Gepubliceerd in het bs van 23/07/98 nr 13342/98Dovnload 38.77 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte38.77 Kb.

Gepubliceerd in het BS van 23/07/98 nr 13342/98

Eerste aanpassing- gecoordineerde tekst gepubliceerd in het BS van 18/01/2000 N.1201OPRICHTING EN STATUTEN VAN DE V.Z.W. CENTRALE PREVENTIEDIENST VOOR DE UITZENDSECTOR.

Gelet op het Koninklijk Besluit van 4 december 1997 tot oprichting van een centrale preventiedienst voor de sector van de uitzendarbeid ("het Koninklijk Besluit");


Gelet op de Wet van 27 juni 1921 waarbij aan de verenigingen zonder winstgevend doel en aan de instellingen van openbaar nut rechtspersoonlijkheid wordt verleend ("de Wet");
Verklaren de ondergetekenden :
   1. ASAP INTERIM NV, vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 3600 Genk, Hoogstraat 69, hierbij vertegenwoordigd door Theo Stulens;   1. CREYF’S INTERIM NV, vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 2060 Antwerpen, F. Rooseveltplein 12/10, hierbij vertegenwoordigd door Michel Van Hemele;   1. DAOUST INTERIM NV, vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 1050 Brussel, Louizapoortgalerij 203/5, hierbij vertegenwoordigd door Jean-Claude Daoust;   1. INTERLABOR NV, vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 1020 Brussel, B&D Center b. 71, Heizel Esplanade, hierbij vertegenwoordigd door Henri Koerhuis;   1. KONVERT INTERIM NV, vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 8500 Kortrijk, Kennedypark 16, hierbij vertegenwoordigd door Anne-Marie Verschetse-Vervaeke;   1. MANPOWER NV, vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 1000 Brussel, Handelsstraat 20, hierbij vertegenwoordigd door Michel Bodart;   1. PEOPLE INTERIM NV, vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 1000 Brussel, Zaterdagplein 8, hierbij vertegenwoordigd door Marie-Claire Clabots;   1. UNIQUE INTERIM NV, vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 207/20, hierbij vertegenwoordigd door Yvan Dierckxsens

dat zij minstens voor 3/5 van hun totale aantal voldoen aan de vereisten van nationaliteit of verblijfplaats zoals vastgelegd in de Wet;


Dat zij overeenkomen een vereniging zonder winstoogmerk op te richten, waarvan de statuten als volgt luiden :

Artikel 1 - Benaming
De vereniging wordt in het Nederlands Centrale Preventiedienst voor de Sector van de Uitzendarbeid, en in het Frans Service Central de Prévention pour le Secteur du Travail Intérimaire genoemd, met als werknaam Preventie en Interim afgekort PI.1
Artikel 2 - Maatschappelijke zetel
De maatschappelijke zetel van de vereniging is thans gevestigd in d Helihavenlaan 21 te 1000 Brussel en kan verplaatst worden bij beslissing van de Raad van Beheer.
Artikel 3 - Doel van de vereniging
3.1 De vereniging heeft tot doel een centrale preventiedienst voor de sector van de uitzendarbeid (hierna "de Dienst" genoemd) op te richten en te beheren. De Dienst, die zal instaan voor het toepassen van een algemeen voorkomingsbeleid in de sector van de uitzendarbeid, moet bij elk van de uitzendbureaus tussenkomen en zal in het bijzonder de volgende taken vervullen :
a) Sensibilisatie :

- organisatie van sensibilisatiecampagnes;

- verzamelen en verdelen van werkmiddelen met als doel het welzijn op het werk van de uitzendkrachten te bevorderen;

- het nemen van alle initiatieven die toelaten de objectieven te realiseren inzonderheid door samenwerking met de officiële instanties en andere organisaties die tot doel hebben de veiligheid en de gezondheid te bevorderen;


b) Advies in verband met het welzijn op het werk en preventie verstrekken aan de bedrijfsleiding van de uitzendbureaus.
c) Wetenschappelijk onderzoek :

- de gevaren en de gebreken in de preventiemaatregelen voor arbeidsongevallen opsporen;

- realiseren en analyseren van statistieken over arbeidsongevallen op individuele en collectieve basis;

- verrichten van studies op basis van kwalitatieve en kwantitatieve gegevens.


d) Vorming inzake welzijn op het werk voor de uitzendkrachten.
e) Het opstellen voor elk uitzendbureau van een maandverslag over de activiteiten van de Dienst betreffende de hierboven vermelde opdrachten.
f) Het opstellen van een jaarverslag van de Dienst over zijn activiteiten in het raam van de opdrachten vermeld onder de littera's a tot e van dit artikel. Het jaarverslag bevat bijlagen met afzonderlijke gegevens over elk van de betrokken uitzendbureaus.
3.2 De vereniging mag alle handelingen verrichten en alle initiatieven nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel en/of dit doel kunnen bevorderen.
Artikel 4 - Duur van de vereniging
De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 5 - Lidmaatschap
5.1 Het aantal leden is onbeperkt maar beperkt tot uitzendbureaus. Het bedraagt minimum drie leden. De oprichters hierboven genoemd zijn de eerste leden.
5.2 De uitzendbureaus, bedoeld in Hoofdstuk 2, artikel 7, 1e van de Wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers, zijn krachtens het Koninklijk Besluit verplicht aan te sluiten bij de vereniging.
5.3 De Raad van Beheer zal een procedure uitwerken die vastlegt hoe de nieuwe uitzendbureaus zullen worden ingelicht van de verplichting aan te sluiten bij de vereniging en welke formaliteiten daarbij dienen te worden vervuld. In ieder geval zullen de nieuwe leden (i) de bepalingen van deze statuten en, in voorkomend geval, van het huishoudelijk reglement moeten onderschrijven en (ii) één of meerdere verbindingspersonen moeten aanstellen die in het uitzendbureau belast zullen zijn met het verzekeren van de permanentie van de Dienst.
Artikel 6 - Verval van lidmaatschap
Het lidmaatschap van een lid vervalt van rechtswege bij invereffeningstelling, kennelijk onvermogen, faillissement, of indien het lid niet langer een uitzendbureau is in de zin van artikel 5.2 van deze statuten.
Artikel 7 - Rechten na einde lidmaatschap
Leden die zijn uitgetreden of waarvan het lidmaatschap is vervallen, kunnen geen enkel recht doen gelden op het maatschappelijk vermogen van de vereniging.
Artikel 8 - Algemene Vergadering – samenstelling
8.1 De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle leden.


  1. De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Beheer en bij diens afwezigheid door de Ondervoorzitter, die beide worden verkozen overeenkomstig artikel 14.2 van de Statuten2


Artikel 9 - Algemene Vergadering – bevoegdheden
De Algemene Vergadering is het hoogste beslissingsorgaan en oefent de bevoegdheden uit die voortvloeien uit de Wet of de statuten, waaronder :
- het wijzigen van de statuten;

- het benoemen en afzetten van de beheerders;

- het goedkeuren van de begrotingen en rekeningen;

- het ontbinden van de vereniging;

- de Raad van Beheer ertoe machtigen zijn bevoegdheden of een deel van die bevoegdheden over te dragen aan derden;

- de bestemming van de goederen bepalen bij ontbinding van de vereniging, met dien verstande dat de goederen zullen worden aangewend voor bestemmingen gelijkaardig

aan het doel van deze vereniging;

- het eventueel vaststellen van een huishoudelijk reglement.


Artikel 10 - Algemene Vergadering – bijeenroeping
10.1 De jaarlijkse Algemene Vergadering wordt gehouden uiterlijk op 30 juni, op de zetel van de vereniging of op elke andere in de uitnodiging vermelde plaats.
10.2 Telkens als de Raad van Beheer dit nuttig oordeelt of op verzoek van minstens 3 leden van de vereniging wordt een Bijzondere Algemene Vergadering bijeengeroepen3.
10.3 De leden worden uitgenodigd op de jaarlijkse en bijzondere Algemene Vergaderingen door de Raad van Beheer met een schrijven dat tenminste acht dagen vóór de datum van de vergadering dient verstuurd te worden.
10.4 Bij de uitnodiging tot de Algemene Vergadering is de agenda gevoegd, waarin, naast de agendapunten die worden voorgedragen door de Raad van Beheer, ieder voorstel dat ondertekend wordt door 1/20 van de leden zoals die voorkomen op de laatst gepubliceerde ledenlijst, opgenomen moet worden.
10.5 De leden mogen zich met een schriftelijke volmacht laten vertegenwoordigen door een ander lid. Geen enkele aanwezige op een Algemene Vergadering mag meer dan één afwezig lid vertegenwoordigen.
Artikel 11 - Algemene Vergadering – beslissingen
11.1 Alle leden hebben op de Algemene Vergadering gelijk stemrecht.
11.2 De beslissingen worden genomen met een eenvoudige meerderheid van de aanwezige stemmen, tenzij anders voorzien in de Wet, het Koninklijk Besluit of deze statuten.
11.3 In geval van staking der stemmen is de stem van de Voorzitter doorslaggevend. In het verslag wordt steeds het standpunt van de minderheid weergegeven.
11.4 Bij de jaarlijkse Algemene Vergadering worden de rekeningen van de vereniging ter goedkeuring overgelegd. Tevens wordt beslist over de décharge van de beheerders.
Artikel 12 - Statutenwijziging – ontbinding
De Algemene Vergadering kan slechts geldig over de wijziging van de statuten of de ontbinding van de vereniging beslissen, wanneer minstens 2/3 van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en de beslissing wordt genomen met minstens 2/3 van de aanwezige stemmen. Wanneer het een wijziging van de doeleinden van de vereniging betreft, moet eveneens minstens 2/3 van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en dient de beslissing genomen te worden met eenparigheid van de uitgebrachte stemmen
Artikel 13 - Algemene Vergadering – verslag
Er wordt van elke vergadering van de Algemene Vergadering een schriftelijk verslag opgemaakt dat wordt bewaard in een daartoe door de Raad van Beheer gehouden register op de maatschappelijke zetel waar alle leden er inzage kunnen van nemen. Het verslag wordt tevens opgestuurd naar de leden.
Artikel 14 - Raad van Beheer – samenstelling en benoeming
14.1 De vereniging wordt beheerd door een Raad van Beheer samengesteld uit 18 beheerders die benoemd worden en afzetbaar zijn door de Algemene Vergadering.

De Raad van Beheer bestaat uit vertegenwoordigers van de privé-uitzendbureaus, vertegenwoordigers voor de uitzendbureaus van de publieke sector en vertegenwoordigers van de uitzendkrachten.


De vertegenwoordigers van de privé-uitzendbureaus worden aangeduid door Upedi, de beroepsvereniging van de uitzendkantoren. Zij zijn met 10 in aantal.
De vertegenwoordigers voor de uitzendbureaus van de publieke sector worden aangewezen door de bevoegde overheden (VDAB, FOREM, BGDA). Zij zijn met 3 in aantal.
De vertegenwoordigers van de uitzendkrachten worden aangewezen door de representatieve organisaties van de werknemers die vertegenwoordigd zijn in het Paritair Comité voor de Uitzendarbeid. Zij zijn met 5 in aantal.
14.2 De Raad van Beheer kiest in zijn midden een voorzitter, een ondervoorzitter en een penningmeester4.
14.3 De leden van de Raad van Beheer kunnen zich laten vertegenwoordigen door een andere beheerder.
14.4 De beheerders worden benoemd voor een termijn van 2 jaar. De uittredende beheerders zijn herkiesbaar.
14.5 Bij het openvallen van een mandaat wordt door de andere beheerders een beheerder benoemd om het mandaat van degene die hij vervangt uit te oefenen tot de eerstkomende Algemene Vergadering die zal worden samengeroepen binnen de twee maanden volgend op het openvallen van het mandaat. De samenstelling van de Raad van Beheer moet steeds beantwoorden aan de verdeelsleutel van artikel 14.1 van deze statuten.
Artikel 15 - Raad van Beheer – bevoegdheden
15.1 De Raad van Beheer is verantwoordelijk voor het beheer van de vereniging en heeft daartoe de bevoegdheden voorzien in de Wet, het Koninklijk Besluit en de statuten en deze die door de statuten niet zijn voorbehouden aan de Algemene Vergadering.
15.2 In het bijzonder is de Raad van Beheer bevoegd :
a. voor de financiële problemen inzake beheer en voor de administratieve organisatie van de Dienst. De financiële problemen vallen enkel onder de verantwoordelijkheid van de vertegenwoordigers van de uitzendbureaus. De vertegenwoordigers van de uitzendkrachten beschikken in deze over een advies- en informatierecht.
b. voor het algemeen voorkomingsbeleid en voor de voor de Dienst nodige middelen om dat voorkomingsbeleid toe te passen en dit onverminderd de bevoegdheden van de uitzendbureaus en hun leden van de hiërarchische lijn terzake.
c. voor het opstellen van een jaarlijks actieplan.
d. om verbindingspersonen te wraken of voor te stellen hen te vervangen.

15.3 De Raad van Beheer kan tevens, binnen het kader van het doel van de vereniging alle handelingen verrichten, overeenkomsten afsluiten en minnelijke schikkingen treffen, dit met en tegenover personeel, banken, de overheid, de openbare instellingen en gelijk welke derden; alle daden van beheer en beschikking stellen m.b.t. roerende en onroerende goederen; legaten, subsidies, schenkingen en overdrachten aanvaarden; aan rechten verzaken; volmachten verlenen; de vereniging in rechte vertegenwoordigen als eiser of als verweerder.


15.4 De vereniging is gebonden door de handtekening van twee beheerders en voor de daden van dagelijks bestuur door de handtekening van een eventueel daartoe gemachtigde overeenkomstig artikel 16 van deze statuten.
Artikel 16 - Raad van Beheer – bevoegdheidsdelegatie voor dagelijks bestuur
De Raad van Beheer kan onder zijn verantwoordelijkheid het dagelijks bestuur van de vereniging overdragen aan één of meer beheerders of aan een derde, al dan niet lid van de vereniging.
Artikel 17 - Raad van Beheer – bijeenroeping
Telkens als de Voorzitter van de Raad van Beheer dit nuttig oordeelt of op verzoek van minstens 6 beheerders, wordt een vergadering van de Raad van Beheer bijeengeroepen.
De beheerders worden uitgenodigd op de vergaderingen van de Raad van Beheer met een schrijven dat minstens acht dagen vóór de vergadering dient verstuurd te worden.
Bij de uitnodiging tot een vergadering van de Raad van Beheer is de agenda van de vergadering gevoegd.
Artikel 18 - Raad van Beheer – Beslissingen
De beslissingen van de Raad van Beheer worden genomen met een eenvoudige meerderheid van elk van de groepen die respectievelijk de uitzendbureaus en de uitzendkrachten vertegenwoordigen, voor zover er minstens twee derde van de vertegenwoordigers van beide groepen aanwezig zijn of vertegenwoordigd worden.
Artikel 19 - Raad van Beheer – verslagen
De verslagen van de Raad van Beheer worden opgenomen in een daartoe bestemd register dat wordt bewaard op de maatschappelijke zetel waar alle leden er inzage kunnen van nemen.

Artikel 20 - Centrale preventiedienst voor de sector van de uitzendarbeid

("de Dienst")
20.1 Zoals vermeld in artikel 3.1 van deze statuten zal de vereniging de Dienst oprichten en beheren. De Dienst moet een centrale cel omvatten die bij elk van de uitzendbureaus tussenkomt. Per uitzendbureau telt de Dienst minstens één verbindingspersoon die in dat uitzendbureau belast is met het verzekeren van de permanentie van de werking van de Dienst.
20.2 Het hoofd van de Dienst moet voldoen aan de voorwaarden vermeld in de artikelen 9 en 11 van het Koninklijk Besluit.
20.3 De centrale cel binnen de Dienst, die bij elk van de uitzendbureaus tussenkomt, bestaat uit het hoofd van de Dienst en minstens vier voltijdse adjuncten die moeten voldoen aan de voorwaarden vermeld in de artikelen 10 en 11 van het Koninklijk Besluit.
20.4 De vereniging draagt er zorg voor dat de centrale cel van de Dienst wordt bijgestaan door voldoende administratief personeel.
Artikel 21 - Financieel beheer – maatschappelijk jaar
Het maatschappelijk jaar voor het financieel beheer vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december van het burgerlijk jaar [Het eerste maatschappelijk jaar loopt uitzonderlijk van de datum van oprichting van de vereniging tot 31 december 1998].
Artikel 22 - Financieel beheer – controle
De Algemene Vergadering zal een commissaris aanwijzen belast met de controle van het financieel beheer van de vereniging en het overleggen van een verslag. Hij wordt benoemd voor 3 jaar en is herkiesbaar.
Artikel 23 - Financieel beheer – goedkeuring en ontlasting
23.1 De Raad van Beheer is bevoegd voor de financiële problemen inzake beheer.

De financiële problemen vallen enkel onder de verantwoordelijkheid van de vertegenwoordigers van de uitzendbureaus. De vertegenwoordigers van de uitzendkrachten beschikken in deze over een advies- en informatierecht.


23.2 Het financieel beheer bestaande uit de rekeningen van het afgelopen dienstjaar, de begroting van het volgende dienstjaar en een staat van het vermogen van de vereniging wordt jaarlijks door de Raad van Beheer onderworpen aan de goedkeuring van de jaarlijkse Algemene Vergadering.
23.3 Op dezelfde jaarlijkse Algemene Vergadering kan de Algemene Vergadering aan de Raad van Beheer voor het beheer van het afgelopen dienstjaar kwijting verlenen.
Artikel 24 - Bijdragen – bedrag
24.1 De Algemene Vergadering kan beslissen dat de uitzendbureaus elk jaarlijks een forfaitaire bijdrage betalen. Dit bedrag wordt dan jaarlijks vastgesteld door de Algemene Vergadering. In ieder geval zal de te betalen jaarlijkse bijdrage maximaal 5.000.000 BEF per uitzendbureau bedragen.
24.2 De bijdragen zijn eisbaar vanaf het begin van het maatschappelijk jaar waarop ze betrekking hebben en zijn niet terugvorderbaar noch deelbaar.
Brussel, 11 mei 1998.

Wijzigingen inzake de samenstelling van de Raad van Beheer van de


vzw “Centrale Preventiedienst voor de sector van de uitzendarbeid”5

(B.S. 29.07.98 – nr. 13342)
Ondergetekende Marie-Claire Clabots, voorzitter van de Raad van Beheer van de vzw “Centrale Preventiedienst voor de sector van de uitzendarbeid”, Helihavenlaan 21 bus 1, verklaart hierbij dat de volgende drie personen werden benoemd door de Algemene Vergadering van 24/02/99 en 11/06/99, als lid van de Raad van Beheer van de vzw, voor een mandaat dat eindigt op 11 mei 2001.


Dhr. Michiels, ABVV

Av. Félicien Rops 40-42 b.7 – 5000 NAMUR

Ter vervanging van de Heer Plaum, ontslagnemendDhr. J. D’Herde, Vedior

Rue Albert Delatour 57 – 1030 BRUXELLES

Ter vervanging van de Heer Arnould, ontslagnemendMevr. M.-J. Janssen

Ideal Intérim

Runschen 12, 4837 Baelen

Ter vervanging van de Heer Stulens, ontslagnemend

Brussel, 01 juli 1999

1 Aanpassing 1/7/99

2 Aanpassing 1/7/77

3 Aanpassing 1/7/99

4 Aanpassing 1/7/99

5 Aanpassing 1/7/99

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina