Getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zes en zestigDovnload 150.13 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte150.13 Kb.
Het getal 666 van het beest

Over gangbare maar onbijlse berekeningen van het getal van het beest,


of over hoe men knoeit met getalsymboliek. Marc Verhoeven, 6 juli 2003
“Hier is de wijsheid: die het verstand heeft, berekene het getal van het beest; want het is het getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zes en zestig”. (Openbaring 13:18).

______________________________


Het Griekse alfabetGRIEKS


klein

hoofd

Ned

GETAL
GRIEKS


klein

hoofd

Ned

GETAL


1

1

Alpha
A


1
14

13

Nu

N

50

2

2

Bèta

B

2
15

14

Xi
X


60

3

3

Gamma

G

3
16

15

O-micron

O

70

4

4

Delta

D

4
17

16

Pi

P

80

5

5

E-psilon

E

5
18
Koppa 3
90Digamma 1

f

F
6
19

17

Rho

R

100

6
Stigma 2

6
20

18

Sigma

, S

200

7

6

Zèta
Z


7
21

19

Tau

T

300

8

7

Èta

È

8
22

20

U-psilon

U

400

9

8

Thèta

, TH

9
23

21

Phi

, PH

500

10

9

Iota

I

10
24

22

Chi

CH

600

11

10

Kappa

K

20
25

23

Psi

PS

700

12

11

Lambda

L

30
26

24

O-mega

OO

800

13

12

Mu

M

40
27
Sampi 4
900

Opmerking: al vóór de geboorte van de Heer Jezus Christus werden volgende letters verwijderd uit het Griekse alfabet : Digamma, Stigma, Koppa, en Sampsi. Voor exclusief numeriek gebruik echter werden Stigma, Koppa en Sampsi behouden.

1 Digamma: dit is de oude letter F (vau) die di-gamma (twee-gamma) werd genoemd. Ze gelijkt op twee op elkaar gezette Gamma’s (   ) van verschillende grootte. Vermits de waarde van Gamma = 3, is Digamma = 6. De Digamma verdween spoedig nadat de Atheners het Ionische alfabet adopteerden in 403 vC. Ze komt dus in geen enkele Nieuwtestamentische tekst voor.

2 Stigma: verscheen tussen epsilon en zèta op de 6de plaats in het vroege Griekse alfabet en werd later nog enkel gebruikt als getal 6. Ze gelijkt erg veel op de eind-Sigma “”maar is een ander teken. Stigma is ook in het Nieuwe Testament het teken voor 6.

3 Koppa (of Qoppa) = Attisch-Grieks teken voor het getal 90. Toen het Ionische alfabet werd aangenomen bleef het verouderde teken Koppa bewaard om exclusief te dienen voor het getal 90. Koppa komt in geen enkele Nieuwtestamentische tekst voor.

4 Sampi (of Sampsi) = Attisch-Grieks teken voor het getal 900. Toen het Ionische alfabet werd aangenomen bleef het verouderde teken Koppa bewaard om exclusief te dienen voor het getal 900. Sampi komt in geen enkele Nieuwtestamentische tekst voor.

Letters voor getallen

Net zoals in het Hebreeuws doet het Griekse alfabet ook dienst voor numerieke aanduidingen. Dat kan u hierboven in de tabel zien. Alpha = 1, Bèta = 2, enz. Het gevolg hiervan is dat men de numerieke waarde1 van alle letterreeksen of woorden kan berekenen. De betekenis van die getallen kan dan onderzocht worden. Maar let erop: elke uitleg moet zijn grond in de Schrift vinden. Wij moeten Schrift met Schrift vergelijken. Dit legt beperkingen op, zullen we nog zien.

Maar als wij geen beperkingen in acht nemen, en zien naar wat anderen zoal doen, dan kunnen grosso modo de volgende dingen gedaan worden:

1. Numerieke waarden kunnen onderzocht worden op hun bijbelse getalsymboliek:

   losse letters van een numerieke waarde

600 + 60 + 6 = 666 bijbelse getalsymboliek onderzoeken2. Vermits letters gebruikt worden en geen cijfers, kunnen die letters nagegaan worden op hun woordbetekenis, o.a. zoals in een acrostichon2, maar ook op andere manieren:

   losse letters, numerieke waarde of woord

Christos + Xulon + Stigma woordbetekenis en raadsel vinden3. In alle woorden (en namen) kunnen numerieke waarden gevonden worden. Voorbeeld: de naam Jezus wordt in het Grieks geschreven als  of in westerse tekens als Ièsous:

      naam, woord, uitdrukking

10+8+200+70+400+200 = 888 numerieke waarde onderzoekenHet getal van het beest

Het getal van het beest is 666 (Op 13:18). In het nieuwtestamentische Grieks wordt dit geschreven als ’.Het afkappingsteken duidt erop dat we met een numerieke waarde (getal) te maken hebben.

666


Deze uitdrukking werd dus in de tekst bewust weergegeven als numerieke waarde. Maar het is niet zómaar een getal, Op 13:18 zegt dat wie het verstand heeft het “getal” (arithmon3) van het beest moet “berekenen” (psèphisató4).

Zoals reeds gezegd kunnen we dan in principe drie dingen doen (al dan niet geoorloofd):

1. Het getal onderzoeken op zijn numerieke waarde en de bijbelse getalsymboliek.

2. De letters van het getalonderzoeken op hun woordbetekenis.

3. Nagaan welke aspirant-naam/uitdrukking een numerieke waarde van  oplevert. Met andere woorden: van de naam “Jezus” weten we dat die de getalswaarde 888 bezit, maar is er een naam te vinden met getalswaarde 666?

1. De numerieke waarde van  onderzoeken.

Het getal van het beest is in het Nieuwtestamentische Grieks , Chi + Xi + Stigma, en dat levert 600 + 60 + 6 = 666. Let goed op dat het hier niet om louter drie zessen gaat (6 + 6 + 6)!

Zie Strong’s 5516:
Het gaat hier over de 22ste* (Chi) en 14de* (Xi) letter van het alfabet en een verouderde letter (Stigma; Strong’s 4742) die tussen de 5de en 6de* letter in staat, gebruikt als getallen: 600, 60 en 6; samen 666.

* Rangorde zonder de exclusief numerieke letters.Getallen nu hebben in de Bijbel dikwijls een symbolische betekenis. Dat wil zeggen dat er een achterliggende werkelijkheid of waarheid aan verbonden is. Wat is de numeriek-symbolische betekenis van ?De tekst zegt zèlf dat het een getal is van “een mens”. Dit is in overeenstemming met wat de Bijbel al van bij het begin leert: het getal 6 is het getal van de mens:

De mens werd op de 6de dag geschapen (Gn 1:27, 31).

Het getal 6 is de mens in zijn opstandige toestand. Het is in Genesis 6 dat God de vloed aankondigt en in Gn 6:6 lezen we: “Toen berouwde het de HEERE, dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, en het smartte Hem aan Zijn hart”. In Johannes 6:66 staat: “Van toen af gingen velen van Zijn discipelen terug, en wandelden niet meer met Hem”.

Noach was 600 jaar oud toen de vloed losbarstte (Gn 7:6).

Het getal 6 is verder de mens in zijn hoogmoed. Zo is het beeld van de bijzonder hoogmoedige en machtige Nebukadnezar 60 el hoog en 6 el breed.

Maar in Op 13:18 gaat het om 600 + 60 + 6! Dit is de mens op zijn grootst.

Salomo ontving in één jaar 666 talenten goud (1Kn 10:14; 2Kr 9:13) en was “groter dan alle koningen der aarde” (1Kn 3:13; 10:23).

De mens die zich identificeert met 666 zal opstandig, hoogmoedig en groter zijn dan alle koningen der aarde.2. De letters van  onderzoeken op hun betekenis.

Zoals gezegd wordt het getal 666 in het Nieuwtestamentische Grieks samengesteld uit de letters Met deze letters wordt druk gespeculeerd. Enkele voorbeelden:

A. Volgens sommigen vormen de Chi en Stigma de eerste en laatste letter van “Christos”, en tussenin vertegenwoordigt de Xi het symbool van de slang (zie ook de kronkelvorm):
CHRISTOS

Men meent dan dat het getal  in zijn letterbetekenis een duivelse vervorming laat zien van de naam “Christus”. Het betreft dan zoiets als “de Christus van de Slang”, “Satan is Christus” of “de Antichrist”.

Als verklaring voor Xi  slang  de duivel is er een populair argument dat zegt dat de letter Xi nauw verbonden is met de oude Egyptische Mysteriën. Men verwijst hiervoor dikwijls naar “Number in Scripture”5 van de bekende Dr. E. W. Bullinger. Hierna een uittreksel:

But 666 was the secret symbol of the ancient pagan mysteries connected with the worship of the Devil. It is to day the secret connecting link between those ancient mysteries and their modern revival in Spiritualism, Theosophy, etc. The efforts of the great enemy are now directed towards uniting all into one great whole. The newspapers, wordldy and religious, are full of schemes as to such a union. “Reunion” is in the air. The societies for the re-union of Christendom, and the Conferences for the re-union of the Churches, are alike parts of the same great movement, and are all making for and are signs of the coming Apostasy. During this age, “Separation” is God’s word for His people, and is the mark of Christ; while “union” and “re-union” is the mark of Antichrist.

The number 6 was stamped on the old mysteries. The great secret symbol consisted of the three letters SSS, because the letter S in the Greek alphabet was the symbol of the figure 6 (see page 49**).  = 1,  = 2,  = 3,  = 4,  = 5, but when it came to 6, another letter was introduced! Not the next—the sixth letter (, zeta)—but a different letter, a peculiar form of S, called “stigma” (). Now the word  (stigma), means a mark, but especially a mark made by a brand as burnt upon slaves, cattle, or soldiers, by their owners or masters; or on devotees who thus branded themselves as belonging to their gods. It is from , stizo, to prick, or brand with a hot iron. Hence it came to be used of scars or wound-prints, and it is thus used by Paul of his scars, which he regarded as the tokens of his sufferings, the marks which he bore on his body for the sake of his Lord and Master, and marking him as belonging to the one who had bought him (Gal 6:17).

** [Pagina 49] THE GREEK ALPHABET

The Greek letters were 24, and the required number, 27, was made up by using the final “” or  (called Stigma) for 6, and adding two arbitrary symbols called respectively Koppa, for 90, and Sampsi, for 900.Alpha 

= 1
Iota 

= 10
Rho 

= 100

Beta 

= 2
Kappa 

= 20
Sigma 

= 200

Gamma 

= 3
Lambda 

= 30
Tau 

= 300

Delta 

= 4
Mu 

= 40
Upsilon 

= 400

Epsilon 

= 5
Nu 

= 50
Phi 

= 500

Stigma *

= 6
Xi 

= 60
Chi 

= 600

Zeta 

= 7
Omicron 

= 70
Psi 

= 700

Eta 

= 8
Pi 

= 80
Omega 

= 800

Theta 

= 9
Koppa

= 90
Sampsi

= 900

* This letter  (called Stigma) is used for the number 6. Why this letter and number should be thus associated we cannot tell, except that both are intimately connected with the ancient Egyptian “mysteries”. The three letters SSS (in Greek ) were the symbol of Isis, which is thus connected with 666. Indeed the expression of this number, , consists of the initial and final letters of the word X (Christos), Christ, viz.6, X and , with the symbol of the serpent between them, X— .7

Ik heb echter problemen bij deze verklaring: de letter stigma is geen eind-sigma, dus geen echte letter “s” maar louter “6”, niet? Ik ben geen specialist, de lezer die goed onderlegd is in het oude Grieks make hierover zijn eigen oordeel. Verder vraag ik mij af waar de bijbelse grond is voor het leggen van een verband tussen Xi en de slang of duivel? Voor zover ik weet wijst men enkel in de kringen van esoterie8 en occultisme9 op dit verband. Een verband volgens hén, volgens hún ‘kennis’. Moeten christenen dit van hen overnemen om het getal van het beest te berekenen?

B. Anderen tonen een verband aan tussen tarotkaart nr. 15 (soms 14), namelijk “de duivel”, en de letter Xi10, die de middelste letter is van de numerieke uitdrukking . Xi is bovendien de 15de letter in het oude Griekse alfabet (numerieke letters inbegrepen) of de 14de letter in het moderne alfabet.


Hiernaast Tarotkaart 15: de duivel.
Xi als “de oude slang, welke genaamd wordt duivel en satanas” (Op 12:9)?De verklaring  Tarotkaart 15  de duivel, geeft mij de bedenking dat dit geen bijbelverklaring meer is. Moeten wij voor de verklaring van  ons licht eerst gaan opsteken bij de waarzeggerij om het daarna als christelijke (impliceert bijbelse) kennis te gaan koesteren en propageren?

C. Weer anderen zien in de Xi een anderssoortige verwijzing naar de slang:

CHRISTOSSTIGMA

De Tarotkaart is nu schijnbaar weggegooid en men doet de Bijbel open en wijst naar de koperen slang, die Mozes op Gods bevel maakte (Nm 21:8-9). In Mozes’ tijd werden degenen die gebeten waren door slangen genezen door te kijken naar de koperen slang. De Heer Jezus is het tegenbeeld van dié slang (Jh 3:14-15; 8:28). Via de slang (Satan) zondigde Adam en kwam de zonde over zijn nageslacht, en daarom moest de “laatste Adam” (1Ko 15:46) tot zonde gemaakt worden (2Ko 5:21), en dat laatste wordt uitgedrukt door de ultiem zondige slang aan de staak van Mozes, en werd uitgevoerd in Christus aan het kruis. “Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden” (1Ko 15:22).

Zie voor de uitleg bij Stigma verder onder punt D.

Maar nogmaals: waar hebben wij het recht om een verband te leggen tussen de Griekse letter Xi en de slang, ook al zou het om de koperen slang gaan? Het verband tussen Xi en de slang is mijns inziens occult van oorsprong en wezen.

D. Een andere verklaring is gebaseerd op het systeem van het acrostichon. Het getal 666 zou een geheim acrostichon zijn dat wij als volgt zouden kunnen lezen:

CHRISTOS

XULON

STIGMA

1. De  (CH) is de eerste letter van Christos: Christus.

2. De  (X) is de eerste letter van Xulon: het woord dat Petrus gebruikte wanneer hij sprak van het kruis11. Zie Hd 5:30; 10:39; Gl 3:13; 1Pt 2:24. Ook de koperen slang werd aan een xulon, een staak, bevestigd.

3. De is de letter Stigma die uitsluitend numeriek wordt gebruikt, voor het getal 6. Maar het Griekse woord stigma, betekent: een merkteken, gemaakt met een puntig voorwerp of brandmerk, verwant met het werkwoord steken. Zie Strong’s 4742:
Als dan de dingen bij elkaar gezet worden: Christus, kruis, stigma - wat krijgen we dan? Dat is Christus aan het kruis doorstoken. Men redeneert dan verder dat dit overeenkomt met een crucifix of kruisbeeld. Zoals eertijds de koperen slang afgodisch vereerd werd12 en er offers werden aan gebracht, zo is ook het kruisbeeld in de Roomse kerk een voorwerp van verering en worden er kaarsen en wierook voor gebrand. In die kerk beschouwt men het kruisbeeld ook als een magische amulet, iets om in huis te hebben of mee te dragen, voor het verkrijgen van bescherming en zegen. Zij beschouwen ook het brengen van offergaven aan zo’n beeld (kaarsen, bloemen, enz.) als een genadebrengende daad en gaan daardoor aan de waarde van het loskoopoffer van Christus voorbij.

In de Roomse kerk wordt de gedachte aan ‘Jezus een vervloeking’ (Gl 3:13) voortdurend levend gehouden door de crucifix met lijdende Verlosser, terwijl zij zich beter zouden bezig houden met de heerlijkheid waarmee Hij gekroond is, namelijk met alle macht in hemel en op aarde (Hb 2:9). De ‘geestelijke’ kerkleiders dragen dit symbool zelfs altijd bij zich, als onderdeel van hun gewijde kleding. De huidige Roomse kerkvorst (sinds Paulus VI) draagt meestal een staf met crucifix. De link naar de toekomstige leider van de Roomse wereldkerk in de eindtijd is dan vlug gemaakt, niet?

Dit lijkt allemaal goed en wel, maar het uitgangspunt is bedenkelijk. Welke Schriftuurlijke onderbouw hebben wij om te denken dat wij het getal 666 mogen zien als een geheim acrostichon waarvan wij de betekenis kunnen vinden? Kunnen wij bij die letters niet een menigte verschillende woorden verzinnen? Is het voldoende dat het hier gaat om bijbelse woorden dat wij onze ‘vondst’ bijbels gegrond mogen noemen? Dit is mijns inziens bijbelinleg en geen bijbeluitleg.

Ik hoop dat u met mij inziet hoe gemakkelijk men kan afdwalen, door een onbijbels uitgangspunt te nemen, en dat men toch de indruk kan hebben dat men de gezonde bijbelse leer aanhangt.


3. Een naam of uitdrukking onderzoeken op numerieke waarde.

Zoals reeds gezegd kan men namen of uitdrukkingen onderzoeken op hun numerieke waarde en dan nagaan wat die waarde oplevert. Zo levert de naam  (Jezus) de getalswaarde 88813 op. Zo kan men (los van de vraag of dit Schriftuurlijk is) ook aspirant-namen of uitdrukkingen onderzoeken op hun numerieke waarde en dan nagaan of ze misschien niet 666 opleveren, om zo de identiteit van het beest te achterhalen.

Velen hebben getracht dit te doen, met meer of minder succes. Ik neem zomaar een voorbeeld14: het oude Grieks voor “Latijns sprekende man” is LATEINOS: L()=30 + A()=1 + T()=300 + E()=5 + I()=10 + N()=50 + O()=70 + S()=200 = 666. Het beest zou een Latijns sprekende man zijn. Zo zijn er nogal wat identificaties gerealiseerd die naar Rome of zijn (vermeende) leider leiden. Dikwijls zijn die berekeningen gedaan voor personen die in het verleden leefden (Nero, Napoleon, Hitler, enz.) en die dus hoogstens in aanmerking komen als voorafbeelding van wat nog komen moet. Zeer dikwijls werden de berekeningen geforceerd of kunstmatig opgesteld om toch maar een bepaald objectief te bereiken. Dikwijls werd voor de calculatie gebruik gemaakt van de mystieke Joodse gematria, maar ook van de ASCII-waarde van getallen, de mathematica, enz.


Wat leren we nu uit het getal van het beest?

De numerieke samenstelling of getal 666 (of 600 + 60 + 6) wijst op een hoogmoedige, grootse mens, machtiger dan Nebukadnezar. Dit komen we te weten door de numeriek-symbolische betekenis van het getal te onderzoeken en te vergelijken met andere bijbelse getallen waarin een 6 voorkomt. Dat is het enige wat wij vanop Bijbelse grond nu kunnen zeggen van het “beest”. Wie die persoon zal zijn, is een zaak voor de “verstandigen” die onder de toekomstige heerschappij van de Antichrist zullen leven. Zij zullen het getal kunnen berekenen. Het is niet een zaak van ons.

E-mail: verhoevenmarc@skynet.be

Homepage: www.verhoevenmarc.be of users.skynet.be/fa390968Ga hier naar de Nieuwste Artikelen of www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

1 Dit wordt ook gematria genoemd (< Misjnaïsch Hebreeuws gimmatriyya). Van de gematria als kabbalistisch fenomeen wens ik afstand te nemen. Ik zal het enkel hebben over de Bijbels gezonde “studie van de getalsymboliek”.

2 Hieronder links een voorbeeld van een acrostichon, van H.H. Polzer (Encarta 2002):

Acrostichon - een letterkundig woord

Charmant en luchtig ziet het er niet uit

Ruw taaltje af en toe, dat Grieks, maar goed:

Om aan te geven wat de term beduidt

Staat hier een voorbeeld dat, zoals het hoort

Teweegbrengt dat men zelf eens zoiets doet

In album, boeken, krantjes enzovoort

Creëert u voor de jarige, de bruid

Het eedgenootschap... (stof in overvloed)

Oneindig veel plezier.

Nog dit: zo’n vers is enig in zijn soort.Er zijn ook vele acrostische Bijbelpassages. Dit zijn alfabatisch geordende verzen waarbij elk vers begint met een Hebreeuwse letter van het alfabet. Psalm 119 is een bekend voorbeeld, geschreven met 8 verzen voor elk van de Hebreeuwse consonanten (medeklinkers); zo beginnen verzen 1-8 allemaal met aleph en de verzen 9-16 beginnen allemaal met beth, enz. In Psalm 9 zijn er 2 verzen voor elk van de 22 Hebreeuwse consonanten. Zie ook Ps 10, 25, 34, 37, 111, 112, 145. Er zijn ook acrostische hoofdstukken in het boek Spreuken. http://www.biblicalhebrew.com/alphabet.htm#acrostic.

3 Van arithmeó: (op)tellen; arithmos: getal, telling.

4 Van psèphos: steen om mee te rekenen.

5 “Number in Scripture: Its Supernatural Design and Spiritual Significance”, E. W. Bullinger (1837-1913). Zie het boek online op http://philologos.org/__eb-nis/ en het citaat: http://philologos.org/__eb-nis/13666.htm#666. Bullinger was een directe afstammeling van Johann H. Bullinger (1504-1575), de grote Zwitserse hervormer die het werk van Zwingli voortzette.

6 Viz.: afkorting van videlicet = namelijk.

7 Benadrukkingen door mij, M.V.

8 Esoterie: het geheimzinnige, al wat slechts door ingewijden doorgrond kan worden. Esoterisch: (Gr. esoterikos), bestemd voor de ingewijden, de deskundigen, syn. geheim. (Van Dale).

9 Occultisme: (v. Lat. occultus = verborgen, geheim), verzamelnaam voor de leerstellingen en praktijken van bepaalde personen of groepen die beweren over een geheime, hun adepten of ingewijden alleen toegankelijke leer of wetenschap te kunnen beschikken. Dit occultisme vertoonde zich in de oudheid bijv. in de mysteriën met hun inwijdingen en geheime leer. In de middeleeuwen maakten de kabbalisten en alchemisten aanspraak op het bezit van een dergelijke geheime wetenschap, waarvan de praktische toepassing tot bijzondere prestaties in staat zou stellen. Modernere vormen van occultisme vindt men in de theosofie, de antroposofie, de astrologie, het spiritisme en bij de Rozekruisers. (Encarta 2002).

10 http://www.astro.gr/Rabi’a/taren.htm. http://www.cs.utk.edu/~mclennan/BA/PT/M14.html. (Esoterische sites, Tarot!)

11 Vóór de introductie van de naam “kruis”, door Constantijn in 325 nC, had xulon de betekenis van boom, balk, stuk hout. Een ander nieuwtestamentisch grondwoord voor “kruis” is stauros: paal; en het werkwoord stauroó betekent: palen, aan een hout/paal hangen. Velen menen dat deze paal de vorm had van een T, een verwijzing naar de eerste letter van Tammuz (vgl. Ez 8:14). Hij is de bastaardzoon van Semiramis (koningin van Babylon) en nadat haar man Nimrod gedood werd, beweerde zij dat Tammuz de incarnatie was van hem. Later werd Semiramis vergoddelijkt in Isjtar, en Tammuz (de geïncarneerde Nimrod) werd later Adonis. Zie http://www.ldolphin.org/semir.html; http://www.nineveh.com/; http://yahweh.com/pages/pw3_96/1_396pg6.shtml, enz.

12 Zeker al in de tijd van Achaz (2Kn 16:1-20). De koperen slang werd daarom door Hizkia vernietigd (2Kn 18:4).

13 Wat meent men uit dit voorbeeld te leren? God schiep in 6 dagen, en op dag 7 rustte Hij. Het cijfer 7 is dat van de volmaaktheid. Het cijfer 8 is dat van het nieuwe begin. Het getal 888 wijst dan op de Goddelijke dimensie van drie Personen in de éénheid en tegelijk het nieuwe begin in Christus. In de ark (beeld van Christus) bevonden zich tijdens de vloed 8 mensenlevens - een beeld van alle geredden in Christus - die daarna een nieuwe wereld binnen gingen. Maar de Schrift leert nergens algemeen dat wij getalswaarden van woorden moeten onderzoeken!

14 Van Irenéus, presbyter te Lyon, leerling van Polycarpus. Gestorven omstreeks 200 nC.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina