Grondbeginselen van de geloofsleer “Aqidah” العقيدة وأصولها DoorDovnload 36.54 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte36.54 Kb.


Grondbeginselen van de

geloofsleer “Aqidah”
العقيدة وأصولها

Door: Mohamed Akhenakh, Noureddine Mansouri.Revisie: Aboe Abdillah Al-belgikie

مراجعة: أبوعبد الله البلجيكي


Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyadh)

1430-2009
Islam voor iedereen

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle
Grondbeginselen van de

geloofsleer “Aqidah”

Voorwoord
Alle lof zij Allah, meester der werelden, Allah’s zegeningen en

vrede zij met de profeet Mohammed 1.

De waarheidsverteller, de vertrouweling Hij is gezonden naar

alle volkeren om hen de goddelijk leiding te schenken. Moge

Allah’s zegen en vrede met al zijn familieleden en metgezellen

zijn.


Middels dit boekje willen we de Nederlands sprekende

Moslims attenderen om simpelweg via een vraag en antwoord

de islamitische geloofsleer “‘Aqidah” te laten bestuderen.

Hopend inshaa Allah dat de broeders en zusters na het lezen

van dit boekje hem door zullen geven aan anderen.

Moge Allah de Verheven ons tot de zuivere religie leiden die

de profeet ons achtergelaten heeft.


Vraag 1: Waarom heeft Allah ons geschapen?
Allah heeft ons geschapen om Hem te dienen en

om geen andere partners met Hem te associëren.


En ik heb de Djinn’s en de mens slechts geschapen om Mij te dienen”. (51:56)

De boodschapper van Allah zei:

Het is het recht van Allah over de mensen dat ze hem alleen behoren te aanbidden en geen andere partners met hem behoren te associëren

(Boekharie & Moeslim)


Vraag 2: Wat is ibadah (aanbidding)?
Ibadah of aanbidding is een omvattende term voor

alle acties, daden en woorden die Allah behagen, zoals doe’as (smeekbedes),

gebeden, offers en andere religieuze verrichtingen.
Zeg: “voorwaar, mijn salat (i.d. gebed), mijn aanbidding, mijn leven en

mijn sterven zijn opgedragen aan Allah, Heer der Werelden. (61:162)

De boodschapper van Allah zei:

"dat Allah de almachtige zei: Mijn dienaar komt nooit dichter tot Mij door iets beters te doen dan dat wat ik hem heb verplicht."

(Boekharie)Vraag 3: Hoe dienen we Allah te aanbidden?
We dienen Allah te aanbidden op de manier die Hij

ons heeft bevolen en op de manier waarop Zijn boodschapper

ons dat heeft geleerd.
O jullie die geloven, gehoorzaamt Allah en gehoorzaamt de

Boodschapper en maakt jullie werken niet nietig”. (47:33)

De boodschapper van Allah zei:

" Een ieder die iets gedaan heeft dat wij niet goedkeuren, dat zal worden afgewezen".

(Moesliem)Vraag 4: Dienen we Allah te aanbidden met angst en hoop?
Ja, we dienen Allah te aanbidden met angst en

hoop. We dienen Zijn toorn, Zijn teleurstelling en

Zijn straf te vrezen zodat we ons onthouden van al hetgeen Hij ons verbiedt.

Tegelijkertijd dienen we hem met liefde, genegenheid, hoop en

moed te aanbidden, Hem onze dankbaarheid te laten zien zodoende

zijn milddadigheid en genade te verwerven in de beide werelden.


Hun zijden mijden de slaapplaatsen, zij roepen hun Heer aan,

vrezend en hopend”. (32:16)

De boodschapper van Allah zei:

“Ik vraag Allah om Jannah en zoek mijn toevlucht voor het Hellevuur”.

(Aboe Dawoed)Vraag 5: Wat is Ihsaan?
Ihsaan betekent het perfectioneren van de

aanbidding met de alomvattende aandacht en met het bewust

zijn van Allah omnipresentie en alomvattendheid.
Degene Die jou ziet als jij staat (te bidden) en jouw

bewegingen (ziet) onder de knielenden”. (26:218-219)

De boodschapper van Allah zei:

"Ihsan is dat je Allah dient te aanbidden alsof je hem ziet. En als je hem niet kunt zien dan ziet Hij jouw met zekerheid".

(Moesliem)Vraag 6: Waarom heeft Allah Zijn boodschappers gezonden?
Allah zond boodschappers om de mensen uit te

nodigen Hem te aanbidden en om hen te zuiveren van elke

vorm van shirk (het associëren van partners met Allah).
En voorzeker, Wij hebben aan iedere gemeenschap een

Boodschapper gezonden (die zei:) “Aanbidt Allah en houdt

afstand van de Thagôet”. (16:36)

(Thagôet: letterlijk ” diegene die de grenzen overschrijdt”: hier : satan en

afgodsbeelden)

De boodschapper van Allah zei:

"Alle boodschappers waren broeders…en hun godsdienst is één".

(Boekharie & Moesliem)Vraag 7: Wat is de definitie van Tawheed-e-Rabubiah?
Tawheed-e-Rabubiah betekent dat een moslim

dient te geloven in de enkelvoud van Allah als de Heer

en de standhouder van het universum en de Enige aanleiding tot de

schlepping en de planning en de controle daarover.
Alle lof zij Allah, de Heer der Werelden”. (1:1)
De boodschapper van Allah zei in zijn dua:

"Jij bent de heer van het universum".

(Boekharie & Moesliem)

Vraag 8: Wat is Tawheed-al-Ibadah?
Tawheed-al-Ibadah houd het geloven in de totale

en alles omvattende enkelvoud Van Allah de Enige die het waardig isom aanbeden te worden. Daarbij dienen alle acties en daden

die een vorm van aanbidding representeren, zoals dua, offeren

en een eed af leggen exclusief te worden gericht aan Allah en naar Hem alleen.
En jullie god is één God. Geen god is er dan Hij, de Erbarmer,

de Meest Barmhartige”. (2:163)

De boodschapper van Allah zei tegen Muadh (radhiAllahu ‘anhu):

"Het eerste waar je hen tot dient uit te nodigen is dat er Geen god is dan Hij".

(Boekharie & Moesliem)Vraag 9: Wat is Taweed-al-asmaa-wa-Sifaat?
Tawheed al Asmaa wa Sifaat betekent het

geloven in de totale, allesomvattende enkelvoud en

ongeëvenaardheid van Allah in zijn kwaliteiten, kenmerken en

namen zoals ze in de Koran door Allah en in de authentieke

ahadiths door zijn boodschapper zijn genoemd, zonder het

veranderen van de mening, zonder enig vergelijk en zonder

het ontkennen van een van deze kwaliteiten als passend

voor zijne Heiligheid, Grootsheid en Perfectie.
Niets is aan Hem gelijk. En Hij is de Alhorende, de Alziende”. (42:11)

Vraag 10: Wat is Taghoot?
Taghoot is een satan die de mensen uitnodigt tot

het aanbidden van een ander dan Allah.


en hij die de Thaghoot verwerpt en in Allah gelooft: hij heeft

zeker het stevigste houvast gegrepen, dat niet breken kan”. (2:256)
Vraag 11: Waar is Allah?
Allah zit op Zijn Troon boven de hemelen.
De Barmhartige, Die op de Troon zetelt”. (20:5)

De boodschapper van Allah zei:

“inderdaad Allah heeft een boek geschreven en dat boek is bij Hem op de Troon”.

(Boekharie & Moesliem)

]
Vraag 12: Is Allah bij ons?
Allah is bij ons met zijn kennis, zodanig dat Hij alles hoort

wat wij zeggen, waar wij ook zijn. Hij ziet alles wat wij doen en

Hij weet alles over ons.
Gaat naar Fir’aun: voorwaar, hij overtrad. En spreekt mild tot

hem, moge hij zich laten vermanen, of er bang van worden. Zij

zeiden: Onze Heer, voorwaar, wij zijn bang dat hij gewelddadig

zal zijn tegen ons, of zal overtreden. Hij zei: Weest niet bang.

Voorwaar, Ik ben met jullie beiden, Ik hoor en Ik zie.” (20:43-46)

De boodschapper van Allah zei:

"Inderdaad noem jij jouw Allah alhorend, Hij die dichtbij, en met jou is".

(Moesliem)Vraag 13: Wat is het voordeel van Tawheed?
Het voordeel van Tawheed is de redding van de straf van

Allah in het hiernamaals, de juiste leidraad in deze wereld en

een zuivering van zonden.
Degene die geloven en niet hun geloof met onrecht (afgoderij)

mengen: zij zijn degenen die veiligheid toekomt en zij zijn de

rechtgeleiden.” (6:82)

De boodschapper van Allah zei:

"Het recht van de mensen tegenover Allah is dat Hij nooit iemand zal bestraffen die geen shirk heeft begaan".

(Boekharie & Moesliem)


Vraag 14: Voorwaarden voor de acceptatie van daden.
Er zijn drie voorwaarden voordat een daad

geaccepteerd word door Allah.


1 – Het geloof in Allah als zijnde de enige echte godheid.
Voorwaar, voor degenen die geloven en goede daden

verrichten zijn er de Tuinen van Firdaus ( het Paradijs) als een

verblijfplaats”. (18:107)

De boodschapper van Allah zei:

“Zeg dat ik geloof in Allah en wees dan vastberaden“. 

(Moesliem)2 – De zuiverheid en oprechtheid van de daad. Dit betekend dat

een goede daad gedaan wordt omwille van Allah en om hem te

behagen, zonder enige andere intentie zoals het behagen van

andere mensen, het in hun ogen eervol overkomen of om

faam te verkrijgen.
Zij werden niets anders bevolen dan Allah met zuivere

aanbidding te aanbidden, als Hoenafâ.”. (98:5)

(Hoenafâ: betekent ”rechtzinnig”, in de zin van het volgen van

het zuivere monotheïsme)

3 - De daad dient volgens de leidraad van de boodschapper van Allah worden verricht.
En wat de boodschapper van Allah jullie geeft, neemt dat; maar wat Hij

jullie verbiedt, onthoudt jullie daarvan. En vreest Allah:

voorwaar, Allah is streng in de bestraffing.” (59:7)

De boodschapper van Allah zei:

“Degene die een daad doet die Wij niet goedkeuren, deze zal worden afgewezen”.

(Moesliem)


www.islamhouse.com

Islam voor iedereen !

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina