Gezangen-projectDovnload 45.27 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte45.27 Kb.
GEZANGEN-PROJECT

DEEL 3


403a. Geloofd zij God met diepst ontzag!
Ooh, ooh, ooh, 5x

Geloofd zij God met diepst ontzag!

Hij overlaadt ons, dag aan dag,

Met Zijne gunstbewijzen.Ooh ooh ooh 2x

Die God is onze zaligheid;

Wie zou die hoogste Majesteit

Dan niet met eerbied prijzen?


Die God is ons een God van heil;

Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil,

Ons 't eeuwig, zalig leven;

Hij kan, en wil, en zal in nood,

Zelfs bij het naad’ren van den dood,

Volkomen uitkomst geven.
Die God is ons een God van heil;

Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil,

Ons 't eeuwig, zalig leven;

Hij kan, en wil, en zal in nood,

Zelfs bij het naad’ren van den dood,

Volkomen uitkomst geven.
Met diepst ontzag aanbidden wij de God die eeuwig leven geeft

Die voor ons heil Zijn eigen Zoon tot in de dood gegeven heeftHalleluja, halleluja………..

403b. Welk een vriend is onze Jezus,

Welk een vriend is onze Jezus,


Die in onze plaats wil staan!
Welk een voorrecht, dat ik door Hem
Altijd vrij tot God mag gaan.
Dikwijls derven wij veel vrede,
Dikwijls drukt ons zonde neer,
Juist omdat wij 't al niet brengen
In 't gebed tot onze Heer.

Leidt de weg soms door verzoeking,


Dat ons hart in 't strijduur beeft,
Gaan wij dan met al ons strijden
Tot Hem, die verlossing geeft.
Kan een vriend ooit trouwer wezen
Dan Hij, die ons lijden draagt?
Jezus biedt ons aan genezing;
Hij alleen is 't, die ons schraagt.

Koor:

Ooh (1 st)

Ooh ( 1st)

Aah ( 3 st)

Aah ( 3st)
Welk een vriend is Jezus,

Welk een vriend is Jezus,

Welk een vriend is onze Heer, (3x)

Zijn wij zwak, belast, beladen


En terneer gedrukt door zorg,
Dierb're Heiland! onze Toevlucht!
Gij zijt onze Hulp en Borg.
Als soms vrienden ons verlaten,
Gaan wij biddend tot den Heer;
In zijn armen zijn wij veilig,
Hij verlaat ons nimmermeer.
Ooh ( 1st)

Oh, Welk een Vriend is Jezus,

Welk een Vriend is Jezus,

Welk een Vriend is onze Heer, (3x)

403c. Hoe groot zijt Gij
O, Heer mijn God, wanneer ik in verwondering
de wereld zie die U hebt voortgebracht.
Het sterrenlicht, het rollen van donder,
heel dit heelal, dat vol is van uw kracht.

Dan zingt mijn zieltot U, o Heer mijn God:
hoe groot zijt Gij,


hoe groot zijt Gij! (2x)

Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen


tot in de dood gegaan is als een Lam,
sta ik verbaasd, dat Hij mijn schuld wou dragen
en aan het kruis mijn zonde op zich nam.Dan zingt mijn ziel

tot U, o Heer mijn God:
hoe groot zijt Gij,


hoe groot zijt Gij! (2x)

Als Christus komt met majesteit en luister,


brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn.
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen
en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij!

Dan zingt mijn zieltot U, o Heer mijn God:
hoe groot zijt Gij,


hoe groot zijt Gij! (2x)

403d. Liefde was het.

 

Liefde was het, onuitputt'lijk,liefd'en goedheid, eind'loos groot.

Toen de Levensvorst op aarde

tot ons heil Zijn bloed vergoot.

Komt, laat ons Zijn liefde prijzen!

God geeft vreugd' en dankens stof.

Eenmaal zingen wij voor eeuwig

in de hemel Zijnen lof.
Liefde was het, onuitputt'lijk,

liefd'en goedheid, eind'loos groot.

Toen de Levensvorst op aarde

tot ons heil Zijn bloed vergoot.

Komt, laat ons Zijn liefde prijzen!

God geeft vreugd' en dankens stof.

Eenmaal zingen wij voor eeuwig

in de hemel Zijnen lof.
Rijd als Heerser door de velden,

Jezus in Uw grote kracht.

Niets, niets kan U tegenhouden,

zelfs de hel niet met haar macht

Voor Uw Naam, zo groot en heerlijk

z
2x
inkt de vijand weg in 't niet.


Heel de schepping, Heer, zal beven,

als zij U, haar Koning ziet.
Komt, laat ons Zijn liefde prijzen!

God geeft vreugd' en dankens stof.

Eenmaal zingen wij voor eeuwig

in de hemel Zijnen lof.403e. Is dat, is dat mijn Koning?
Is dat, is dat mijn Koning?

Dat aller vaadren wens?

Is dat, is dat zijn kroning?

Zie, zie, aanschouw den mens!

Moet Hij dat spotkleed dragen

dat riet, die doornenkroon?

Lijdt Hij dien smaad, die slagen?

Hij, God, uw eigen Zoon!


Ja, ik kost Hem die slagen,

die smarten en dien hoon;

ik doe dat kleed Hem dragen,

dat riet, die doornenkroon.

Ik sloeg Hem al die wonden,

voor mij moet Hij daar staan

ik deed door mijne zonden

Hem al die jammren aan.


O Jezus! Man van smarten,

Gij aller vaadren wens,

herinner aller harten

't aandoenlijk: 'Zie, de mens!

Laat mij toch nooit vergeten

die kroon, dat kleed, dat riet;

dit trooste mijn geweten:

't is al voor mij geschied.

403f. Leer mij o Heer, uw lijden recht betrachten
Leer mij o Heer, uw lijden recht betrachten,
In deze zee verzinken mijn gedachten:
O liefde die, om zondaars te bevrijden,
Zo zwaar moest lijden.
‘k Zie U, God zelf, in eeuwigheid geprezen,
tot in de dood als mens gehoorzaam wezen,
in onze plaats gemarteld en geslagen,
de zonde dragen.
Dit breekt mijn trots, slaat mijn verdienste neder,
Verlaagt mij diep, maar het verhoogt mij weder!
Het meldt mijn heil, die van Gods tegenstander in vriend verander.

Aah (koor)

Gij hebt voor mij U in de dood gegeven:


hoe zou ik naar mijn eigen wil nog leven?
Zou ik aan U, die voor mij wilde lijden,
mijn hart niet wijden?

Aah intro Mattheus Passion

AAH 4x; laatste regel 3x; slot omhoog
403g. Christus onze Heer verrees.
Christus onze Heer verrees, halleluja
Heil'ge dag na angst en vrees, halleluja
Die verhoogd werd aan het kruis, halleluja
Bracht ons in Gods vrijheid thuis, halleluja.

Prijst nu Christus in ons lied, halleluja


Die in heerlijkheid gebiedt, halleluja
Die aanvaardde kruis en graf, halleluja
Dat Hij zondaars 't leven gaf, halleluja.

Maar zijn lijden en zijn strijd, halleluja


Heeft verzoening ons bereid, halleluja
Nu is Hij der heem'len Heer, halleluja
Eng'len juub'len Hem ter eer, halleluja.

Vamp:

Jezus leeft, zing: Halleluja, Halleluja

Jezus leeft, het graf is leeg; Halleluja, Halleluja

Jezus leeft, heel de hemel juicht; Halleluja, Halleluja Halleluja, Halleluja403h. Jezus leeft en ik met Hem!
Jezus leeft en ik met Hem!

Dood, waar is uw schrik gebleven?

Hem behoor ik en Zijn stem

roept ook mij straks tot het leven,

opdat ik zijn licht aanschouw,

dit is al waar ik op bouw.

Jezus leeft en ik met Hem

Jezus leeft en ik met Hem


Jezus leeft! Hem is het rijk

over al wat is gegeven.

En ik zal, aan Hem gelijk,

eeuwig heersen, eeuwig leven.

God blijft zijn beloften trouw,

dit is al waar ik op bouw.

Jezus leeft en ik met Hem

Jezus leeft en ik met Hem


Refrein:

Ik ben niet bang voor morgen

Jezus heeft alle macht

Hij heeft de dood overwonnen

Alles is volbracht
Jezus leeft! Hem is de macht.

Niets kan mij van Jezus scheiden.

Hij zal, als de vorst der nacht

mij te na komt, voor mij strijden.

Drijft de vijand mij in 't nauw,

dit is al waar ik op bouw.

Jezus leeft en ik met Hem

Jezus leeft en ik met Hem


Refrein 2x (koor)
Jezus leeft! Nu is de dood

mij de toegang tot het leven.

Troost en kracht in stervensnood

zal de Levende mij geven,

als ik stil Hem toevertrouw:

Gij zijt al waar ik op bouw!Jezus leeft en ik met Hem (Jezus leeft)

Jezus leeft en ik met Hem


Vamp:

Jezus leeft! (en ik met Hem)

Jezus leeft! (en ik met Hem)

Jezus leeft! (en ik met Hem)

403j. U zij de glorie, opgestane Heer.U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen daalde d'engel af,
heeft de steen genomen van 't verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
Die mij heeft genezen, Die mij vrede geeft?
In zijn godd'lijk wezen is mijn glorie groot,
niets heb ik te vrezen in leven en in dood
U zij de glorie, opgestane Heer.
U zij de victorie, nu en immermeer.
nu en immermeer (Hr) )

nu en immermeer (alten) ) 2x

nu en immermeer (sopranen) )
Ziet Hem verschijnen, Jezus, onze Heer,
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer. (aah)
Weest dan volk des Heren blijde en welgezind
en zegt telkenkere: "Christus overwint."
U zij de glorie, opgestane Heer.
U zij de victorie,
nu en immermeer.

U zij de glorie, opgestane Heer.
U zij de victorie, nu en immermeer.


403k. Ik bouw op U.
Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser.

Niet eenzaam ga ik op de vijand aan.

Sterk in uw kracht, )

gerust in uw bescherming. )2x

Ik bouw op U en ga in uwe naam. )
Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend.

En telkens meer moet ik uw kracht verstaan.

Toch rijst in mij een lied )

van overwinning. )2x

Ik bouw op U en ga in uwe naam. )
Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser.

Gij voert de strijd, de huld' is U gewijd.

In 't laatste uur )

zal 'k zegevierend ingaan )2x

in rust met U )

die mij hebt voortgeleid )
Ik bouw op U

Mijn Schild en mijn VerlosserIk bouw op U

Mijn Rots, waarop ik bouwIk bouw op U

Mijn Sterkte, mijn BevrijderIk bouw op U

Mijn God, van wie ik hou403m. De Liefde wint.
(oeh)

De liefde wint. Ik voel het weer

Dit is een nieuwe dag

Ik weet de weg ‘k verdwaal niet meer

En zie wat ik niet zag.
De liefde geeft mij zoveel kracht

Verjaagd de angst uit mij

Zij is mijn zonlicht in de nacht

Het donker is voorbij.


(lang oeh koor)

Geen duizend ketens houden mij

Bij Hem vandaan want ik ben vrij

Ik zie het licht en ik was blind

Dus ik geloof de liefde wint.
De bakens zijn voorgoed verzet

Gods woord is mijn kompas

Zijn liefde heeft mijn hart gered

Dat zo verloren was.


(lang oeh koor)

Geen duizend ketens houden mij

Bij Hem vandaan want ik ben vrij

Ik zie het licht en ik was blind

Dus ik geloof (oeh) de liefde wint.
De wereld houd er ooit mee op

Want alles gaat voorbij

Maar zelfs wanneer mijn leven stopt

Dan bent U hier bij mij

Dan bent U hier bij mij

Dan bent U nog dichtbij.


Geen duizend ketens houden mij

Bij Hem vandaan want ik ben vrij

Ik zie het licht en ik was blind

Dus ik geloof de liefde wint.
Geen duizend ketens houden mij

Bij Hem vandaan want ik ben vrij

Ik zie het licht en ik was blind

Dus ik geloof de liefde wint.

Dus ik geloof de liefde wint.

Dus ik geloof de liefde wint.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina