

Jules Godts

André Van Goethem

Ann De Martelaer

Tamara Broos

Paul Duerinckx

Hugo Simoens

Jo Pierson

Katrien Goossens
Freddy Vranckx

Wat de financiële ondersteuning voor de fractiewerking aangaat (750 EUR per fractie en 250 EUR per gemeenteraadslid) benadrukt de burgemeester deze toelagekost per fractie als volgt:

Vlaams Belang: 1000 EUR

CD & V: 2750 EUR

VLD: 2000 EUR

GROEN ! : 1250 EUR

SP.A: 1000 EUR

in totaal 8000 EURDe voorzitter geeft te kennen dat hij deze wijze van betoelaging niet zal goedkeuren.

Volgens hem kan deze financiële steun evengoed bekomen worden op éénvoudige aanvraag.

Raadslid Koenraad Van Coppenolle hamert op het feit dat de wetgever de mogelijkheid van financiële hulp heeft voorzien ter ondersteuning van de werking van de fracties.

Hij stelt tenslotte voor om 250 EUR per fractie te voorzien.Raadslid Ann De Martelaer geeft aan om constructief mee te werken en vraagt om dit voorstel uit te testen.

De vergadering gaat over tot de stemming:Aantal ja-stemmen 10

Aantal nee-stemmen 0

Onthoudingen 1

Marina Stas

Koenraad Van Coppenolle

Jules Godts

André Van Goethem

Ann De Martelaer

Tamara Broos

Paul Duerinckx

Hugo Simoens

Jo Pierson

Katrien GoossensFreddy Vranckx


 1. BESPREKING TARIFIËRING GRAFCONCESSIES : KINDERGRAVEN (PUNT VAN RAADSLID VAN GOETHEM )

De voorzitter geeft het woord aan raadslid André Van Goethem die meteen de opmerking maakt dat het geen bespreking betreft maar een afschaffing…

een afschaffing gezien de lange tijd dat de ouders van kinderen een graf te dienen aan te houden en het daar het al een groot leed is om uw kinderen te moeten verliezen stelt hij voor om deze belasting af te schaffen met terugwerkende kracht.De voorzitter verwijst naar de gemeenteraadscommissie van 17/05/2005 waarbij het advies nochtans unaniem gunstig luidde.

Raadslid Jo Pierson repliceert daarop dat een reglement steeds kan herzien worden in een bepaalde optiek en vraagt zich dan ook af of in dit geval deze belasting nodig is voor kindergraven.

De voorzitter haalt aan dat omwille van een paar burgers die een probleem hebben bij de toepassing van deze retributie en dit bij jullie komen aankaarten daarom bedoelde retributie nog niet dient afgeschaft te worden.

Hij vindt dat een goed reglement evenals de bedoelde retributie en ziet in de toepassing ervan geen probleem.

Raadslid André Van Goethem verlaat de vergaderzaal (21.22 u) tijdens de stemming die er dan als volgt uitziet:Aantal ja-stemmen 9

Aantal nee-stemmen 0

Onthoudingen 1

Marina Stas

Koenraad Van Coppenolle

Jules Godts

Ann De Martelaer

Tamara Broos

Paul Duerinckx

Hugo Simoens

Jo Pierson

Katrien Goossens

Freddy Vranckx 1. BESPREKING GEMEENTELIJKE VZW'S


De voorzitter geeft het woord aan raadslid Ann De Martelaer, die vervolgens het agendapunt overloopt.

Zij legt er de nadruk op dat de gemeente alle gemeentelijke VZW ‘s: JMS, ACE en SPORTHAL op een constructieve manier ertoe zou aanzetten om ingevolge de desbetreffende bepaling van het gemeentedecreet (art. 225) stappen te zetten tot wijziging van hun statuten.Aantal ja-stemmen 11

Aantal nee-stemmen 0

Onthoudingen 0

Marina Stas

Koenraad Van Coppenolle

Jules Godts

André Van Goethem

Ann De Martelaer

Tamara Broos

Paul Duerinckx

Hugo Simoens

Jo Pierson

Katrien Goossens

Freddy Vranckx

VRAGEN:

De burgemeester beantwoordt nog de vragen van

Raadslid Koenraad Van Coppenolle:

Werken Diestsesteenweg - de reden van het stilliggen – deel Leuven nochtans afgewerkt ?

In de Kortrijkstraat/Houwaartsebaan – een diepe bouwput - quid ?

Een tijdelijke verkeersmaatregel - dranghekken parking politiebureel ?Raadslid Ann De Martelaer: ivm met werken aan de Diestsesteenweg – te hoge kant aan de fietsoversteekplaatsen.

André Van Goethem: waarom zijn 2e punt niet op de agenda stond ivm. aanstelling van een calculator of revisor bij aanbesteding.
De voorzitter sluit de vergadering om 21.37 uur.
De secretaris wnd., De burgemeester,


Erwin Depré Freddy Vranckx
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina