Green Peat als bodem voor een groene en diverse leefomgevingDovnload 90.72 Kb.
Datum23.07.2016
Grootte90.72 Kb.
Green Peat als bodem voor een groene en diverse leefomgeving
Looptijd: 01-10-2012 t/m 01-10-2016

Doelstelling: Het implementeren van Empty Fruit Bunch Fiber en Green Fiber als alternatieven voor veen in de wereldwijde productie van teeltsubstraat. Dit om veenwinning en Empty Fruit Bunch afvalbergen te vermijden en aangerichte schade aan biodiversiteit op de lange termijn te compenseren

Penvoerder: Klasmann-Deilmann Benelux B.V.

Partner: Rosendael Twente B.V.

Deelnemers: LWK Niedersachsen, Stichting RHP

Projectomvang : € 661.900,-

Subsidiebedrag : € 309.250,-

Samenvatting

Veenwinning levert grote problemen op voor de unieke ecosystemen van veengebieden. Dit levert op de lange termijn een onhoudbare situatie op. In dit project ‘Green Peat’ gaan de R&D-afdelingen van Klasmann-Deilmann en Rosendael Twente volwaardige en duurzame alternatieven voor veen in substraten ontwikkelen en implementeren. De projectpartners willen het afval van palmolie op innovatieve wijze bewerken en als alternatief inzetten voor veen. Omdat palmolie-afval een negatieve impact heeft op het milieu worden hierdoor twee vliegen in een klap geslagen.

Eerste doel is om de veenwinning in de regio met 25% te verminderen. Vervolgens moet het veengebruik volledig stoppen. Door daarnaast voormalige veenderijen te bebossen en dit hout op duurzame wijze te verwerken tot veenvervangende houtvezels, wordt de schade uit het verleden geheel gecompenseerd.

Duurzame Vegetarische Vis- en krillolie Alternatief
Looptijd: 01-01-2013 t/m 31-12-2014

Doelstelling: De markt een nieuw, hoogwaardig, vegetarisch en duurzaam omega-3 olie alternatief bieden, dat geen mariene footprint en een lagere carbon footprint achterlaat. In dit project wordt Duurzame Vegetarische Vis- en krillolie Alternatief (DVVA) gewonnen uit 100% duurzame algen

Penvoerder: Algae Biotech

Partners: Numard, Microz B.V.

Deelnemers: WUR

Projectomvang : € 896.510,-

Subsidiebedrag : € 442.380,-

Samenvatting

Omega-3 olie gemaakt van vis en krill laat een enorme mariene en carbon footprint achter. De wereldwijde vangst van krill blijft de komende jaren met 16 tot 17 procent groeien. Omdat krill aan het begin van de voedselketen in de oceanen staat, waarschuwen veel organisaties voor overbevissing en de impact hiervan op de biodiversiteit.

Algae Biotech en partners hebben een rendabel productieproces ontwikkeld voor de ontwikkeling van Duurzame Vegetarische Vis- en krillolie Alternatief (DVVA). Dit product kan Omega-3 vervangen en wordt gewonnen uit 100% duurzame algen die geen mariene footprint en een lage carbon footprint hebben.

Binnen dit project wordt een DVVA-productieproces ontwikkeld en ook nieuwe supplementen op basis van DVVA-olie. Daarnaast worden marketingactiviteiten opgezet, gericht op milieu- en gezondheidsbewuste klanten.Pilot incorporeren biodiversteitsmaatregelen in de strategie en bedrijfsvoering van Haven Amsterdam
Looptijd: 01-10-2012 t/m 31-12-2016

Doelstelling: Structureel inbedden van biodiversiteit in de bedrijfsvoering van

Haven Amsterdam en het bereiken van No Net Loss

Penvoerder: Haven Amsterdam

Partner: -

Deelnemers: Landschap Noord-Holland, 12Landschappen Projectomvang : € 638.127,-

Subsidiebedrag : € 200.000,-

Samenvatting

De haven van Amsterdam is veel meer dan alleen loodsen en kranen. Op veel locaties zijn bijzondere historische en ecologische plekjes te vinden. Biodiversiteit maakt onderdeel uit van de strategie om in 2020 tot de duurzaamste havens van Europa te behoren. Aan natuurstimuleringsmaatregelen besteedt de haven nu echter alleen op ad hoc basis aandacht.

Haven Amsterdam wil biodiversiteit structureel opnemen in haar strategie en bedrijfsvoering.

Om dit te realiseren voert de haven vier hoofdactiviteiten uit, waaronder het opstellen van een

Biodiversiteitstrategie en de uitvoering van de pilots natuurmaatregelen, duurzaam onderhoud en werken met biodiversiteit.

Naast het opstellen van een biodiversiteitstrategie, gaat Haven Amsterdam concrete stappen zetten om duurzaamheidsmaatregelen uit te voeren en deze in te bedden in de bedrijfsvoering. Medewerkers en afdelingen worden dan ook nauw bij het project betrokken. De resultaten worden nauwgezet gemonitord, geëvalueerd en gerapporteerd. Ook zal de Haven aandacht gaan besteden aan kennisontwikkeling en kennisverspreiding.Sustainable Navigation in NP De Biesbosch
Looptijd: 01-10-2012 t/m 31-12-2015

Doelstelling: Ontwikkelen en implementeren van duurzame bedrijfsstrategieën voor de drie deelnemende bedrijven, inclusief monitoring van de ingezette technologieën. Daarnaast voorlichten van particuliere botenbezitters en opzetten van een gebiedsbreed Biesbosch Fonds waar op termijn meerdere bedrijven in participeren

Penvoerder: Café-Botenverhuur Van den Diepstraten

Partners: Rondvaartbedrijf Zilvermeeuw, CV Biesbosch Adventures

Deelnemers: TU Delft, Parkschap NP De Biesbosch

Projectomvang : € 735.620,-

Subsidiebedrag : € 366.510,-

Samenvatting

Nationaal Park De Biesbosch is een uniek zoetwater getijde- en natuurgebied met een grote biodiversiteit. Het park wordt steeds populairder onder toeristen en recreanten. De negatieve impact op de biodiversiteit van met name vaarrecreanten, heeft echter zijn weerslag op de ontwikkelingsmogelijkheden van de waterrecreatiesector.

De betrokken projectaanvragers en –partners gaan voor het Nationaal Park

duurzame bedrijfsstrategieën ontwikkelen. Ze gaan de meest duurzame wijze van voortstuwing onderzoeken, toepassen en monitoren. Daarnaast ontwikkelen ze een ICT-vaarmanagement-systeem om particuliere bootbezitters te helpen bij het verduurzamen van hun vaargedrag. Samen met het Parkschap collega-bedrijven gaan ze particuliere botenbezitters voorlichten en stimuleren hun vaargedrag te verduurzamen. Ook wordt er een gezamenlijk fonds opgezet, waaruit natuurherstel- en natuurontwikkelingsprojecten kunnen worden betaald. Hierin moeten ook andere bedrijven gaan participeren.Optimalisering en ontwikkeling van mengteelt winterwt/ wintergranen als alternatief voor continuteelt en ter bevordering van de biodiversiteit
Looptijd: 26-09-2012 t/m 31-12-2016

Doelstelling: Dit project heeft tot doel een duurzaam en biodiversiteit verhogend alternatief te ontwikkelen voor de continue teelt van gewassen door het telen van een wintermengteelt van erwt en onder andere granen. Dit nieuwe teelt systeem moet bijdragen aan de duurzaamheid (economisch, ecologisch) van gewassenteelt en de instandhouding/vergroting van de (agro)biodiversiteit

Penvoerder: Nordic Maize Breeding

Partners: Flevo Breeding, BijeS

Deelnemers: CAH Vilentum Dronten

Projectomvang : € 216.480,-

Subsidiebedrag : € 108.241,-

Samenvatting

Het project streeft naar het ontwikkelen van een duurzaam en biodiversiteit verhogend alternatief voor de continuteelt van gewassen door het telen van een wintermengteelt van erwt/granen.

Continuteelt kan een verslechtering veroorzaken van de fysische conditie van de bodem. Dit is nadelig voor de ondergrondse en bovengrondse flora en fauna en biodiversiteit. Het telen van een wintervanggewas om bodemverslechtering in te perken, levert in de praktijk vaak alleen een ‘groene waas’ op. Het in mengteelt telen van de wintergewassen zoals granen met winterharde erwten kan een extra impuls geven aan het telen van wintervanggewassen. Deze erwten zijn in staat om atmosferische stikstof te binden en op te slaan in wortelknobbeltjes. Deze stikstof is weer als extra stikstof input voor het gewas en bodemleven beschikbaar. Bovendien geeft de mengteelt van granen met wintererwten een economische meerwaarde aan de vanggewassen teelt. In dit project worden door praktijkproeven op bedrijfsniveau mengteelten van graangewassen en wintererwten getest.
Biodiverse aardappelteelt
Looptijd: 01-01-2013 t/m 28-02-2016

Doelstelling: Het negatieve effect van de aardappelketen op de biodiversiteit verminderen door bij een kwart van de toeleveranciers een impuls te geven aan de biodiversiteit door beter bodembeheer, akkerranden, meer begroeiing op het erf, minder pesticide en nest en schuilgelegenheden voor dieren

Penvoerder: McCain

Partner: -

Deelnemers: CAH Vilentum Dronten/Almere, Stichting Landschapsbeheer Flevoland/Zeeland, Stichting Veldleeuwerik, CLM Onderzoek en Advies

Projectomvang : € 183.067,-

Subsidiebedrag : € 91.534,-

Samenvatting

Aardappelverwerker McCain wil met biodiverse aardappelteelt de natuurlijke soortenrijkdom stimuleren. Om dit te realiseren voert het bedrijf een permanente bonus in voor boeren die zich inzetten voor biodiversiteit op het bedrijf. McCain streeft in 2015 naar biodiverse aardappelteelt bij tenminste 100 boeren (25 procent leveranciers) of op tenminste 6000 hectare.

Voor dit project selecteert McCain met twee groepen van vijftien boeren in Flevoland en Zeeland de meest geschikte maatregelen voor biodiversiteit. De geselecteerde maatregelen worden vervolgens opgenomen in de financiële stimuleringsregeling en in een monitoringssysteem.

De beoogde doelstelling is het verrijken van bodemleven, bovengronds insectenleven, slootkant- en slootvegetatie en waterleven in waterlopen langs de percelen. Maar ook het stimuleren van biodiversiteit in bloemrijke akkerranden en het creëren van erven met meer gevarieerde beplanting en faunavoorzieningen.Teelt, Productie, distributie van grondstoffen en lokale vleesvervangers
Looptijd: 01-10-2012 t/m 31-10-2015

Doelstelling: Verduurzamen van vegetarische vleesvervangers door middel van regionaal geteelde grondstoffen

Penvoerder: De Korte Weg B.V.

Partner: -

Deelnemers: The Peas Foundation, WUR

Projectomvang : € 422.000,-

Subsidiebedrag : € 87.325,-

Samenvatting

Steeds meer mensen eten plantaardige vleesvervangers. De Korte Weg is een bedrijf dat vleesvangers ontwikkelt, produceert en verkoopt. Deze vleesvervangers worden voor het overgrote deel gemaakt uit geïmporteerde soja. Tijdens de verschillende productiestadia worden de producten getransporteerd om verder te verwerken. Hierin zijn wat betreft biodiversiteitswinst nog grote verbeterslagen te maken.

De projectpartners gaan samen het proces van plantaardige eiwitvervangers verduurzamen. Hiervoor gaat De Korte Weg onderzoek doen naar lupinen en alternatieven. Ook wordt een nieuwe innovatieve productiemachine ontwikkeld om sneller en efficiënter te produceren.

Het project streeft er naar om de impact van plantaardige vleesvervangers op de biodiversiteit sterk terug te dringen. Verder wordt onderzoek uitgevoerd om in de toekomst, door middel van alternatieve grondstoffen en het ontwikkelen van visvervangers, het effect te versterken.BOD verlaging met ABSR
Looptijd: 01-01-2013 t/m 01-04-2015

Doelstelling: Het aantonen dat ABSR (Anaerobic Bottom Settler Reactor) een aantrekkelijke zuiveringsoptie is voor het verlagen van zuurstofverbruikende materialen (BOD) en het integreren van die technologie in de bedrijfsstrategie van Industriewater Eerbeek

Penvoerder: Industriewater Eerbeek B.V.

Partner: Paques B.V.

Deelnemers: WUR

Projectomvang : € 425.439,-

Subsidiebedrag : € 212.720,-

Samenvatting

De papierindustrie is een belangrijke gebruiker van zoet water en een bron van emissie van zuurstofverbruikende materialen. Dit is slecht voor de biodiversiteit, omdat het het zuurstofgehalte van het oppervlaktewater verlaagt. Industriewater Eerbeek (IWE) bestrijdt dit door het verzamelen, zuiveren en hergebruiken van het afvalwater van drie papierfabrieken in de regio.

De huidige anaerobe zuiveringsinstallatie van IWE is hoog belast. Bij onderhoud moet óf een deel van de papierproductie worden stilgelegd, óf een hoger lozingsniveau worden toegelaten. De investering in moderne technologie om de bestaande capaciteit uit te breiden zijn hoog.
In dit project voert IWE een pilot uit met de Anaerobic Bottom Settler Reactor(ASBR) van Paques.

De ABSR-technologie is niet alleen duurzaam, maar ook kostenefficiënt. Na de pilot wordt de technologie geëvalueerd en werkt IWE een aanpak voor integratie in de bedrijfsstrategie uit.Integratie van het visvriendelijkheidscriterium in het beslisproces voor afnemers van gemaalpompen
Looptijd: 01-08-2012 t/m 01-08-2014

Doelstelling: Het ontwikkelen van software tool waarmee, op basis van het te definiëren visvriendelijkheidscriterium, de impact van het ontwerpproces van (gemaal) pompen op de vispopulatie voorspeld kan worden en afnemers de impact op het ecosysteem kunnen voorspellen

Penvoerder: Flowserve B.V.

Partner: -

Deelnemers: Universiteit Twente, Grontmij B.V.

Projectomvang: € 529.690,-

Subsidiebedrag : € 200.000,-

Samenvatting

Ongeveer 20 procent van Nederland is polder. De polders kennen een rijke waterstructuur met een grote vis biodiversiteit. Voor een goede visstand moeten vissen kunnen migreren van en naar andere leefgebieden. Gemalen zijn vaak de enige migratieverbinding tussen polders en boezems.

Veel gemalen zijn ontworpen op basis van economische en prestatie gerichte criteria. Ze maken vaak gebruik van kleine, snel lopende pompen die zeer visonvriendelijk zijn. Vissen worden bij passage vaak vermalen.

Dit project streeft naar een nieuw ontwerp van een veel toegepaste pompwaaier die een hoge vissterfte veroorzaakt. Van dit pomptype zijn er in Nederland enkele honderden in omloop. De sterk verbeterde, visvriendelijke pomp moet de biodiversiteit in de Nederlandse wateren vergroten. Het project reikt waterbeheerders een helpende hand in hun strijd tegen de visstand- en migratieproblematiek.De natuurlijke meerwaarde van gekweekte tuinplanten in pot
Looptijd 01-10-2012 t/m 31-12-2016

Doelstelling Het kweken van potplanten gebruikmakend van natuurlijke ecosystemen om de impact op het milieu te minimaliseren en de biodiversiteit te maximaliseren

Penvoerder: Rozenkwekerij De Bierkreek

Partner: -

Deelnemers: HAS Den Bosch

Projectomvang € 333.380,-

Subsidiebedrag € 166.690,-

Samenvatting

Voor de teelt van rozenplanten in potten wordt veelvuldig gebruikgemaakt van insecticiden, zoals neonicotine. Deze insecticiden worden in verband gebracht met de massale bijensterfte van de afgelopen jaren en zorgen regelmatig voor vervuiling van het oppervlaktewater. Dit project richt zich op het duurzaam kweken van rozen in pot.

Rozenkwekerij de Bierkreek kweekt in deze pilot rozen op natuurlijke wijze. Dat wil zeggen zonder insecticiden én zonder het uitzetten van natuurlijke vijanden die het natuurlijke ecosysteem uit balans brengen. Er wordt onderzocht welke natuurlijke ecosystemen een rol spelen bij het aantrekken van natuurlijke vijanden. Daarnaast zullen groenbedrijven, tuincentra en eindconsumenten worden voorgelicht. Uitdaging is om afnemers te laten herkennen en ervaren hoe mooi, nuttig en onmisbaar het (kleine) ecosysteem op en rond de planten is. Dit kan alleen als alle schakels in de keten geïnformeerd worden en meewerken. Het betrekken van ketenpartners is daarom belangrijk.

Appels- de Bloemen en de Bijen
Looptijd: 01-01-2013 t/m 01-12-2016

Doelstelling: Een teelt met meer oog voor biodiversiteit in de keten, welke economische effectiviteit niet in de weg staat

Penvoerder: Slagmaat

Partner: -

Deelnemers: Louis Bolk Instituut, Ringslangwerkgroep Houten

Projectomvang: € 230.700,-

Subsidiebedrag : € 115.350,-

Samenvatting

Er is een groeiende interesse voor de herkomst en productiewijze van voedsel. Tegelijkertijd kijken consumenten steeds bewuster naar de duurzaamheid van voedsel. Slagmaat stelt zich tot doel om een ketensysteem en teeltwijze te ontwikkelen die de biodiversiteit als ecosysteem terugbrengt in de boomgaard. Samen met telers, ketenpartijen, consumenten en overige betrokken partijen.

Dit project wil aantonen wat er bereikt kan worden als er een gedeelde ketenverantwoordelijkheid ontstaat waarbij iedere partij zijn (financiële) verantwoordelijkheid neemt. Concreet betekent dit:


 • Tussenhandel bewust maken van de impact die de keuze van inkoop heeft op teeltwijze.

 • Een pilot opzetten waarbij de meest effectieve biodiversiteitsranden worden ontwikkeld.

 • Het inzetten van deze functionele agro biodiversiteitsranden bij fruittelers.

 • Het opzetten van een ketensysteem waarbij de hele keten verantwoordelijkheid neemt voor meer biodiversiteit en daar ook voor betaald.

Een ontwikkeld ketensysteem waarbij eindconsument, tussenhandel en teler gezamenlijk de meerkosten dragen van een duurzamere teelt. Ook de teler ziet hierbij duidelijke economische en functionele resultaten bij de toepassing van dit systeem.

Biodiversiteit door cementproductie
Looptijd 01-08-2012 t/m 31-12-2016

Doelstelling Silexstort opwaarderen tot kalkgrasland en het creëren van drie kalksteentorens, poelen en plassen op de ENCI groeve

Penvoerder: ENCI B.V.

Partner: Vereniging Natuurmonumenten

Deelnemers: -

Projectomvang € 2.782.950,-

Subsidiebedrag € 200.000,-

Samenvatting

ENCI wint kalksteen in een grote groeve op de Sint Pietersberg. Omdat het afgraven van kalksteenplateaus de biodiversiteit van het terrein verandert, heeft ENCI zich verplicht van de groeve ook een natuurterrein te maken. ENCI wil de biodiversiteit en de daarmee verbonden ecosystemen in de kalksteengroeve als volgt vergroten:

Drie grote kalksteenblokken blijven staan. ENCI legt voor recreanten trappen, hellingen, paden en uitzichtplatforms aan.

Van het vuursteen dat bij het productieproces vrijkomt, worden grote heuvels gemaakt, die ENCI afdekt met een kalksteen gemengd met teelaarde. Hierdoor ontstaan kalkgraslanden.

Op de kalkterrassen rondom de kalksteentorens legt ENCI op verschillende plekken ondiepe poelen en plassen aan.

Het resultaat is een grote gevarieerde en natuurlijk groeve met diverse kalksteenterrassen, steilwanden, kalksteenhellingen en een centrale waterplas. Door de afgezonderde ligging zullen zich unieke biotopen in het gebied gaan vormen. Het nieuw ontstane kalkgrasland kan worden opgenomen in de schapenbegrazing van de Sint Pietersberg.Vermindering grondwateronttrekking Eerbeek
Looptijd: 01-01-2014 t/m 31-12-2016

Doelstelling: Het drastisch verminderen van grondwateronttrekking in de omgeving van Eerbeek door hergebruik van behandeld afvalwater

Penvoerder: DS Smith Paper De Hoop Mill

Partner: Industriewater Eerbeek B.V.

Deelnemers: TU Delft

Projectomvang: € 1.049.571,-

Subsidiebedrag : € 352.300,-

Samenvatting

De papierindustrie is een belangrijke gebruiker van grondwater en stoot aanzienlijke hoeveelheden zuurstof verbruikende stoffen (CZV) uit. Beide hebben een negatief effect op de biodiversiteit: verdroging en verlaging van het zuurstofgehalte in oppervlakte water. De papierindustrie heeft al grote vooruitgang geboekt met het verminderen van watergebruik door het sluiten van kringlopen in de productie. Het loopt nu echter tegen grenzen aan. Met name de ophoping van zouten in de vorm van kalk en organische verontreinigingen beperken verdere besparingen.


Hergebruik van behandeld afvalwater biedt mogelijkheden om de grondwateronttrekking drastisch te verminderen. De huidige technologieën die worden ingezet om kalk te verwijderen zijn echter relatief duur. Industriewater Eerbeek heeft nu een onthardingstechnologie ontwikkeld die kalk veel goedkoper kan verwijderen. De nieuwe technologie is een revolutie voor afvalwaterhergebruik. Samen met papierfabriek DS Smith Paper De Hoop Mill voert Industrieater Eerbeek een pilot met de nieuwe technologie uit.
DS Smith Paper De Hoop Mill verwacht door hergebruik van afvalwater 40% minder grondwater te onttrekken. Bijkomend effect is dat de lozing van CZV naar het oppervlaktewater met 16% zal dalen. Daarnaast wordt energie bespaard, vermindert het gebruik van chemicaliën in de papierproductie en zal naar verwachting geuroverlast verminderen. De nieuwe onthardingstechnologie is breed inzetbaar in de papierindustrie en andere industrieën waar kalk een beperking is voor hergebruik van afval- of proceswater. De via de pilot opgedane kennis wordt geïntegreerd in de strategie van de projectpartners en zal actief worden verspreid binnen de Nederlandse industrie.

Ecomunitypark: het bedrijventerrein waar biodiversiteit en bedrijfsleven maximaal gestimuleerd worden
Looptijd: 01-01-2014 t/m 31-12-2016

Doelstelling: Laten zien dat het mogelijk is om biodiversiteit en bedrijvigheid samen te laten gaan met de aanleg van het Ecomunitypark, het eerste bedrijventerrein in Nederland dat een netto positieve impact op de biodiversiteit heeft.

Penvoerder: ECOstyle B.V.

Partner: Stichting Friese Milieu Federatie

Deelnemers: -

Projectomvang: € 541.300,-

Subsidiebedrag : € 200.000,-

Samenvatting

ECOstyle voert drie hoofdactiviteiten uit om de biodiversiteit te vergroten: • het aanleggen van een natuurlijk ingerichte beek;

 • het creëren van amfibieënpoelen, en;

 • het creëren van ten minste vier verschillende habitat typen met behulp van inheemse flora.

Uiteraard wordt in het project getracht om schadelijke activiteiten zo veel mogelijk te voorkomen en te verminderen ECOstyle behoudt bijvoorbeeld bestaande houtwallen en installeert vleermuisvriendelijke verlichting.
Het onderwerp biodiversiteit wordt bovendien beter in de bedrijfsvoering van ECOstyle verankerd door het op te nemen in een jaarlijkse duurzaamheidsrapportage. ECOstyle werkt in dit project samen met de Friese Milieu Federatie die niet alleen kennis ter beschikking stelt, maar ook de monitoring en communicatie van de projectresultaten voor haar rekening neemt.
ECOstyle hoopt met dit project het draagvlak voor biodiversiteit en No Net Loss in haar eigen keten maar ook daarbuiten te vergroten en een voorbeeld te stellen voor toekomstige bedrijventerreinen.

Landgoed Oogenlust: herstel van het ecosysteem en de biodiversiteit door middel van veranderende bedrijfsprocessen
Looptijd: 04-09-2013 t/m 31-12-2015

Doelstelling: Het ontwikkelen en implementeren van een extern gerichte bedrijfsstrategie en de daarbij behorende bedrijfsprocessen die Oogenlust de mogelijkheid bieden om negatieve impacts op de herstelde biodiversiteit in “De Kempen” te vermijden of te reduceren en op deze manier resulteren in een commerciële bedrijfsvoering zonder schadelijke gevolgen voor de biodiversiteit

Penvoerder: Oogenlust B.V.

Partner : -

Deelnemers: Vereniging Natuurmonumenten, van Hees Tuin- en Landschapsarchitectuur

Projectomvang: € 616.246,-

Subsidiebedrag : € 200.000,-
Doelstelling:

Landgoed Oogenlust verplaatst al zijn bedrijfsactiviteiten naar een braakliggend terrein van circa 5,5 hectare op de rand van natuurgebied ‘De Kempen’ in Eersel. Doel is herstel van het ecosysteem en de biodiversiteit op het terrein door het ontwikkelen en implementeren van andere bedrijfsprocessen.


Samenvatting

Oogenlust neemt een groot aantal maatregelen om de natuurlijke biodiversiteit in het gebied te herstellen. Tegelijkertijd gaat het landgoed er via het project voor zorgen dat er geen negatieve impact is op het ecosysteem en de biodiversiteit, door: • Het op duurzame wijze kweken en verwerken van de producten

 • Het zoveel mogelijk recyclen van producten om een gesloten grondstofkringloop te ontwikkelen

 • Grijswateropvang en waterretentie

 • Het ontwikkelen van een nieuw inkoopproces waarbij toeleveranciers worden geselecteerd op basis van een door Oogenlust ontwikkeld selectieprotocol. Dit protocol wordt op basis van de ISO 14001 normen geïmplementeerd in het bedrijfsproces

 • Het stapsgewijs transformeren van het productieproces naar een energieneutraal proces

Het aantal transportbewegingen als gevolg van gereduceerde inkoop van materialen wordt met 10% gereduceerd. Niet-recyclebare producten gebruikt het landgoed als brandstof voor de aan te schaffen biomassaketel. Het ISO 14001-protocol ten slotte resulteert erin dat 75% van de ingekochte materialen wordt afgenomen van duurzame leveranciers. Oogenlust gaat de kennis die het opdoet met de nieuwe bedrijfsvoering actief delen en verspreiden.Biodiversiteit en Bietenteelt
Looptijd: 01-01-2014 t/m 31-12-2016

Doelstelling: Duurzaamheidsaanpak met biodiversiteit uitbreiden en in alle stappen van de keten bevorderen. Met het project ‘Biodiversiteit en Bietenteelt’ maken alle bietentelers in Nederland kennis met biodiversiteit in de bietenteelt

Penvoerder: Suiker Unie

Partner: -

Deelnemers: IRS, HAS Den Bosch, CLM, DLV Plant

Projectomvang : € 284.400,-

Subsidiebedrag : € 134.000,-

Samenvatting

Suiker Unie besteedt de laatste jaren steeds meer aandacht aan het verduurzamen van de suikerproductie in alle stappen van de keten. In het productieproces werkt het bedrijf al aan duurzaam gebruik van energie en water. Suiker Unie levert groen gas uit de vergistingsinstallaties en werkt hierbij samen met de glastuinbouw in de directe omgeving. Het verder verduurzamen van de suikerketen blijft een uitdaging voor Suiker Unie om haar koppositie, nationaal en internationaal, te blijven behouden.


De drijfveer van Suiker Unie om aan biodiversiteit te werken is tweeledig. Ten eerste is boven- en ondergrondse biodiversiteit onontbeerlijk om ook in de toekomst op duurzame wijze suikerbieten te kunnen telen. Ten tweede is uit het project Ketenverduurzaming Bietenteelt en Bietverwerking gebleken dat stakeholders als NGO’s en klanten de duurzaamheidsaanpak van Suiker Unie zeer positief beoordelen. Ze geven echter allen aan dat biodiversiteit een onderbelicht thema is en roepen Suiker Unie op hier stappen in te zetten. Met dit project breidt Suiker Unie haar duurzaamheidsaanpak uit met veel aandacht voor biodiversiteit in de suikerketen.
Door het project ‘Biodiversiteit en Bietenteelt’ maken alle ruim 9.000 bietentelers in Nederland kennis met biodiversiteit in de bietenteelt. In samenwerking met het IRS, HAS Den Bosch, CLM en DLV Plant begeleidt Suiker Unie de Nederlandse bietentelers bij de effectieve implementatie van biodiversiteit bevorderende teeltmaatregelen in de bietenteelt. Hierdoor blijft het ook in de toekomst mogelijk om op een duurzame wijze Nederlandse suiker te produceren.

Reductie veenontginning door productie veenvervanger middels recycling Champost
Looptijd: 01-12-2013 t/m 31-12-2016

Doelstelling: Economische en kwalitatieve optimalisatie van het proces om veenvervanger te produceren middels recycling van Champost

Penvoerder: C4C Holding B.V.

Partner: Technocow B.V.

Deelnemers: WUR

Projectomvang: € 799.760,-

Subsidiebedrag : € 395.680,-

Samenvatting

Veen wordt gebruikt in dekaarde bij de teelt van champignons. De milieu-impact van veengebruik is tweeledig; het afgraven van veengebieden en de logistiek om het materiaal over grote afstanden te vervoeren. Na de teelt van champignons blijft champost over, een restproduct

dat gezien wordt als dierlijke mest en veelal relatief laagwaardig afgezet wordt als bodemverbeteraar buiten NL. Door middel van anaerobe vergisting van Champost en opwerking van het digestaat produceert C4C een veenvervanger voor dekaarde voor champignonsubstraat. In dit project wordt gezocht naar de economische en kwalitatieve optimalisatie van het beoogde proces.
Doelstelling is om binnen 5 jaar na het project 100% van het veengebruik bij C4C en 55% bij de Nederlandse champignonteelt gereduceerd te hebben en daarmee een significante positieve bijdrage aan de biodiversiteit te leveren

Er wordt daarnaast onderzocht of het biogas ingezet kan worden als transportbrandstof voor de sector en wat de beste wijze van hergebruik van de resterende mineralen is. Door het hergebruik van champost krijgt deze meststroom een hoogwaardigere bestemming, waardoor de milieudruk afneemt.
Beter bouwen doe je samen!
Looptijd: 03-09-2013 t/m 31-12-2016

Doelstelling: De negatieve impact van de bouw op de biodiversiteit en ecosystemen tot een minimum beperken en daarbij de volledige keten van toeleveranciers tot en met afnemers betrekken

Penvoerder: VORM Bouw B.V.

Partner: -

Deelnemers: TU Delft, MVO NL

Projectomvang : € 487.438,-

Subsidiebedrag : € 200.000,-

Samenvatting

De bouwsector heeft een grote impact op de Nederlandse biodiversiteit en haar ecosystemen. Deze impact heeft een aantal oorzaken. Een grote directe impact van de bouwsector op de biodiversiteit is dat bij nieuwe bouwprojecten zelden rekening wordt gehouden met de aanwezige ecosystemen en biodiversiteit, waardoor deze in grote mate ernstig worden gestoord. Een andere oorzaak heeft betrekking op de grote afvalstroom die de bouwsector genereert. Volgens Rijkswaterstaat was van de totale 63 miljoen ton afval in 2008 niet minder dan 25 miljoen ton afkomstig uit de bouw. Hiermee is de bouwsector verantwoordelijk voor 40% van de totale hoeveelheid afval die in Nederland wordt gegenereerd. Een andere belangrijke oorzaak van de impact is dat bouwlogistiek de grootste bron van vrachtvervoer is, en als gevolg hiervan, van luchtverontreiniging in steden.


Het project heeft vier doelstellingen:

 1. Het realiseren van een afvalvrije bouwplaats binnen 2 jaar;

 2. Een verduurzaming van materiaal- en grondstofgebruik in nauwe samenwerking met bedrijven uit de bouwketen;

 3. Het verminderen van het aantal vervoersbewegingen van en naar de bouwplaats. Dit zorgt voor minder schadelijke emissies en belasting van de biodiversiteit;

 4. Het structureel rekening houden met biodiversiteit en ecosystemen op de bouwplaats en omgeving.

Het project moet uiteindelijk leiden tot een blijvende, aanzienlijke vermindering van de negatieve invloed op de biodiversiteit en ecosystemen. Om structureel ‘No Net Loss’ te kunnen realiseren zullen de doelen en aanpak van ‘Beter bouwen doe je samen!’ stevig worden ingebed in de strategie en de bedrijfsvoering van Vorm Bouw.


No nett loss van krop tot klant
Looptijd: 03-09-2013 t/m 31-12-2016

Doelstelling: Het structureel verankeren van biodiversiteit in de bedrijfsvoering en daarmee no net loss in de gehele productieketen bereiken

Penvoerder: Van Oers United B.V.

Partner: -

Deelnemers: WUR, EHPEA

Projectomvang : € 402.786,-

Subsidiebedrag : € 200.000,-

Samenvatting

VOU kiest nadrukkelijk voor een rol als koploper als het gaat om het zo duurzaam mogelijk te telen op al haar teeltlocaties en het zo min mogelijk belasten van de bodem. De teeltmaatregelen, opgedane kennis en ervaring zijn echter steeds ad hoc tot stand gekomen. Tot nu toe bekeek Van Oers per locatie welke problemen er speelden en welke maatregelen het vervolgens kon nemen. Daarbij stond verhoging van de teeltopbrengst centraal en niet zozeer de positieve impact op de biodiversiteit.


Via een pilot in Ethiopië wil VOU een geïntegreerde biodiversiteitsaanpak ontwikkelen, inclusief actieplan met maatregelen per specifiek probleem. De impact op de biodiversiteit is daarbij leidend in plaats van verhoging van de teeltopbrengst. Door deze visie structureel op te nemen in de bedrijfsvoering wil Van Oers No Net Loss in de gehele keten realiseren. Een goed doordachte strategie, met een praktijktoepassing om deze strategie te testen is volgens Van Oers noodzakelijk. Met het project denkt VOU een volledige en effectieve biodiversiteitsstrategie uit, waarbij alle ervaring die het bedrijf de afgelopen jaren heeft opgedaan rondom duurzaamheid en teeltmaatregelen worden opgenomen.
Het resultaat is een biodiversiteitsaanpak op basis van een draaiboek die op alle teeltlocaties kan worden toegepast. In Ethiopië wordt de uitrol van deze aanpak getest. Om de strategie structureel te kunnen inbedden, stelt VOU KPI’s op die vervolgens ook elk jaar gemonitord worden. Daarnaast vinden evaluaties plaats om inzicht te verkrijgen in de implementatie van biodiversiteit in de bedrijfsvoering en gehele keten.

Foodwaste2Fertilizer
Looptijd: 04-09-2013 t/m 31-12-2015

Doelstelling: Het ontwikkelen en implementeren van de Foodwaste2Fertilizer, een systeem dat moet voorkomen dat organisch voedselafval wordt gestort of verbrand met restafval

Penvoerder: Rendisk B.V.

Partner: Inter Ikea Systems B.V.

Deelnemers: Louis Bolk Instituut

Projectomvang : € 649.820,-

Subsidiebedrag : € 251.950,-

Samenvatting

Jaarlijks dumpen bedrijven wereldwijd een enorme hoeveelheid voedselafval op vuilnisbelten, dat wordt verband in verbrandingsinstallaties. Het grondgebruik en de water- en luchtkwaliteit hebben hier fors onder te lijden, waardoor de biodiversiteit en ecosystemen onder druk komen te staan. De mondiale restaurantbranche draagt stevig bij aan dit probleem.


Rendisk ontwikkelt en produceert apparatuur voor professionele keukens en levert haar producten wereldwijd aan ziekenhuizen, restaurants, universiteiten en bedrijfsrestaurants. Het Foodwaste2Fertilizer systeem moet voorkomen dat organisch voedselafval wordt gestort of wordt verbrand met restafval.
In nauwe samenwerking met het Louis Bolk Instituut ontwikkelt Rendisk een controleerbaar proces, waarmee bedrijven voedselafval van uiteenlopende samenstellingen volledig binnenshuis kunnen omzetten in fertilizer. Dit pilotproject wordt uitgevoerd met het IKEA Concept Center in Delft. Uiteindelijk doneert IKEA de gecertificeerde meststof aan de lokale gemeenschap. Denk in het geval van de pilot bijvoorbeeld aan de glas- en tuinbouw rondom Delft.
Met het Foodwaste2Fertilizer project dragen de samenwerkende partijen bij aan de doelstellingen van de Taskforce Biodiversiteit en Natuurlijke Hulpbronnen. Het organisch afval van IKEA-winkels en andere klanten die het systeem gebruiken, wordt volgens het cradle-to-cradle principe omgezet in een voedingsstof voor nieuwe gewassen en planten. Het landverbruik door voedselafval afkomstig uit deze professionele keukens wordt geëlimineerd. Ook wordt het milieu ontlast door minder transport van en naar afvalbergen of recycling locaties en het stoppen met de verbranding van organisch afval.

Papier uit alternatieve vezel grondstoffen
Looptijd: 04-09-2013 t/m 23-12-2016

Doelstelling: Een nieuwe papiersoort ontwikkelen op basis van alternatieve vezel grondstoffen van restmateriaal uit de lokale tuinbouwsector

Penvoerder: Schut Papier B.V.

Partner: All Paper B.V.

Deelnemers: Kenniscentrum Papier en Karton, WUR

Projectomvang: € 584.300,-

Subsidiebedrag : € 242.350,-

Samenvatting

De papierindustrie in Nederland is verantwoordelijk voor ongeveer de helft van al het houtverbruik. Wereldwijd wordt één op de drie gekapte bomen verwerkt tot pulp, het halffabricaat van papier. De mondiale biodiversiteit heeft hier substantieel onder te lijden. Leefgebieden en ecosystemen worden door ontbossing kleiner in omvang of verdwijnen zelfs geheel. Daarnaast is de papierindustrie een van de grootste verbruikers van zoet water (in Nederland 552.400.000 m3/jaar). Papierfabrikanten zijn hierdoor in grote mate verantwoordelijk voor een dalende grondwaterstand en verdroging.


Met een duurzame bedrijfsvoering en als koploper op het gebied van innovatieve producten is dit voor Schut Papier onacceptabel. Daarom start het bedrijf in deze pilot met de ontwikkeling van een nieuwe papiersoort op basis van alternatieve vezel grondstoffen. Hiervoor wordt restmateriaal uit de lokale tuinbouwsector, zoals vezels uit tomaten- of aubergineplanten ingezet. Niet alleen een significant deel van de negatieve impact op de biodiversiteit wordt hierdoor vermeden, de grondstoffen zijn ook nog eens goedkoper dan vers houtcellulose.
Schut Papier maakt voor haar hoogwaardige papiersoorten nu nog gebruik van zogenoemde virgin fibers. Voor de aanvoer van deze verse houtvezels wordt jaarlijks een equivalent van 340 voetbalvelden aan bos gekapt. Deze pilot moet ervoor zorgen dat het bedrijf in de toekomst veel minder gebruik maakt van houtvezels en efficiënter omgaat met restmateriaal. Omdat de papierfabriek in Heelsum verantwoordelijk is voor een daling van de grondwaterstand van 3 cm, wordt in het project ook onderzoek verricht om het productieprocedé te wijzigen. Dit zou moeten resulteren in een significante vermindering van het waterverbruik van 30%.

Nazuivering van effluent- en oppervlaktewater met een mosselfilter
Looptijd: 01-08-2012 t/m 31-12-2016

Doelstelling: Het ontwikkelen van een werkend duurzaam biologisch zoetwater mosselfilter voor nazuivering van effluent- en oppervlaktewater om de impact van de zuiveringsindustrie op de aquatische biodiversiteit te verminderen

Penvoerder: Bureau Waardenburg B.V.

Partner: -

Deelnemers: Waterschap Rijn en IJssel, Deltares

Projectomvang : € 215.600,-

Subsidiebedrag : € 107.800,-

Samenvatting

Eutrofiëring speelt een grote rol bij biodiversiteitsverlies in watersystemen. Door toevoer van een overmaat aan voedingsstoffen treedt vaak een sterke groei en vermeerdering van enkele soorten op, bijvoorbeeld eendenkroos, waarbij de totale soortenrijkdom (biodiversiteit) sterk afneemt. Daarnaast kan eutrofiëring leiden tot zuurstofloosheid in het water en bloei van (giftige) blauwalgen, waardoor vissen en andere fauna sterven. Een evaluatie (2012) van het waterbeleid laat zien dat een hoge belasting met voedingsstoffen één van de belangrijkste beperkingen vormt voor de natuur in en rond de Nederlandse wateren. Een belangrijke bron van voedingsstoffen in het oppervlaktewater zijn rioolwaterzuiveringsinstallaties. Ondanks de inspanning van waterbeheerders om rioolwater te zuiveren, bevat effluentwater van rioolwaterzuiveringsinstallaties vaak nog grote hoeveelheden voedingstoffen en moeilijk afbreekbare organische verbindingen.


Bureau Waardenburg is na jaren van ontwikkeling in staat om zoetwatermosselen te kweken en gestandaardiseerd als mosselfilter te leveren. Dergelijke innovatieve ecologische mosselfilters kunnen uitkomst bieden in het zuiveren van het effluentwater. Hierbij filteren de mosselen zelf, op een energieneutrale manier, zwevende deeltjes met ongewenste voedingstoffen en organische stoffen uit het effluentwater. Dit zal ter plaatse leiden tot een verbetering van de biodiversiteit in het oppervlaktewater. Daarnaast kan ook het ontvangende oppervlaktewater gezuiverd worden met een mosselfilter.
Het concept mosselfilter is tot op heden niet in de praktijk getest. De hoofddoelstelling van dit project is een mosselfilter in effluentwater van een in bedrijf zijnde waterzuiveringsinstallatie te testen. Een goed werkend mosselfilter als zuiveringsmechanisme van oppervlaktewater en effluentwater zou een belangrijke stap voorwaarts zijn om de impact van waterzuiveringsinstallaties op biodiversiteit te verminderen. Gegevens over de zuiveringseffectiviteit van mosselfilters zijn nodig om mosselfilters in de nabije toekomst op te kunnen schalen naar het dagelijkse gebruik in het proces van afvalwaterzuivering.

Divers & Dichtbij
Looptijd: 01-10-2013 t/m 31-12-2016

Doelstelling: Biodiversiteit bij telers bevorderen

Penvoerder Estafette Odin B.V.

Partner: -

Deelnemers: Louis Bolk Instituut

Projectomvang € 349.992,-

Subsidiebedrag € 174.996,-

Samenvatting

Ondanks grotere aandacht in de biologische landbouw zijn de mogelijkheden voor diversificatie op rasniveau beperkt. Dit komt omdat het aantal rassen dat aangepast is aan een biologische teelt zonder hoge mestgift en bestrijdingsmiddelen beperkt is en niet van alle gewenste rassen biologisch zaad beschikbaar is. Ook verschuift het moderne groenteaanbod naar hybride-rassen vanwege de hogere uniformiteit en productiviteit ten koste van smaakeigenschappen. Al deze ontwikkelingen leiden tot verschraling van de biodiversiteit.


Met het concept `Divers en Dichtbij´ ontwikkelt Estafette Odin voor telers, winkeliers en consumenten enkele proeftuinen op zand en klei waar (kennis)pakketten worden ontwikkeld voor een verbreed rassenaanbod. Het gaat om Nederlands broodgraan met functionele genetische diversiteit en akkerkruiden (intercropping), en een smaakpalet van zaadvaste groenterassen die robuust zijn. Met de pakketten kunnen telers dicht bij de consument werken aan een breder smaakpalet en meer biodiversiteit. De proeftuinen functioneren ook als ontmoetingsplaats voor telers en consumenten voor kennisuitwisseling en om draagvlak te creëren voor de introductie van robuuste rassen.
De ontwikkelde pakketten en producten moeten voor leveranciers van Estafette Odin een eenduidige en gevalideerde instapmogelijkheid bieden om bij te kunnen dragen aan verbreding van biodiversiteit en groene groei. Aan het einde van de projecttijd zijn de pakketten bij (een selectie van) de telers getest. Daarnaast is een werkzaam systeem van demonstratie en proeftuinen voor teler, groothandel, retailer en consument gerealiseerd en is een aantal zaadvaste rassen in het teelplan door telers opgenomen, in het assortiment van de handel opgenomen en in de Estafettewinkel bij de consument geïntroduceerd.

Alternatief voor scheeps- en gevelcoatings die biodiversiteit bedreigen
Looptijd: 01-01-2014 t/m 31-12-2016

Doelstelling: Bestaande, voor ecosystemen en biodiversiteit belastende, biociden uit antifoulings en schimmelbestendige coatings vervangen door Vanadium haloperoxidases (enzymen uit zeewieren)

Penvoerder: W. Heeren & Zoon. B.V.

Partner: Van Wijhe Verf B.V.

Deelnemers: IVAM UvA, WUR

Projectomvang : € 450.000,-

Subsidiebedrag : € 225.000,-

Samenvatting

Zowel bij scheepscoatings als gevelcoatings gebruiken lak- en verffabrikanten aangroei werende stoffen. De meeste hiervan zijn zeer schadelijk voor biodiversiteit en ecosystemen. In scheepscoatings worden hoge gehaltes koperoxide gebruikt, in gevelcoatings diverse organische biociden zoals Isothiazolonen. Biociden toevoegingen aan coatings zijn onmisbaar: in de scheepvaart alleen al vanwege brandstofbesparing. Zonder goede antifouling zouden er honderden miljoenen euro’s per jaar extra nodig zijn voor brandstof vanwege verhoogde weerstand door aangroei van organismen op de scheepshuid.


W. Heeren & Zoon bootst in dit project de natuur zoveel mogelijk na (Biomimicry) door Vanadium haloperoxidases te gebruiken. Zeewieren produceren deze extreem stabiele enzymen op hun oppervlak. Ze voorkomen hiermee aangroei van andere organismen door natuurlijk voorkomende stoffen (bromide, chloride) met hulp van UV-licht van de zon en vanadaat om te vormen tot natuurlijke biocides (hypobromiet en hypochloriet). Afhankelijk van het type toepassing (scheepvaart, gevels), kan worden gekozen uit in de natuur verschillende aanwezige Vanadium haloperoxidases.
Na een geslaagde pilot van de lak- en verffabrikant zullen de schadelijke biociden in de coatings zoveel mogelijk vervangen zijn door Vanadium haloperoxidases (Biomimicry). Met als resultaat: scheeps- en gevelcoatings die veel minder belastend zijn voor ecosystemen en biodiversiteit.
Toepassing eiwitvervangers in de voedselindustrie
Looptijd: 01-01-2014 t/m 31-12-2016

Doelstelling: Een productlijn van hybride vleesproducten met eiwitvervangers ontwikkelen, om het ruimtebeslag van vleesproductie te verminderen en daarmee verbetering van dierenwelzijn en vermindering van het broeikaseffect te realiseren

Penvoerder: Sleegers Groep

Partner: Selekt Meat Products B.V.

Deelnemers: CE Delft, Duits Instituut voor Levensmiddelentechnologie (DIL)

Projectomvang: € 796.920,-

Subsidiebedrag : € 394.680,-

Samenvatting

De ontwikkeling van hybride vleesproducten met eiwitvervangers kent diverse technische risico’s. Een hybride product heeft een andere smaak en ‘bite’ dan een 100 procent dierlijk product. Daarnaast is het voor de deelnemers nog onbekend in hoeverre plantaardige componenten succesvol in vleesproducten kunnen worden verwerkt.


Het project bestaat uit drie fases:

 • In fase 1 richt het bedrijf zich met partners op de toevoeging van plantaardige componenten aan vleesproducten. In samenwerking met kennisinstellingen CE Delft en DIL wordt onderzoek gedaan naar het oplossen van de technische knelpunten en risico’s.

 • In fase 2 ontwikkelen de deelnemers een productielijn. Na deze ontwikkeling starten ze met het opleiden van medewerkers en het opzetten van kwaliteitscontrole, waardoor de organisaties gereed worden gemaakt voor productie.

 • In fase 3 vindt een intensief marketingtraject plaats en lanceren de deelnemers het product op de Nederlandse markt. Na succes wordt dit traject in naburige Europese landen doorgezet.

De ontwikkeling van hybride vleesproducten heeft een reductie op het ruimtebeslag van vleesproductie, een verbetering van het dierenwelzijn en een vermindering van het broeikaseffect tot gevolg. Uiteindelijk biedt dit project potentie voor de gehele internationale markt van vleesconsumptie. Dit resulteert in een aanzienlijke verbetering van de biodiversiteit.


Biodiversiteit en plantenvezels
Looptijd: 01-10-2013 t/m 31-12-2016

Doelstelling: Het kappen van bossen te vermijden, door het bouwmateriaal ‘hout’ te vervangen door het nieuwe bouwmateriaal van vezel versterkt koud keramisch houtcomposiet, dat is gemaakt uit vezels afkomstig van plantenafval

Penvoerder: Nova Lignum B.V.

Partner: -

Deelnemers: Stolk Internatio, HAS Den Bosch

Projectomvang : € 507.483,-

Subsidiebedrag : € 200.000,-

Samenvatting

Nova Lignum heeft een techniek ontwikkeld die het mogelijk maakt om van vezels uit plantenafval bouwmateriaal te maken. Dit bouwmateriaal vervangt (tropisch) hout en vermindert de houtkap en de verwoesting van de bossen. Door het voorkomen van houtkap/ontbossing wordt de biodiversiteit behouden in de bossen. Restauratie of vervanging zoals bij hout is niet nodig, omdat het nieuwe bouwmateriaal niet kan rotten en ongevoelig is voor aantasting door schimmels of insecten. Door de lange levensduur vervangt het bouwmateriaal meerdere stukken hout. Bij sloop van bouwwerken kan het materiaal worden gerecycled.


Nova Lignum werkt samen met kennisinstelling HAS Den Bosch en een viertal bedrijven aan het project. Doel van het project is het verminderen van de houtkap. Dit kan door hout te vervangen door een nieuw bouwmateriaal van vezel versterkt koud keramisch houtcomposiet. De vezels zijn afkomstig uit plantenafval. De activiteiten in het project zijn gericht op:

 • voorlichting over vermijden van ontbossing;

 • samenwerking in de keten;

 • ontwikkeling van productvormen van het nieuwe bouwmateriaal, en;

 • het afvangen van ammoniak in het productieproces. Dit wil het bedrijf afvangen om vervolgens bijvoorbeeld als meststof te bewerken voor de land- en tuinbouw.

Het resultaat is zoveel mogelijk voorkomen van ontbossing door vervanging van hout door een nieuw bouwmateriaal van plantenvezels. Hierdoor wordt de biodiversiteit in de bossen behouden. Het project is een goed voorbeeld van hoe het bedrijfsleven de spanning tussen economie en natuur kan verkleinen.Black Paper
Looptijd: 01-10-2013 t/m 31-12-2016

Doelstelling: Het voorkomen van houtkap/ontbossing door vervanging van hout door een nieuw bouwmateriaal van vezel versterkt koud keramisch houtcomposiet

Penvoerder: Van Houtum

Partner: Cradle Crops B.V.

Deelnemers: WUR

Projectomvang : € 746.750,-

Subsidiebedrag : € 320.875,-

Samenvatting

Van Houtum is actief in de productie van hygiënepapier op basis van hergebruikt papier. De verwachting is dat door afname van de hoeveelheid oud papier het proces ook steeds duurder zal worden. Het duurzame beleid van Van Houtum is er op gericht om non-wood based hygiënepapier te gaan produceren. Van Houtum heeft daarom een concept bedacht waarbij hygiënepapier kan worden gemaakt op basis van cellulose uit Miscanthus giganteus (olifantsgras). Dit zou een grote stap betekenen op het gebied van biodiversiteit voor de gehele papierproductie branche.


Cradle Crops is juist bezig met het creëren van een markt voor Miscanthus en andere vezel- en biobased gewassen en het verbeteren van het teeltproces van deze gewassen volgens het biobased economy principe. Beide partijen proberen nu is samenwerking in een pilotproject een eerste marktgerichte toepassing van een productieproces voor cellulose en papier op basis van Miscanthus te realiseren. Wageningen University Research ondersteunt beide partijen in deze pilot.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina