Groen van prinsterers geschriftenDovnload 465.92 Kb.
Pagina1/12
Datum23.07.2016
Grootte465.92 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Bibliografie
BRONNEN
groen van prinsterers geschrifteni

Aan de Hervormde gemeente in Nederland. Leiden, Luchtmans, 1843 (De Vries no. 55).

Aan de kiezers I-VIII, 24 mei-10 juni 1856. Utrecht, Kemink, 1856 (De Vries no. 96).

Aan de kiezers I-XX. 's Gravenhage, Van Cleef, 1866 (De Vries no. 125).

Aan G. graaf Schimmelpenninck over de vrijheid van onderwijs. 's Gravenhage, Van Stockum, 1848 (De Vries no. 75).

1813 in het licht der volkshistorie herdacht; 3e dr. 's Gravenhage, Gerretsen, 1869 (De Vries no. 115).

1837 en 1853; zelfstandigheid der kerk of alvermogen van den staat. Utrecht, Kemink, 1853 (De Vries no. 89).

Adres aan de Algemeene synode der Nederlandsche Hervormde kerk over de formulieren, de academische opleiding der predikanten, het onderwijs en het kerkbestuur; 2e dr. (tenzij anders vermeld). Leiden, Luchtmans, 1842 (De Vries no. 54).

Adviezen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal (Adviezen 1856/7). Utrecht, Kemink, 1856-1857. 2 dl. (De Vries no. 98).

Adviezen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal, in dubbelen getale (Adviezen 1840). Leiden. Luchtmans, 1840 (De Vries no. 45).

Adviezen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal, zitting van 1849 (Adviezen 1849). Amsterdam, Müller, 1850 (De Vries no. 82).

Adviezen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal, zitting van 1849-1850 (Adviezen 1849/50). Amsterdam, Müller, 1851. 2 dl. (De Vries no. 85).

Almanak aan kerk en vaderland gewijd. 's Gravenhage, Roering, 1844 (De Vries no. 57).

Antwoord aan Jhr. Mr. J. de Bosch Kemper. 's Gravenhage, Van Cleef, 1857 (De Vries no. 101).

Antwoord aan Mr. M. C. van Hall. Leiden, Luchtmans, 1844 (De Vries no. 58).

Archives ou Correspondance inédite de la maison d'Orange-Nassau (De Vries no. 35). 1e série. Leide, Luchtmans, 1835-1847. 9 dl. 2e série. Utrecht, Kemink, 1857-1861. 5 dl.

Bedenkingen tegen een oproeping tot ondersteuning der Grieken. 1825, gedrukt in Bescheiden (ed. Gerretson), p. 32-79 (De Vries no. 9).

Berigten en bijdragen der Vereeniging voor christelijk-nationaal schoolonderwijs. 's Gravenhage, Van Cleef, 1861-1868. 2 dl. (De Vries no. 108).

Bescheiden 1810-1876; eerste stuk bew. door C. Gerretson. 's Gravenhage, Nijhoff, 1951. R.G.P., grote serie, 93 (= Schriftelijke nalatenschap, 1).

Beschouwingen over staats- en volkerenregt (I); proeve over de middelen waardoor de waarheid wordt gekend en gestaafd. Leiden, Luchtmans, 1834 (De Vries no. 30). Tenzij anders vermeld wordt steeds deze eerste druk geciteerd.

Brieven van J. A. Wormser. Amsterdam, Höveker, 1874-1876. 2 dl. in 1 bd. (De Vries no. 146).

Brieven van Mr. Isaac da Costa. Amsterdam, Höveker, 1872-1876. 3 dl. (De Vries no. 143).

Brieven van Thorbecke 1830-1832; 2e dr. Amsterdam, Höveker, 1873 (De Vries no. 144).

Bijdrage tot herziening der grondwet in Nederlandschen zin. Leiden, Luchtmans, 1840 (De Vries no. 43).

Bijdrage voor kerkgemeentelijk overleg. 's Gravenhage, Gerretsen, 1868-1869. 7 dl. in 1 bd. (De Vries no. 137).

Confessioneel of reglementair? 's Gravenhage, Gerretsen, 1864 (De Vries no. 121).

Disputatio juridica inauguralis de juris Justinianei praestantia ex rationibus ejus manifesta. Lugduni Batavorum, Hazenberg, 1823 (De Vries no. 7).

Disputatio literaria inauguralis qua continetur Platonica prosopographia... Lugduni Batavorum, Hazenberg, 1823 (De Vries no. 8).

Dupliek aan Jhr. Mr. J. de Bosch Kemper. 's Gravenhage, Van Cleef, 1857 (De Vries no. 102).

L'empire prussien et l'Apocalypse... Amsterdam, Höveker etc., 1867 (De Vries no. 132).

Februarij 1868. Amsterdam, Höveker, 1868 (De Vries no. 135).

Groen's reis naar Parijs en Besançon in 1836 ten behoeve der `Archives', medeged. door W. H. de Savornin Lohman in BMHG 42 (1921), p. 1-106.

Grondwetherziening en eensgezindheid. Amsterdam, Müller, 1849 (De Vries no. 80).

Handboek der geschiedenis van het vaderland; 4e dr. Amsterdam, Höveker, 1875 (De Vries no. 65). Tenzij anders vermeld wordt steeds deze druk geciteerd.

Heiligerlee en ultramontaansche kritiek. Amsterdam, Höveker, 1868. 3 dl. in 1 bd. (De Vries no. 136).

Hoe de onderwijswet van 1857 tot stand kwam; historische bijdrage (H.O.W.). Amsterdam, Höveker, 1876 (De Vries no. 149).La Hollande et l'influence de Calvin. Amsterdam, Höveker, 1864 (De Vries no. 127).

Iets over den tegenwoordigen oorlog in Portugal. 's Gravenhage, Van Cleef, 1826(De Vries no. 15).

Interpellatie over de door de Nederlandsche regering aan het hof van St. Petersburg gerigte nota, betrekkelijk de aangelegenheden van Polen. 's Gravenhage, Susan, 1863 (De Vries no. 116).

Is er geen oorzaak?... 's Gravenhage, Gerretsen, 1864 (De Vries no. 119).

Kennisgeving aan den kerkeraad der Nederduitsche Hervormde gemeente te 's Gravenhage; 2 october 1848. 's Gravenhage, Roering, 1848 (De Vries no. 78).

Kort overzigt van de geschiedenis des vaderlands. Leiden, Luchtmans, 1841 (De Vries no. 47).Het lager onderwijs en art. 194 der grondwet; parlementair advies van 28 september 1864. 's Gravenhage, Van Cleef, 1864 (De Vries no. 126).

Leervrijheid of kerkbewustzijn?... 's Gravenhage, Gerretsen, 1864 (De Vries no. 118).De maatregelen tegen de Afgescheidenen aan het staatsregt getoetst. Leiden, Luchtmans, 1837 (De Vries no. 40). Ook de 3e dr. (1837) wordt geciteerd.

Maurice et Barnevelt; étude historique. Utrecht, Kemink etc., 1875 (De Vries no. 148).

Narede van vijfjarigen strijd. Utrecht, Kemink, 1855 (De Vries no. 92).

La nationalité religieuse en rapport avec La Hollande et l'Alliance Evangélique; Amsterdam le 22 août 1867. Amsterdam, Höveker, 1867 (De Vries no. 133).

Natuurlijk of ongerijmd?... 's Gravenhage, Gerretsen, 1864 (De Vries no. 120).De Nederlander; Nieuwe Utrechtsche Courant, no. 1-1539:1 julij 1850-30 junij 1855 (De Vries no. 88).

Nederlandsche Gedachten 1829-1832. 's Gravenhage, Vervloet, 1830-1832. 4 dl. (De Vries no. 29). Zonder nadere aanduiding is met Ned. Ged. altijd deze eerste serie bedoeld.

Nederlandsche Gedachten (2e serie). Amsterdam, Höveker, 1869-1876. 6 dl. (De Vries no. 141).

Het Nederlandsche zendelinggenootschap. 's Gravenhage, Roering, 1848 (De Vries no. 73).

Ongeloof en revolutie; eene reeks van historische voorlezingen. Leiden, Luchtmans, 1847 (De Vries no. 67). Meestal wordt de 2e dr. (Amsterdam, Höveker, 1868) geciteerd. Soms de 3e dr. van H. Smitskamps `nieuwe uitgave' (Franeker, Wever, 1976).

Open brief aan de kiezersvereeniging: Nederland en Oranje te Leiden. 's Gravenhage, Van Cleef, 1857 (De Vries no. 100).

Over de oprichting van een Christelijk-Hervormde school in Den Haag (1844); uitgeg. en toegelicht door J. Zwaan, in Bulletin; tijdschrift voor documentatie van en bezinning op het christelijk onderwijs uitgaande van de Stichting Unie 'School en Evangelie' 11 (1982), no. 1 (okt.), p. 24-28.

Over het ontwerp van wet op het lager onderwijs. 's Gravenhage, Van Cleef, 1857 (De Vries no. 99).

Over het verband van de openbare volksschool en de godsdienst; advies in de Tweede Kamer der Staten-Generaal den 30 november 1855 Utrecht, Kemink, 1855 (De Vries no. 98, p. 122 i.f.).

Parlementaire studien schetsen. 's Gravenhage, Van Cleef, 1866. 3 dl. (De Vries no. 130).

Le parti anti-révolutionnaire et confessionnel dans l' Eglise Réformée des Pays-Bas; étude d'histoire contemporaine. Amsterdam, Höveker, 1860 (De Vries no. 104). Ned. vert. o.d.t. De Anti-Revolutionnaire en Confessionele Partij in de Nederlands Hervormde Kerk door A. J. Dam. Goes, Oosterbaan & Le Cointre, 1954.

Het Parijsche zendelinggenootschap, werkzaam in Zuid-Afrika, vooral ook in Nederland aanprijzenswaard. 's Gravenhage, Roering, 1847 (De Vries no. 72).

Proeve over de zamenstelling eener Algemeene Nederlandsche Geschiedenis. 's Gravenhage, Algemeene landsdrukkerij, 1830 (De Vries no. 26).La Prusse et les Pays-Bas... Amsterdam, Höveker, 1867 (De Vries no. 131).

Redevoering over de redenen om de geschiedenis der natie bekend te maken. Brussel, Brest van Kempen, 1829 (De Vries no. 16).

Redevoering over Willem I, gelijk hij uit zijne briefwisseling nader gekend wordt. Amsterdam, Müller, 1843 (De Vries no. 53).

Het regt der Hervormde gezindheid. Amsterdam, Müller, 1848 (De Vries no. 70).

Studien en schetsen ter schoolwetherziening. 's Gravenhage, Van Cleef, 1865 (De Vries no. 129).

Stukken betreffende de afwijzing eener bijzondere school der eerste klasse te 's Gravenhage. 's Gravenhage, Roering, 1844 (De Vries no. 61).

Ter nagedachtenis van Stahl. Amsterdam, Höveker, 1862 (De Vries no. 110).

Ter nagedachtenis van Stahl (voorrede, aanteekeningen en naschrift bij den afzonderlijken herdruk uit de Nieuwe bijdragen voor regtsgeleerdheid en wetgeving, deel XII, stuk 1, blz. 161). Z. pl., z. uitg., 1862.

De Tweede Kamer en de verzoekschriften of de beraadslagingen van 28 april 1856 met bijlagen en aanteekeningen toegelicht. Utrecht, Kemink, 1856 (De Vries no. 95).

De Tweede Kamer en de volksopvoeding in 1863; tweede parlementair fragment. 's Gravenhage, Gerretsen, 1864 (De Vries no. 123).

De Tweede Kamer in 1828/29 gewogen en te licht bevonden; uitgeg. door J. Zwaan in De negentiende eeuw 4 (1980), p. 93-107).

Unbelief in religion and politics; lectures eight and nine from Unbelief and revolution; a series of lectures in history; ed. and transl. by Harry Van Dyke in collab. with Donald Morton. Amsterdam, The Groen van Prinsterer Fund, 1975.

Vaderlandsche zangen. Leiden, Luchtmans, 1842 (De Vries no. 49).

Verscheidenheden over staatsregt en politiek. Amsterdam, Müller, 1850 (De Vries no. 87).

Verspreide geschriften. Amsterdam, Höveker, 1859-1860. 2 dl. (De Vries no. 103).

Verzoekschrift aan de leden der Provinciale Staten van Zuid-Holland. 's Gravenhage, Roering, 1845 (De Vries no. 62).

Vrijheid, gelijkheid, broederschap; toelichting van de spreuk der Revolutie. 's Gravenhage, Roering, 1848 (De Vries no. 74). Soms wordt de (niet op de titelpagina vermelde) 3e dr. ('s Gravenhage, Gerretsen, 1871) geciteerd.

Vrijheid etc.; van eenige verklarende aantn. voorz. door P. A. Klüsener. Huizen, Bout, 1939.

Vrijheid etc. [uitgeg. door G. J. Schutte]. Groningen, De Vuurbaak, 1971.

Vrijheid van christelijk-nationaal onderwijs in verband met scheiding van kerk en staat; parlementair fragment. Amsterdam, Höveker, 1863 (De Vries no. 117).

Wat dunkt u van het voorstel De Brauw? Bijdrage ter beantwoording. Amsterdam, Höveker, 1867. 2 dl. (De Vries no. 134).

Zelfstandigheid herwonnen; of parlementair cijfer en zedelijke volkskracht. Amsterdam, Höveker, 1869. 10 dl. in 1 bd. (De Vries no. 138).


groen van prinsterers briefwisseling (Briefw.). 's Gravenhage, Nijhoff, 1925 -1991 dl.

I1808-1833 bew. door C. Gerretson. 1925. R.G.P., Grote Serie, 58 (=Schriftelijke nalatenschap, 2).

II1833-1848 bew. door C. Gerretson; voltooid door J. L. van Essen. 1964. R.G.P., Grote Serie, 114 (=Schriftelijke nalatenschap, 3).

III1848-1866 bew. door H. J. Smit. 1949. R.G.P., Grote Serie, 90 (=Schriftelijke nalatenschap, 4).

IV1866-1876 bew. door A. Goslinga; voltooid door J. L. van Essen. 1967. R.G.P., Grote Serie, 123 (=Schriftelijke nalatenschap, 5).

V1827-1869 bew. door J. L. van Essen. 1980. R.G.P., Grote Serie, 175 (=Schriftelijke Valatenschap, 6).VI.1869-1876 bew. door J.L. van Essen. 1992., Grote Serie, 219 (=Schriftelijke nalatenschap,7 ).


Als voordruk van dl. 5 van de Schriftelijke nalatenschap verscheen: Briefwisseling van G. Groen van Prinsterer met A. Kuyper 1864-1876 bew. door A. Goslinga. Kampen, Kok, 1937. R.G.P.
LITERATUUR
A nos lecteurs, en commençant notre vingt-cinquième année, in Archives du christianisme au dix-neuvième siècle 2me série 10 (25me année), 1842 no. 1 (8 janvier), p. 1-5. Groen heeft dit art. overgeschreven vanaf p. 3,3e al., daarbij slechts enkele minder relevante zinnen en zinsdelen weggelaten en enige onbelangrijke wijzigingen aangebracht. Dit excerpt bevindt zich in ARA, G.v.P., no. 43.

Aa, A. J. van der, Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden... Gorinchem, Noorduyn, 1839-1851. 13 dl. in 14 bd.

- , Biographisch woordenboek der Nederlanden;...voortgezet door K. J. R. van Harderwijk en G. D. J. Schotel. Haarlem, Van Brederode, 1852-1878. 21 dl. in 26 bd.

Aalders H. Wzn., G. J. D., Die Theorie der gemischten Verfassung im Altertum. Amsterdam, Hakkert, 1968.

Aanspraken en antwoorden bij gelegenheid van de serenade, door de studenten der Groningsche hoogeschool gebragt aan de hoogleeraren in de godgeleerdheid, den 13 maart 1843. Z.pl., z.uitg., 1843.

Acta van de Nederlandsche synoden der zestiende eeuw; verz. en uitgeg. door F. L. Rutgers. 's Gravenhage, Nijhoff, 1889.

Adagiarius [ps. van J. F. L. Montijn], Latijnsche citaten in het dagelijksch leven; bijeengebracht, vert. en met opgave der bronnen voorz.; 2e dr. herz. en uitgebreid door D. Bruins. Zutphen, Thieme, 1925.

- , Latijnsche termen in het dagelijksch leven...; 2e herz. dr. Zutphen, Thieme, 1924.

Adama van Scheltema, C. S., Openbare brief aan Dr. A. Kuyper (naar aanleiding zijner brochure: Kerkvisitatie te Utrecht in 1868). Amsterdam, Höveker, 1868.

An Address from the committee of the Lay Union for the defence of the established church, on the subject of the education of the poor [by order of the committee, Samuel Mills, secretary]. London, Committee Room, 1838.

Adres aan de Algemeene synode der Hervormde kerk in Nederland, ingediend ten jare 1841, door den kerkeraad der hervormde gemeente van Nijkerk op de Veluwe, en Nader adres door de leeraren dier gemeente, ten dezen jare, aan de synode toegezonden. Nijkerk, Malga, 1842. Het Nader adres is ondertekend door C. C. Callenbach en S. J. de Hoest.

Adres aan de Algemeene synode der Nederlandsche Hervormde kerk van 1835 aangeboden door eenige predikanten in de provincie Groningen, benevens het daarop ontvangen antwoord der hooge kerkvergadering. Groningen, Schierbeek, 1835. Het adres is opgesteld door R. Engels e.a.

Adres aan de Algemeene synode van het Nederlandsch Hervormd kerkgenootschap, over het noodzakelijke eener op Gods Woord gegronde reformatie, als het eenige middel, waardoor eene ware vereeniging van alle oprechte gereformeerde zoowel gescheidene als niet gescheidene christenen, kan tot stand gebracht worden, door de leeraren der christelijke afgescheidene gemeenten, te Ommen en in Den Ham (Prov. Overijssel [door A. C. van Raalte en C. G. de Moen]. Ommen, Ten Tooren, 1842.

Adres aan het gezond verstand, betreffende geloof, kerkleer, hooger en lager onderwijs, enz., enz. Amsterdam, Portielje, 1843.

Adres aan Z.M. den koning betrekkelijk de verhouding van de NHK tot de theologische faculteiten etc. Zie sub Wormser Sr., J. A.

Adresse des pasteurs du canton de Vaud au roi et au clergé des Pays-Bas, in Archives du christianisme au dix-neuvième siècle, 2me série, 5 (20me année), 1837, p. 152-155.

Adressen aan Z. M. den koning, in Ver. Chr. St. 2 (1848), p. 735-748.

Aguesseau, H. F. d', Oeuvres complètes; nouv. éd., augm. de pièces échappées aux premiers éditeurs et d'un discours préliminaire par M. Pardessus. Paris, Fantin etc., 1819. 16 dl.Die Akten der Synode der Niederländischen Kirchen zu Emden vom 4-13 Oktober 1571; im lateinischen Grundtext mitsamt den alten niederländischen, französischen und deutschen Uebersetzungen hrsg. von J. F. Gerhard Goeters. Neukirchen-Vluyn, Neukirchener Verlag, 1971. Beiträge zur Geschichte und Lehre der Reformierten Kirche, 34.

Albers, P. H., Geschiedenis van het herstel der hierarchie in de Nederlanden... 's Gravenhage, Roebert, 1903-1904. 2 dl.

Album studiosorum academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875; accedunt nomina curatorum et professorum per eadem secula. Hagae Comitum, Nijhoff, 1875.

Alexandre, R., Le musée de la conversation; répertoire de citations françaises, dictons modernes, curiosités littéraires, historiques et anecdotiques avec une indication précise des sources; 3me éd. rev. et augm. de nombreux articles. Paris, Bouillon, 1897. In 1 bd met:

- , Les mots qui restent; suppl. à la troisième éd. du `Musée de la conversation' etc. Paris, Bouillon, 1901.

Alison, A., History of Europe from the commencement of the French revolution in 1789 to the restoration of the Bourbons in 1815. Paris, Baudry, 1841-1842. 10 dl. in 5 bd.Das allgemeine bürgerliche Gesetzbuch; samt den einschlägigen Gesetzen und Verordnungen, verweisenden und erläuternden Anmerkungen und einer Uebersicht der Rechtsprechung der Gerichte, insbesondere des obersten Gerichtshofes; hrsg. von Hans Kapfer; 28. Aufl. Wien, Manz, 1967. Manzsche Ausg. der Oesterreichischen Gesetze (grosse Ausg.), Bd. 2.

Allgemeine deutsche Biographie. Leipzig, Duncker, 1875-1912. 56 dl.

[Alphen, Hieronymus van], Predikt het Evangelium allen creaturen! eene staatsmaxime in het rijk van waarheid en deugd; uit de papieren van den Christelijken Spectator. 's Hage, Thierry & Mensing, 1801.

Amersfoordt, J. P., La suppression des Eglises Wallonnes dans les Pays-Bas, en août 1843. Amsterdam, Van Kampen, 1843.

Amorie van der Hoeven, A. des, Verspreide geschriften; voorafgegaan door een woord ter nagedachtenis van den ontslapene door M. Cohen Stuart. Leeuwarden, Suringar, 1856.

Amorie van der Hoeven, M. des, Over het wezen der godsdienst en hare betrekking tot het staatsregt; een tegenschrift tegen Mr. C. W. Opzoomer, tevens eene bijdrage tot de kritiek der antirevolutionaire rigting. Amsterdam, Van Kampen, 1854.

Amshoff, M. A., Herinneringen en wenken betrekkelijk de evangeliebediening; in brieven aan een' jeugdigen vriend. Groningen, Schierbeek Jr., 1843.

- , Een woord van herinnering, ter gelegenheid van de tegenwoordige verdeeldheden in de Hervormde kerk; eene leerrede over Luk. 9:55b; voorafgegaan door eenen brief aan zijnen zesenzeventigjarigen vader, evangeliedienaar te Emmen. Groningen, Oomkens, 1842.

[Ancillon, J. P. F.,] De nos réformes; des causes qui s' opposent à notre liberté politique, et des moyens qui nous restent pour acquérir une liberté raisonnable. Leipzig etc., Brockhaus etc., 1829. Zie voor het auteurschap Briefw. I, 194, 2.

- , Nouveaux essais de politique et de philosophie. Paris, Gide etc., 1824. 2 dl.

- , Tableau des révolutions du système politique de l' Europe, depuis la fin du quinzième siècle; nouv. éd., rev. et corr. par l' auteur. Paris, Anselin & Pochard, 1823. 4 dl.

- , Ueber den Geist der Staatsverfassungen und dessen Einflusz auf die Gesetzgebung. Berlin, Duncker & Humblot, 1825.

- , Ueber Souveränität und Staats-Verfassungen; ein Versuch zur Berichtigung einiger politischen Grundbegriffe; 2. Aufl. Berlin, Duncker & Humblot, 1816.

- , Zur Vermittlung der Extreme in den Meinungen. Berlin, Duncker & Humblot, 1828-1831. 2 dl.

André, E. A., Madame André-Walther 1807-1886; nouv. éd., avec deux portraits préc. d'une notice sur M. Alfred André par J. Pédézert. Paris, Fischbacher, 1896.

The Annual register, or a view of history and politics. London, Dodsley etc. 1838-. dl. Hier begint een nieuwe serie van dit sinds 1761 (year 1758-) verschijnende werk.

Anschütz, A., Die Niederlande und Preuszen; La Prusse et les Pays-Bas... par Mr. Groen van Prinsterer...; Die Niederlande und Preuszen; eine Antwort an Herrn Groen van Prinsterer von Erwin Nasse..., in Preusz. Jahrbücher XIX, 696-706.

Anslijn, P. D., De bijzondere scholen der tweede klasse in ons vaderland, in opzigt tot het onderwijs en het lot van de onderwijzers in die scholen. Utrecht, Bosch, 1844.

Anspach, Jacobus, Groen van Prinsterer, in Nederlandsche Leeuw 11 (1893), 53.

Appeltere, A. W. van, Het staatsregt in Nederland vooral met betrekking tot de kerk, en de handelingen der regeering ten opzigte der Afgescheidenen nader toegelicht. 's Gravenhage, Van Cleef, 1837.

De archieven van de Nederlandse Hervormde kerk; in korte overzichten uitgeg. door de commissie voor de archieven van de N.H.K. Leiden, Brill, 1960-1974. 2 dl.

Arend, J. P., Algemeene geschiedenis des vaderlands van de vroegste tijden tot op heden; voortgezet door O. van Rees en W. G. Brill. Amsterdam, Schleijer, 1841-1863. 3 dl. in 10 bd.

Arndt, E. M., Briefe; hrsg. von Albrecht Dühr. Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1972-1975. 3 dl. Texte zur Forschung, 8-10.

Aspecten van de Afscheiding; bijdragen van R. H. Bremmer e.a.; onder red. van A. de Groot en P. L. Schram. Franeker, Wever, 1984.

Aspecten van het Reveil; opstellen ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Stichting Het Reveil-Archief; onder red. van J. van den Berg e.a. Kampen, Kok, 1980.

Assen, C. J. van, Hulde aan Christian Gottlob Heyne. 's Gravenhage, Allart, 1816.

- , Het onwettige der petitiën aan de Staten-Generaal, of geschied- en regtskundige uitlegging van art. 161 der grondwet. Leyden, Van der Hoek, 1829. Zie voor het auteurschap Knuttel no. 25824.

Asser, C., Verhandeling over de verantwoordelijkheid der ministers volgens het Nederlandsch staatsregt. 's Gravenhage, Van Hoogstraten, 1828. Zie voor het auteurschap Knuttel no. 25741.

Avaux, J. A. d', Négociations en Hollande, depuis 1679, jusqu'en 1684; éd. par E. Mallet. Paris, Durand & Pissot, 1752-1753. 6 dl.

Aymon, J., Tous les synodes nationaux des églises réformées de France; auxquels on a joint des mandemens roiaux, et plusieurs lettres politiques, sur ces matières synodales... La Haye, Delo, 1710. 2 dl.

Aytta, Viglius Zuichemus ab, Epistolae politicae et historicae ad Joachimum Hopperum. Leoardiae, ex officina Henrici Rintii, 1661.

Azonius [ps. van H. Uden Masman], B. J. H. Taats' bijdrage tot verdediging van de leer der voldoening aan Gods geregtigheid, gewogen. 's Gravenhage, Van 't Haaff, 1843. Zie voor het auteurschap Knuttel no. 28112.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina