Godsdienstige dwalingenDovnload 103.28 Kb.
Pagina1/4
Datum25.08.2016
Grootte103.28 Kb.
  1   2   3   4
http://www.bibleguidance.co.za/

Godsdienstige dwalingen

Door Prof. J.S. Malan


Vertaald uit het Afrikaans, Schriftplaatsen uit de Statenvertaling (1977), voetnoten, door mij aangebracht. M.V.

Inhoud:

Wij leven in een tijd waarvan de Bijbel zegt dat de mensen van het geloof zullen afvallen en ten prooi zullen vannen van verleidende geesten en leringen van demonen (1Tim. 4:1). De verkondiging van valse Jezussen, valse evangeliën en valse geesten zijn het gevolg hiervan. Verzeker u ervan dat uzelf niet het slachtoffer bent van geestelijke dwaling! Misleide mensen beseffen gewoon niet dat zij misleid zijn. Het is enkel wanneer zij met de volle waarheid kennis maken dat de waarheid hen zal vrijmaken1.Polarisatie tussen licht en duisternis

De huidige verwikkelingen op godsdienstig gebied duiden op een verscherpte strijd tussen licht en duisternis. De spanning en polarisatie tussen Gods rijk en dat van Satan, neemt drastisch toe, als een voorspel op de openbaring van de Antichrist en het begin van de grote verdrukking.

Deze strijd manifesteert zich in toenemende mate in de samenleving doordat individuele Christenen, alsook Christelijke gemeenten en denominaties, duidelijke keuzes moeten maken over betrokkenheid bij de oecumenische beweging en de intergeloofsbeweging. Terwijl de wereld met zijn valse godsdiensten zijn inclusieve agenda voor godsdienstgelijkheid en godsdiensteenheid voortzet, zullen evangelische Christenen hun exclusiviteit moeten bewijzen door zich uitdrukkelijk van deze antichristelijke structuren en bewegingen te distantiëren.

Om als overwinnaars uit deze hevige strijd te kunnen komen, is het nodig dat elke Christen de vijand en zijn strategieën goed kent, met de volle wapenuitrusting van God bekleed zal zijn, en ook van de Heer het nodige geestelijk onderscheidingsvermogen zal afbidden. Omdat dit een strijd is tussen twee geestelijke machten, voert dit ons naar ofwel de kant van de ware Christus, ofwel naar de kant van de Antichrist. Wij zullen onszelf ernstig moeten afvragen wat de kwaliteit is van onze verhouding met de Heer Jezus Christus. Vele mensen weten zó weinig van Hem dat zij niet in staat zijn de ware Jezus te onderscheiden van de vele andere Jezussen, die een antichristelijke vervalsing opvoeren van de waarheid.

Dit boekje wil u inlichten over de valse voorstellingen van Jezus, zodat u paraat bent voor de strijd tegen de geestelijke misleiding, die binnen Christelijke kerken woedt. Wanneer u kennis hebt genomen van al deze dwalingen, en het gevaar ervan beseft, moet u als deel van de oplossing van het probleem het boekje Wie is Jezus? lezen. Slechts door het tegenover elkaar stellen van leugen en waarheid, kan de dwaling volkomen ontmaskerd en de waarheid ten volle begrepen en aanvaard worden.

Vervalsingen


Al van de vroegste tijden af hebben de meeste Christelijke kerken het betreurenswaardige onvermogen ten toon gespreid om de waarheid van Gods Woord, en de vele valse weergaven daarvan, te kunnen onderscheiden. Paulus zegt:

“Ik verwonder mij, dat gij zo haastig [afwijkende] van hem, die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander Evangelie; Daar er geen ander is; maar er zijn sommigen, die u beroeren, en het Evangelie van Christus willen verdraaien. Doch al ware het ook, dat wij, of een engel uit de hemel u een Evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt” (Gal. 1:6-8).

De Korinthiërs hebben hetzelfde gebrek gehad aan geestelijk inzicht en onderscheidingsvermogen:

“Want ik ben ijverig over u met een ijver Gods; want ik heb u toebereid, om [u als] een reine maagd aan een man voor te stellen, [namelijk] aan Christus. Doch ik vrees, dat niet enigszins, gelijk de slang Eva door haar arglistigheid bedrogen heeft, alzo uw zinnen bedorven worden, [om af te wijken] van de eenvoudigheid, die in Christus is. Want indien hij, die komt, een andere Jezus predikte, die wij niet gepredikt hebben, of [indien] gij een andere geest ontvingt, die gij niet hebt ontvangen, of een ander Evangelie, dat gij niet hebt aangenomen, zo verdroegt gij [hem] met recht” (2Kor. 11:2-4).

Uit deze aangehaalde gedeelten is het duidelijk dat er drie zaken zijn die door de zielevijand vervalst worden, om Christenen in de war te brengen en op een dwaalspoor te brengen, namelijk:


  • een andere Jezus;

  • een andere geest; en

  • een ander evangelie.

Laat ons eens zien naar de belangrijkste vervalsingen, die in moderne tijden op deze drie terreinen gepropageerd worden, om subtiele dwaalleer populair en aanvaardbaar te maken.

EEN ANDERE JEZUS


Hierna de zeven meest voorkomende vervalsingen of namaaksels van Jezus, die in de wereld aangeboden worden in een poging om het verlossingswerk van het ware Lam van God ongedaan te maken, door er slechts een schim of scheef beeld van over te houden:

1. Jezus de profeet

In vele geloven, bijvoorbeeld de Islam en de Jehovahgetuigen, wordt de Godheid van Jezus ontkend en wordt hij slechts als een profeet en menselijke leermeester voorgehouden. Hij wordt ook geloochend als Zoon van God.2

“Wie is de leugenaar, dan die loochent, dat Jezus is de Christus? Deze is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent. Een ieder, die de Zoon loochent, heeft ook de Vader niet” (1Joh. 2:22-23).

Zekere groepen die zich op Israël richten ontkennen nu ook de Godheid van Jezus omdat zij “slechts in één God geloven en niet in een veelgodendom”. De leer van de Drie-eenheid wordt dus verworpen. In de nieuwe Afrikaanse Bijbel is de Drie-eenheidsstelling in 1Joh. 5:7-83 ‘aangepast’ en is dat vers nu hetzelfde weergegeven als in de ‘bijbel’ van de Jehovahgetuigen (Nieuwe Wereld Vertaling).2. Jezus het voorbeeld

Dikwijls wordt er in een zwakke prediking slechts naar Jezus’ leven als een voorbeeld verwezen dat nagevolgd moet worden. In verwaterde boodschappen van deze aard wordt het kruis en het bloed van Jezus, dat voor zondaars werd uitgestort, gewoon verzwegen. De eis van wedergeboorte wordt ook niet erkend, en mensen worden aangemoedigd om zoals Jezus een mooi leven te leiden. Een van de gevolgen van zo’n prediking is dat Jezus zo onwerkelijk voor de mensen wordt dat Hij slechts overblijft als een denkbeeldige, vage Jezus in hun gedachten. Zij dienen Hem door verstandelijke instemming, maar geestelijk is Hij voor hen geen werkelijkheid, omdat zij Hem nog niet door het geloof in hun levens ontvangen hebben en niet door de wedergeboorte een nieuwe mens zijn geworden. Hoewel zij van Jezus en God spreken, kennen zij Hem niet echt als een levend Persoon, maar zij vereren slechts een denkbeeld van Hem.3. Jezus de schenker van gaven

Vele mensen dienen een Jezus die hen slechts gaven en voordelen biedt. Hij moet hen gezond maken, kracht geven en hen zegenen door in al hun materiële behoeften te voorzien. Jezus wordt als de tweede Adam gezien die ons alles komt teruggeven wat de eerste Adam door de zondeval verloren heeft doen gaan. Wij krijgen niet slechts het beheer over de schepping, maar zelfs onze woorden krijgen scheppingskracht omdat de deur van de wedergeboorte ons tot kleine godjes transformeert. Het is dus onze eigen schuld wanneer wij zwak, ziek of arm zijn.

De navolgers van deze Jezus, die van mensen goden maakt, identificeren zich niet met de gekruisigde Heer Jezus, en verwerpen vervolging, lijden en ziekte, want die zijn het gevolg van een zwak geloof. Zij zijn positieve denkers die hun eigen werkelijkheid scheppen door middel van positieve belijdenissen.

Jezus heeft vele populaire volgelingen gehad toen Hij zieke mensen genas en wonderwerken deed. De massa’s opportunisten lieten Hem echter in de steek toen Hij van Zijn bloed en het kruis sprak als de grondslag van ware eenheid. Vele mensen scheppen nog steeds hun eigen populaire Jezus.4. Jezus de politieke verlosser

In de Derde Wereld wordt vaak een Jezus verkondigd die zich met de onderdrukten associeert en voor hen een vrijheidsstrijder is. Hij verbreekt niet enkel de kettingen van politieke onderdrukking en slavernij, maar hij trekt de miskenden ook sociaal en economisch op. Déze Jezus is slechts betrokken bij de seculiere lotgevallen van de mens. Hij bevrijdt hen niet van de zonde, maar van alle onaangename omstandigheden. Hij helpt hen in hun bevrijdingsstrijd tegen de onderdrukking van kapitalisten of kolonisten.5. Een Jezus die in de hel gestorven is

Nog een ernstige verdraaiing van Jezus’ verlossingswerk, die veel veld wint, wordt door de Word of Faith-predikers verkondigd, zoals E.W. Kenyon, Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, Charles Capps en anderen. Volgens hen is de fysieke kruisdood van Jezus niet van kardinaal belang, omdat Hij geestelijk in de hel voor de zonden van de wereld gestorven is. De onbijbelse en lasterlijke bewering wordt gedaan dat Jezus een zondige natuur aannam en daardoor, zoals Adam, voor Satan als stiefvader koos. In de hel werd Hij gedurende drie dagen door demonen bespot totdat Hij opstond en over Satan en zijn machten triomfeerde. Zodoende heeft Hij de rechten en voorrechten van de eerste Adam aan de gehele mensheid teruggeven. Het toneel is dus nu voor het Christendom voorbereid om zijn verloren macht en heerschappij terug te krijgen, de wereld over te nemen en daardoor te heersen.6. Jezus de zondaar

De Jezus die in Hollywoodfilms wordt uitgebeeld, is een zondig mens, zoals ieder andere gevallen mens, die door zondige hartstochten wordt overheerst. Deze hoogstlasterlijke voorstelling van Jezus is het thema van films zoals Jesus Christ Superstar, The last temptation of Jesus en Jesus of Montreal. In laatstgenoemde film leeft Jesus samen met andere jonge mensen in een commune. Zij drinken en leven een permissief onzedelijk en losbandig leven.

Soms wordt Jezus als een homoseksueel voorgesteld, en op een schilderij in de kathedraal van aartsbisschop Tutu wordt Jezus uitgebeeld als een hulpeloze die vol zweren zit. In de Bijbelse tijd werd Jezus bestempeld als zondaar, wetsverbreker, en drinker (Joh. 9:16, 24; Matt. 11:19).

Deze andere Jezus kan de ziel van een zondaar niet redden, dat is duidelijk. Als gevolg van de doelbewuste bespotting van de ware Jezus die zonder zonde was (Heb. 4: 15; 7:26), halen mensen zich Gods toorn op de hals:

“Dwaalt niet; God laat Zich niet bespotten” (Gal 6:7).

7. De kosmische Jezus

De grote eindtijdse vervalsing van Jezus is erop gericht om de verschijning van de Antichrist, en zijn misleide meelopers, mogelijk te maken. Samen bouwen zij aan een hiërarchie van valse Jezussen, met de Antichrist als hun hoofd. Jezus heeft zelf tegen dit aanmatigend en verraderlijk misbruik van zijn Naam gewaarschuwd:

“En Jezus, antwoordende, zei tot hen: Ziet toe, dat u niemand verleide. Want velen zullen komen onder Mijn Naam, zeggende: Ik ben de Christus; en zij zullen velen verleiden” (Matt. 24:4-5).

De New Age-beweging4 propageert een universele Jezus, die de verpersoonlijking is van de Messiaanse verwachtingen van alle godsdiensten van de wereld. Voor het Christendom is hij de Christus, voor de Joden de Messias, voor de Hindoes de Krisjna, voor de Moslems de Imam Mahdi, en voor de Boeddhisten de Maitreya Boeddha. Hij is dus de gemeenschappelijke kosmische Jezus van alle geloven.

In het gebed voor wereldvrede van de New Age-beweging, wordt ondermeer gezegd: “May Christ return to Earth”. Sundial House verduidelijkt deze strofe als volgt:

“Deze uitdrukking is een triomfantelijke roep van alle mensen op aarde, dat de Wereldleraar, de Avatar5 die de komende ontplooiing van goddelijkheid op aarde zal doen plaatsvinden, in onze kritieke tijd moet komen. Het woord Christus duidt op veel meer dan de leider van de Christelijke Kerk. Hij is de Wereldleraar die ook in het Oosten als Heer Maitreya, de Bodhisattva en als de Imam Mahdi bekend staat”.

Hoe wordt de Jezus aan al deze geloven verbonden? In het Aquarian Gospel of Jesus the Christ, dat door de New Age-beweging uitgegeven wordt, worden de zogenaamde vermiste jaren van Jezus beschreven, namelijk deze tussen zijn leeftijd van 12 en 30 jaar. Er wordt beweerd dat Hij in die tijd in Indië, Nepal, Tibet, Egypte en Griekenland was, voordat Hij met zijn openbare bediening in Israël begon. Er wordt daar verduidelijkt hoe Hij in Indië een studie van de Veda’s (de heilige geschriften van de Hindoes) gemaakt heeft en in Nepal in de Himalaya zich in de Boeddhistische geschriften heeft verdiept. Hij werd daar als een reïncarnatie van Boeddha beschouwd en heeft ook de titel Issa (Zoon van God) gekregen. In een Egyptische tempel in Heliopolis (Stad van de Zon) heeft Hij het ambt van de Christus verworven en was daarna gereed voor zijn bediening in Israël.

De kosmische Jezus is de laatste van een lange reeks vervalsingen van de Naam en Persoon van de Heer Jezus.
  1   2   3   4


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina