Gods plan Mens Genesis Abram/Isaak/Jakob Israël o t christenen GemeenteDovnload 18.54 Kb.
Datum26.08.2016
Grootte18.54 Kb.
De belofte van voorspoed Preek 3-8-2014 @ Frans van der Meulen
Gods plan Mens Genesis

Abram/Isaak/Jakob Israël O T

Christenen Gemeente N T
Mens God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis om te leven op en heersen over de aarde. Kroon op de schepping. In Gods goedheid geeft Hij al wat daarvoor nodig is. In elk opzicht geeft Hij; zowel natuurlijk als geestelijk. God schiep de mens niet als zwakkeling of onbekwaam maar bijna goddelijk dankzij de relatie die de mens met God verbond.

Helaas zondeval: relatie verstoord….De mens is onthand, onthoofd, stuurloos.

Dan kiest God zich een volk waar Hij zich aan verbindt… Israël

Gen.12 Abram, Gen. 21 Isaak, Gen. 25 Jakob, en een belofte doet …


Israël Jakobs droom te Betel

Gen.28:12-17 Toen kreeg hij een droom. Hij zag een ladder die op de aarde stond en helemaal tot de hemel reikte, en daarlangs zag hij Gods engelen omhoog gaan en afdalen. Ook zag hij de HEER bij zich staan, die zei:

Ik ben de HEER, de God van je voorvader Abraham en de God van Isaak. Het land waarop je nu ligt te slapen zal ik aan jou en je nakomelingen geven. Je zult zoveel nakomelingen krijgen als er stof op de aarde is; je gebied zal zich uitbreiden naar het westen en het oosten, naar het noorden en het zuiden. Alle volken op aarde zullen wensen zo gezegend te worden als jij en je nakomelingen.(Ook aan Abram in Gen.12:3) Ikzelf sta je ter zijde, ik zal je overal beschermen, waar je ook heen gaat, en ik zal je naar dit land terug­brengen; ik zal je niet alleen laten tot ik gedaan heb wat ik je heb beloofd.’Toen werd Jakob wakker. ‘Dit is zeker,’ zei hij, ‘op deze plaats is de HEER aanwezig. Dat besefte ik niet.’ Eerbied vervulde hem. ‘Wat een ont­zag­wek­kende plaats is dit,’ zei hij, ‘dit is niets anders dan het huis van God, dit moet de poort van de hemel zijn!’ Toewijding v. God, antw. v. Jakob 10%
Israël kreeg zo een prachtige belofte van de zegen van God en de bescher­ming en een terugkeer garantie naar dit (beloofde) land. Israël’s positie is daardoor een bemiddelende tussen God en de rest van de volken.

Want… Door jou zullen alle volken op aarde gezegend worden’. Zegt God tegen Abram in Gen 12:3 Dit kan gemakkelijk jaloersheid oproepen. Muzikale genieën. Denk aan uitvindingen, 855 Nobelprijswinnaars (22%)

“When you’re looking for brains, for energy, for integrity, Israel is the only stop you need to make in the middle east.” Says Warren Buffet, Chairman of Berkshire Hathaway Inc. about Israel.
Herhalende beloften met meer details over Israël (Volk – Land – Herstel)

vinden we bij de profeten Jesaja – Ezechiël – Daniel – Zacharia.

Herstel v/h land Israël: Jesaja 41:18 Ezechiël 36:35

Terugkeer v/h Joodse volk: Jesaja 43:6-7 Ezechiël 36:24 Zacharia 10:8

Geestelijk herstel v/h volk: Jesaja 43:8 Ezechiël 37:9

Gemeente: Heeft God nog iets met de rest van de mensheid?

Mogen we de zegen voor Israël toepassen op de gemeente?

Hebben de Christenen ook een bemiddelende taak?

Is de relatie met God heilzaam voor iedereen?

God schiep toch de mens naar zijn beeld en gelijkenis!

God schiep toch de mens als kroon op de schepping!

In Gods goedheid geeft Hij al wat daarvoor nodig is.

Hand. 10: 29b Petrus vraagt: Mag ik weten waarom u mij (uit Joppe) hebt laten komen?’ Cornelius antwoordde: ‘Vier dagen geleden (in Caesarea) zei ik op ditzelfde tijdstip in mijn huis het namiddaggebed toen er opeens een man in een stralend gewaad voor me stond, die me als volgt toesprak: “Cornelius, je gebed is verhoord en God heeft je aalmoezen aanvaard. Stuur daarom iemand naar Joppe om Simon, die ook Petrus genoemd wordt, te laten komen; hij verblijft bij Simon, de leerlooier, in een huis aan zee.” Ik heb meteen een paar mannen naar u toe gestuurd, en het is goed dat u gekomen bent. We zijn hier ten overstaan van God bijeen om te luisteren naar alles wat u door de Heer is opgedragen.’ Daarop nam Petrus het woord en zei: ‘Nu begrijp ik pas goed dat God geen onderscheid maakt tussen mensen, maar dat hij zich het lot aantrekt van iedereen, uit welk volk dan ook, die ontzag voor hem heeft en rechtvaardig handelt. God heeft aan de Israëlieten bekendgemaakt dat hij door Jezus Christus het goede nieuws van de vrede is komen brengen. Deze Jezus is de Heer van alle mensen.1 Cor. 2: 10-12 God heeft ons dit geopenbaard door de Geest, want de Geest doorgrondt alles, ook de diepten van God. Wie is in staat de mens te kennen, behalve de geest van de mens? Zo is alleen de Geest van God in staat om God te kennen. Wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de Geest die van God komt, opdat we zouden weten wat God ons in zijn goed­heid heeft geschonken.

We hebben nogal wat ontvangen, de Geest van God. Zijn Geest is onze geest, Zijn bekwaamheid is onze bekwaamheid, Zijn kracht is onze kracht. Daarom zijn wij Gods medearbeiders, medewerkers. Zoals een rank aan de wijnstok, door de verbinding dezelfde vruchten.

Als iedereen dat nou maar zou aanvaarden, maar . . .

1 Cor. 2: 14 Een mens die de Geest niet bezit, aanvaardt niet wat van de Geest van God komt, want voor hem is het dwaasheid. Hij kan het ook niet begrijpen, omdat het geestelijk moet worden beoordeeld.

God zal door zijn Geest ons inzicht geven. Laat het toe.

Ontvang door overgave, toevertrouwen, toewijding. Dit Christendom groeit nog steeds maar wel voornamelijk in Afrika en Zuid Amerika.
Joh. 15:1-5 ‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt snijdt hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten draagt. Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken.

De rank wijst op de eenheid/verbondenheid met de wijnstok.
Kol. 3: 10 … nu u de oude mens en zijn leefwijze afgelegd hebt en de nieuwe mens hebt aangetrokken, die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt.

En dan spreekt Paulus al biddend een verwachting uit in Kol. 1: 9-11Daarom bidden wij onophoudelijk voor u, vanaf de dag dat we dat gehoord hebben. We vragen dat u Gods wil ten volle mag leren kennen door de wijsheid en het inzicht die zijn Geest u schenkt.

Dan zult u leven zoals het past tegenover de Heer, hem volkomen welgevallig. U zult vrucht dragen door al het goede dat u doet, uw kennis van God zal groeien en u zult door zijn luisterrijke macht de kracht ontvangen om alles vol te houden en alles te verdragen.

Samenvatting:De belofte van voorspoed en herstel

Gods plan (met de)Mens zie je in Adam en Eva vóór de zondeval

Gods plan daarna via Abram/Isaak/Jakob aan het volk Israël O T

Gods plan via Jezus aan Christenen uit alle volken via Gemeente N T

What makes Israel a technological superpower? Is it the Jewish ability to challenge ideas, to question and think out of the box? The pioneer spirit and willingness to take risks? “… when you’re looking for brains, for energy, for integrity, it’s the only stop you need to make in the middle east.” Says Warren Buffet, Chairman of Berkshire Hathaway Inc. about Israel. Hear what Bill Gates, Meir Brand from Google, and others say about Israel’s incredible technological accomplishments.


A British newspaper this week published a remarkable story of an interview with a terrorist who was complaining about the failure of Hamas to do huge damage inside Israel, despite firing hundreds and hundreds of rockets and missiles at the Jewish people. He had a unique explanation: “Their God changes the path of our rockets in mid-air.”
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina