Gymnastiekvereniging oefening kweekt kunst herinneringsboekDovnload 0.65 Mb.
Pagina16/44
Datum22.07.2016
Grootte0.65 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   44

VAN DE KASTEELESTRAAT hoek POMPE VAN MEERDERVOORTSTRAATLokaal 41 jaar in gebruik.

1934 was voor O.K.K. een jaar om nooit te vergeten, met ernst nam het gehele Bestuur zich voor dit jaar door te zetten met hun eigen gebouw, de prijs van de daartoe benodigde materialen was zo laag, dat men zei: "Lager kan het niet" en daarom tot elkaar zeiden: "Nu of nooit".

Spoedig had de Bouwcommissie een aanknopingspunt bij het Gem. Grondbedrijf, van verschillende stukken bouwgrond ontvingen wij de kostprijs, waaruit wij een keuze konden doen.

Na verschillende percelen te hebben bezichtigd werd de keuze bepaald op het stukje hoek Van de Kasteelestraat en Pompe van Meerdervoortstraat. Na veel briefwisseling en gesprekken is ten slotte door ons aangekocht op genoemde hoek een stukje grond, groot 150 m2 à Hf 9,= per m2.

Inmiddels had onze Architect een Ontwerpplan klaar, zodat wij een inschrijving konden houden. Deze inschrijving was uitsluitend opengesteld voor Ambachtslieden uit onze Gemeente en genoot goede belangstelling.


De laagste inschrijvers waren de volgende personen:

Gebr. Middendorp Metselaars

A. van der Boom Timmerman

M. van der Kaaij Schilder

J. van der Struif Loodgieter

M. van der Kaaij Elektriciteit, kachel, hekwerk.


H. van der Ende. Voorzitter O.K.K.

GYMNASTIEKVERENIGING O.K.K., 's-GRAVENZANDE.

JAARVERSLAG 1935

Op 22 en 23 Januari 1935 had de Jaarlijkse Uitvoering plaats. Deze droeg een enigszins feestelijk karakter naar aanleiding van het 25 jarig Jubileum van O.K.K. De Uitvoering mag goed geslaagd heten waarvoor wij onder meer onze dank brengen aan den Directeur Den Heer Rozeboom. Op 28 Januari 1935 had een Uitvoering voor de Werklozen plaats, die eveneens zeer goed geslaagd is.


In Februari 1935 vond het afscheid plaats van onze vorige Secretaresse Mej. R. van der Hout. Haar werd dank gebracht voor het werk door haar gedurende vele jaren met ijver en bekwaamheid verricht; tevens werd haar namens de Vereniging een fraai geschenk aangeboden.
Op Donderdag 30 Mei 1935 Hemelvaartdag werd door onze Vereniging deelgenomen aan de Wedstrijden te Delft. Hierbij werd door de Heren een 2e Prijs behaald met de Driekamp en met Klassikaal Re, ook een 2e Prijs. Door de Dames met Driekamp een 3e Prijs en met Klassikaal Brug een 2e Prijs. Door de Aspirant Meisjes en Jongens werd een 3e Prijs behaald.
Voorts werd deelgenomen aan de Internationale Wedstrijden gehouden te Brussel op Zaterdag 20 juli 1935, waarbij door de Dames, alsmede door de Heren een Uitmuntendheidprijs werd behaald.
Bij hun terugkeer op Maandag daaraanvolgende werden de leden Hartelijk toegesproken door den Heer J. H. Varekamp en werd hun door de Muziekvereniging P.G.M.G.D.B. een Serenade gebracht.
Ook hebben we onze medewerking verleend aan de Sport en Kunstdag te 's-Gravenzande.
De Propaganda avond van deze zomer op het Marktplein gehouden, mocht zich in grote Belangstelling van het publiek verheugen en kan als goed geslaagd worden beschouwd.
Als waardig slot van dit werkjaar vond in het eind van November een Onderlinge wedstrijd plaats. Hiervoor werden verschillende prijzen uitgereikt.

Namelijk Mej. F. v.d. Ende in de 1e Graad een eerste prijs. Een tweede prijs met gelijk aantal punten Mej. N. Klapwijk en Mej. T. Burgersdijk.


In de 2e Graad met gelijk aantal punten Mej. P. de Baat en Mej. M. Boon een 1e Prijs.

In de 3e Graad met gelijk aantal punten Mej. Th. Staalduinen en C. Nieuwkerk een 1e Prijs en Mej. N. v.d. Hout en B. v.d. Houwen een 2e Prijs.


Bij de Heren: Jochem Winkelman een 1e Prijs in de 1e Graad en den Heer J. Lalleman een 2e Prijs. In de 2e Graad J. de Koning een 1e Prijs en J. v.d. Hout een 2e Prijs.

3e Graad den Heer A. Haring, A. Klop


Voorts werd deelgenomen aan de Internationale Wedstrijden te Brussel. Door de Dames werd met Gereedschapsoefeningen een Uitmuntendheidprijs behaald. Afdelingswedstrijd Heren 1e Prijs. Vrije oefeningen Heren een Uitmuntendheidprijs.
GYMNASTIEKVERENIGING O.K.K., 's-GRAVENZANDE.

JAARVERSLAG 1935 vervolg


Verder rest mij nog te vermelden, dat op de Propaganda avond onze Directeur toegesproken is en hem een Bloemenmand is overhandigd door de Weledele Heer Burgemeester J. Brunt met het oog op de Wedstrijden van Brussel.

Het ledental bedraagt momenteel 190 werkende leden, 6 steunende leden, 7 ereleden, 48 Donateurs en 12 Begunstigers.

Met den wens, dat onze Vereniging in dit Jaar vele gelukkige momenten zal mogen beleven eindigt ondergetekende dit Jaarverslag

Voorzitter: J. Huijpe Varekamp Jr.
Wnd. Secretaresse: W. H. C. Boon

GYMNASTIEKVERENIGING O.K.K., 's-GRAVENZANDE.

JAARVERSLAG 1936

De Jaarlijkse Uitvoering werd 5 en 6 Februari 1936 als naar gewoonte in "De Spaansche Vloot" gehouden en mag weder geslaagd genoemd worden, wat zeker voor een groot gedeelte op rekening komt van de goede leiding van onze Directeur de Heer C. W. J. Rozeboom, wie wij hier dan ook dank voor brengen.


In Maart trad onze Secretaresse Mien Boon in het huwelijk. Vrijdagavond was zij met haar man in de zaal aanwezig, alwaar den Heer Varekamp enige vriendelijke woorden tot hen richtte en de hoop uitsprak, dat hun sympathie altijd naar O.K.K. moge blijven uitgaan, waarna hij hun een Barometer ten geschenke aanbood.
De droeve noot kon helaas dit jaar niet uit het Verslag blijven. Den 15e April overleed één onzer oudste en trouwste leden, den Heer Joh. van der Struif. 23 Jaar was hij lid en heeft al dien tijd onze Vereniging met woord en daad gesteund. Bij de begrafenis was een delegatie van onze Vereniging tegenwoordig, waarbij de Heer Varekamp namens O.K.K. op het graf enige woorden heeft gesproken. Hij ruste in vrede.
Zaterdag 30 Mei gingen onze Aspiranten naar het Bondsfeest in Amsterdam, alwaar zowel door de Meisjes als door de Jongens een 1e Prijs werd behaald.
Tweede pinksterdag gingen de Dames en Heren naar hetzelfde feest. De Dames verwierven een 2e Prijs met de Driekamp zowel als met Klassikaal Brug. De Heren behaalden een 2e Prijs in de Driekamp, benevens een 1e Prijs met Klassikaal Rek.
Medewerking werd verleend aan de gehouden Kunst- en Sportdag ten bate van het "Groene Kruis". Op de Nationale Feestdag, gehouden ter ere van de Verloving der Prinses, gaven we onze Propagandadag, welke in alle opzichten geslaagd mag heten.
28 November 1936 werd door de Heren medewerking verleend aan de Uitvoering van de Turnkring.
Het aantal leden bleef dit jaar, dank zij de Seniorenafdeling stabiel, maar nu we drie Oefenavonden in de week hebben, moet dit aantal groter worden, daar de onkosten ook meer bedragen.
Het Ledenaantal bestaat momenteel uit plm. 190 werkende leden, 4 steunende leden, 7 ereleden, 70 donateurs en begunstigers.
Aan het einde van dit Jaarverslag gekomen spreek ik de wens uit, dat het aantal Herenleden vooral zich in 't volgend jaar in grote vooruitgang mag verheugen en het de Vereniging verder in alle opzichten goed moge gaan.

Voorzitter: J. Huijpe Varekamp Jr.


Secretaresse: J. van der Hout

GYMNASTIEKVERENIGING O.K.K., 's-GRAVENZANDE.1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   44


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina