Gymnastiekvereniging oefening kweekt kunst herinneringsboekDovnload 0.65 Mb.
Pagina14/44
Datum22.07.2016
Grootte0.65 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   44

JAARVERSLAG 1931 vervolg

We hebben 's middags ook deelgenomen aan de Mars wedstrijd. En toen zijn we 's avonds naar het Turners bal gegaan, ik geloof wel, dat die avond de kroon gespand heeft van al de vier de dagen. We zijn niet bij elkaar gebleven de andere dagen. Er gingen er naar Alphen en enkele gingen er naar Valkenburg. Maar toen is de dag weer aangekomen weer te vertrekken.


En dat we door de Voorzitter en de Secretaris en enkele burgers van Heerlen ons naar de trein uitgeleide deden. En dat de Secretaris van Concordia nog enkele woorden van waardering op ons reis toesprak. En ik geloof wel, als er nog eens een wedstrijd te Limburg is, dat we er vast en zeker wel weer naar toe zullen gaan.
Enkele weken daarna kregen we bezoek van de Heer Duijne, Secretaris van Concordia te Heerlen. Waar de Heer Struif zich bereid verklaarde deze persoon bij zich te laten logeren. Waar wij onze dank brengen aan de Heer Struif.
Enkele weken daarna kwam het Dagelijks Bestuur in het Oefenlokaal en de Heer De Willige het Bestuur bij elkaar riep. En we daarna hoorden, dat de Heer Willige zijn ontslag aanvroeg tegen eind October als leider van onze Vereniging. Dat viel ons wel een beetje rouw op ons hart, daar hadden we minst op gerekend. We hebben een Bestuursvergadering gehouden. En besproken wat er gedaan moest worden.
En we hebben besproken zoo vlug mogelijk een andere leider te krijgen. En besloten was een paar advertenties te plaatsen. En we daar al gauw sollicitanten op kregen, zowel Damesleidsters als Herenleiders.
En we daarna proef lieten werken. Er zijn twee Heren en een Dame geweest, die we proef hebben laten werken. En de Heer Kreuger ten deel viel om als leider te worden benoemd met de proeftijd van vier maanden.
De tijd was aangekomen, dat de Heer Willige afscheid van onze Vereniging zou nemen. We hadden dien avond klein en groot alle op deze avond aanwezig te zien om persoonlijk afscheid te nemen van onze leider. We hebben dien avond kunnen zien, hoe of de leden zich tegenover elkaar voelden. Van klein tot groot waren ze alle goed op hun hoede geweest om de Heer de Willige van elke afdeling een afscheid auditie te geven. We hadden ze allen rondom de leider laten gaan zitten. En toen de cordons, die mandjes bloemen en planten neergestald hadden.
Waarna de Voorzitter van het Hoofdbestuur de Heer Varekamp het woord voerde. Meneer De Willige het spijt ons ten zeerste, dat gij als leider van onze Vereniging ontslag moest vragen. U bent 10 jaren lang leider van onze Vereniging geweest. U heeft O.K.K. groot gemaakt, vooral wat ledenaantal betreft. U heeft ook goede resultaten behaald op wedstrijden. Dan bent U veelal met goede Lauweren terug gekomen, wat wij altijd ten zeerste op prijs hebben gesteld.
Mijnheer De Willige nu hadden we besloten als waardering aan te bieden een rookstel van Grote en Oud leden en spreekt namens de leden, dat dit rookstel een aandenken voor U mag wezen van de jaren, dat gij als leider van onze Vereniging bent geweest.

GYMNASTIEKVERENIGING O.K.K., 's-GRAVENZANDE.

JAARVERSLAG 1931 vervolg

En nu hadden we ook nog gedacht, niet alleen voor U, maar ook voor Uw vrouw en kinderen een fruitmand er bij te geven. U ziet Mijnheer De Willige, dat ze van klein tot groot U ook nog als waardering een geschenk willen aanbieden.

Waarna een van de kleine jongens ook namens hun afdeling de Heer De Willige bedanken voor hetgeen U ons geleerd heeft en spijt ons, dat U uit ons midden gaat vertrekken.

Waarna Mijnheer De Willige ook enkele woorden sprak en hoopte, dat al ga ik O.K.K. verlaten, dat alle leden lid van O.K.K. zullen blijven en ikzelf met hart en ziel mee zal leven.

Daarna bedankte de Voorzitter de Heer De Willige voor zijn goede woorden, die U tot de leden en Vereniging gesproken heeft. Waarna alle leden persoonlijk afscheid kunnen nemen van hun leider.

Wat de loop in de Vereniging betreft, laat ook wel te wensen over. Wat het ledenaantal betreft zijn we hard achteruitgegaan.

En ik hoop, dat we onder deze leiding die we nu hebben, weer gauw onze oude turnsters en turners terug mogen zien. En hiermede sluit ik mijn Jaarverslag.

De Voorzitter O.K.K. J. Huijpe Varekamp Jr.GYMNASTIEKVERENIGING O.K.K., 's-GRAVENZANDE.

JAARVERSLAG 1932

Het eerste wat we dit jaar gegeven hebben is de Uitvoering en wel op 2 en 3 Februari. Deze zijn beide heel goed geslaagd.


Op 24 Februari hebben de Dames en Heren deel genomen aan de kringwedstrijden welke te Monster werden gehouden. De Dames behaalden daar de derde Prijs vrije oefeningen en de derde Prijs brugensemble.
In Maart 1932 werd de Heer Kreuger daar de proeftijd van vier maanden verstreken was tot leider van onze Vereniging benoemd. Wat heeft deze keuze van leider ons later berouwd, daar we door verschillende omstandigheden ons genoodzaakt zagen genoemde Heer reeds tegen 1 October 1932 zijn ontslag te geven. Wel heeft hij veel voor de kinderen gedaan, hij heeft wandelingen met hen gemaakt, verschillende openluchtspelen en zwemmen met hen beoefend. Doch later kwam de ontdekking, dat hier veel eigenbelang achter school, daar hij na zijn ontslag trachtte te schermen, dat hij dit alles kosteloos had gedaan.
Ook maakte hij hiervan gebruik om verschillende ouders, die hem hiervoor dankbaar waren te bewerken om O.K.K. te bewegen hem als leider te blijven handhaven.
Het Bestuur heeft toen om 6 September een inlichtingenavond voor de ouders der kinderen belegd, welke echter slecht bezocht is. Hier werd hen duidelijk, dat het onmogelijk was de Heer Kreuger weer als leider onzer Vereniging te benoemen, met dit resultaat, dat enkele van hen het volkomen eens waren met het Bestuur, doch ook enkele door dik en dun de Heer Kreuger bleven verdedigen.
Deze laatsten hebben een comité gevormd om een andere Gymnastiekvereniging op te richten met Kreuger als leider.
Het oprichten der andere Gymnastiekvereniging heeft ons echter geen nadeel opgeleverd, daar ons ledental op 1 October 139 en op 31 December 140 bedroeg.
Zelfs bij de Heren afdeling heeft het vertrek van genoemde Heer tot gevolg gehad, dat er veel meer animo voor het bezoeken der oefenavond bestaat, als voordien het geval was. We zijn echter nog niet van dien Heer af, daar hij ons een proces heeft aangedaan, wegens vernieling en diefstal van het z.g. clubhuis hetwelk wij als eigendom hadden, totdat hij ons de verschuldigde Hf. 100,= hiervoor had betaald.
Daar echter tot nu toe de Hf. 100,= nog niet ontvangen zijn, hebben we dit clubhuis opgeborgen, hetwelk schijnbaar niet naar dien Heer zijn zin is. We zullen hopen, dat in het komende jaar deze zaak voorgoed een einde neemt, want een aangename zaak is het zeker niet, daar genoemd persoon met Courant geschrijf enz. de ingezetenen van 's-Gravenzande tegen onze Vereniging en in 't bijzonder tegen het Bestuur op wil zetten.
Dit jaar hebben we geen Propaganda Uitvoering op het Marktplein gegeven, wel hebben we medegewerkt aan een sport- en kunstdag ten bate van "Het Groene Kruis", welke gehouden is op 30 Juli.

GYMNASTIEKVERENIGING O.K.K., 's-GRAVENZANDE.1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   44


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina