Gezamenlijke commissie Openbare Werken – MobiliteitDovnload 33.53 Kb.
Datum16.08.2016
Grootte33.53 Kb.

16/08/2016powerpluswatermarkobject3Verslag gemeenteraad 30 maart 2015.
Agenda raadscommissie Maart 2015:

Gezamenlijke commissie Openbare Werken – Mobiliteit in de Raadszaal van het gemeentehuis te Zaventem, Diegemstraat 37 op 25 maart om 19.00u. Agenda.

01- ALGEMENE ZAKEN

Punt 01.
Kennisname ontslag als gemeenteraadslid vanwege mevrouw Nacira Bouaich. Aanstelling en eedaflegging van een opvolgend gemeenteraadslid. Vaststelling van de rangorde van de  gemeenteraadsleden. Verdere aanpassingen ingevolge de installatie van het opvolgend raadslid

Via brief van 17 maart deelde Mevrouw Nacira Bouaich (lid van de UF-fractie ) mee met ingang van 15 maart haar ontslag als gemeenteraadslid in te dienen. Het ontslag heeft uitwerking vanaf de kennisname en/aan door de voorzitter van de gemeenteraad.


Op basis van het resultaat van de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012 kan in deze zitting overgegaan worden tot de installatie van het opvolgend gemeenteraadslid voor de lijst UF.
Dhr Olivier THOMAS wordt in deze zitting uitgenodigd om de eed als gemeenteraadslid af te leggen.

Eigen info: Olivier Thomas zetelde ook in de vorige gemeenteraad, spreekt perfect Nederlands en was één van de betere gemeenteraadsleden. Een lichtpunt in de frandolle UF-fractie.

Na de eedaflegging vonden de vrienden van TAK dat het moment was aangebroken om te protesteren tegen de verspreiding van de franstalige folder "Citoyens de Zaventem". Hierover kan je meer lezen op mijn webstek: www.johanslembrouck.be.

Punt 02. Goedkeuring notulen van de gemeenteraadszitting d.d. 02 maart 2015.
UF en Leef! keurden het verslag niet goed.

Punt 03. Interza - Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 10 juni 2015. Goedkeuring agenda en bevestiging mandaat afgevaardigde.

Interza houdt een Buitengewone Algemene Vergadering op 10 juni 2015


Agenda Jaarvergadering:
1. Jaarrekening
Agenda buitengewone algemene vergadering:
1. Vaststelling van geldigheid tot vergaderen overeenkomstig artikel 16 van de statuten.
2. Goedkeuring van de aangepaste statuten.

Op deze vergadering zal een statutenwijziging worden voorgesteld met volgende items:


- Optionele uitbreiding van de opdracht van Interza met taken in verband met straatreiniging;
- Schrappen van de verplichting om afgevaardigden aan te duiden voor elke algemene vergadering afzonderlijk (de wettelijke bepaling ter zake werd inmiddels reeds afgeschaft),
- Aanpassing van de duurtijd van het mandaat van de raadgevende bestuurder en invoering van duidelijke regels rond mandatering en delegatie van bevoegdheden.

Bij gemeenteraadsbesluiten van 25 maart 2013, 27 mei 2013, 25 november 2013 en 19 mei 2014 werden de volgende raadsleden aangeduid als gemeentelijke vertegenwoordigers en dit voor de duur van deze legislatuur:

- Eric VAN ROMPUY (CD&V)
- Peter ROSEL (open-vld)
- William BLOCKMANS (open-vld)
- Tom DE VITS (N-VA)
- Erik RENNEN (N-VA)
- Ingrid HOLEMANS (open-vld)

In de huidige zitting dient de gemeenteraad zich uit te spreken over de voorgestelde aanpassing van de statuten en het mandaat van de vertegenwoordigers te bevestigen.Punt 04. Aankoop brandstoffen voor voertuigen Gemeente en politiezone Zaventem - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - CAD/2015/201/IntZa/817.

Naar aanleiding van de integratie van brandweer Zaventem in de Hulpverleningszone Vlaams-Brabant West kan de gemeente Zaventem en de politiezone Zaventem niet meer tanken voor eigen rekening in de kazerne van de brandweer Zaventem. Daarom worden de aankoopprijzen "brandstof voertuigen" in de markt gezet. Afname enkel bij tankstations Zaventem op minimale afstand voor de grootste afnemers: Technische Dienst en Politiezone Zaventem.


De uitgave voor deze uitgave wordt geraamd op 371.901 euro exclusief btw of 450.000 euro inclusief btw. De opdracht zal Europees bekend worden gemaakt bij wijze van een de open offerteaanvraag.

02 - BRANDWEER

Punt 05. Bepaling van de verdeelsleutel van de gemeentelijke dotatie voor het jaar 2015 aan de hulpverleningszone Vlaams-Brabant West.

De voorgestelde verdeelsleutel is gebaseerd op 8 wettelijke voorziene criteria:


- de residentiële bevolking ingeschreven in het bevolkingsregister (47%)
- de actieve bevolking (23%)
- de oppervlakte van de gemeente (4%)
- het kadastraal inkomen (10%)
- het belastbaar inkomen (4%)
- de risico's aanwezig op het grondgebied (3%)
- de gemiddelde interventietijd op het grondgebied (7%)
- de financiële draagkracht van de gemeente (2%)

De pre-zoneraad Vlaams-Brabant West bereikte geen akkoord omtrent de verdeelsleutel voor de kosten in de zone voor 2015, daarom besliste de Gouverneur over de verdeelsleutel van de gemeentelijke dotaties aan de hulpverleningszones.

Het aandeel voor de gemeente Zaventem werd door de Gouverneur vastgesteld op 9,194 %. Aangezien dit in vergelijking met de bijdrage 2012 (20,191%) een vermindering inhoudt, wordt deze vermindering over 5 jaar gespreid (van 20,191% in 2015 naar 9,104% in 2019).

04 - PERSONEEL

Punt 06. GOEDKEURING RECHTSPOSITIEREGELING AUTONOOM GEMEENTEBEDRUF ZAVENTEM

Voor de werking van het Cultureel Centrum zal het AGB contractueel personeel in dienst nemen. Hiertoe is vereist dat ook het AGB beschikt over een zogenaamde rechtspositieregeling (het vroegere statuut). De voorgelegde tekst volgt in hoofdzaak de bestaande tekst van de rechtspositieregeling gemeente en werd overlegd met de syndicaten. Er is eveneens aandacht in deze tekst voor een vlotte externe mobiliteit of uitwisseling van gemeente- en OCMW-personeel naar het AGB.

Afwijkingen ten opzichte van de regeling van de gemeente zijn onder meer:
- het opleggen van een verplichte verlofperiode in de zomer,
- de bevoegdheden inzake personeelsbeheer van de directeur, ...

21- OPENBARE WERKEN

Punt 07. Hector Henneaulaan - Uitbreiding opdracht voor het aanleggen van voet- en fietspaden.

a. Zaventem - H. Henneaulaan.

Vak I: Excelsiorlaan / Belgicastraat tot grens met Diegem. Aanleggen van voet- en fietspaden.
- Uitbreiding opdracht studiebureau mesO : aanleggen van voet- en fietspaden in de Grensstraat (vanaf H. Henneaulaan/Lambroekstraat tot rotonde Hermeslaan en Kouterveldstraat) te Machelen zodat deze fietspaden aansluiten op de HST-fietsroute en het fietspad dat door de Vlaams Landmaatschappij zal aangelegd worden op de Zaventemsebaan en de Lambroekstraat.

- Goedkeuring addendum aan de studieovereenkomst met studiebureau mesO


Studiebureau mesO werd door het College in zitting van 30 September 2013 aangeduid als ontwerper voor het aanleggen van de voet- en fietspaden in de H. Henneaulaan - vak Excelsiorlaan/Belgicastraat tot grens met Diegem/Machelen. Aangezien het aangewezen is dat dezelfde ontwerper belast wordt met de studie/bestuur voor de (fiets- en voetpaden op het grondgebied van de gemeente Machelen- vanaf de grens met de gemeente Zaventem tot aan de rotonde met de Hermeslaan/Kouterveldstraat, dient de initiële opdracht van studiebureau mesO hiermee uitgebreid te worden. Zo dient slechts één subsidieaanvraagdossier ingediend te worden bij de Provinde-Vlaams-Brabant voor de subsidiering van deze fietspaden. Met de gemeente Machelen werd reeds een samenwerkingsovereenkomst afgesloten (goedgekeurd door de GR van Zaventem d.d.19.05.2014 en GR van Machelen d.d. 25.06.2014) waarbij de gemeente Zaventem optreedt als opdracht gevend bestuur voor beide gemeenten.

De kosten voor worden geraamd op:


Ten laste van de gemeente Zaventem:
- aanleg voet en fietspaden: 533.000 euro
- groenaanleg: 26.000 euro
Totaal voor de gemeente : 559.000 euro
Subsidie via fietsfonds: 302.013 euro.


Ten laste van Vivaqua:
Levering en werken: 31.000 euro
Subsidie via fietsfonds: 7.360 euro

Raadslid Fahrid DAHDOUH GUEBAS (sp.a) had sommige bemerkingen die hij reeds had aangekaart in de betreffende commissie.
Schepen Luc VAN DER ELST (N-VA) antwoordde dat dit punt alleen gaat over de uitbreiding van de opdracht. Het technisch dossier wordt op een later datum besproken en er zal zeker rekening worden gehouden met de opmerkingen. Wat betreft de oprit en afrit van de Ring merkte hij op dat dit geen bevoegdheid is van de gemeente maar van het Vlaamse Gewest.

24 - BEGRAAFPLAATSEN

Punt 08.
Toegevoegd punt op verzoek van gemeenteraadslid Tom DE VITS (N-VA): inrichting van
een "Sterretjesweide".
Er wordt voorgesteld om op minstens een van de begraafplaatsen van de gemeente een perceel in te richten voor begraving/uitstrooiing van levenloos geboren kinderen.

Eigen info: Vroeger kon men enkel kindjes een laatste rustplaats geven indien het kindje minstens twaalf weken oud was.  Nu is dit ook mogelijk ongeacht de leeftijd van het kindje. Sinds de wijziging van het decreet op 28 maart 2014, kunnen ouders, ongeacht de duur van de zwangerschap, aanspraak maken op een sterretjesweide, een begraving of crematie Elke gemeente moet nochtans zo’n “sterretjesweide” op haar kerkhof voorzien, voor kindjes die de wettelijke grens van 180 dagen of 26 weken zwangerschap niet halen.

Schepen Dirk PHILIPS (open-vld) antwoordde dat sinds 2007 de mogelijkheid bestaat in Zaventem om levenloos geboren kinderen ongeacht de duur van de zwangerschap te begraven op de kinderweide op de begraafplaatsen. Of er dan een sterretjesweide moet komen kunnen we onderzoeken.

32- ONDERHOUD GEMEENTEIJK PATRIMONIUM

Punt 09. Aankoop van een straatveeg-borstelwagen Technische Dienst gemeente Zaventem - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - CAD/2014/170/785/TD/785.

Aankoop van een borstelveegmachine ter vervanging van oude borstelveegmachine voor de gemeente door de Technische Dienst. De opdracht wordt gegund bij wijze van open aanbesteding en wordt geraamd op 280.000 euro exclusief btw of 338.800 euro inclusief btw.51- POLITIE

Punt 10. IT MOBILE POLITIE. Goedkeuring gunning voor herhalingsopdracht (3P ID: 730).
Op de Gemeenteraad van 19 mei 2014 werd reeds een goedkeuring gegeven voor de gunning aan IT Mobile door middel van een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking waardoor er in het geheel 9 dienstwagens reeds zijn uitgerust met net Track en Tracesysteem.
Het gemeenteraadsbesluit gaf toen ook al de ruimte om de andere voertuigen gefaseerd ook te voorzien van hetzelfde systeem, vanwege veiligheid en uniformiteit. Met deze herhalingsopdracht wordt er nogmaals gevraagd om 9 voertuigen uit te rusten met het systeem.
De opdracht wordt gegund aan IT Mobile Smart Mobility Management uit Sint-Martens-Latem tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 9.175,43 euro inclusief 21% btw.

Eigen info: Het systeem bevat vier modules die een situatie zoals enorme brandhaarden, trein- of vliegtuigrampen, e.a., meer beheersbaar maken voor de hulpdiensten en de administratieve en gerechtelijke overheden. Ook kleinere problemen kunnen worden opgelost door een minimum van ingrepen door het beleid van de zone, via een audiovisuele sturing. Bovendien wordt enkel het IT Mobile track en tracé systeem ondersteund door Astrid en kan bijgevolg als enige leverancier de verzekering van bovengenoemde opportuniteit geven.

Vragen

Raadslid Lieve MAES (N-VA) had een vraag over de niet verzekering van de brandweerwagens van de brandweer Zaventem. Sinds 20 maart zouden acht brandweervoertuigen aan de kant staan. Door de brandweerhervorming geraakte het papierwerk voor de voertuigen niet in orde. Hat raadslid vroeg of dit nu opgelost is.
Burgemeester Francis VERMEIREN (open-vld) begon met te zeggen dat je niet alles moet geloven wat in de kranten staat. Het persbericht over het incident zijn niet correct. De desbetreffende voertuigen waren verzekerd op naam van de gemeente Zaventem. Door de nieuwe zone moesten de voertuigen ingeschreven worden op naam van de zone Vlaams-Brabant West. Gedurende de periode dat de nieuwe nummerplaten ter beschikking waren (3-4 dagen) mochten de voertuigen niet uitrijden. Er was nooit een probleem met de verzekeringen. Intussen is alles geregulariseerd.

Raadslid Jean-Paul MARTENS (Leef!) had een eerste vraag over de brandhervorming die hij stelde in een vorige gemeenteraad: "Ten gevolge van bureaucratische evoluties in de brandweerhervorming wordt onze hoogopgeleide A1-verpleging actueel niet meer ingezet bij ambulancetussenkomsten. Er zou reeds één verpleger het bevel naast zich neer hebben gelegd en hij gaat mee met de ambulances uit ethische overwegingen. Wat gaat het college doen in deze zaak."

Burgemeester Francis VERMEIREN (open-vld)  antwoordde dat het meegaan van een gediplomeerd verpleger zeken een meerwaarde heeft. Ik heb van in het begin het probleem aangekaart in de pre-zone- vergaderingen en bij de nieuwe commandant Heylen van de zone West. Het standpunt van de commandant is dat hij de voorkeur geeft dat de gediplomeerde verplegers cursussen zouden geven aan de brandweermannen die allen beschikken over een brevet voor dringende geneeskundig hulpverlening. Het gevolg van de eventuele beslissing zou zijn dat de verplegers een financieel verlies zouden lijden, vermits ze niet meer in aanmerking zouden komen voor vergoedingen voor prestaties op zaterdag, zondag en tijdens de. Een ander obstakel is dat op federaal niveau (Sociale Zaken) de verplegers nooit een statuut kregen, daarom dat onze gemeenteraad op 25 december 2014 hen toevoegde aan het operationeel kader van de brandweer zodat zij kunnen genieten van het bestaande statuut van brandweerman bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Hoe het verder moet weet ik niet, maar ik zal me in de zoneraad blijven inzetten voor de verplegers.

Raadslid Jean-Paul MARTENS (Leef!) had een tweede vraag over een geplande mega-carwash in Nossegem. "De leefbaarheid in Nossegem gaat al jaren duidelijk achteruit. Bij die degradatie voegt zich nu een nieuw privé-initiatief op de Leuvense Steenweg, een mega carwash, mikkend op 400 á 1000 auto's per dag. Hoe staat het nu met het preadvies van de gemeente Zaventem en mag de carwash er nu komen?"

Schepen Eric VAN ROMPUY (CD&V) antwoordde dat het college alle bezwaren heeft bekeken en daaropvolgend de nodige adviezen binnen de wettelijke termijn zal voorleggen.

Raadslid Jean-Paul MARTENS (Leef!) had vragen bij het project "Zaventem aan Zet". de eerste poging om een Participatieve Democratie in te voeren in onze gemeente.


"We doen dat aan de hand van de samenkomst in Nossegem, een avond die we zelf bijwoonden. De opkomst was goed en representatief voor de Vlaamse dorpskern. Het gemeentebestuur was talrijk aanwezig en keek sceptisch toe. De oppositie was evenzeer waarnemer en keek welwillend toe. Het thema was de keuze tussen acht verschillende locaties voor een speelterrein van kleine en grotere jeugd. De ingehuurde firma leidde alles in goede banen en de inwoners, verdeeld in tafelgroepen, discussieerden er op los. Van elk terrein werden de voor- en nadelen opgelijst. Na 2 uur debat groeide er stilaan een rangorde. Welk terrein was het beste, welk 2e keus, welk 3e keus?

Stille verbazing toen de schepen met een welluidende speech meteen de avond afsloot. De aanwezigen mochten hun ideeën en besluiten niet hard maken, niet stemmen voor het beste... Hij verzekerde de zaal dat de geldmiddelen klaar lagen, dat zeker nog in deze legislatuur iets ging verwezenlijkt worden en dat de ideeën van vanavond meegingen naar het bestuur. "We nemen dat mee" klonk het eigentijds.

Stel dat we ze ooit terugzien, een advies aan dat bestuur, al dan niet bindend, mocht niet gestemd. Het hele opzet werd alzo verminderd tot een hearing, een hoorzitting, een presentatie, of noem het gewoon op wat het leek, een "tussentijdse, geslaagde pre-electorale interventie". Noem dit in elk geval geen Participatieve Democratie. Het was zelfs geen "Wijkcontract", de kramikkige term die jullie de vorige verkiezingen lanceerden. Een contract, daar horen handtekeningen onder. Dat neem je niet mee zonder besluitvorming en ondertekening, want dan is het waardeloos. We hoorden dergelijke reacties van meerdere aanwezigen, achteraf.

Onze mededeling is dus: dit was geen Participatieve Democratie, hoogstens een participatie. Onze vraag is dus: gaan jullie dat grondig bijsturen? Of niet? In dat laatste geval houden we het voor bekeken."Burgemeester Francis VERMEIREN (open-vld) antwoordde dat het college de bemerkingen van de inwoners heel serieus zal nemen, ze zullen deel uitmaken van een degelijke beslissing. Ik vraag het raadslid om geduld te oefenen. Deze avonden zijn geen eindpunt maar een begin.

Raadslid Veronique PILATTE (Citoyens de Zaventem) hield 3 tussenkomsten waarvan twee geen enkele relatie hadden met het bestuur van onze gemeente, dus brengen we daar geen verslag over uit. Haar derde tussenkomst was een klaagzang over de inhoud, presentaties van de laatste commissies. Volgens het raadslid kloppen de voorgestelde cijfers niet en is er een gebrek aan informatie. Een ander voorbeeld is dat er geen commissies meer gehouden werden over de brandweer.


Raadsvoorzitter William BLOCKMANS (open-vld) vroeg het raadslid wat nu de vraag was?

Burgemeester Francis VERMEIREN (open-vld) stelde dan maar zelf de vraag. Volgens hem vroeg het raadslid of het juist is dat de gemeenteraadsleden in de commissies minder dan vroeger inlichtingen krijgen over de werking van het college en bestuur. Wel het antwoord daarop is NEEN.


Dat er geen commissies meer zijn over de brandweer is normaal, de brandweer is geen bevoegdheid meer van de gemeente. 

Eigen info: Volgens de bepalingen van het Gemeentedecreet zijn gemeentelijke commissies belast met het voorbereiden van de gemeenteraadsvergaderingen, het verlenen van advies en het formuleren van voorstellen over hoe inspraak aan de bevolking gegeven kan worden, telkens als dat voor de beleidsvoering wenselijk wordt geacht.

Raadsvoorzitter William BLOCKMANS (open-vld) eindigde de vergadering met de boodschap dat hij een reglement ging indienen voor het behandelen van VRAAG en ANTWOORD tijdens de gemeenteraad. Vandaag worden er vragen gesteld die geen uitstaans hebben met het bestuur van de gemeente, er wordt misbruik gemaakt om politieke stellingen naar voor te brengen en de vragen zijn veel te lang.Eigen info:
Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad in de gemeente Lennik. De procedure van de mondelinge vragen is beperkt tot de vraagstelling en het eventuele onmiddellijke antwoord van een lid van het college van burgemeester en schepenen. In geen geval wordt een uitvoering debat over de gestelde vraag gevoerd in de raad. Hiertoe is vereist dat het onderwerp als agendapunt is vermeld. De spreektijd voor vraag en antwoord is voor elk beperkt tot 5 minuten, tenzij de voorzitter er anders over beslist. Mondelinge vragen kunnen niet het voorwerp uitmaken van een stemming in de gemeenteraad en worden niet opgenomen in de notulen.
Besloten zitting.Disclaimer: Dit zijn geen officiële notulen maar een persoonlijk verslag over de gemeenteraadszittingen, daarom bij overname of verwijzing graag een bronvermelding a.u.b.
Uitschrijven: Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen stuur me dan een berichtje.

Verantwoordelijke uitgever: Johan Slembrouck, Sint Stefaansstraat 145, 1932 Sint- Stevens-Woluwe.

© Johan Slembrouck www.johanslembrouck.be©Johan Slembrouck Gemeenteraad 30 maart 2015
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina