Gespreksverslag Informant: A. Zijlstra Gemeente: Arnhem Rol: Lid gemeenteraad Datum: 11 maart 2004 IntroductieDovnload 21.91 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte21.91 Kb.


Gespreksverslag


Informant: A. Zijlstra

Gemeente: Arnhem

Rol: Lid gemeenteraad

Datum: 11 maart 2004
Introductie

Dit gesprek is uitgevoerd in het kader van het afstudeeronderzoek van Jaap Wagenvoort, student Informatiekunde aan de Universiteit van Tilburg. Het afstudeeronderzoek wordt uitgevoerd bij de organisatie QUIP.


Aanwezig bij het gesprek zijn A. Zijlstra en J. Wagenvoort. Het doel van het gesprek is om meer inzicht te verkrijgen in de visie van gemeenten ten aanzien van de interactieve burger vanuit het perspectief van een gemeenteraadslid.
Relevant detail is dat de heer Zijlstra zich sinds zijn aantreden als raadslid in Arnhem actief gebruikmaakt van de mogelijkheden die het internet biedt, wat hem een tweede plaats bracht in de verkiezing voor het Digitaal Raadslid van het jaar 2003. Dit is een goed aanknopingspunt voor dit interview in het kader van het afstudeeronderzoek waarin interactie tussen gemeente en burger via internet centraal staat.
Uitwerking gesprek


De informant heeft een positief beeld ten aanzien van de interactieve burger. Het opzetten van een dialoog met de burger is geen ideaalbeeld, maar pure noodzaak. Interactie met de burger is simpelweg een volgende stap in het groeiproces van de politiek en de rol van de burger.
Vroeger was er de communistische staat, waarin de burger geen inspraak had. Democratie deed zijn intrede en interactieve beleidsvorming is een volgende stap in dit evolutionaire proces. Het is daarnaast een onomkeerbaar proces.
De informant zelf staat zeer positief ten aanzien van interactie met de burger, waarbij vanuit persoonlijke interesse interactie en de rol van internet op de voorgrond is getreden, al voor zijn aantreden als raadslid in Arnhem.


 • Nog geen interactieve relatie op dit moment

Ondanks bovenstaande evolutie is er nog geen interactieve relatie tussen overheid en burger op dit moment. Redenen hiervoor:


  • Er is intelligentie vanuit de gemeente nodig.

  • Er is doorzettingsvermogen vanuit de gemeente nodig.

  • Er is inlevingsvermogen vanuit de gemeente nodig.

Kortom: er zijn mensen met een nieuwe, frisse instelling nodig, waarbij met name verjonging van de gemeenteraad een belangrijk aspect is.
Er is een visie over de interactieve burger aan het ontstaan binnen de gemeente. Echte interactie vindt echter, zoals in veel gemeenten het geval is, nog niet plaats.
De verandering naar interactieve beleidsvorming heeft gevolgen. Zo lijken raadsleden en wethouders terug te grijpen op ‘oude ankers’, om zodoende zekerheid terug te krijgen. Dit zijn echter niet de personen die interactieve beleidsvorming werkelijk succesvol kunnen neerzetten. Daarvoor zijn nieuwe mensen nodig, die geloven in interactieve beleidsvorming mèt een actieve rol voor de burger. Er zal zodoende, na verloop van tijd, een ‘interactieve samenleving‘ ontstaan. • Consequenties invoering wet dualisering voor de raad

De rol van de gemeenteraad is sterk veranderd door de wet dualisering:


  • De raad heeft nu echt een eigen onafhankelijke rol en functie.

  • De raad moet de verantwoordelijkheid en macht die zij toegewezen heeft gekregen in de nieuwe rol, ook echt grijpen.

  • De raad moet interactieve beleidsvorming als middel gebruiken om de nieuwe rol beter invulling te geven.

Raad

  • Interesse tonen in de burger vanuit volksvertegenwoordigende rol.

  • Gezond eigenbelang: kan positie als raadslid binnen de gemeente versterken.

  • Maatschappelijke kwesties sneller oppikken en in programma’s verwerken.

Kortom: besturen vanuit het algemeen belang verbeteren.


College

  • Weinig prikkels om interactie met de burger op te zoeken. Het college ziet de voordelen te weinig. Het college is zeer terughoudend na de invoering van de wet dualisme.
 • Mogelijkheden internet voor burgerparticipatie

Internet biedt de volgende mogelijkheden voor burgerparticipatie:


  • Engels model

Raad en college vergaderen in een grote zaal, waarbij de burger de discussie via het web kan volgen en actief mee kan doen aan de discussie. De rol van de burger kan met name meningsvorming bij raad en college op een hoger niveau te brengen. De burger speelt hierbij de rol van ‘voeder’ van de discussie.
Hierbij is een belangrijke randvoorwaarde nodig: zowel raad als college dient ervan overtuigd te zijn dat de stem van de burger waardevol is dat één burger een doorslaggevend goed idee kan hebben.
Bestuurders moeten overtuigd worden dat dit een goede manier is om besluiten te nemen in het algemeen belang.


  • Verantwoording

Verantwoording naar de burger is van groot belang. Bij kwesties die belangrijk zijn voor de burger gaat het om emotie. Emotie leidt tot informatie en informatie maakt kennis.
De burger is egoïstisch, kijkt primair naar het eigen belang en heeft vaak het algemeen belang niet op de voorgrond staan. Raadsleden moeten desondanks proberen op een goede manier contact te zoeken met de burger.


  • Meningen verzamelen, maar ook gebruiken!

Internet kan het mogelijk maken dat burgers bijvoorbeeld één keer hun mening over een bepaalde kwestie geven (om ongewenste situaties te voorkomen waarbij enkelingen alle bijdragen voor hun rekening nemen en een dominante rol spelen door zich zeer actief via internet op te stellen en daarmee anderen de kans ontnemen om een bijdrage te plaatsen).
Een moderator (ingezet vanuit de gemeente) houdt de discussie in de gaten en geeft (relevante/interessante) bijdragen door aan de raad. Deze moderator dient echter wel bepaalde competenties te hebben. Het dient een ambtenaar mèt bevoegdheden te zijn en iemand die weet hoe discussies gestroomlijnd kunnen worden.
Het is voor participatie op langere termijn van groot belang dat teruggekoppeld wordt op welke manier de meningen van burgers verwerkt worden in het besluitvormingsproces. Dit hoeft niet te betekenen dat de mening één-op-één overgenomen wordt, maar dat duidelijk wordt gemaakt vanuit de raad en het college welk besluit uiteindelijk is genomen en waarom.


 • Uitdaging voor raadsleden

Raadsleden moeten zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen hebben om te slagen in hun rol. Er is veel jaloezie onder raadsleden en dat is geen goede basis om samen te werken. Een mentaliteitsverandering is hiervoor nodig, waarbij raadsleden open leren staan voor initiatieven van anderen.


 • Financiële afhankelijkheid verminderen

Raadsleden en wethouders moeten financieel minder afhankelijk zijn van hun rol. Wanneer zij financieel afhankelijk zijn van de baan bij de gemeente, bestaat het risico dat zij ‘verkrampt’ gaan werken. Dit kan ertoe leiden dat lijfsbehoud boven het vertegenwoordigen van het volk (en het innemen van niet moeilijke politieke posities) kan komen te staan.
De ‘broodpoliticus’ is niet de politicus die de informant graag ziet. Hij ziet liever een betrokken groenteboer op de hoek als raadslid. Betrokkenheid is cruciaal.


 • Toekomstperspectief

Voor zichzelf heeft de informant niet de ambitie om wethouder of burgemeester te worden, maar om zich te ontwikkelen tot een ‘superraadslid’. Hij wil in de eerste plaats het volk blijven vertegenwoordigen en ziet internet daarbij als goed kanaal om te weten wat er bij de burgers speelt.


 • Internet geeft de ‘kwaliteit’ van raadsleden sneller weer aan burger

De mate waarin raadsleden interactief zijn of willen worden, zal door de inzet van internet veel sneller duidelijk worden voor de burger. De interactieve burger zal snel achter deze ‘kwaliteit’ van raadsleden komen door de rol van raadsleden op internet. Zo wordt duidelijk welke raadsleden wel en welke raadsleden niet op interactiviteit zijn ingesteld.
Samenvatting

Raadsleden moeten zich interactiever opstellen. Raadsleden en ook wethouders die zich niet aan kunnen of willen passen aan de trend naar meer interactiviteit, zullen afvallen.


Internet biedt zeer goede mogelijkheden om burgerparticipatie te verhogen. De informant zelf heeft hier zelf al veel ervaring mee opgedaan in zijn actieve dialoog met de burger via zijn persoonlijke site.
Op weg naar een meer interactieve relatie tussen gemeente en burger moet de gemeente intelligenter worden, over meer inlevingsvermogen beschikken en doorzettingsvermogen tonen. De raad moet de macht grijpen om zodoende, nog beter dan nu het geval is, haar volksvertegenwoordigende rol beter invulling te geven.
Het Engels model heeft de interesse van de informant. Hierbij kunnen burgers digitaal vergadering tussen raad en college bijwonen en actief kwesties/vragen/standpunten invoeren in de discussie. Het is dan aan de raad om te luisteren naar de burger en aan het college om verantwoording af te leggen. Goede moderatie vanuit de gemeente is hierbij van groot belang. Vooral wat betreft het verzamelen van meningen als ‘voeding’ voor gemeentelijke vergadering lijkt het internet geschikt volgens de informant.

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina