Groslijst met onderwerpen voor de Strategische Agenda AchterhoekDovnload 38.56 Kb.
Datum24.08.2016
Grootte38.56 Kb.
Groslijst met onderwerpen voor de Strategische Agenda Achterhoek


INTEGRAAL

Door partijen ingediende onderwerpen

Suggestie voor programmatitel

Doel

 1. Inzichtelijk maken demografische ontwikkelingen (vergrijzing, ontgroening, verkleuring, demografische krimp) en de gevolgen ervan op de verschillende beleidsvelden

 2. Beleid ontwikkelen om de negatieve effecten van deze ontwikkelingen te voorkomen of er tijdig op in te spelen.

 3. Gezamenlijk invulling geven aan de aanpak van deze ontwikkelingen.
1. Demografische ontwikkelingenDoel van dit programma is het in beeld brengen van toekomstige demografische ontwikkelingen op de verschillende beleidsterreinen en op basis daarvan het uitzetten van een gezamenlijke koers.

 1. Vergroten herkenbaarheid Regio Achterhoek

 2. Profileren Achterhoek als groene stepping stone tussen Randstad en Ruhr

 3. Ondersteunen regionale promotionele activiteiten

 4. Grensoverschrijdende samenwerking met Kreis Borken / gezamenlijke aanpak van grensoverschrijdende thema’s, bijv mbt natuur, water, T&R, Europese regelgeving, infrastructuur, bedrijfsleven.

 5. Internationale samenwerking

 6. Actieve rol in Euregio-verband

 7. Onderzoek naar subsidiemogelijkheden voor de Regio

 8. Lobby voor een evenwichtigere verdeling van de rijksgelden door de provincie Gelderland over de diverse regio’s en gemeenten

 9. Subsidies binnenhalen voor grensoverschrijdende projecten (gemeentegrens en landgrens)
2. Regiomarketing, Externe betrekkingen & lobby

Kern van genoemde activiteiten is het profileren van de Achterhoek met als doel het gebied nationaal en internationaal te positioneren. Hiermee wordt beoogd mensen (inwoners & bezoekers), middelen en bedrijvigheid aan de Achterhoek te binden.

 1. Meer gebruik maken van elkaars expertise en stimuleren uitwisseling ambtenaren

 2. Samenwerking ten behoeve van dienstverlening, beheer & uitvoering en ondersteuning.

 3. Opbouwen expertise en onderlinge afstemming van afgifte van o.a. bouwvergunningen
3. Shared Services

Doel van dit programma is om de samenwerking op uitvoeringsniveau tussen gemeenten te bevorderen en vorm te geven met het oog op efficiënt gebruik van personeel en geldmiddelen en een helder (regionaal) aanbod van dienstverlening aan inwoners, bedrijven en instellingen.


ECONOMISCH

Door partijen ingediende onderwerpen

Suggestie voor programmatitel

Doel

 1. Regionale bedrijventerreinen (specifiek genoemd de Laarberg)

 2. Herstructureren, herbestemmen en revitalisering bedrijventerreinen met aandacht voor duurzaamheid

 3. Het organiseren van subsidie voor de revitalisering van bestaande bedrijventerreinen

 4. Gezamenlijke bedrijfsacquisitie

 5. Acquisitie hoger onderwijs

 6. Stimuleren innovatie MKB / ACT

 7. Parkmanagement

 8. Maatschappelijk ondernemen

 9. Het verbeteren van de regionale arbeidsmarkt (algemeen, jeugd, ouderen, innovatie) en het optimaliseren van de scholingsbehoefte

 10. Verbetering aansluiting onderwijs & Arbeidsmarkt

 11. Verbetering regionale economie door verbetering kennisniveau Duitse taal

 12. Overlegplatform SEO

 13. Samenwerking regionale industriële kringen

 14. Uitvoeren regionale detailhandelvisie

 15. Glasvezelnetwerk - digitale snelweg
4. Duurzame Economie

Doel van dit programma is het waarborgen en versterken van economische vitaliteit in de Achterhoek door behoud en groei van (kwalitatief hoogwaardige) werkgelegenheid en aanbod van adequate scholingsmogelijkheden.


 1. Regionale afstemming waardoor een evenwichtige combinatie van aanbod van T&R-voorzieningen ontstaat. Elkaar versterkende karakters van gebieden en plaatsen.

 2. Coördinatie grote regionale activiteiten om overlap te voorkomen

 3. Afstemming over behoud landschap als belangrijke trekker voor toerisme.

 4. Versterken & stimuleren toeristisch ondernemerschap

 5. Imagoversterking / eenduidige en samenhangende profilering op het gebied van T&R

 6. Verbreding en kwaliteitsverbetering van toeristisch-recreatief aanbod (o.a. met aandacht voor cultuurhistorie)

 7. Vernieuwing en upgrading toeristische infrastructuur (fietspaden, wandelpaden, routestructuren)

 8. Informatievoorziening

 9. Stimuleren toerisme en recreatie door de Achterhoek ‘fietsvriendelijk‘ te maken (regionale voorrangsregeling ten gunste van fietsers)

 10. Locatiescan voor groenaanplant langs doorgaande wegen met het oog op vergroting van toeristisch-recreatieve attractiviteit.

 11. Begeleiding TROP-proces om te komen tot een passende organisatiestructuur voor beleid en uitvoering

 12. Regionaal platform en kader voor T&R.

 13. Cultureel aanbod op regionaal niveau brengen / Cultureel Platform Achterhoek en kwalitatief afstemmen (in de diversiteit van het aanbod het totaal versterken)

 14. beheer en uitbouw culturele voorzieningen

 15. (top)sportplatform5. Vrijetijdseconomie

Doel van dit programma is het leveren van een bijdrage aan een bloeiende vrijetijdseconomie (T&R, Cultuur, Sport) als nieuwe economische drager voor de Achterhoek. Hiermee wordt een toename van bestedingen en werkgelegenheid in deze sector beoogd met een spin-off effect naar andere economische sectoren en het vestigingsklimaat van de Achterhoek.SOCIAAL

Door partijen ingediende onderwerpen

Suggestie voor programmatitel

Doel

 1. Stimuleren en ondersteunen van de samenwerking tussen gemeenten en hun partners daar waar een bovenlokale aanpak wenselijk of noodzakelijk is.

 2. Zorgdragen voor een integrale aanpak van brede welzijns- en zorgvraagstukken

 3. Gezamenlijk oppakken van initiatieven tot herstel en versterking van sociale cohesie

 4. Geen verschuiving van problemen tussen gemeenten maar ‘de Achterhoek zorgt voor elkaar’.

 5. Positie bepalen van centrumgemeente tav zorg.

 6. Beheer en uitbouw welzijnsvoorzieningen

 7. Efficiënte samenwerking op de thema’s van de sociale agenda

 8. Een RUP op het gebied van welzijn en zorg, jeugdbeleid en WMO.

 9. Modern naoberschap (specifieke onderwerpen genoemd Sociaal pension daklozen, Verslavingszorg, Onderwijsvoorzieningen met bovenlokaal karakter, Wijkgerichte aanpak)

 10. Regionale afstemming tav het onderwerp Jeugd (centra Jeugd en Gezin, jeugdpreventie / jeugdnetwerk)

 11. Uitvoering WMO en in relatie daarmee Werk/Inkomen

 12. Uitvoering van de zorgprogramma’s (o.a. in het kader van WMO en jeugdbeleid) zo efficiënt mogelijk bundelen, gezamenlijk inkoop en aanbestedingsprocedures en kennisuitwisseling tussen gemeenten.

 13. Regionale aanpak problematiek rondom uitvoering generaal pardon

 14. Maatschappelijke participatie

 15. Regionaal armoedebeleid

 16. Maatschappelijke stages

 17. Ontwikkeling en implementatie van kleine kernenbeleid in alle gemeenten

 18. Verbetering samenwerking dorpsbelangenorganisaties en gemeenten
6. Sociale Samenhang

Doel van dit programma is het herstel/behoud en versterken van de sociale cohesie in de Achterhoek en het gezamenlijk oplossen van knelpunten op het gebied van zorg en welzijn. Hiermee wordt tevens het verschuiven van problemen tussen gemeenten tegengegaan.


FYSIEK

Door partijen ingediende onderwerpen

Suggestie voor programmatitel

Doel

 1. Bevorderen interne en externe bereikbaarheid van de regio door het realiseren van een goede doorstroming van verschillende verkeersstromen. Dit door middel van een goede ontsluiting, bevordering verkeersveiligheid en verbeteren openbaar vervoer.

 2. Totaalplan van het hoofdwegennetwerk van de Achterhoek

 3. Terugdringen verkeersonveiligheid en verkeershinder

 4. Opstellen van plan en monitoring van BDU-gelden

 5. Coördinatie van de uitvoering van het Provinciaal Verkeer en Vervoerplan door middel van RAP

 6. A18/N18 (lobby)

 7. Verbeteren van de railverbindingen in de Achterhoek ((selectieve) spoorverdubbeling, Euregio-spoorverbinding)

 8. Transferium aan de rand van de Achterhoek van waaruit snel een goede treinverbinding met het westen van het land mogelijk is

 9. Betrouwbare treinenloop en goede busverbindingen

 10. Toegankelijk en betaalbaar gebiedsdekkend (aanvullend) OV

 11. Gratis OV

 12. Afstemming en coördinatie Regiotaxi

 13. Verbetering stationsomgevingen

 14. Verbetering fietsmogelijkheden / interlokale fietsvoorzieningen voor woon-werkverkeer en recreatief gebruik

 15. Een fietsvriendelijke Achterhoek (voorrangsregeling ten gunste van fietsers)

 16. Bereikbaarheid te voet
7. Verbinden door mobiliteit

Een goede bereikbaarheid draagt bij aan de sociaal-economische vitaliteit van de regio. Doel van dit programma is het bevorderen van de in- en externe bereikbaarheid van de regio door het realiseren van een goede doorstroming voor verschillende verkeersmodaliteiten (auto, langzaam verkeer, OV, goederenvervoer). Ook het tegengaan van verkeersonveiligheid en verkeershinder kunnen thema’s zijn onder dit programma. 1. Duurzame ontwikkeling, energie- en klimaatbeleid (o.a. door het realiseren van meer duurzame energiebronnen en het stimuleren van energiebesparing door voorlichting en educatie

 2. Achterhoek klimaatneutraal (o.a. stimuleren ontwikkeling en toepassing klimaatneutrale technieken)
8. Klimaat & leefomgeving

Dit programma sluit aan op mondiale ontwikkelingen op het gebied van klimaatverandering. De ambitie van dit programma zou een klimaatneutrale Achterhoek kunnen zijn.

 1. Gezamenlijk invulling geven aan ruimtelijke ontwikkelingen

 2. Ruimtelijke ordening in het buitengebied (plattelandsontwikkeling en afstemming van subsidiemogelijkheden)

 3. Platteland-/landschapsontwikkeling

 4. Versterking ecologische infrastructuur / realiseren robuuste ecologische verbindingszones

 5. Ontwikkelen groen-blauwe raamwerk op de as Graafschap – Winterswijk

 6. Ontwikkeling rode raamwerk voor het gebied van de Oude IJsselstreek (vlgs uitgangspunten IRIS)

 7. Natuurontwikkeling en recreatie langs Boven Slinge

 8. Aanpak van waterkwaliteitsproblemen in waterlichamen en aanpak van bronnen die daarop van toepassing zijn.

 9. Uitvoering pilots ‘Dorpen groeien op eigen wijze’: eigenheid en identiteit van dorpen versterken door ontwikkeling van dorpen te laten aansluiten op de karakteristieken van de historisch gegroeide dorpsstructuur.

9. Natuur, landschap & water

Dit programma is gericht op behoud en versterking van de landschappelijke kwaliteit van de Achterhoek. Ook de thema’s water en kleine kernen kunnen onderdeel zijn van dit programma.

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina