Goede vrijdag viering 29 maart 2013 (C jaar) St. Bavo en St. Martinus parochieDovnload 57.56 Kb.
Datum25.08.2016
Grootte57.56 Kb.
GOEDE VRIJDAG viering 29 maart 2013

(C jaar)

St.-Bavo en St.-Martinus parochie

Liturgische werkgroep

Lovendegem- Vinderhoute

Thema “ Een weg

die weerstand oproept…”


Een moment van stilte

Pastoor

Misdienaars

Openingswoord door de pastoor


Goede Vrijdag…

Op dit uur staat de tijd een ogenblik stil.

Wij volgen de weg die Hij is gegaan ten einde toe:

Jezus Christus, mens en God,

om Hem te erkennen in de weg

die ook vandaag vele mensen gaan:

lijden aan de wereld,

sterven voor nieuw leven.


‘Het is volbracht.’

Hij boog zijn hoofd en gaf de geest.De weg die Jezus ging,

de weg van ‘breken en delen’ roept weerstand op.

Zijn tegenstanders proberen

hem het zwijgen op te leggen.

Maar Jezus gaat door,

met zachte kracht,

met liefdesenergie,

één van geest met zijn Vader-God,

die afdaalt om mensen te bevrijden

en zich over hen te ontfermen.
Het is volbracht”, zegt Jezus.

jij kunt het volbrengen”, zegt de Bijbel.Maar daartoe hebben wij zijn geest nodig,

de geest die hij ons gaf op die eerste Goede Vrijdag.

Gaan we samen zijn kruisweg, ten leven

+ de naam van de Vader, Zoon en heilige Geest.

Lied Naam van Jezus… ZJ nr. 352 alle str.
Openingsgebed
Onuitsprekelijke God,

wij roepen om Uw aanwezigheid

op deze Goede Vrijdag.

Op het kruis werd uw Zoon aan handen en voeten


en aan zijn hoofd en in zijn hart gepijnigd en gekwetst,
omdat hij zonder ophouden uw woord wilde spreken.
Laat ons nu rond dit kruis stilstaan

ook al roept die weg weerstand op.


Laat ons opkijken naar Hem

want straks breekt een nieuwe toekomst open.

Aan deze belofte vertrouwen wij ons toe,

vandaag en morgen en altijd.

Amen.
Bezinning met de zeven laatste woorden
Zeven-armige kandelaar: na elke tekst wordt

een kaars aangestoken door de lector.

Klein kaarsje klaarleggen bij de kandelaar.
L Wij willen nu stil staan bij de zeven laatste woorden van Jezus.

Ze laten ons de weg zien vanuit Gods standpunt, bij het volgen van Jezus’ weg, vanuit ons gezichtspunt. Heel bijzonder is dat Jezus’ gezichtspunt ook vanuit menselijk perspectief is: Hij is op onze plaats gaan staan.

Steeds is Hij met mensen begaan. Hij leefde een leven met de mensen, in blijdschap en verdriet, maar in helende overgave tot de dood toe. Dat vieren wij in de aanbidding van het kruis.
Woorden…

Tussen afgrond en onbekende overkant.

Ze schudden het leven tot in de fundamenten.

Rotsgrond wordt on-grond.

Een ondoorgrondelijke hoop blijft overeind.

Verrijzenis komt in zicht!


P “MIJN GOD, MIJN GOD, WAAROM HEBT U MIJ IN DE STEEK GELATEN ?“

L.: 1° kaars aansteken: L. wacht

L Zich verlaten voelen door de meest geliefde.

Zich verlaten voelen door de meest nabije.

Zich verlaten voelen door wie de sterkste steun moest zijn.

Zonder antwoord, zonder uitleg, zonder troostend woord.


Allen Jezus heeft één huis waar hij zich thuis weet, ook al hoort hij doorheen al zijn emoties zijn Vader niet,en ziet hij Hem niet klaar staan met open handen. Maar hij roept Hem, troosteloos, en klampt zich aan hem vast.
P “VADER, VERGEEF HET HUN, WANT ZIJ WETEN NIET WAT ZE DOEN !“

L.: 2° kaars aansteken: L. wacht
L Jezus bidt, maar niet voor zichzelf. Hij bidt voor zijn medemens in nood,

in verwarring, in wanhoop. Ondanks zijn eigen pijn opent hij zijn hart voor de andere.

Mensen zitten vast aan zichzelf. Ze kunnen niet eens beseffen hoeveel pijn ze anderen aandoen. Het is hun vergeven…
Allen Jezus vraagt vergeving. Hij vraagt dat God zijn hart zou openen voor hen,

want hij weet dat God liefheeft.
P “IK BELOOF JE, VANDAAG NOG ZUL JE BIJ MIJ ZIJN IN HET PARADIJS !“

L.: 3° kaars aansteken: L. wacht
L Met het sterke geloof van Jezus in een leven na de dood,

omarmt Hij nu ook de zondaar die zijn fouten beseft.

Hij geeft hem niet alleen vergeving maar geeft hem hoop in wat komen gaat.

God blijft immers God, ook na de dood, na de misstap.


Allen Altijd blijft er een nieuwe horizon.

Liefde wordt warmte van blijvende verbondenheid over de dood heen.
P “VADER, IN UW HANDEN BEVEEL IK MIJN GEEST !

L.: 4° kaars aansteken: L. wacht
L De eigen waarom- vragen stilleggen.

De innerlijke rust temmen.

De eigen projecten loslaten.

Blijven hopen voorbij de afgrond.

Vertrouwvol het leven in Gods handen leggen.

Dat doet Jezus.


Allen God is niet ver, maar nabij. Trouw tot in de laatste overgave

en de verbondenheid blijft.
P “IK HEB DORST“

L.: 5° kaars aansteken: L.wacht
L Geledigd worden.

Gebroken worden.

Uit-doven.

Afgrond van angst en ellende die ondraaglijk veel pijn doet.

Er is geen ontsnappen aan voor wie bewust sterft.
Allen Jezus kent een langzame dood, geslagen en verwond,

Doornen takken en spijkers dringen door zijn lichaam.

Uitputting wacht Hem op het kruis.
P “VROUW, DAAR IS NU JE ZOON… ZOON, DAAR IS JE MOEDER”

L. 6° kaars aansteken: L. wacht
L Oog in oog met de dood.

Loslaten van banden,

nieuw herschikken van oude verbanden,

het is vooruitziende zorg.


Allen Na het leven blijft er geen bezit meer.

Jezus beseft dit ten volle. Het is overgave.
P “HET IS VOLBRACHT

L.: 7° kaars aansteken: L. wacht
L Inzet, zoveel verder reikend dan eigen belang en eigen zorg.

Verantwoordelijkheid nooit ontvlucht.

Aan de gelofte trouw gebleven tot het einde.
Allen Tot het uiterste is Jezus gegaan in liefde voor naaste en God.

Alles is volbracht.
Lied Van allen verlaten … ZJ nr. 357 alle str.
Evangelie uit Joh. 18,1-19,42
Het Lijdensverhaal: Jezus

Verteller

Andere figuren

StiltemomentVoorbedeInleidend gebedGod, wees met Uw bevrijding onder ons, U die ons draagt en die ons stuwt.

Tot U bidden wij met vertrouwen.
L Wij bidden voor alle plekken in de wereld

waar mensen telkens opnieuw kiezen om de weg naar bevrijding te gaan.

Dat zij de moed blijven vinden om op te komen voor recht en gerechtigheid.

Dat God hun kracht en levensvolheid mag geven om het uit te houden.

Laten wij even in stilte bidden…

L Bidden wij voor de mensen in Oeganda.

Dat zij met hun hervonden vrijheid in grote samenhorigheid

de hak in de grond mogen slaan.

Om de honger uit hun leven te bannen.

Om een nieuwe toekomst uit te bouwen.

Laten wij even in stilte bidden…


L Wij bidden voor wie aangevochten worden.

Geteisterd door verdriet, door pure nood en wanhoop.

Dat ook wij hun licht kunnen zijn dat hen doet volhouden
een weg door de woestijn te vinden.

Laten wij even in stilte bidden…


L Wij bidden voor hen

die met hun persoonlijk verdriet en lijden zijn blijven steken

in de Goede Vrijdag en er maar niet boven uit komen.

Dat zij opnieuw geraakt worden door het licht van het Paasfeest,

en troost en steun vinden in Jezus van Nazareth,

die voor alle mensen is verrezen.

Laten wij even in stilte bidden…
L Wij bidden voor elkaar

dat wij in het spoor van Jezus die niet terugdeinsde,

consequent trouw blijven zoals Hij.

Dat wij onze ogen en ons hart openen voor wie onderdrukt en lijdt

en onze stem voegen bij hun roep om bevrijding.

Laten wij even in stilte bidden…


Afsluitend gebedGod, U die afdaalt in de diepste nood van mensen. Wees hen en ons nabij opdat wij telkens weer te kracht vinden om op te staan, Gij die toekomst opent!

Dat vragen wij U in verbondenheid met Jezus, uw Zoon.

Amen.
Lied Christus heeft voor ons geleden … ZJ 360 str. 1/2/3/4

Kruishulde

  • Processie


De priester en de misdienaars gaan samen achteraan in de kerk, waar de doopvont staat.

Misdienaars: met de kaars

Priester: het kruis

Zij komen langzaam naar voor: driemaal wordt halte gehouden
Eerste keer : midden het laatste gedeelte voor de preekstoel

Tweede keer : voor de preekstoel

Derde keer : aan de trappen van het altaar
Bij elke halte zingt de priester - en het koor zingt een kort antwoord.

Bij de derde halte wordt het kruis neergelegd.
Lied Aanbidt het kruis des Heren…. ZJ 362
Misdienaar: niet te vlug gaan- na elk kort lied, onmiddellijk verder gaan.

- KruisvereringPr. Een houten kruis met nagels doorboord, is teken van lijden en pijn.
Een houten kruis met bloemen getooid, is teken van hoop en bevrijding.


Dit kruis eren, is de nagels uittrekken en het met bloemen tooien
zodat het ten volle een getuigenis van hoop en toekomst mag zijn.

P.Daniël: legt een bloem bij het kruis, daarna de misdienaars

Nodigt de mensen uit voor de kruishulde.

Pastoor: aankondigen
Lied tijdens de kruishulde:

Stil ligt de tuin… ZJ nr. 378 alle str. of Naam van Jezus … ZJ 352
Indien de kruishulde langer duurt: orgelstuk laten volgen
Communiedienst
P. Mensen nabij blijven, kwetsbaar, aanwezig zijn in hun donkerste momenten.
Hiervan gaf Jezus ons de avond vóór Zijn lijden en sterven een teken:


Hij deelde zichzelf uit in gebroken brood.
Hij vroeg ons dit teken te blijven stellen, om Hem te gedenken.
Bidden we dan, vooraleer aan tafel te gaan, samen Zijn gebed:

Onze Vader (samen bidden)
Communie
P. Breken en delen "Dit is mijn lichaam voor U gegeven."
Moge het eten van dit brood ons kracht geven om deelgenoot van noodlijdende mensen te worden en in gemeenschap met Hem en elkaar te leven.


Daarom zalig gij allen
die genodigd zijt aan de tafel van de Heer: “Heer ik ben niet waardig…”

Bezinning na de communie
L Toen Jezus stierf,
kwam zijn Geest tot leven.
Zo grondig als de dood zijn werk kan doen,
zo grondig breekt precies op dat moment het Leven door.

De valse zekerheden, zijn ontmaskerd,


de boeien die mensen binden en opsluiten in zichzelf vallen af.
De wanhoop en de angst zijn overwonnen.

Onvermoede energie wordt vrijgemaakt


en tilt een mens over zijn grenzen heen.
Zijn Geest breekt door, onstuitbaar;

door geen grafsteen meer tegen te houden.

Gemeenschap groeit van breken en delen,
van nieuwe verbondenheid,
op de vaste dragende Grond van zijn Liefde.
De mens kan eindelijk leven.

(Onbekend)
Lied na de communie Nu valt de nacht … ZJ 375 1/2/3/4
Slotgebed
Onuitsprekelijke God,
U hebt zich laten kennen als Vader van Christus.
Hem hebt Gij door de duisternis van de dood heen


bestemd tot leven bij U.
Wij bidden U:
haal ons omhoog als wij in wanhoop verzinken,
schenk ons vertrouwen als wij de moed opgeven.
Geef ons kracht als de onzekerheid
van het bestaan ons verlamt.
Maak ons tot mensen
die ten volle op U vertrouwen,
die met hart en ziel
geloven in Uw Naam,
U die genoemd wordt: "Ik-zal-er-zijn"


gegeven Leven voor vandaag en morgen,
tot in eeuwigheid.


Amen.
Zending en zegen
Laten wij dan nu in stilte de nacht ingaan,

en geloven op een nieuwe morgen.

+ Moge God ons daartoe zegenen: Vader, Zoon en Heilige Geest.

Amen.
Gaat nu allen heen in vrede!

Dank voor uw aanwezigheid

in de dienst rond Jezus' lijden.
PASEN
PAASWAKE te Vinderhoute

20u
PAASZONDAG te Lovendegem10u
De Verrezen Heer leeft !


Bronnen


  • Liturgische map BD 2013

  • Vastenkalender 2013

  • Bezinning met de zeven laatste woorden : onbekend

  • Communiebezinning: onbekend

  • Eigen teksten


Goede Vrijdag viering 2013 C jaar Claire
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina