Gemotiveerde selectiebeslissing Aanbestedende overheidDovnload 33.27 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte33.27 Kb.
Gemotiveerde selectiebeslissing


Aanbestedende overheidProcedure

Beperkte offerteaanvraag/Beperkte aanbesteding/Onderhandelingsprocedure met bekendmaking1 

Voorwerp van de opdracht

 1. Wetgeving en opdrachtdocumenten2/Wetgeving, opdrachtdocumenten en motivering van de keuze van de onderhandelingsprocedure met bekendmaking3

Tekst geldig voor een beperkte offerteaanvraag of een beperkte aanbesteding
 • G

  elet op de wet van 15 juni 2006, Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, onder andere de artikelen 3, 6° en 15°, 23 en 32; • Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, in het bijzonder de artikelen 4, 5°, 5 en 29;

 • Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011, Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, onder andere hoofdstuk 5 betreffende de selectie van de kandidaten;

 • Gelet op de aankondiging van de opdracht verschenen in het Bulletin der Aanbestedingen van  en in het Publicatieblad van de Europese Unie4 van ;

Tekst geldig voor een onderhandelingsprocedure met bekendmaking
 • Gelet op de wet van 15 juni 2006, Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, onder andere de artikelen 3, 8° en 26, § 2;

 • Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, in het bijzonder de artikelen 4, 5°, 5 en 29;

 • Gelet op het feit dat de keuze van de onderhandelingsprocedure met bekendmaking verantwoord werd op basis van artikel 26, § 2 
   van de wet van 15 juni 2006, Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. De keuze van de procedure op basis van de voormelde clausule van artikel 26 werd gemotiveerd op basis van de volgende overwegingen: ;

 • Gelet op het feit dat de motivering van de keuze van de onderhandelingsprocedure met bekendmaking uiteengezet werd in de nota aan de Inspectie van financiën opgesteld vóór het lanceren van de procedure, met het oog op het bekomen van haar advies met betrekking tot de keuze van de procedure, de minimumvereisten vermeld in de aankondiging van de opdracht en het bestek5;

 • Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, in het bijzonder de artikelen 4, 5°, 5 en 29;

 • Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011, Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, onder andere hoofdstuk 5 betreffende de selectie van de kandidaten en inschrijvers;

 • Gelet op de aankondiging van de opdracht verschenen in het Bulletin der Aanbestedingen van  en in het Publicatieblad van de Europese Unie6 van ;
 1. Kandidaten
 • Gelet op het feit dat de volgende kandidaten een kandidatuur hebben ingediend:


 1. S

  electie van de kandidaten7


In de aankondiging van de opdracht werden de volgende selectiecriteria opgenomen:De hiervoor vermelde kandidaten werden onderzocht in het raam van de selectiecriteria vermeld in de aankondiging van de opdracht. De resultaten van dit onderzoek worden uiteengezet in de hieronder vermelde tabel.


Naam kandidaat

Selectiecriterium 1

Selectiecriterium 2

Selectiecriterium 3

Selectiecriterium 4Gelet op het feit dat uit dit onderzoek gebleken is dat de volgende kandidaten kunnen worden geselecteerd, aangezien zij beantwoorden aan de selectiecriteria vermeld in de aankondiging van de opdracht:Gelet op het feit dat de volgende kandidaat/kandidaten niet kan/niet kunnen worden geselecteerd voor de volgende reden/redenen:

Heb ik beslist om de kandidaten te selecteren. Deze kandidaten worden geselecteerd onder voorbehoud van de controle van hun impliciete verklaring op erewoord betreffende de oorzaken van uitsluiting vermeld in de aankondiging van de opdracht. Zij worden toegelaten tot het volgend stadium van de procedure, met name het indienen van een offerte op basis van het bestek.1 De juiste procedure kiezen

2 Deze titel kiezen bij een beperkte offerteaanvraag of bij een beperkte aanbesteding

3 Deze titel kiezen bij een onderhandelingsprocedure met bekendmaking

4 Enkel te vermelden indien de aankondiging van de opdracht gepubliceerd werd in het Publicatieblad van de Europese Unie.

5 Voor de aanbestedende overheden die, ofwel niet onderworpen zijn aan het advies van de Inspectie van financiën of die geen advies gevraagd hebben aan de Inspectie van financiën vóór dat de aankondiging van de opdracht verzonden werd, moet de keuze van de onderhandelingsprocedure met bekendmaking worden gemotiveerd in een document dat goedgekeurd wordt door de ordonnateur (= de persoon binnen de administratie die bevoegd is om de procedure goed te keuren). Het spreekt vanzelf dat de tekst van deze alinea moet worden aangepast.

6 Enkel te vermelden indien de aankondiging van de opdracht gepubliceerd werd in het Publicatieblad van de Europese Unie.

7 Onder deze titel vermeldt de aanbestedende overheid de namen van de al dan niet geselecteerde kandidaten en de juridische en feitelijke motieven voor de beslissingen die daarop betrekking hebben.


Hoofdstuk: Fout! Geen tekst met de opgegeven stijl in het document.

Gemotiveerde selectiebeslissing

: sites -> default -> files -> documents
documents -> Samenwerkingsovereenkomst voor de samenwerking rond het programma special heroes
documents -> Intentieverklaring
documents -> Sint-Donatus op Stelten 15 mei 2009
documents ->  nr. met betrekking tot Uw offerte van 
documents -> Kennisgeving van de beslissing om af te zien van het plaatsen van de opdracht
documents -> De duurzame ontwikkeling in de overheidsopdrachten moraal en sociale ethiek
documents -> Heeft u vragen? Nood aan bijkomende info? Mail naar onze frontdesk via
documents -> Duurzame ontwikkeling bij overheidsopdrachten opname van ecologische criteria
documents -> Zelfstandige stage
documents -> 27 maart 2009. Koninklijk besluit betreffende de verwarmingstoelage toegekend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn in het kader van het Sociaal Stookoliefonds
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina