Gymnastiekvereniging oefening kweekt kunst herinneringsboekDovnload 0.65 Mb.
Pagina2/44
Datum22.07.2016
Grootte0.65 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44

Vanzelfsprekend horen bij de Conditietraining ook nog: te voet Woning – Sporthal v.v., douchen en aankleden, sportkleding wassen en strijken. Na afloop van de training kan men van een goede nachtrust genieten.

EERSTE OPENBARE VERGADERING VAN DE GYMNASTIEKVERENIGING O.K.K.

te 's-GRAVENZANDE op maandag 22 november 1909,in Leslokaal Openbare Lagere School naast Postkantoor.

De Vergadering wordt geopend door den Heer P. Metzon (Voorzitter van Volksweerbaarheid). Aanwezig waren 30 leden.


Het eerste ging men over tot het opstellen van een Huishoudelijk Reglement; hetwelk door enige verandering, van het Reglement der Naaldwijksche Gymnastiek Vereniging werd goedgekeurd.

Daarna ging men over tot het samenstellen van een Bestuur:

Gekozen werden de Heren:
B. Sibbes, 2 jaar tot Voorzitter, 23 stemmen
M. v.d. Wels, 1 jaar tot 1e Secretaris, 24 stemmen
P. van Staalduinen, 2 jaar tot 2e Secretaris, 25 stemmen
Alb. van Staalduinen, 2 jaar tot 1e Penningmeester, 19 stemmen
J. Wemchfelder, 2 jaar tot 2e Penningmeester, 19 stemmen
D. v.d. Berg, 1 jaar tot Commissaris van Orde, 24 stemmen
J. v.d. Kaaij, 2 jaar tot Commissaris van Orde, 19 stemmen.

De Heer P. van Staalduinen was niet ter Vergadering aanwezig.

De Heer P. van Staalduinen bedankte des anderen daags voor bestuurslid, in plaats van deze werd de Heer D. v.d. Berg tot 2e Secretaris gekozen.

Niets meer aan de orde zijnde wordt de Vergadering door de Heer P. Metzon gesloten.GYMNASTIEKVERENIGING O.K.K., 's-GRAVENZANDE.

JAARVERSLAG 1910 - 1911


Financiële toestand vooruit. Morele toestand achteruit wegens gebrek aan goede leiding. Twee rekwesten gezonden naar de Gemeenteraad. Een brief verzonden naar het Hoofdbestuur van Volksweerbaarheid om bijdrage voor nieuwe brug. Met Maart Directeur Stuijvenberg bedankt.


Daarna is Lagerwei als voorwerker aangesteld welke wegblijft daar hij waarschijnlijk geen kans ziet een uitvoering te geven, maar dat het ook grotendeels aan de ongehoorzaamheid der leden ligt.
Telkens worden nieuwe pogingen verricht om een nieuwe Directeur te krijgen. Twee Donateurs bedankt, één bijgekomen.
De Vereniging heeft ook ondersteunende leden, die niet betalen maar de dingen zoo goedkoop mogelijk geven.
Er zijn gehouden vier Leden vergaderingen en drie Bestuursvergaderingen.

Donateurs op 1 januari 1911: 33; einde 1911: 32.

Leden aan het eind van 1911: 25.
GYMNASTIEKVERENIGING O.K.K., 's-GRAVENZANDE.

JAARVERSLAG 1912

Het jaar ving aan met een ledental van 25. De oefeningen werden gehouden in het lokaal der Openbare School zonder leiding. Half januari kwam de Heer J. H. van Dijk die de leiding op zich nam.

Half februari werd ons het lokaal opgezegd, toen zijn we gaan oefenen in het lokaal van den Heer J. Huisman waar we 28 maart een uitvoering hielden met na afloop bal onder leiding van Van Dijk, die uitstekend beviel.
Na die uitvoering konden we ook daar niet langer oefenen wat ons tot zes weken rust dwong. In die tijd huurden wij de goederenloods der Westlandse Stoomtram Mij voor Hf. 2,= per avond wat veel te veel was, echter andere gelegenheid was niet te vinden.

Op een ledenvergadering gehouden in Mei bedankten onze Voorzitter A. van Dijk en de Penningmeester B. v. Staalduinen in diens plaats kwam J. H. Varekamp. In Juli werd besloten de Contributie te zetten op Hf 0,15 cent.


In Augustus werd door een lid een bank aan de Vereniging gegeven. De Aspiranten gaven tezamen ook een bank en de Grote Lede gaven er ook één, maar er moest nog geld bij uit de kas en dat van zoveel leden. Ook werden vier lampen aangekocht. In Oktober werd besloten de Directeur 25 cent per avond meer te geven.

In November zijn we twee keer per week gaan oefenen voor dezelfde zaalhuur en wel op Woensdagavond.


In een Ledenvergadering werd besloten een Propaganda-avond te geven, doch die verviel doordat we een Propaganda-uitvoering gaven op 28 November te Hoek van Holland in de zaal Harmonie van den Heer A. A. Zonnevijlle, entree 25 cent.

In December werd een Vergadering gehouden waar met algemene stemmen werd besloten Koninklijke Goedkeuring op onze Statuten aan te vragen, ook werden twee Bestuursleden gekozen en het Bestuur vastgesteld uit de Heren H. v.d. Ende Voorzitter, B. v.d. Ende Secretaris, F. Boers Penningmeester, J. Overkleeft Commissaris en J. v.d. Ende Adjunct.


In het geheel werden gehouden vier Bestuursvergaderingen en vier Ledenvergaderingen. Leden op 1 januari 25 en Donateurs op 1 januari 32. In kas op 1 januari Hf. 28,78.

Een verzoek werd geschreven naar het Hoofdbestuur van Volksweerbaarheid om toestellen van een opgeheven Vereniging, een Rekwest naar de Gemeenteraad om lokaal of Subsidie, een verzoek naar Burgemeester en Wethouders om de toestellen van het voorbereidend Militair onderricht, een verzoek naar het N. G. V. om paard, bok, trampoline en matten en een verzoek naar de Directie der Westlandse Stoomtram Mij. om de zaal twee maal per week te gebruiken.


Aan het einde van December 1912 bestond de Vereniging uit 16 leden, alzo een achteruitgang van 9 leden. Donateurs aan het einde van December 75, alzo een vooruitgang van 43, voor een bedrag tezamen groot Hf 80,25.

Hiermede is het jaar 1912 geëindigd en meen ik de voornaamste gebeurtenissen van de Gymnastiek- en Schermvereniging Oefening Kweekt Kunst geboekt te hebben.


De Secretaris: H. v.d. Ende.

GYMNASTIEKVERENIGING O.K.K., 's-GRAVENZANDE.

JAARVERSLAG 1913

Hiermede heb ik het genoegen U het Jaarverslag over 1913 aan te bieden.

Het jaar 1913 is voor onze Vereniging een heuglijk jaar geweest. Allereerst krijgen we dan de financiële toestand onzer Vereniging welke goed is vooruitgegaan. 1 januari 1913 was in kas HF. 28,78 en op 1 januari 1914 Hf. 115,10. Alzo een vooruitgang van Hf. 96,32.
Ook bij de leden is een goede vooruitgang te bespeuren, daar we op 1 januari 1913 16 leden hadden en nu 20, terwijl we ook nog 30 aspirant-leden tellen.
Als eerste belangrijke gebeurtenis in 1913 kan ik dan zeker wel aanstippen de Gewestelijke Uitvoering Brielle, alwaar onze Vereniging den eerste prijs behaalde. Deze prijs bestond uit een zilveren medaille, welke door H.M. De Koningin voor dat doel was geschonken.
Hierop volgende krijgen we dan de wedstrijd vrije oefeningen te Zaandam, alwaar de 2e prijs behaald werd, ook bestaande uit een zilveren medaille. Een woord van hulde aan de turners, die in Den Briel en Zaandam de naam onzer Vereniging hebben hooggehouden, is hier zeker op zijn plaats.
In augustus werd een uitnodiging ontvangen van het Hoofdcomité Eeuwfeest 1813 – 1913, om tijdens het feest een publieke uitvoering te geven op het plein. Hier werd bij nadere overeenkomst gehoor aan gegeven.

Dat hiermee goede Propaganda is gemaakt, kan ieder zeker wel bespeuren aan 't aantal leden, die na dien tijd in onze Vereniging zijn aangenomen.

In Oktober werd door O.K.K. een bioscoop avond gehouden. De Heer Van Straalen had ons hiervoor zijn weiland gratis toegezegd. Dat ook dit geen vergeefsche moeite was, blijkt ook uit het batig saldo van Hf. 80,=, dat werd overgehouden.
Naar de leden waarschijnlijk wel bekend zal zijn, werden door Het Bestuur van O.K.K. en het Bestuur van de Zangvereniging Concordia enige besprekingen gehouden, omtrent een zang- en gymnastiekconcours, welke men van zins was samen te houden. Concordia bood ons 1/3 der winst aan, terwijl door ons 40% geeischt werd.

Nadat het Bestuur enige Donateurs hieromtrent geraadpleegd had, meenden zij op het voorstel van Concordia niet te mogen ingaan.


Verder kan nog vermeld worden, dat war Volksweerbaarheid Koninklijk is goedgekeurd en wij als onderafdeling daartoe behoren, ook wij aldus Koninklijk zijn goedgekeurd.

Van het N.G.V. werd door ons een paard in bruikleen ontvangen, terwijl we buitendien ook nog Hf. 30,= subsidie van het N.G.V. kregen.


Na vermeld te hebben dat onze Vereniging 1 januari 1912 75 Donateurs telde en nu 91 geloof ik vrijwel de voornaamste punten over 1913 aangetipt te hebben.

Ik wil dan mijn Jaarverslag eindigen met de wens, dat nog vele zulke jaren mogen aanbreken als 1913 er voor onze Vereniging één geweest is.


De Voorzitter H. v.d. Ende
De Secretaris J. Huijpe Varekamp Jr.

GYMNASTIEKVERENIGING O.K.K., 's-GRAVENZANDE.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina