Gmr van de Stichting kom LerenDovnload 44.07 Kb.
Datum17.08.2016
Grootte44.07 Kb.

GMR van de Stichting kom Leren


 

Bestuurlijk secretaris: Antoinne Beijers-Cornelissen

Stationsstraat 47

6247 BK Gronsveld

043-45.82.344

gmr@kom-leren.nl

 

Ambtelijk secretaris: Mevr. A. Schut                    Voedingskanaalweg 2

                    6219 AR Maastricht

06-34.99.88.77

gmr@kom-leren.nl


              

Betreft: Verslag van de vergadering d.d. 3 februari 2016 om 20.00 uur in het Bestuursbureau van de Stichting kom Leren

Voorzitter: Jean-Pierre Guyaux

Bestuurlijk secretaris: Antoinne Beijers-Cornelissen

Ambtelijk secretaris: Ariane Schut


               
Aanwezig oudergeleding:

Aanwezig personeelsgeleding:

Afwezig na kennisgeving 

Mark van der Linde

Zus Brouwers

Ellen Ploegstra

Antoinne Beijers-Cornelissen

Karin Bouwens

Cherille Bronckers

Pascal Bougie

Lily Brouwers
Diederik de Boer

Jean Pierre Guyaux (vz.)
Michiel Bussink

Rick Roelofs
Paul BeukOverigenPeter Groos (CvB)Johan Linckens (CvB)Ariane Schut (ambtelijk secretaris)


  


 1. Opening en vaststellen agenda
  De voorzitter van de GMR opent de vergadering. De agenda is akkoord.
 1. Kennismaking met de nieuwe voorzitter van het College van Bestuur: Peter Groos

Peter Groos vertelt kort iets over zijn loopbaan en privé situatie en maakt vervolgens kennis met de leden van de GMR.


 1. Mededelingen

 • Cherille Bronckers heeft laten weten dat zij herstellende is. Misschien kan zij de volgende GMR vergadering weer aanwezig zijn.

 • Er is nog geen reactie binnen van de GMR van MosaLira over een mogelijke overleg datum.

 • Lou Debeij heeft op 2 februari aangegeven te stoppen als GMR lid. De GMR vindt dat heel jammer, maar respecteert zijn besluit. Op de reservelijst staat Ellen Meulenberg. De ambtelijk secretaris zal haar vragen of zij de plaats van Lou Debeij wil innemen. Jean-Pierre Guyaux zal voorlopig contactpersoon zijn voor ABB De Nutsschool.

 • Mark van der Linden geeft aan dat hij nog zeker 1 jaar lid kan blijven van de GMR. Hij zal na de zomervakantie de bestuurlijk secretaris worden van de GMR.

 • De GMR heeft op 21 januari een training gehad. Een van de afspraken van die avond was dat de voorzitter zou bellen met Johan Linckens om een aantal vragen te stellen en informatie te delen. Dat is gebeurd op vrijdag 22 januari.
 1. Verslag GMR vergadering 14 december 2015

Het verslag wordt op enkele punten aangevuld en vervolgens vastgesteld.

De ambtelijk secretaris zorgt er voor dat het verslag op de website van kom Leren komt te staan en naar de secretarissen/voorzitters van de MR’s wordt gestuurd.

Actie: ambtelijk secretaris.
Naar aanleiding van het verslag:


 1. Het aangepaste Medezeggenschapsstatuut zal op de website van Kom Leren worden gezet. De ambtelijk secretaris van de GMR zal het Statuut wijzigen conform het besluit van 14 december en vervolgens naar het CvB sturen ter controle.

 2. De GMR heeft vernomen dat er toch geen gezamenlijke informatiebijeenkomst is geweest voor leerkrachten van groep 8 over het praktische gebruik van de Plaatsingswijzer schooljaar 2015-2016. Dat is jammer, maar nu alsnog iets organiseren is te laat. Veel scholen zijn al bezig met het opstellen van de basisschooladviezen.

Na de pauze komt de GMR nog terug op deze kwestie. Wederom wordt gesteld dat het schriftelijk, per school delen van informatie over het praktisch gebruik van de plaatsingswijzer hoogstwaarschijnlijk heeft geleid tot verschillende interpretaties. De GMR zal er bij het CvB op aandringen dat dit volgend jaar anders gaat.

Actie: ambtelijk secretaris.
 1. Nieuws voor de GMR: Mededelingenrol

In de mededelingenrol is informatie opgenomen over de stand van zaken van diverse onderwerpen.

 1. Opheffen RDDF: Het CvB heeft het besluit genomen om het RDDF op te heffen, waardoor er geen gedwongen ontslagen volgen per 1 augustus 2016.

De GMR krijgt toegelicht op basis waarvan dit besluit genomen is. Alle personeelsleden die in RDDF zijn geplaatst hebben inmiddels een toelichting gekregen op het besluit van het CvB.

De recente uitspraken van de Commissie van Beroep, waaruit te ontlenen valt dat er sprake zou moeten zijn van een berekening van ontslagcapaciteit per school, legt het CvB vooralsnog naast zich neer totdat er landelijk meer duidelijkheid komt. Personeelsleden van kom Leren hebben een bestuursaanstelling, niet een aanstelling per school. Er vindt volop overleg plaats in Nederland tussen partijen (Vos ABB, PO-raad, UWV, vakbonden, Participatiefonds) over hoe het nu verder moet. In afwachting van de resultaten daarvan blijft kom Leren dus uitgaan van wat eerder is vastgelegd. Een bestuursaanstelling, met een afvloeiingslijst op bestuursniveau.


Vragen van de GMR:

 • De stichting hanteert nu ontslagbeleid. Maakt het wat uit als de stichting zou overstappen op werkgelegenheidsbeleid. Antwoord: ja, dan is overleg nodig met de vakbonden over een sociaal plan. Dat levert wellicht een jaar vertraging op om personeelsleden in RDDF te kunnen plaatsen.

 • Overweegt het CvB om een sociaal plan/werkgelegenheidsbeleid in te voeren? Antwoord: Op dit moment niet. In april eerst het Bestuursformatieplan opstellen en vaststellen op basis van de nu bekende en verwachte krimp en groei. Na de zomervakantie kan deze discussie wel plaatsvinden. Het CvB stelt zich voor om in een informeel overleg met de GMR de mogelijkheden te verkennen.

 • De berekening van het RDDF in 2015 was toch onder meer gebaseerd op een verwachting over het natuurlijk verloop. Is er dan meer natuurlijk verloop geweest dan destijds werd verwacht? Antwoord: ja. Bovendien moet de ontslagcapaciteit berekend worden. Dat is de basis voor je RDDF aanwijzing.

 1. Individuele wensen van vervroegd pensioen

Er wordt vanuit kom Leren een vrijwillige individuele mogelijkheid tot vervroegd pensioen aangeboden aan personeel van 62 jaar en ouder, met ingang van 1 augustus 2016. Potentieel betreft dit zo’n 40 personen. Eventueel is dit ook voor anderen in de organisatie mogelijk, vanaf 60 jaar. Het is een eenmalige mogelijkheid. Er is al enige belangstelling hiervoor getoond.

De stand van zaken zal volgende GMR vergadering mondeling medegedeeld worden.

Actie: CvB.


 1. Informatie over de meerjarenbegroting 2016-2019

Voorlopig is de berekening dat 2016 met 6 ton negatief zal afsluiten. Er zijn echter gesprekken gaande met het ministerie van OC&W over de vergoeding per leerling. Als die inderdaad omhoog gaat zal 2016 minder negatief afsluiten. Verwachting is dat 2015 met een positief resultaat eindigt. Dit komt vooral door de berekening van de bekostiging van onderwijs aan anderstaligen. De vergoeding per leerling is uiteindelijk hoger geweest dan destijds kon worden voorzien.

Voor 2016 is het opnieuw zeer onduidelijk hoeveel asielzoekerskinderen zich zullen aanmelden voor onderwijs bij de stichting. De gemiddelde verblijfsduur in het AZC is 4 maanden. Het beeld blijft dus dat van dag tot dag een wisselend aantal kinderen onderwijs krijgt. Op dit moment komen er naar verluid meer vrouwen en kinderen Europa binnen (ca. 60% van de instroom) en zij krijgen vaak status. Dat heeft weer invloed op de aanmeldingen bij kom Leren. Het Ministerie betaalt nog steeds achteraf. Het CvB stuurt maandelijks staten naar het Ministerie op basis waarvan uitbetaling plaatsvindt. De GMR kan deze overzichten ook krijgen. Het CvB zal de GMR sowieso op de hoogte houden van de stand van zaken rond onderwijs aan anderstaligen.Goed begroten van het onderwijs aan anderstaligen zal dus moeilijk blijven de komende jaren. Het CvB overweegt om een aantal keren per jaar tussentijds de begroting bij te stellen op basis van onder meer geboortedalingen in de regio, aantallen asielzoekerskinderen, status van die asielzoekers, trek van Heuvelland naar Maastricht (of andersom).

 1. Nieuw begrotingsmodel. Er vinden op dit moment twee pilots plaats met het mogelijke nieuwe begrotingsmodel. Zodra de pilots resultaat hebben opgeleverd en het model een meer definitieve vorm heeft aangenomen zal het CvB de leden van de werkgroep Financiën van de GMR nader informeren. In de mededelingenrol stond dat er ook gekozen zou worden voor T-systematiek of T-1, maar inmiddels is duidelijk dat het CvB kiest voor handhaving van het T-model (dus uitgaan bij de formatieberekening voor het schooljaar 2016-2017 van het verwachte aantal leerlingen per 1 oktober 2016).

 2. cao-PO: basismodel of overlegmodel.

Vooralsnog zou het CvB het basismodel willen handhaven. Het overlegmodel veronderstelt een grotere autonomie van de scholen dan er nu is. Bovendien heeft het personeel een bestuursaanstelling. De GMR heeft eenzelfde advies gekregen van het CNV Onderwijs in januari 2016.

 1. Informatie over de Overstap Service Onderwijs (OSO)

Naar aanleiding van de toelichting in het stuk vraagt de GMR zich af wat de invloed van ouders is of kan zijn op de informatie die in OSO wordt opgeslagen en wat ouders nog schriftelijk in handen krijgen bij de overgang van hun kind van het basisonderwijs naar het Voortgezet Onderwijs. Antwoord: OSO is alleen een digitale uitwisseling van de “kale” gegevens over een leerling. Het onderwijskundig rapport dat aan het eind van de basisschoolperiode wordt opgesteld is uitgebreider en zal dus altijd naast OSO moeten worden opgesteld. Procedure zal zijn dat de school de gegevens in OSO uitdraait en aan de ouders laat lezen ter controle. Die kunnen vervolgens wel of geen toestemming geven om deze gegevens over te dragen aan het Voortgezet Onderwijs. Als toestemming onthouden wordt dan nemen ouders deze gegevens op papier mee naar het VO, waar het vervolgens handmatig zal moeten worden ingevoerd in dat schoolsysteem. Op OBS De Spiegel is het OSO-systeem al uitgeprobeerd.

 1. Handboek Passend Onderwijs. Het handboek wordt op 23 februari geactualiseerd en waar nodig aangepast. Daarna zal de GMR geïnformeerd worden (5 april) en indien er sprake is van nieuw beleid zal de GMR e.e.a. voor advies voorgelegd krijgen.

 2. Ontwikkeling ICT Beleid. Er is een eerste concept beleidsplan opgesteld door een werkgroep bestaande uit twee directeuren, twee ICT-ers en de beleidsmedewerker Onderwijs. Jeu Janssen is trekker vanuit het Bestuursbureau. De GMR dringt er op aan dat de leden van de werkgroep Digitalisering van de GMR in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken worden bij de formulering van het ICT beleid. Het CvB neemt dit in overweging.

Actie: CvB

 1. Integraal Huisvestingsplan Gemeente Maastricht. Het IHP is door de gemeenteraad van Maastricht goedgekeurd. Het IHP zal nu aan de RvT worden voorgelegd. Schoolbesturen zijn immers autonoom en niet automatisch onderworpen aan een besluit van de gemeenteraad. Punt komt volgende GMR vergadering terug op de agenda.

Actie: ambtelijk secretaris.
Na de pauze komt de GMR nog terug op de mededelingen van het CvB over het intrekken van het RDDF-besluit van vorig jaar. De GMR verzoekt de voorzitter om contact op te nemen met Peter Groos om er op aan te dringen dat alle medewerkers centraal geïnformeerd worden over dit besluit en dit niet over te laten aan de directeuren. Zo voorkom je dat er op verschillende tijdstippen en op verschillende wijze informatie beschikbaar komt. Vooralsnog is de GMR van mening dat het informeren van de organisatie door het CvB moet gebeuren en niet door de GMR. Maar als blijkt dat er toch ruis ontstaat, dan neemt de GMR zich voor om MR’s over deze kwestie te informeren.

Actie: Jean-Pierre Guyaux.
 1. Info bulletin GMR nr. 3 en financieel overzicht nr. 3

Vandaag heeft de GMR via de Mededelingenrol al enige informatie ontvangen. Volgende GMR vergadering zal er weer een info bulletin liggen.


 1. Meerjarig financieel perspectief en meerjarige investeringsbegroting

Worden volgende keer aangereikt aan de GMR. Johan Linkens zal beide stukken vooraf bespreken en uitgebreider toelichten aan de leden van de werkgroep Financiën van de GMR. Hij zal een afspraak regelen.

Actie: CvB.
 1. Plan van aanpak ziekteverzuim

Het directieberaad is nog bezig met het maken van het plan van aanpak. Punt komt volgende vergadering op de agenda van de GMR te staan.

Actie: CvB.
 1. Rondvraag voor College van Bestuur

Het College van Bestuur heeft nog geen taakverdeling gemaakt. Voorlopig doen Johan Linckens en Peter Groos in principe alles samen.

Er zijn op dit moment geen vragen voor het CvB.
 1. Jaarverslag GMR 2015, inhoudelijk deel

De GMR stelt het jaarverslag vast, althans het inhoudelijk deel.

De financiële paragraaf moet er nog aan toegevoegd worden. In 2015 was dit in april. Daarvoor waren de definitieve uitgaven nog niet beschikbaar. Verwachting van de penningmeester is dat 2015 wederom een overschot zal laten zien. In het kader van de faciliteitenregeling voor de P-GMR is afgesproken dat dit overschot aangewend wordt om de extra uren, bovenop de uren die via de cao zijn geregeld, bovenschools te compenseren, dus 40 uur per personeelslid en 70 uur voor de voorzitter mits die een personeelslid is. Het CvB gebruikt de ruimte in het budget van de GMR om de vervangingen voor die uren uit te betalen.
 1. Activiteitenplan GMR 2016

Het Activiteitenplan wordt vastgesteld door de GMR en zal ter informatie worden aangeboden aan het CvB.

Actie: ambtelijk secretaris.

Het Activiteitenplan is onder meer gebaseerd op de planning van het College van Bestuur voor het schooljaar 2015-2016, zoals aangereikt begin oktober 2015. De GMR constateert dat de planning van het CvB niet meer conform de verwachting is en verzoekt het Dagelijks bestuur van de GMR om dit in het vooroverleg met het CvB aan de orde te stellen.

Actie: DB.
 1. Nabespreking training GMR van 21 januari 2016

Het verslag dat is gemaakt van die avond geeft een goed beeld hoe CNV Onderwijs nu kijkt naar de situatie en uitleg geeft aan de regelingen, maar over 3 maanden kan het beeld al weer gewijzigd zijn. Het is dus zaak om regelmatig de actuele informatie hierover op te vragen bij Hans van Dinteren. De ambtelijk secretaris zal ook informatie opvragen bij de AOb, die op sommige onderdelen blijkbaar de regelgeving anders uitlegt.

Het lijkt dus beter om dit verslag niet te delen met anderen buiten de GMR. Er is te veel nog onzeker.

Actie: ambtelijk secretaris.

Mede in het licht van de mededelingen die het CvB vanavond heeft gedaan over het niet nodig zijn van het aanvragen van ontslag, vraagt de GMR zich af of de ophef die in 2015 is gemaakt over de RDDF plaatsingen wel terecht is geweest.


De GMR heeft sinds juni 2015 geen overleg meer gevoerd met de Raad van Toezicht. De ambtelijk secretaris zal in overleg met de RvT een overleg datum regelen. Gedacht wordt aan maart, eventueel april. Bespreekpunten zijn dan in ieder geval:

 • Delen van de uitgangspunten voor het nieuwe Bestuursformatieplan

 • Integraal Huisvestingsplan Gemeente Maastricht, de standpunten van de RVT daarover en wat dit kan betekenen voor de scholen van kom Leren.
 1. Actielijst GMR bijgewerkt tot en met januari 2016

De ambtelijk secretaris werkt de activiteitenlijst weer bij.

Op 7 maart zal het benoemen van de kiescommissie GMR op de agenda staan.
 1. Post in/post uit van de GMR februari 2016

Aanvullend op het overzicht is er nog een vraag binnengekomen van de MR van OBS de Bundeling. De ambtelijk secretaris zal de mail beantwoorden zoals besproken.

Actie: ambtelijk secretaris.
 1. Werkgroepen GMR

De werkgroepen zullen in de komende maand bij elkaar komen.

Actie: werkgroepen.

 1. Rondvraag

Er is toch nog een vraag over de begroting 2016 van kom Leren. Er staat een post in “ouderbijdragen”. Waarom is dat, want ouderbijdragen worden veelal geïnd door de ouderverenigingen per school. Waarom wordt dit dan toch centraal ingeboekt. Antwoord: Waar de bankrekeningen met betrekking tot de ouderbijdragen in de tenaamstelling Stichting kom Leren hebben staan, horen transacties in de boeken van de stichting te worden opgenomen en worden ze ook begroot.

Alleen wanneer ouderbijdragen op een externe rekening staan, blijven ze buiten de administratie van de stichting.


Mark van der Linde meldt dat hij als contactpersoon vanuit de GMR aanwezig is geweest bij een vergadering van de MR van OBS Binnenstad. Daar zijn hem twee vragen gesteld:

 • Is er bij kom Leren een pestprotocol en zo ja, is dat dan per school geregeld of is er een centraal pestprotocol? Antwoord: het pestprotocol is een onderdeel van het veiligheidsbeleid van de school en is dus een decentraal geregeld beleid.

 • Is er centraal of decentraal beleid ten aanzien van het gebruik van foto’s van leerlingen op Facebookpagina’s of websites van de school. De ambtelijk secretaris gaat dit na

Actie: ambtelijk secretaris.

Ariane Schut/28 februari 2016

Vergaderdata van de GMR in 2016:

Maandag 7 maart

Dinsdag 5 april (1e bespreking Bestuursformatieplan)

Maandag 18 april (2e bespreking Bestuursformatieplan)

Woensdag 1 juni

Woensdag 6 juli


Overleg GMR met MR’s:

Woensdag 25 mei 2016


Overleg GMR met de Raad van Toezicht:

Nog in te plannen


RvT vergadert in 2016 op de volgende data:

Woensdag 24 februari

Woensdag 16 maart

Woensdag 20 april

Donderdag 19 mei

Woensdag 29 juni

Geen vergaderingen in juli en augustus

Woensdag 21 september

Donderdag 20 oktober

Woensdag 30 november

Geen vergadering in december


Verslag GMR-vergadering 3 februari 2016, vastgesteld op 7 maart 2016


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina