Geschiedenis



Dovnload 35.5 Kb.
Datum19.08.2016
Grootte35.5 Kb.
Geschiedenis

De vraag van ouders en leerlingen uit de vanaf 1985 gestarte freinetbasisscholen naar een vervolg in het secundair onderwijs kon in september 1990 ingewilligd worden door de oprichting van een freinetmiddenschool: De Wingerd. In de lokalen in de Van Hulthemstraat, waar eerder de Harp gestart was, begonnen

we met 29 eerstejaars. De daaropvolgende schooljaren groeide de school naar een stabiele structuur van twee klassen voor het eerste en twee klassen voor het tweede leerjaar A (met opties Latijn en Moderne wetenschappen).
In 1995 verhuisde de school een eerste keer en kwamen Wingerd en het ondertussen ontstane Labyrint (1ste graad B-stroom) samen in het gebouw van de Neermeerskaai. Daar werd een freinetmiddenschool uitgebouwd van 6 klassen met een brede waaier aan keuzemogelijkheden, zodat de studiekeuze effectief kon uitgesteld worden tot na de middenschool. Naast Latijn

en Moderne kwam er in de A-stroom ook een artistieke en een sociaaltechnische optie bij; in de B-stroom kwamen de beroepssectoren Voeding en Verzorging aan bod.


Vanaf het schooljaar 2001-2002 werden Wingerd en Labyrint weer opgesplitst om zowel voor de A- als de B-stroom een volledige cyclus van zes jaar secundair freinetonderwijs te kunnen aanbieden. De Wingerd verhuisde naar de Abeelstraat en groeide er zeer snel in aantal leerlingen. In 2003 waren er al 250 leerlingen

en moest de hele 1ste graad in de Bisdomkaai

(samen met basisschool De Oogappel van het GO!) georganiseerd worden. In 2004 kwam er voor het eerst een zesde leerjaar en zo studeerden in juni 2005 een eerste groep leerlingen af, die nadien (blijkbaar succesvol) hun weg zochten en vonden in het hoger onderwijs en het volwassen leven. In 2006 - de school had ondertussen al 350 leerlingen

- moest nog een derde vestigingsplaats (gelukkig ook in de Abeelstraat, het vroegere gebouw van de parkeerwacht) ingenomen worden. De roep naar één locatie voor de hele school werd luider en luider. Dit kon uiteindelijk gerealiseerd worden in september 2009

met een terugkeer naar de Neermeerskaai. Voorafgaand aan de verhuizing werd daar

door ouders een grote camping georganiseerd ( ‘Woodstock voor ouders’ blokletterde een krant) om hun kinderen tijdig in het eerste jaar te kunnen inschrijven. De installatie van een elektronisch aanmeldingssysteem, zoals in het

basisonderwijs vermijdt die kampeertoestanden, maar kan niet beletten dat het nieuwe gebouw (met zo’n 430 leerlingen in het totaal) al onmiddellijk echt vol zit. Als de vraag naar secundair freinetonderwijs blijft stijgen,

zullen nieuwe initiatieven op andere locaties aangewezen zijn.



De freinetpedagogie binnen het secundair onderwijs.


Meer nog dan in het basisonderwijs rijst voor het algemeen vormend secundair onderwijs de vraag

of de freinetvlag de lading kan dekken. Dan gaat het niet zozeer om de algemene visie van de freinetgerichte benadering, maar wel over de wijze waarop die visie in de praktijk van een ASO-

school vorm kan krijgen. Sommige elementen uit de Vlaamse context en regelgeving voor het SO staan immers haaks op de flexibiliteit die inhoudelijk en organisatorisch toch wel nodig is om de freinetprincipes in een school te realiseren. De opgelegde structuur vraagt jaarklassen waarin leerplandoelen met daaraan gekoppelde leerstofgehelen gerealiseerd moeten worden, waardoor

jaarlijkse evaluatie en attestering nodig geacht wordt. Daarnaast worden we geconfronteerd

met verschillende richtingen en opties, met vakkensplitsing in een voorgeschreven lessentabel van lestijden per vak en per week,

vakleerkrachten met beperkte onderwijsbevoegdheid voor andere vakken, en met voor het hele schooljaar vastgelegde lessenroosters.


Bij de start van de Wingerd werd door de minister een beperkt aantal afwijkingen op die voorschriften toegestaan. In het oog gehouden door een

ministeriële evaluatiecommissie was vooral de organisatie

van periodeonderwijs met flexibele lessenroosters in die aanvangsjaren belangrijk. Het liet toe het onderwijs zo te organiseren dat er kon worden ingegaan op

wat leerlingen op dat moment

boeit en de planning van de lessen

(en ook de uitstappen) daaraan aan te passen. Er werden per periode van 3 weken nieuwe lessenroosters gemaakt, wat haalbaar bleef voor het beperkte aantal klassen in de middenschool, maar niet meer voor de meer dan twintig klassen van het volledig

uitgebouwde atheneum. Wat wel gebleven is: de gemoedelijke omgang met de leerlingen en laagdrempeligheid in interactie met leerkrachten en directie, de

organisatie van de inspraak van de leerlingen (wekelijkse klassenraad, maandelijkse schoolraad

met afvaardiging per klas, trimestrieel forum met plenaire bespreking), drie vakdoorbrekende projectweken per schooljaar (waarvan één extra muros) en de toepassing van freinettechnieken binnen verschillende vakken (vrije tekst, correspondentie, uitvoeren en presenteren van experimenten en onderzoekingen - individueel of in groep - en creatieve ateliers).
Op De Wingerd tracht men het‘vreemdetalenonderwijs” functioneel te maken. Er is

nu een samenwerking gestart met een Waalse school (“La pédagogie nomade”). De leerlingen corresponderen en gaan ook een drietal dagen op bezoek bij elkaar.




Wat zijn onze uitdagingen voor De Wingerd de komende 10 jaar?



De Wingerd is een school met een leerlingenpopulatie van vooral kinderen van hoog opgeleide ouders die bewust voor methodeonderwijs kiezen. Het succes en de toenemende populariteit van de school en het daarmee gepaard gaande kamperen om te kunnen inschrijven hebben die eenzijdige rekrutering van leerlingen nog versterkt. Vanaf 2010 is er een voorrangsperiode voor Gokleerlingen, voorafgaand aan het elektronische aanmeldingssysteem voor alle andere inschrijvingen (met voorrang op basis van het aantal jaar methodeonderwijs in de basisschool). Dit

om de schoolpopulatie wat meer divers te maken en er tezelfdertijd voor te zorgen dat het kamperen voor de schoolpoort overbodig wordt. Een nieuwe aanpassing

van het Gokdecreet maakt het succesvol toegepaste rangschikkingcriterium bij

de aanmeldingen echter onmogelijk en laat enkel nog de chronologie van het elektronisch aanmelden toe als ordening. Dit zet de deur weer open voor kamperen voor de schoolpoort: fysiek of elektronisch komt daarbij op hetzelfde neer en hypothekeert de kansen van de sociaal zwakkeren in de samenleving om in een school als De Wingerd binnen te geraken.


De Wingerd is een echte pionier voor de freinetpedagogie in het secundair onderwijs. Noch in Vlaanderen, noch in het buitenland konden we ons bij de start laten inspireren door goede praktijkvoorbeelden. Stilaan komt echter ook in Frankrijk een beweging van meer freinetgerichte lycea

en colleges op gang.

Contacten zijn al gelegd om daar over het muurtje te gaan kijken. Wat alvast opvalt, is dat men daar telkens probeert om de school zo te organiseren dat er structurele ruimte ontstaat waarin de freinetaanpak kan gedijen, bijvoorbeeld door enkel in

de voormiddag programmatorisch aan de leervakken te werken en in de namiddag plaats te maken voor de leerling-projecten.

Het periodeonderwijs van de startfase van de Wingerd was ook zo’n structurele maatregel voor de freinetpedagogie. De uitdaging

voor de komende jaren zal erin bestaan een aangepaste schoolstructuur te vinden die het zelfgestuurd leren van de jongeren bevordert en hen toch toelaat de eindtermen en leerplandoelen van de gekozen richting in het algemeen vormend onderwijs te bereiken.


Er moet een hernieuwde synergie gezocht worden met Het Labyrint, wat kan doordat beide freinetafdelingen binnen dezelfde campus van het Leerdorp gehuisvest zijn. Een meer harmonische doorstroming van freinetscholen in het basisonderwijs naar het secundair onderwijs zal er echter pas zijn als er naast het ASO van De Wingerd en het BSO van Het Labyrint ook ruimte gemaakt wordt voor TSO- en KSO- opleidingen met een freinetaanpak. De

droom blijft om een volwaardige zelfstandige secundaire freinetschool (nu zijn het twee vestigingsplaatsen van andere scholen: atheneum Wispelberg en VIP-school) te realiseren met de heel brede waaier aan opleidingsvormen.










De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina