Grote VerdrukkingDovnload 63.69 Kb.
Datum21.08.2016
Grootte63.69 Kb.


De “Grote Verdrukking”

en de slag van Armageddon

Door: D.T. Brinkman, © 2009, http://www.yarah.nl


Inleiding 2

Evangelicale leiders 2

Zeven jaar 4

Opdat wij niet slapen 6

Het (valse) verbond 7

Machtsbasis: Europa 7

Babylon 7

Verdrag van Rome 9

De Grote Verdrukking 9

Het leger uit het Noorden: Gog en Magog 9

Europese invasie 10

Azië 10


Armageddon 11

Tot slot.. 12Dit is een uitgave van: www.yarah.nl

Alle rechten © 2009 Stg. Bijbels- en Theologisch Onderwijs Yarah (i.o.).
Uitgaven van Stg. Bijbels- en Theologisch Onderwijs Yarah mogen, mits ongewijzigd en zonder winstoogmerk, worden gekopieerd en doorgegeven.

Inleiding


De “Grote Verdrukking” is één van de perioden in de Bijbelse profetie waar enerzijds veel aandacht voor is (geweest) en welke anderzijds door veel gelovigen totaal geen aandacht aan geschonken wordt. De reden dat er door veel -naar mijn inschatting tegenwoordig zelfs de meerderheid van de- gelovigen totaal geen aandacht aan besteed wordt is tweeërlei:


  1. in Evangelische kring wordt vaak geredeneerd: dat is niet (zo) interessant voor ons, want “dan is de opname toch al geweest”. Kennis opdoen hierover wordt daarom als minder belangrijk gezien. Daarnaast zijn er velen, steeds meer, in Evangelische kring die nauwelijks nog enige kennis van Gods Woord hebben. Zij ontkennen een ‘opname’, uit onkunde of –soms- uit angst, of zij hangen een soort van ‘mengleer’ aan welke evangelisch is in die zin dat men het e.e.a. letterlijk neemt wat wij in Openbaringen lezen maar tevens elementen van de Reformatorische leerstelligheden bevat of zelfs nog verder gaat!

  2. in de Reformatorische kring wordt de Openbaring, waarin ondermeer ingegaan wordt op dit onderwerp (grotendeels) vergeestelijkt, oftewel “allegorisch” uitgelegd. Met als gevolg dat de “Grote Verdrukking”, maar ook veel andere zaken uit de profetie, niet als een nabije, of zelfs toekomstige, realiteit ervaren wordt. Veel er van wordt zelfs in het verleden geplaatst.

Evangelicale leiders


De bekende Christen-auteur Hank Hanegraaff –welke bekend staat als ‘evangelisch’- gaat zover dat hij, op grond van een zeer strikte en letterlijke interpretatie van een aantal woorden, van mening is dat wanneer de Here spreekt, in Matt. 24, over de ‘laatste dingen’ en Zijn komst op de wolken, er gesproken wordt over de tijd tot en met de vernietiging de Tempel, in het jaar 70. De komst van de Here, op de wolken, moet volgens hem dan niet letterlijk worden opgevat maar geestelijk! Hij bestaat het om te schrijven 1):

“De legendarische dispensationalist Dr. C.I. Scofield suggereerde dat ‘deze generatie’ [Mt 24:34, houtos genea] niet betekent ‘deze generatie’ maar duidt op het Joodse ras” [..] “de woorden van onze Here met betrekking tot de tekenen die vooraf zouden gaan aan het oordeel over Jeruzalem zijn duidelijk afgebakend en het einde van de eeuw van lijden daarmee ook”.


Hanegraaff schrijft vervolgens letterlijk (en ik citeer de engelse tekst om misverstanden of onjuiste vertaling te voorkomen):

“Why then should anyone suggest that Christ’s coming on clouds in the context of the Olivet Discourse would refer to anything other than the judgment Jerusalem would experience within a generation just as Jesus had prophesied?”


Hanegraaff ontkent hiermee dus dat de zichtbare komst van de Here, op de wolken, zoals door Hem zelf is gezegd in Matt. 24 en Matt. 16:27, letterlijk plaatsvindt. Sterker: hij zegt dat dit, deze komst, het “oordeel over Jeruzalem” is, wat plaats zou hebben gevonden in het jaar 70. Oftewel ondanks een, in eerste instantie, wel zeer stringente letterlijke interpretatie van de woorden van de Here gaat hij vervolgens een vergeestelijkte toepassing maken en neemt de komst van de Here, op de wolken, niet letterlijk.
Tevens meent hij dat veel van wat in de Openbaring is opgetekend ook daar, op die tijd, slaat. Dit is echter een onmogelijkheid, aangezien de Openbaring van Johannes is geschreven ná het jaar 70 (tussen 85-90). Dit valt niet te rijmen met het feit dat de Openbaring, ook in Hanegraaff’s opvatting profetie is (alleen: met dien verstande dat in zijn optiek het profetie is die vlak er na -gedeeltelijk- bewaarheid werd). Tevens was na het jaar 70 de vervolging van de Joden, en de Christenen, nog zeker niet voorbij, integendeel.
Ook de bekende baptistenpredikant Dr. Henk Bakker, docent namens de Unie van Baptistengemeenten aan de VU, regelmatig spreker op bijeenkomsten van de George Whitefield-stichting en in het begin van zijn ‘carrière’ nog verbonden geweest aan de Vrije Baptistengemeente Bethel te Drachten als 2e predikant, naast Ds. O. Bottenbley, doet een duit in het zakje wanneer hij zegt 2) dat de Openbaring niet meer is dan “vroegchristelijke martelaarsliteratuur” en verder:

“Deze taal die de macht van de machteloze in balans wil brengen, is vooral pastorale taal die zich niet leent voor speculatieve eschatologische systeembouw. Vaak ging het bij ”verdrukkingen” om lokale ongeregeldheden. Maar de ziener van Patmos tilt de plaatselijke terreur geestelijk en profetisch op mondiaal niveau. Om zinloos lijden betekenis te geven, dient in de orde van kosmos en wereld, van alles en iedereen gesproken te worden. Ook het kwaad krijgt kosmische proporties. Alles en iedereen komt voor Gods troon en ieder zal de troon van de martelaren zien”.

Volgens het Nederlands Dagblad zei hij (tevens) het volgende:

“dat Openbaring niet moet worden gelezen als handleiding voor... de toekomst van de wereld


Bakker noemt zichzelf ‘evangelisch’. Waar dit uit blijkt is mij, gezien het vorenstaande, een raadsel. Want is een kenmerk van Evangelische gelovigen niet juist dat zij de Bijbel “van kaft tot kaft” als het betrouwbare, geïnspireerde, Woord van God beschouwen? De Openbaring typeren als “martelarenlectuur” welke geen profetische waarde heeft is afdoen, afbreuk doen, aan Gods Woord – een riskante zaak Openb. 22:18,19!
Generatie?
Om kort nog terug te komen op het woord ‘genea’: de strongs concordance #1074, NET.Bible definieert wel degelijk het woord, in de eerste betekenis, als: “mensen uit dezelfde familie, nakomelingen, een genealogie”. Ryrie schrijft 3) in zijn commentaar: “Niemand van de toen levenden heeft deze dingen zien gebeuren, echter, het Griekse woord kan ook ras of familie betekenen wat hier een redelijke vertaling zou zijn, i.a.w.: het Joodse ras zal worden bewaard, ondanks vreselijke vervolgingen, totdat de Here terugkomt”
E
..het hoofd vol met theologie, maar het hart is leeg…
r is veel onkunde op het gebied van de eschatologie, de “toekomstige dingen”. Mede door de invloed van bekende mensen als een Hank Hanegraaff, tegengesteld aan zijn kennelijke bedoeling, en Henk Bakker is de onkunde en verwarring alleen maar toegenomen. En dat is erg jammer, want kennis hiervan zal onder de gelovigen veel vragen oplossen, angst en zorg wegnemen en, niet onbelangrijk, het zal de gelovigen doen laten uitzien naar de komst van de Here! Daar komt bij: het is door de Here geopenbaarde kennis, profetie. Profetische woorden die niet verzegeld mochten worden door Johannes, integendeel Openb. 22:10. Dit betekent dus dat God wil dat wij er kennis van hebben en nemen.
In gesprekken en discussies met gelovigen die onder het gehoor zijn van dergelijke leraren merk ik dan ook dat voor hen de schrift meer en meer ‘verduisterd’ raakt, terwijl zij hoog opgeven over het onderwijs wat zij ontvangen! Gevolg van het onderwijs is echter dat het hoofd vol theologie komt, en het hart leeg is geworden. Dat zij niet meer weten hoe om te gaan met de Bijbelse gegevens!
Ook in Nederland zijn –zie eerder genoemde Bakker als voorbeeld- veel evangelicale predikanten beïnvloed door dit soort gedachten. Een “opname” wordt door hen, om welke reden dan ook, niet (meer) onderwezen, soms zelfs belachelijk gemaakt en als “naïeve, ouitroeibare, opvatting” bestempeld 4), waardoor zij zich genoodzaakt zien hun toevlucht te zoeken tot allegorische schriftuitlegi). Feike ter Velde schreef in antwoord hierop in het Zoeklicht 5):

“De theologische wetenschappers van vandaag weten het beter dan Paulus en Johannes. De oordelen van God in de Grote Verdrukking, zoals beschreven in Openbaring, waren bedoeld als vertroosting van de christenen van toen, weet Dr. Henk Bakker, maar niet als profetie over de eindtijd. En zo wordt de Bijbel op academische wijze uitgehold.”


Daarmee zullen zij, en de kudde waarover zij als herder gesteld zijn, uiteindelijk steeds verder gaan afwijken van Gods Woord omdat ook veel andere leerstellige problemen gaan ontstaan, met name voor wat betreft de uitleg van de Openbaring en de OT-ische profetieën over de toekomende dingen van Jesaja, Zacharia e.a. Want, wie een opname van de gemeente ontkent, zal moeten gaan onderwijzen, bijvoorbeeld, dat de gelovigen ofwel door de “Grote Verdrukking” heen zullen moeten gaan ofwel, zoals Hanegraaff dit doet, dit reeds geweest is. Dan wordt ook het duizendjarige rijk “vergeestelijkt”, met als gevolg dat de verwachting van de komst van de Here meer en meer op de achtergrond zal gaan raken. En… wie Hem niet verwachten, heiligen zich niet, terwijl de Schrift juist oproept tot heiliging 1 Thess. 5:23, 1 Petr. 2:9.
Wanneer we op de normale, letterlijke, manier de Bijbel interpreteren dan kunnen we niet anders concluderen dan dat de woorden in het boek Openbaring spreken over de toekomst. Deze toekomst komt elke dag dichter bij.
In dit artikel wil ik in het bijzonder ingaan op de “Slag van Armageddon”, omdat we mede aan de hand van wat daar beschreven staat kunnen ontdekken wat de nabije toekomst voor ons in petto heeft. Eerst gaan we echter in grote lijnen “de laatste dagen” bekijken.

Zeven jaar


Veel gelovigen menen dat “de grote verdrukking” zeven jaar duurt. Aan het begin van die zeven jaar, zo menen zij, zal de “opname van de Gemeente” plaatsvinden. Daarna zal er een “grote verdrukking over de aarde komen”. Dit is een (populaire) misvatting.
Als eerste moeten we er op wijzen dat niemand weet wanneer precies de opname, het wegrukken, van de Gemeente 1 Thess. 4:17 zal plaatsvinden, net zoals we niet weten wanneer de komst van de Here zal zijn Matt. 24:3, 42.

Dát de wegrukking van de gelovigen plaats zal vinden in de laatste jaren van deze bedeling, staat buiten kijf; de Bijbel is hier absoluut duidelijk over 1 Thess. 4:13-18, 1 Kor 15:50-53, Mat 24:31 en Joh. 14:3.


Als tweede onderwijst de Bijbel dat de ‘laatste dagen’ inderdaad 7 jaar, ongeveer, duren echter dat zij verdeeld zijn in twee onderscheiden perioden:


  1. het begin van de zeven jaren zal gekenmerkt worden door een verbond, een valse vrede Dan 9:24-27 zegt de profeet Daniël, tussen de antichrist en het volk Israël – hier zien wij tevens waarom het (a) noodzakelijk is dat de staat Israël weer bestaat en (b) dat er wel degelijk gesproken wordt over de toekomstige dingen in, ondermeer, de Openbaringen aangezien dit verbond tot op de dag van vandaag nog nooit gesloten is geweest;

  2. halverwege deze periode, dus na drieënhalf jaar, zal het verbond ‘zwaar’ worden gemaakt; het is de periode van de grote benauwdheid Dan. 12:1, Jer. 30:7, Openb. 11:2, 12:14. De exacte tijdsduur is nauwkeurig genoemd in de Bijbel; 1260 dagen, 42 maanden.

Deze laatste 42 maanden zijn wat de Bijbel noemt de “Grote Verdrukking”. Als wij, als gelovigen dus zeggen dat we “voor de grote verdrukking weggenomen zullen worden”, maar menen dat dit vóór de zevenjarige periode zal zijn maken we een kleine maar niet onbelangrijke denkfout; immers: we zéggen dan dat we voor de laatste drieënhalf jaar worden weggenomen maar we bedóelen dat het eerder zal zijn.


Nu lijkt dit niet zo ernstig maar,.. stel nu dat we inderdaad de eerste drieënhalf jaar meemaken, dan zullen we niet onderkennen, door onze misvatting hierover, dat het verbond dat Israël sluit met de antichrist het valse verbond is. We zullen dan niet onderkennen dat de komst van de Here nabij is, en ‘geen olie in de lamp’ hebben Matt. 25:1-13. De Here zegt niet voor niets: “Waakt dan, want gij weet de dag noch het uur”.
Het is dan ook mijn stellige overtuiging dat we, als gelovigen, het tot stand komen van dit valse verbond zullen meemaken.

We weten dan dat dit is als de roep: “De Bruidegom komt”! Ik heb hiervoor, onder andere, twee Bijbelse argumenten:


Wij zijn niet gesteld tot toorn
Voor wie meent: “Dit is aan Israël” moet ik wijzen op hetgeen Paulus zegt in 2 Thess. 5, waar hij schrijft:
“immers, gij weet zelf zeer goed, dat de dag des Heren zó komt, als een dief in de nacht. Terwijl zij zeggen: het is (alles) vrede en rust, overkomt hun, als de weeën een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen”
en verder:
“laten wij dan ook niet slapen gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn [..]want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot het verkrijgen van zaligheid door onze Here Jezus Christus”.
Dit gedeelte volgt niet voor niets op het onderwijs van Paulus aangaande de opstanding van hen die in Christus zijn ontslapen en de gelovigen die samen met hen de Here tegemoet zullen gaan in de lucht. Juist daar zegt Paulus, als vervolg daarop, dat de Dag des Heren als een dief in de nacht komt voor “hen”, maar niet voor “ons”: de gelovigen. Wanneer wij onderkennen wat de tekenen zijn, dan zullen we er niet door verrast worden. En opmerkelijk genoeg zegt Paulus hier dat wij niet gesteld zijn tot toorn. De toorn, de woede, van God komt over hen die niet geloven en de antichrist navolgen. Vóór dát moment zal de Gemeente weggenomen worden.
De mens der wetteloosheid
In 2 Tess. 2 schrijft Paulus wederom aan de gelovigen in Tessalonica, waar kennelijk toch nog weer zorg over dit onderwerp was ontstaan was door invloed van valse leraren. Hij begint dan: “wij verzoeken u, broeders, met betrekking tot de komst van [onze] Here Jezus Christus en onze vereniging met Hem, dat gij niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert”.
Dat hij spreekt over onze vereniging met Hem duidt zondermeer op hetgeen hij in de eerste brief schreef: de komst van de Here om de Gemeente tot zich te nemen, iets wat de Here ook zelf had beloofd Joh. 14:3. Maar verder schrijft hij het volgende, belangwekkende: “want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs [..]zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is”.
Eérst zal dus gezien worden dat deze mens der wetteloosheid zich openbaren zal; hoewel in een schijn van vrede, zal hij te herkennen zijn doordat hij zich in de Tempel zet.
Welnu, dit alles betekent dat, naar mijn stellige overtuiging, wij -op zijn minst- getuige zullen zijn van


  • de herbouw van de Tempel;

  • het sluiten van het valse verbond;

  • het openbaar worden, doordat hij zich in de Tempel zal zetten, van de antichrist.

Dat is immers wat Paulus hier aan de Gemeente voorhoudt?


Nu kunnen we hier lang en breed over discussiëren, duidelijk zal zijn dat het niet zo is dat de Bijbel leert dat wij worden opgenomen en dat dán pas de zevenjarige periode ingaat. Integendeel, wij zullen, zo meen ik op grond van de Bijbelse gegevens, hem herkennen die door de verschijning van de Here Jezus zal worden onttroont; door Zijn adem machteloos zal worden gemaakt: de antichrist.

Opdat wij niet slapen


Waarom is het van belang dit te weten? Zoals eerder gezegd, en zoals Paulus ons onderwijst: “Opdat wij niet slapen!”. Want slapen wij, dan zal, vgl. de gelijkenis van de tien maagden, er “géén olie in de lamp zijn” en zullen we niet ingaan in de Bruiloftszaal met de Bruidegom. Dan zullen we, net als de ongelovigen, verleid worden door de bedrieglijke tekenen en wonderen die de antichrist doen zal, zullen we hem volgen, zullen we hem mogelijk zelfs ‘toejuichen’ voor het brengen van een (valse) vrede!
Ik ben er zelfs van overtuigd inmiddels dat deze valse vrede door veel mensen, misschien zelfs gelovigen, die Israël een (meer dan warm) hart toedragen -door de huidige verwarde en onjuiste mengeling van exegese van Gods Woord- zal worden toegejuicht en er zeer veel gelovige of religieuze mensen zullen zijn die hierdoor zullen worden verleid. Dat zij inderdaad zullen denken dat de antichrist de Christus zal zijn, of op zijn minst een door Christus gezondene, waarvoor de Here in Matt. 24 zo gewaarschuwd heeft Matt. 24:24,25. Wanneer wij echter het Woord hebben en daaraan vasthouden, hoe zouden we kunnen worden verleid? Door toe te staan dat dit Woord ons afgenomen wordt door onze eigen ‘herders’! Joh 10:11-13, Gal. 1:6, Kol 1:23

Het (valse) verbond


We zijn nu, in de Bijbelse profetie, dus op het punt in de geschiedenis aangekomen waarop de gemeente is weggenomen en de ‘weerhouder’ 2 Tess. 2:6, 7 daardoor niet meer op de aarde is. Voor de aarde breekt een vreselijke periode aan; de antichrist kan nu vrijelijk zijn gang gaan. Voor dat we daar aan toe komen, moeten we echter eerst nog iets anders bekijken, namelijk: waar zal de antichrist zijn rijk hebben? Hoe kan het toch dat Israël met de antichrist een verbond zal sluiten en wie zijn de participanten in dat verbond?

Machtsbasis: Europa


De machtsbasis van de antichrist is Europa, het oude, herstelde, Romeinse Rijk: Babylon. Hier kom ik op terug.
Er is in het verleden nogal gespeculeerd welke landen hier toe behoorden, of het (letterlijk) een “10-statenbond” ii) was e.d. maar in deze discussie gaan we ons nu niet te veel mengen. De antichrist heeft een (vals) vredeverbond bewerkstelligd en in dit verbond speelt Israël een belangrijke rol; immers: het verbond geldt volgens de profetie met name Israël.
Het is verleidelijk om allerlei politieke plaatjes in te kleuren en speculaties te doen –zoals bijv. in het verleden de bekende auteurs Hal Lindsey en Tim LaHeye ook deden en nog steeds doen- maar we kunnen het beste gewoon de Bijbel zelf laten spreken zonder ons op het gladde ijs van de inlegkunde te begeven. Ik wil hiermee de betreffende auteurs niet in een kwaad daglicht stellen; zij hebben de stellige opvatting dat zij Gods volk moeten waarschuwen voor hetgeen moet komen en zal gebeuren en schrijven hierover met, naar ik geloof en aanneem, de beste bedoelingen. Anderzijds leert de geschiedenis ons dat door dit te doen we de geloofwaardigheid van de Bijbelse profetie, bij zowel gelovigen als ongelovigen, in diskrediet kunnen brengen. Daarom houd ik mij zoveel mogelijk aan het geopenbaarde Woord van God en spreek dit na! Toch ontkomen we er niet aan om de ontwikkelingen, de grote lijnen, in de huidige wereld naast de Bijbelse profetie te plaatsen.

Babylon


Eén van de zaken waarover veel speculatie is geweest, in het verleden, is de betekenis van de naam ‘Babylon’ in het Nieuwe Testament. Er zijn een aantal duidelijke aanwijzingen wat er bedoeld wordt met Babylon. De naam “Babylon” was, in het Nieuwe Testament, een soort van “codenaam” voor Rome 1 Petr. 5:13, zie noot 6). Het was gebruikelijk, gezien het feit dat men onder de Roomse overheersing was, om dat niet te noemen in brieven tussen gelovigen onderling aangezien dit als verzet tegen de overheid zou kunnen worden uitgelegd.
De val van de antichrist is daarom nauw verbonden met de val van “het grote Babylon” Openb. 14:8, 16:19, 17:5. Hoewel sommigen 7) menen hier een mengeling van politiek en religie te zien –wat zeker niet ondenkbaar is- wordt in de éérste plaats hier –Bijbels gezien- een fysieke plaats, stad, bedoeld. Aangezien Rome de hoofdstad van het oorspronkelijke Roomse Rijk was en we in Daniël zien dat het rijk van de antichrist Dan. 2:41-43 het ‘herstelde’ Roomse Rijk is, kunnen we er van uitgaan dat Rome hierin een rol van betekenis in zal gaan spelen, op welke manier dan ook. Een deel hiervan zien we straks.
Het moet op de een of andere manier een belangrijke rol gaan spelen in de machtsbasis –geestelijk of fysiek, of zelfs beiden- van de antichrist en expliciet benoemen van Rome is op zijn minst een zeer duidelijke aanwijzing dat het ‘herstelde’ Roomse Rijk, Europa, in welke vorm dan ook, een grote rol zal gaan spelen –in negatieve zin- in de eindtijd. Het is de plaats waar de antichrist zich zal gaan openbaren, waar zijn machtsbasis is en zal zijn, waar hij zijn macht aan zal ontlenen.
De –Bijbelse- lijn en verwachting is dan ook dat Europa, op het politieke wereldtoneel, een grote rol gaat spelen en de antichrist vanuit Europa de “wereld” zal gaan overheersen.
Waarom schrijf ik nu “wereld” tussen aanhalingstekens?


  1. Als eerste zien we dat in het NT-ische denken veelal over Israël, Europa, en aangrenzende landen wordt gesproken als, geografisch en politiek gezien gesproken wordt over “de hele wereld” Rom. 1:8, Kol. 1:6, e.a..

  2. Als tweede, en daar gaan we straks verder naar kijken, laat de Openbaring zien dat de antichrist’s controlerende macht niet wereldwijd is – vergelijk in dit verband bijv. Mat 24:15, 16 en Openb. 12:14-16!

  3. Tot slot, als derde, weten we dat in de Bijbelse profetie landen, continenten, als Noord- en Zuid-Amerika, Australië e.d. geen enkele rol spelen iii). Misschien zullen zij de antichrist politiek, economisch en maatschappelijk, volgen of van hem afhankelijk zijn –bijvoorbeeld door de invoering van één munteenheid of andere maatregelen-, hij zal er persoonlijk geen “militaire, controlerende macht” zijn of hebben. Het is alles gebaseerd op een verbond dat zwak zal blijken, immers?

De continenten die wel een rol spelen worden overduidelijk, bij naam, genoemd! Dat, en uiteraard is dit enigszins speculatief, we nu zien dat de macht van Amerika iv) snel afneemt, politiek en economisch, en daarentegen de macht van Europa, Rusland en Azië toeneemt kan dan ook niet als toeval worden gezien.


Verder zien we dat in de recente geschiedenis een aantal zaken, achteraf gezien, niet geheel toevallig samenvallen! Het is té opmerkelijk dat juist nu, in de laatste decennia, deze zaken zich voordoen.
Israël
In 1948 werd de staat Israël opgericht. Een zeker niet te ontkennen aanwijzing dat de wereldgeschiedenis op korte termijn wel eens zou kunnen veranderen. Toch zijn er desondanks veel Christenen die de ogen niet open zijn gegaan daardoor.. Daarnaast is in diezelfde periode (18 april 1951) de “Europese Gemeenschap voor kolen en staal” opgericht, en in 1957 werd door de staten die deze gemeenschap opgericht hadden middels het verdrag van Rome de “Europese Economische Gemeenschap” en de “Europese Atoomenergie Gemeenschap” opgericht. Op 1 juli 1967 werden de drie organisaties, allen gedragen door dezelfde landen, uiteindelijk samengevoegd tot de Europese Gemeenschap.

Verdrag van Rome


De plaats van handeling was dus Rome. Dáár is Europese Gemeenschap feitelijk ontstaan. Dit is voor sommigen wellicht gezocht, maar het valt niet te ontkennen dat de EU dus haar initiële politieke machtsbasis, het verdrag van Rome 8), heeft gelegd in Rome, in het Musei Capitolini, waar men tussen de beelden en portretten van de Romeinse keizers uit de oudheid, de antieke filosofen en beelden van de ‘antieke goden’ dit verdrag tekende 9).
Wat we zien is dus dat de ‘schaakstukken’ op het bord verschijnen: Israël is weer een staat, de machtsbasis voor de antichrist is gelegd, de macht van de V.S. is tanende –met een sneltreinvaart, de laatste jaren- en de macht van Rusland is nog steeds groot en weer groeiende. Daarnaast zien we de machtsconcentraties in Azië. Afrika speelt geen rol, uitgezonderd het Noorden en juist dat gedeelte wordt ook in de profetie genoemd!
Deze situatie, inclusief de steeds verder oplopende spanningen in Israël en rondom het volk en land van God, is de “ideale voedingsbodem” voor de antichrist om straks met een (vals) vredeverbond te komen tussen Israël, de Europese Unie en –mogelijk- de Arabische staten. Zodat het inderdaad zo zal zijn dat men zegt: “vrede, vrede, geen gevaar”.

De Grote Verdrukking


De stelling dat Europa en Israël en eventueel een paar Arabische staten een (vals) verbond sluiten kan ik niet zomaar op basis van de huidige politieke ontwikkelingen poneren. Dat zou inlegkunde of pure speculatie zijn wanneer daar geen duidelijke, Bijbelse, grondslag voor is.
Zoals we weten op grond van de Bijbelse gegevens komt er een vals vredesverbond en troont de antichrist in Europa. Hij zal een verbond sluiten waardoor “de gehele wereld”, met de nadruk op het “herstelde Romeinse Rijk”, van mening is dat er politiek, militair en economisch een goed evenwicht is. De economische, militaire en politieke grootmachten zullen met elkaar in evenwicht zijn en elkaar (kennelijk) met rust laten.
Dat wil dus, zie eerder, niet zeggen dat het wereldwijd één groot “vrederijk” is, integendeel… men is nog steeds bewapend,.. Opeens, plotseling, is er een ommekeer. De wereld is namelijk tegen zichzelf verdeeld en daarom zal het rijk van de satan ook geen stand kunnen houden Marc. 3:24. Het is lastig, zoniet vrijwel onmogelijk, om alle gebeurtenissen als in een “spoorboekje” uiteen te zetten. Toch geeft Daniël, samen met Ezechiël en de Openbaring, in grote lijnen duidelijkheid aan ons.

Het leger uit het Noorden: Gog en Magog


Terwijl men in vrede leeft, in Israël, zal daar plotseling een confederatie van verschillende landen, onder leiding van Rusland, optrekken tegen het Rijk van de antichrist en ook Israël binnenvallen Dan. 11:40, 41. De landen die genoemd worden als onderdeel van deze coalitie zijn onder andere Rusland, Perzië (Iran), Ethiopië, Turkije (Mesak en Tubal, onder andere) en Lybië.

De vrede waarin Israël leeft was een vrede die nog maar net bereikt was Ezech. 38:8. Er is dus voorafgaand aan het valse verbond met de antichrist een oorlog waarbij Israël betrokken is. Dit moet ons alert maken! Zodra Israël een oorlog voert waarbij Europa betrokken raakt, hetzij in deze oorlog hetzij in het bereiken van een vredesverbond, dan weten we dat de valse vrede op komst of snel daar is!


De reden voor de inval, door de Noordelijke alliantie, wordt door Ezechiël genoemd: men trekt op om buit te halen. Er is, zal, dus in Israël een buit te bemachtigen zijn die voor de omliggende landen zodanig interessant is dat zij het verbond met de antichrist, de wereldwijde vrede, daar aan op willen offeren. Hier zien we tevens wat ik eerder schreef bewezen: de militaire en politieke macht van de antichrist is niet wereldwijd c.q. wereldomvattend! Was dat namelijk wel het geval, dan zou deze aanval niet mogelijk zijn…
Het is overigens mogelijk dat de inval welke in Ezechiël genoemd wordt een eerdere inval is, de éérste oorlog die genoemd wordt, omdat daarna Israël zeven jaar lang brandstof zal hebben aan de oorlogsbuit en de oorlog in Daniël genoemd een tweede, “vergeldingsaanval”, is..

Europese invasie


Het antwoord van de antichrist zal niet lang op zich laten wachten; hij kan niet toestaan, om welke reden dan ook, dat Israël ten prooi zal vallen aan de Noordelijke alliantie. Mogelijk op grond van het verbond dat hij gesloten heeft met Israël, mogelijk op grond van het feit dat de “buit” die te halen is voor hem te belangrijk is om te laten afnemen of in handen van Rusland, Iran en hun bondgenoten te laten komen.
Hij zal daarom optrekken naar Israël Dan 11:40-45 en daar zijn hoofdkwartier inrichten Dan 11:41, 45 en de Noordelijke Alliantie verslaan. Dan zal het moment zijn, waarschijnlijk, dat hij zich zal zetten in de Tempel en zich zal laten aanbidden, als de “grote bewaarder” of “bevrijder” van Israël.
Moab en Edom zullen aan hem ontkomen, zegt Daniël, terwijl Egypte, Soedan en Lybië onderworpen worden. Hoe dat kan en waarom wordt ons niet gezegd, maar opvallend is dat juist dat gebied tot Jordanië behoort, tegenwoordig, en daar ook de stad Petra (= Rots) ligt. Het is de plaats waarvan veel Bijbeluitleggers menen dat daar het “overblijfsel” van (gelovig, getrouw) Israël heen zal vluchten Mar. 13:14, het grenst aan Judea en ligt in de woestijn Openb. 12:15.
De te verwachten gang van zaken is dus dat de antichrist zijn machtsbasis zal verplaatsen naar Israël –naar aanleiding van de dreiging vanuit de Noordelijke alliantie- en van daaruit de aanval van de Noordelijke alliantie afslaan. Daarmee heeft hij zijn plaats in Israël ingenomen.

Azië


De antichrist zal hier kennelijk niet lang van zijn zelfaangemeten “goddelijke” status kunnen genieten; er komen geruchten over de koningen van het Oosten en, wederom, het Noorden en hij trekt tegen hen op Dan 11:44, vgl. ook Openb 9:13-21, 16:12. Kennelijk kan niemand toestaan, wil niemand toestaan, dat de antichrist de alleenheerschappij heeft en toegang heeft tot die belangrijke ‘buit’ in Israël.
Onderstaande kaart 10) geeft visueel weer waarvandaan de aanvallen op Israël zullen komen:


Armageddon


In Gods Woord lezen we dat uiteindelijk “alle volken” zullen optrekken naar Armageddon (het Dal van Megiddo). Het is daar waar de koningen uit het Oosten, Noorden en Zuiden strijd willen voeren met de antichrist, het gaat hen om de macht over de ‘buit’; dat is wat hen zal trekken. De buit kan Israël zelf zijn maar dat is eigenlijk niet te verwachten. Er moet iets bijzonders in Israël zijn of komen, waardoor zij allemaal zullen optrekken en bij Armageddon slag zullen willen voeren.
Daar, op die historische plaats (de naamgeving van het gebied varieert) waar reeds vele slagen werden gevoerd en ook veel koningen de dood vonden Richt 4:10-16, Richt 7:22-25, 1 Sam 31:1-10, 2 Kon 9:27, 2 Kon 23:29-30 e.a. zullen zij allen samen komen en daar zal de Here zelf strijden voor Zijn volk en al die koninkrijken, al die wereldse machten, verbrijzelen Openb 17:13-14, Dan. 2:34,35!
We kunnen ons afvragen hoe dat zal gaan, maar dat is niet nodig. De Bijbel laat ons zien dat in het verleden de Here vaker voor Zijn volk gestreden heeft; middels natuurgeweld, verwarring, soldaten die elkaar aanzagen voor vijanden..
In die slag tussen de legers, die zich daar zal concentreren, zal de Here openbaar worden en de antichrist doden “door Zijn adem” 2 Tess. 2:8, dezelfde adem die de Hemel en de Aarde schiep Ps. 33:6 en dezelfde adem welke in het vrederijk de ongehoorzame, de goddelozen, zal doden Jes. 11:4. Hij zal in al Zijn glorie verschijnen en wie kan er dan nog voor Hem bestaan Openb. 6:16?
In het begin schreef ik:

In dit artikel wil ik in het bijzonder ingaan op de “Slag van Armageddon”, omdat we mede aan de hand van wat daar beschreven staat kunnen ontdekken wat de nabije toekomst voor ons in petto heeft.”


Tot slot..


Zoals, naar ik hoop, nu duidelijk geworden is, is het voor de gelovige van het grootste belang te weten hoe de toekomst zich ontwikkelt. Want, weten we dit niet, dan zullen we –net als de wereld om ons heen- achter de valse messiassen aanlopen. Dan zullen we de antichrist toejuichen wanneer hij een vals verbond met Israël en de andere wereldmachten sluit. Dan zullen we niet gereed zijn om ‘in te gaan’ in de Bruiloftszaal! Dan zullen we moeten zuchten onder het bewind van de antichrist, onder de plagen die over de aarde zullen komen, onder de oorlogen Matt. 24:6..
Mijn hoop is dat dit schrijven u wakker heeft gemaakt. Dat u er klaar voor bent om uw Heer te ontmoeten als Hij zal komen om Zijn Gemeente tot zich te nemen. Want dat moment is nabij! Bent u dat niet? Bent u niet zeker of u er wel klaar voor bent? Maak dan vandaag nog de keuze om Hem te volgen en uw leven aan Christus te geven Joh. 3:3, 7.
Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt. Matt. 24:42
Bronnen

i Daarom ook dat in onder meer de kringen van de vrije gemeenten, baptistengemeenten e.d, steeds meer aandacht wordt en kan worden gegeven aan de Puriteinse opvattingen en de opvattingen van de (Nadere) Reformatie.

ii In Dan 2:41 lezen we over de ‘tenen’ van het beeld dat gezien werd, en in Dan 7:7,8 lezen we over de tien horens. Vaak wordt, werd, dit nogal letterlijk genomen. Vooral toen de EU bestond uit 10 landen. Echter, het gaat hier niet om het aantal landen, maar om de essentie dat er een verbond is tussen landen in de EU-zone welke van ‘ijzer en leem’ is, een verbond dat enerzijds hard en anderzijds bros, breekbaar, is. Het is een rijk dat krachtige en zwakke staten heeft samengevoegd en dit is exact wat wij zien in de EU.

iii Ten onrechte wordt soms, met name door schriftcritici, gesteld dat dit komt omdat de Bijbel geschreven is door mensen die geen kennis van die andere continenten en volken hadden. Dat is aantoonbaar onjuist; ten eerste zijn het niet de mensen die de profetie hebben “bedacht” maar brachten zij Gods Woord over, en, ten tweede: zie het feit dat zij over bijvoorbeeld landen als Rusland (Gog, Rus) en het Verre Oosten hebben geprofeteerd terwijl zij hen ook niet kenden!

iv Veel Amerikaanse “prophecy-teachers” doen hun uiterste best om, vaak middels bijv. typologie, de VS een rol te laten spelen in de eindtijd-gebeurtenissen. Dit is onjuist, de Bijbel geeft geen enkele directe aanleiding te denken dat er landen buiten de letterlijk genoemde landen een rol spelen in de eindtijd.

1 “Why Most end-time teaching is dead wrong”, Hank Hanegraaff, CRI, art. Nr. JAA188.

2 “Boek Openbaring is een hemelse martelaarsliturgie”, Reformatorisch Dagblad, 16 juni 2006; “Openbaring is een troostboek”, Nederlands dagblad - 17 juni 2006

3 Ryrie Study Bible, expanded edition, 1995, Moody Press.

4 Dr. A.W. Zwiep, VU Amsterdam, eveneens in Reformatorisch Dagblad, 16 juni 2006

5 Het Zoeklicht, 8 juli 2006

6 Zie ook: “Groeien in Genade”, D.T. Brinkman, www.bijbelaktueel.nl

7 “Bible Prophecy”, Charles J. Woodbridge, Moody Bible Institute, 1994

8 http://nl.wikipedia.org/wiki/Verdrag_van_Rome

9 http://nl.wikipedia.org/wiki/Musei_Capitolini

10 R. B. Thieme, Jr., Bible Ministries, http://rbthieme.org/


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina