Gereformeerde kerkDovnload 34.62 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte34.62 Kb.BELEIDSPLAN

GEREFORMEERDE KERK

GEES

Maart 2015


0. Inhoudsopgave
1. Inleiding

1.1. Opdracht

1.2. Waarom een beleidsplan?

1.3. Hoe willen we de komende tijd gemeente zijn?2. Omgaan met God

2.1. Eredienst

2.2. Kerk en maatschappij

2.3. Kindernevendienst

2.4. Catechese

3. Omgaan met elkaar

3.1. Algemeen

3.2. Kerkenraad

3.3. Wijkavonden/groothuisbezoek

3.4. Pastoraal bezoekers

3.5. bezoekdames/heren.

3.6. Jeugd

3.7. Diaconie

3.8. Kerkelijk bureau

3.9. Activiteitencommissie

3.10. Kerkblad “De Zandloper”

3.11. College van kerkrentmeesters

3.12. samenwerkingsverband

4. Omgaan met de wereld

1. Inleiding
1.1. Opdracht.

Het beleidsplan dient:  1. Een actueel beeld te schetsen van de Gereformeerde Kerk van Gees en de wijze waarop we thans met elkaar kerk zijn.

  2. Te beschrijven hoe en vanuit welke grondhouding wij in het komende jaar(of komende jaren) kerk willen zijn, gemeente van de Here Jezus Christus onderweg naar Gods toekomst.


1.2. Waarom een beleidsplan?

Dit beleidsplan is gebaseerd op het vorige beleidsplan wat gold tot 2008. In de afgelopen jaren zijn een aantal groothuisbezoekavonden geweest in en rondom onze kerk, die erg goed bezocht werden. Op die avonden werden vele stellingen en vragen m.b.t. het geloof, omgaan en aandacht voor elkaar en aandacht voor onze directe omgeving behandeld. Tijdens jeugdkerkvieringen kwam de jeugd van 12 tot 20 ook aan het woord m.b.t. bij deze onderwerpen.

De toenmalige wijkouderlingen hebben uit de vele discussies en enquêtes een samenvatting gemaakt, waaruit een aantal stellingen zijn ontstaan. Deze stellingen hebben in dit nieuwe beleidsplan een grote rol hebben gespeeld.
Het lijkt zo eenvoudig en vanzelfsprekend dat de kerk er wel zal blijven. Maar als we ons afvragen "Hoe" en "Waarom" dan blijkt dat in deze veranderende tijd het antwoord op deze vraag niet zo vanzelfsprekend is als op het eerste gezicht lijkt. Steeds meer kerkenraden merken dat de belangstelling voor de kerk afneemt, het aantal zondagse bezoekers loopt terug. Mensen willen nog best een "klus" doen, maar je binden voor 4 jaar of langer en dan al die vergaderingen, daar ziet men blijkbaar steeds meer tegenop.

En dan de materiële kant, hoe knopen we als kerk met teruglopende inkomsten de eindjes aan elkaar?

Redenen om te komen tot een bezinning op de toekomst en op te schrijven wat we de komende tijd willen.
Ledenbestand

Het ledenbestand was per 1 januari 2015: 321.

Belijdende leden: 204

Doopleden: 101

Leden 17

Er zijn ongeveer 130 pastorale eenheden.

In januari 2014 is de gemeente vacant geworden na het vertrek van Ds. A. ten Hove. De kerkenraad streeft erna wederom een predikant te beroepen met een percentage van 40%.
1.3. Hoe willen we de komende tijd gemeente zijn?
Uitgangspunt voor deze nota is de door de PKN uitgegeven “Hartslag van het leven”. In onze kerk, die bestaat bij de gratie van Jezus, willen wij proberen ons geloof in God te belijden en te beleven. Dat houdt in dat we samen die kerk vormen en daar ook voor verantwoordelijk zijn. Om de toekomst van onze kerk te waarborgen zal de liefde tot God en tot de naaste, dichtbij en veraf, het belangrijkste uitgangspunt zijn.

Hoe kunnen we daaraan gestalte geven ?1) De eredienst op zondag ervaren wij als het “startpunt” van de week en trachten zoveel mogelijk inwoners van Gees en omgeving daarvan deelgenoot te laten zijn. Het kerkgebouw staat dan open voor een ieder, die “God zoekt in Woord , Gebed en Samenzang”. Aandacht voor jong en oud tijdens deze dienst is vanzelfsprekend.

2) Aandacht voor hen, die de kerkdienst niet of niet meer bezoeken en dat wel hebben gedaan. Bereid zijn om mogelijk periodiek bezoek te brengen bij hen en om te laten zien wat Gods Liefde betekent. Onze kerk als gemeenschap “kent geen afvallers”.

3) Tradities in stand houden kan soms verstarring in de hand werken. Meedoen aan moderne massamedia geeft vaak nieuw elan. Een eigen zorgvuldig ontstane website en goed gebruik ervan geeft mogelijkheden voor Gees en omgeving. Erediensten kunnen verfrissend werken als gebruik wordt gemaakt van technische middelen; soms ook muzikale ondersteuning van personen of groepen.

4) Laat Gods Woord de leidraad zijn in ons leven. Kennis van de Christelijke tradities, de belijdenisgeschriften en de Bijbelse inhoud is verrijkend voor het leven. Daartoe mogelijkheden scheppen is een wezenlijke taak van onze kerk voor zowel jong als oud en voor wel of geen lid van de kerk.

5) De kerk als “baken in het dorp”. Herkenbaar aan zijn uiterlijke vorm en die voor en door velen gebruikt kan worden voor zowel trouw- als rouwplechtigheden. De leden ervan als “herkenbare” personen in organisaties. zowel binnen als buiten deze gemeenschap. Laat het Licht niet uitgaan in Gees.

6) Zo de noodzaak ertoe kan worden voorzien en ervaren is samenwerking met andere kerken in de regio een goede zaak. Grote overeenstemming zal er bij de leden moeten zijn wat betreft de “inhoud” en de partners binnen de samenwerkingsvorm. Op voorhand is een samensmelting of fusie niet uit te sluiten.

7) Verantwoordelijkheid dragen voor elkaar in en buiten de kerk is een belangrijk uitgangspunt. Daartoe is ook de zorg voor elkaar en anderen een wezenlijk onderdeel. Ook op financieel terrein dient een ieder zijn/haar verantwoordelijkheid te kennen.
2. Omgaan met God
In dit hoofdstuk komt ons omgaan met God aan de orde. Er is aandacht voor ondermeer eredienst, catechese en andere vormen van geloofsbeleving.
2.1. Eredienst (uitgewerkt in Plaatselijke Regeling Bijlage 6 en &5).

De gerichtheid op God als gemeente komt vooral tot uitdrukking in de zondagse erediensten. In de morgendienst (in het algemeen beginnend om 10 uur) bestaat de mogelijkheid zingend, biddend, lovend en lerend bezig te zijn met het woord van God. Het grootste deel van de diensten is traditioneel van opzet. Een aantal diensten per jaar zijn anders van opzet, zoals-jeugddiensten, georganiseerd door jeugdouderlingen in samenwerking met de jeugdraad, jeugdclubs en de jongeren; veelal vier keer per jaar. Daarnaast wordt in Pluspunt elke maand een jeugdkerk gehouden (m.u.v. de maand waarin een jeugddienst wordt georganiseerd).

- bijzondere – en/of wijkdiensten georganiseerd door de Commissie Bijzondere diensten en wijkouderlingen i.s.m. de dienstdoende predikant.

In september 2014 is de gemeente vacant geworden na het vertrek van Ds. A. ten Hove.

De preekvoorziener regelt predikanten voor diensten.

Aangezien door hem (2013 Bert Lunshof) ruim van te voren afspraken worden gemaakt met predikanten is correcte berichtgeving noodzakelijk. Hij stuurt met de bevestiging van de afspraak een “orde van dienst” mee, zodat de dan dienstdoende predikant op de hoogte is van de “eventuele gebruiken”.
2.2. Kerk en maatschappij (zie plaatselijke regeling &5).

Zoals eerder is opgemerkt, zijn de erediensten voor het merendeel traditioneel van opzet. In de loop der tijd zijn er discussies geweest, waardoor afspraken over “kinderen aan het avondmaal” en over “homoseksualiteit” zijn ontstaan.


2.3. Kindernevendienst.

Wekelijks worden tijdens de ochtenddienst de kinderen van de basisschool uitgenodigd de kindernevendienst te bezoeken. Voor verhalen tijdens deze dienst wordt geput uit 'Vertel het maar' van Stichting Kinderwerk Timotheüs; het preekrooster wordt gevolgd. Richting Pasen en Kerst staan de diensten in het teken van een thema.

Tijdens het aansteken van kaart in de lantaarn en het verlaten van kerk, zingt de gemeente het kaarsenlied.
2.4. Catechese.

De catechese wordt met ingang van het seizoen 2014/2015 door de predikant van de Hervormde gemeente Zweeloo gegeven. Er zal gewerkt kunnen worden met één groep belijdeniscatechisanten en twee groepen jongeren (aantal groepen is afhankelijk van aantal deelnemers). Er wordt gebruik gemaakt van een passende methode. De catechese vindt plaats in Pluspunt.


3. Omgaan met elkaar
Dit hoofdstuk gaat over het omgaan met elkaar. Er wordt stil gestaan bij het pastoraat, vorming en toerusting, financieel beheer, jongeren en ouderen.
3.1. Algemeen

De Gereformeerde Kerk van Gees kenmerkt zich door een grote onderlinge betrokkenheid. Er wordt intensief met elkaar meegeleefd bij zowel positieve als negatieve momenten en gebeurtenissen. Dit uit zich ondermeer door een aantal commissies en gemeenteleden, die of voor elkaar of voor anderen binnen de gemeente bereid zijn de handen uit de mouwen te steken of er gewoon voor elkaar te zijn. Er wordt binnen de gemeente echt omgezien naar elkaar.


3.2. Kerkenraad (plaatselijke regeling & 1 en 3)

De kerkenraad is meest samengesteld uit 9 ouderlingen (verdeling: 3 wijkouderlingen, 2 jeugdouderlingen, 2 ouderling-kerkrentmeesters , 1 voorzitter en 1 scriba) 6 diakenen. Eén van de ouderlingen is plaatsvervangend voorzitter. De vergaderingen zijn 1 keer per maand ( m.u.v. augustus) en veelal op de eerste donderdagavond en er wordt vergaderd in Pluspunt. Aan de orde komen vooral de ingekomen berichten, regel- en afstemmingszaken. Voor bezinning op actuele thema's, of breder stilstaan bij ontwikkelingen binnen de gemeente wordt soms een aparte vergadering belegd. Het moderamen (voorzitter, scriba, ouderling, diaken en voorzitter College kerkrentmeesters) bereidt de vergadering een week voor die tijd voor.


3.3. Wijkavonden/groothuisbezoek

Tenminste jaarlijks, veelal in februari worden wijkavonden/groothuisbezoeken georganiseerd door de dominee, wijkouderlingen en pastoraal bezoekersdiakenen. Via “presentatie” en discussie wordt getracht bepaalde thema´s (wel of niet actueel) in een gemoedelijke sfeer met elkaar te bespreken.


3.4. Pastoraal bezoekers (zie plaatselijke regeling &3.9 en bijlage 1)

De ouderlingen worden ondersteund door pastoraal bezoekers. De pastoraal bezoekers hebben dezelfde pastorale taak. Zij bezoeken regelmatig vaste adressen. Zij bouwen een band op met de bezochte gemeenteleden in hun wijk. Jaarlijks is er een gezamenlijke avond met de ouderlingen en predikant voor nader overleg en organisatie.

Nadat de gemeente in januari 2014 vacant is geworden, heeft oud predikant Ds. J. Paans een groot deel van het pastoraat (tegen vergoeding) op zich genomen.
3.5. Bezoekdames/heren.

Zij bezoeken de gemeenteleden, die prijs stellen op een extra bezoek.


3.6. Jeugd (zie plaatselijke regeling bijlage 1)

De jeugdraad wordt gevormd door een voorzitter, penningmeester en secretaris, de clubleiding en de jeugdouderlingen en enkele algemene leden.

De stimulans om hiermee bezig te zijn komt voort uit het gevoel van betrokkenheid bij de jeugd. Het doel is ze een goed gevoel te geven voor de kerk, ze bewust maken dat kerk meer is dan alleen maar op zondag naar de kerk te gaan, ze proberen gemeenschapszin mee te geven. De clubs worden door circa 10 jongeren bezocht. De clubavonden hebben soms een thematische en soms een vrije invulling. Er wordt vooral aandacht besteed aan actuele en maatschappelijke kwesties. De leiding probeert van de clubavond een rustpunt in deze hectische maatschappij te maken. Acties voor hulp aan speciale doelen in het buitenland krijgen ook hun aandacht.

Naast de “gewone” kerkdienst zijn er voor de jeugd ook aparte jeugdkerkdiensten in Pluspunt. Ongeveer vier keer per jaar is er een speciale jeugddienst, die door hen is voorbereid.

Er zijn samenwerkingscontacten met de jeugdraden van de Gereformeerde kerken van Aalden, Sleen en Schoonoord. Dit zal in het kader van het samenwerkingsverband uitgebreid worden.
3.7. Diaconie (zie plaatselijke regeling bijlage 1 en & 6.2 en 6.4)

De diakenen zijn betrokken bij het materiële wel en wee in de gemeente en erbuiten. Bij dringende financiële problemen van gemeenteleden kan de diaconie geldelijke hulp bieden, dit is de laatste tijd gelukkig niet voorgekomen. De diaconie coördineert een aantal praktische zaken als bloemen in de kerk, autodienst, ziekenvervoer, kerktelefoon, collectes, kerstattentie voor 75+. Daarnaast wordt de bestemming Algemeen Christelijke Doeleinden beheerd. De diaconie organiseert samen met kerken in de omgeving een jaarlijks uitstapje(vaak bootreis) voor ouderen. Ook de “Dorcas-actie” met dankdag wordt gezamenlijk aangepakt.

De diaconie vergadert één keer per twee maanden. In de reguliere kerkenraadsvergaderingen zijn twee diakenen aanwezig.


3.8. Kerkelijk bureau

Het kerkelijk bureau verzorgt de ledenadministratie, dit geschiedt én geautomatiseerd én schriftelijk. De schriftelijke vastlegging heeft het voordeel dat de historie eenvoudig kan worden geraadpleegd. Nieuwe gemeenteleden worden in de kerkdienst, waarin hun komst wordt vermeld, begroet. Het moderamen (via scriba) wordt door de ledenadministratie op de hoogte gesteld als er nieuwe gemeenteleden zijn. Het huidige landelijke registratiesysteem werkt momenteel naar behoren.


3.9. Activiteitencommissie.

De activiteitencommissie organiseert activiteiten als voorjaars- en najaarsmarkten Deze activiteiten zijn veelal gericht op het inzamelen van gelden. Zij beheert een eigen bankrekening en op de gemeentevergadering wordt verantwoording afgelegd van de acties en het behaalde resultaat. Men kan bij “bijzondere uitgaven” een beroep doen op de aanwezige gelden. De commissie mag zich verheugen op een grote belangstelling tijdens hun acties.


3.10. Kerkblad.

GEEStdrift was het kerkblad van onze gemeente. Op 27 augustus 2014 is in samenwerking met de Gereformeerde kerken van de gemeenten Aalden, Gees en de Hervormde gemeenten Dalen, Oosterhesselen, Sleen en Zweeloo, een gezamenlijk kerkblad “De Zandloper” tot stand gekomen. Dit verschijnt in de regel maandelijks en bevat informatie uit en voor die gemeenten.


3.11. College van Kerkrentmeesters (plaatselijke regelingen bijlage !, &6.1, &6.3 en & 6.4).

Het College van kerkrentmeesters houdt zich voornamelijk bezig met het beheer van de materiele zaken binnen de kerkelijke organisatie, zoals onderhoud en beheer kerk, Pluspunt, terreinen, pastorie, financiën (o.a. collecteringen, jaarlijkse actie Kerkbalans ,dankdagcollecte). Voor het onderhoud worden veel vrijwilligers ingezet, de coördinatie vindt plaats vanuit deze commissie. Daarnaast is er het toezicht op en de eindverantwoordelijkheid voor de diensten verleend door koster en organisten. De koster (en invaller) verzorgen de zaken die samenhangen met de Pluspunt en kerkdiensten. Het gebruik en schoonhouden van Het Pluspunt wordt gecoördineerd door de koster. Het schoonmaken gebeurt door vrijwilligers. Daarnaast wordt het onderhoud van de gebouwen en terreinen ook uitgevoerd door vrijwilligers onder aansturing van de College van kerkrentmeesters.

Het College vergadert eens per maand.
3.12. Samenwerkingsverband.

Vanaf 2012 worden er gesprekken gevoerd met leden de Hervormde gemeente Oosterhesselen en de gereformeerde kerk Aalden over structurele samenwerking tussen deze gemeenten. Later zijn daarbij de Hervormde gemeentes Dalen en Zweeloo en de protestante gemeente Sleen bij gekomen. Dit proces wordt vanuit de P.K.N. en gesteund middels een stimuleringsbijdrage . Vanuit de P.K.N. wordt aan dit proces begeleiding toegevoegd. Er is thans een werkgroep geformeerd, die een taakomschrijving en stappenplan gemaakt heeft.4. Omgaan met de wereld
Het omgaan met de wereld komt vooral tot stand door activiteiten vanuit de diaconie of vanuit de jeugd. De Dorcas-actie samen met de Hervormde gemeente van Oosterhesselen en de Vrijgemaakte kerk te Gees is daarvan een goed voorbeeld.

Via het collecterooster wordt gecollecteerd voor bijzondere doeleinden, zoals bijvoorbeeld het “adoptie-project”.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina